Zakladacia listina a vnútorné predpisy

  • Zakladacia listina Ústavu vied o Zemi, v. v. i. / PDF
  • Interné predpisy Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i.
  • štatút / PDF,
  • organizačný poriadok / PDF,
  • volebný a nominačný poriadok na funkciu člena správnej rady / PDF,
  • volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rad / PDF,
  • pracovný poriadok / PDF,
  • pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov / PDF,
  • pravidlá tvorby rozpočtu / PDF,
  • predpis organizačných zložiek / PDF.