Publications

researcher
RNDr. Igor Petrík, DrSc.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor - YI, Keewook - MAJKA, Jarosław - BARNES, Christopher - VOJTKO, Rastislav - MADARÁS, Ján - KURYLO, Sergiy - KUBIŠ, Michal. Alpine stacking of two Variscan granite blocks recognised from mineral stabilities, age and structural data (Western Carpathians). In Chemical Geology, 2024, vol. 648, art. no. 121959. (2023: 3.6 - IF, Q1 - JCR, 1.506 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0009-2541. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2024.121959 (APVV-22-0092 : Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia. APVV-18-0107 : HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj. VEGA č. 1/0168/22 : Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach) Typ: ADCA
  • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor. Monazite stability as a tool used for identification of granite stacking (a case study from the Western Carpathians). In Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 2023, band 169, p. 128-130. ISSN 1609-0144. (MinWien 2023. VEGA č. 02/0075/20 : Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier) Typ: AFC