Bioklimatický výskum v Tatrách

Borovica horská – kosodrevina (Pinus mugo Turra) je najcharakteristickejšou drevinou alpínskeho pásma vo vysokých pohoriach na Slovensku. Dôsledky pôsobenia vysokých koncentrácií troposférického (alebo tiež prízemného či „zlého“) ozónu na borovicu horskú – kosodrevinu vo Vysokých Tatrách sú jedným z dlhodobých bioklimatických výskumov v Oddelení fyziky atmosféry Geofyzikálneho odboru Ústavu vied o Zemi SAV. Naše vedecké pracovníčky Svetlana Bičárová a Veronika Lukasová na pracovisku ÚVZ SAV v Starej Lesnej v spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV v Nitre na identifikáciu poškodenia využívajú rôzne metódy – vizuálne, laboratórne, metódy diaľkového prieskumu Zeme, či modelovanie fytotoxickej ozónovej dávky, ktorú príjme rastlina za určitých environmentálnych podmienok. Vizuálnemu hodnoteniu prítomnosti ozónových chlorotických škvŕn na ihliciach ako aj laboratórnemu určeniu oxidačnej stability bunkových membrán predchádza odber vzoriek ihlíc v teréne. Ten sa realizuje na začiatku a konci vegetačného obdobia (jún, október) na desiatich trvalých výskumných plochách v okolí Observatória SAV pri Skalnatom plese. Okrem poškodenia ozónom sa vyhodnocujú aj iné druhy škodlivých činiteľov ako huby, hmyz, pavúkovité roztoče a mechanické poškodenie či abiotické škodlivé činitele (napr. mráz). Posledný tohtoročný odber vzoriek prebiehal 19. 10. 2020 za nezvyčajne extrémnych podmienok aj na tatranské pomery, v čerstvom snehu. Asistenciu našim výskumníčkam robil aj zvedavý externý pozorovateľ – kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica).