Doktorandské štúdium a zvyšovanie kvalifikácie

Doktorandské štúdium

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. je akreditovaným pracoviskom pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Vedy o Zemi ako externá vzdelávacia inštitúcia.

Študijné programy:

  • Aplikovaná geofyzika,
  • Mineralógia a petrológia,
  • Paleontológia,
  • Tektonika a sedimentológia.

Doktorandské štúdium na ústave sa organizuje a prebieha na základe Zákona č.131/2002 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o doktorandskom štúdiu. Uskutočňuje sa internou (dennou) aj externou formou v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Doba štúdia je 4 roky pri dennej forme a 5 rokov pri externej forme štúdia. Absolventom sa po úspešnom vykonaní dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce udeľuje akademický titul philosophiae doctor – PhD.

Viac o podmienkach štúdia sa dozviete na stránkach Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v BratislaveSlovenskej akadémie vied, alebo sa môžete informovať na sekretariáte ústavu.

Vedecká kvalifikácia (I., IIa)

Materiály sú dostupné na informačnej stránke SAV:

Obhajoba DrSc.

Materiály sú dostupné na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: