Organizačné zložky a oddelenia

Geologický odbor

Riaditeľ: Mgr. Radovan KYŠKA-PIPÍK, PhD.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Dušan STAREK, PhD.

Geologický odbor vykonáva a rozvíja základný výskum v oblastiach mineralógie, petrológie, geochémie, geochronológie, tektoniky, paleoklimatológie, paleogeografie, paleontológie, sedimentológie, sekvenčnej stratigrafie, evolučnej biológie, environmentálnej geochémie a nerastných surovín. Vedecká činnosť je zameraná na komplexný výskum geologickej stavby, látkového zloženia a geodynamického vývoja Zeme s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia, pričom sa neviaže len na územie Slovenskej republiky.

Oddelenia Geologického odboru:

Geofyzikálny odbor

Riaditeľ: RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.
Zástupca riaditeľa: Mgr. Ján VOZÁR, PhD.

Geofyzikálny odbor realizuje výskum v skupine odborov vied o Zemi a environmentálnych vied. Je zameraný na základný výskum geofyzikálnych polí a stavby zemského telesa s osobitným zreteľom na. oblasť Západných Karpát, rozvoj geofyzikálnych interpretačných metód, výskum energetickej bilancie a radiačných procesov v atmosfére, ako aj výskum mechanizmov znečistenia atmosféry. Ako jediné pracovisko na Slovensku, vykonáva systematické merania nepretržitej registrácie seizmických javov, časových a priestorových zmien geomagnetického poľa, pomalých deformácií zemskej kôry, ako aj viaceré neštandardné meteorologické výskumy.

Údaje z observatórií sa priebežne vyhodnocujú a slúžia ako experimentálne podklady pre vedecké bádanie a expertízy pre oblasť Slovenskej republiky a tiež sú priebežne zasielané do medzinárodných dátových centier, kde sa stávajú súčasťou databáz pre globálne výskumy.

Oddelenia Geofyzikálnehoho odboru: