PhD. students

Internal:

Mgr. Jozef BÓDI

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Využitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrie

Supervisor: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Mgr. Dominika GODOVÁ

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Supervisor: RNDr. Ján Vozár, PhD.

MSc. Martina JAMBROVIĆ

Study programme: Paleontológia

Theme: Paleoecological reconstruction of Holocene climate oscillations and environmental changes using chironomid remains in lake sediments

Supervisor: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Mgr. Pavol MYŠĽAN

Study programme: Mineralógia a petrológia

Theme: Minerálogia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v strašom paleozoiku gemerika

Supervisor: Mgr. Martin Števko, PhD.

Mgr. Ema NOGOVÁ

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Kompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti

Supervisor: Mgr. Pavol Zahorec, PhD.

Mgr. Diana ÖLVECZKÁ

Study programme: Paleontológia

Theme: Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám

Supervisor: Mgr. Adam Tomašových, DrSc.

Mgr. Lenka ONDRÁŠOVÁ

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Geoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými Karpatami

Supervisor: RNDr. Ján Vozár, PhD.

Mgr. Eva PROROKOVÁ

Study programme: Mineralógia a petrológia

Theme: Mineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovopolymetalického ložiska Banská Štiavnica

Supervisor: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

External:

Mgr. Michal HOFFMAN

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia

Supervisor: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Mgr. Eduard KOČÍ

Study programme: Aplikovaná geofyzika

Theme: Mechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúch

Supervisor: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Mgr. Vanesa VLČEKOVÁ

Study programme: Paleontológia

Theme: Trendy paleoekologických zmien v alpínskej a subalpínskej zóne Tatier za posledných 5000 r. detekované spoločenstvami rozsievok

Supervisor: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.