Medaila akademika Bohuslava Cambela

medaila Akademika B. Cambela

Medailu akademika Bohuslava Cambela udeľuje Ústav vied o Zemi SAV v úsilí oceniť:

  • vynikajúce vedecké osobnosti geovedného výskumu
  • podporu rozvoja geovied na Ústave vied o Zemi SAV

Štatút Medaily akademika Bohuslava Cambela / PDF

Akademik Bohuslav Cambel (1919 – 2006) bol výnimočný slovenský vedec a zakladateľ geochémie na Slovensku. Ako riaditeľ Geologického ústavu SAV od roku 1963 systematicky budoval modernú laboratórnu infraštruktúru a to aj na ním založenom Oddelení nerastných surovín v Banskej Bystrici. Svoje vedecké práce orientoval na široké spektrum problémov, hlavne na poznanie genézy granitov, ložiská nerastných surovín, metalogenézu sulfidov a výskum organickej hmoty, pričom pri ich výskume priekopnícky uplatňoval progresívne geochemické a izotopické metódy založené na širokej medzinárodnej spolupráci. Geologický zborník vydávaný na Geologickom ústave od. r. 1950 pretvoril na prvý medzinárodný vedecký geologický časopis na Slovensku Geologica Carpathica. V jeho vedeckej škole vyrástlo množstvo vedeckých osobností a bol zaradený medzi 2000 významných vedcov 20. storočia.

Laureáti

Igor Broska, Marián Putiš a Ján Madarás

2023

Prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Curriculum vitae


Igor Broska, Ján Madarás a Igor Petrík

2022

RNDr. Igor Petrík, DrSc.

(Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Bratislava)


Ján Madarás a Csaba Szabó

2021

Prof. Csaba Szabó

(Eötvös Loránd University, Budapest)

Curriculum vitae


Ján Madarás a Miroslav Bielik

2020

Prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Curriculum vitae


Ján Madarás a Vojtěch Janoušek

2019

Doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, PhD.

(Česká geologická služba, Praha)

Curriculum vitae


Marian Janák, Ján Madarás a Dušan Plašienka

2018

Prof. Dušan Plašienka, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Laudatio


Igor Broska a Friedrich Finger

2017

Univ. Prof. Dr. Friedrich Finger

(University of Salzburg, Austria)

Laudatio


Igor Broska a Michal Kováč

2016

Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.

(Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Curriculum vitae


Igor Broska a Jan Veizer

2015

Prof. Dr. Jan Veizer, PhD.

(Department of Earth Sciences, University of Ottawa, Kanada)

Curriculum vitae


Robert Marschalko

2014

Ing. Robert Marschalko, DrSc.

(Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)

Curriculum vitae


Igor Broska a Vladimír Cambel

2013

RNDr. Vladimír Cambel, CSc.

(mimoriadny laureát – syn B. Cambela, Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)


Igor Broska a Jozef Michalík

2013

Doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

(Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava)

Curriculum vitae


Igor Broska a Pavel Bosák

2013

Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.

(Geologický ústav Akademie věd České republiky, Praha)

Curriculum vitae