Publications

Mgr. Alexandra Molnárová, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • MOLNÁROVÁ, Alexandra - ONDREJKA, Martin - PUTIŠ, Marián - NEMEC, Ondrej. Petrológia a geochémia varískych granitoidov veporského plutónu v masíve Fabovej hole a ich alpínska mylonitizácia. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 135-139. ISBN 978-80-8174-075-6. Dostupné na internete: https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/GCH_zborniky/2024_GCH_zbornik_w.pdf (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Typ: AFD