Doktorandi

Interní doktorandi:

Mgr. Jozef BÓDI

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Využitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrie

Školiteľ: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Mgr. Dominika GODOVÁ

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Multidimenzionálne integrované geofyzikálne modelovanie kontaktnej zóny medzi internými a externými Západnými Karpatmi

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.

MSc. Martina JAMBROVIĆ

Študijný program: Paleontológia

Téma: Paleoecological reconstruction of Holocene climate oscillations and environmental changes using chironomid remains in lake sediments

Školiteľ: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Mgr. Pavol MYŠĽAN

Študijný program: Mineralógia a petrológia

Téma: Minerálogia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v strašom paleozoiku gemerika

Školiteľ: Mgr. Martin Števko, PhD.

Mgr. Ema NOGOVÁ

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Kompilácia terestrických  a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti

Školiteľ: Mgr. Pavol Zahorec, PhD.

Mgr. Diana ÖLVECZKÁ

Študijný program: Paleontológia

Téma: Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám

Školiteľ: Mgr. Adam Tomašových, DrSc.

Mgr. Lenka ONDRÁŠOVÁ

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Geoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými Karpatami

Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.

Mgr. Eva PROROKOVÁ

Študijný program: Mineralógia a petrológia

Téma: Mineralógia a genéza Mn a Fe minerálov oxidačnej zóny drahokovopolymetalického ložiska Banská Štiavnica

Školiteľ: doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc.

Externí doktorandi:

Mgr. Michal HOFFMAN

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia

Školiteľ: RNDr. Peter Vajda, PhD.

Mgr. Eduard KOČÍ

Študijný program: Aplikovaná geofyzika

Téma: Mechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúch

Školiteľ: Mgr. Fridrich Valach, PhD.

Mgr. Vanesa VLČEKOVÁ

Študijný program: Paleontológia

Téma: Trendy paleoekologických zmien v alpínskej a subalpínskej zóne Tatier za posledných 5000 r. detekované spoločenstvami rozsievok

Školiteľ: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.