Zameranie a história

Zameranie ústavu

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, v. v. i. tvoria dva odbory: Geofyzikálny odborGeologický odbor.

Geologický odbor vykonáva a rozvíja základný výskum v oblastiach mineralógie, petrológie, geochémie, geochronológie, tektoniky, paleoklimatológie, paleogeografie, paleontológie, sedimentológie, sekvenčnej stratigrafie, evolučnej biológie, environmentálnej geochémie a nerastných surovín. Vedecká činnosť je zameraná na komplexný výskum geologickej stavby, látkového zloženia a geodynamického vývoja Zeme s použitím najmodernejších metód a prístrojového vybavenia, pričom sa neviaže len na územie Slovenskej republiky.

Geofyzikálny odbor realizuje výskum v skupine odborov vied o Zemi a environmentálnych vied. Je zameraný na základný výskum geofyzikálnych polí a stavby zemského telesa s osobitným zreteľom na. oblasť Západných Karpát, rozvoj geofyzikálnych interpretačných metód, výskum energetickej bilancie a radiačných procesov v atmosfére, ako aj výskum mechanizmov znečistenia atmosféry. Ako jediné pracovisko na Slovensku, vykonáva systematické merania nepretržitej registrácie seizmických javov, časových a priestorových zmien geomagnetického poľa, pomalých deformácií zemskej kôry, ako aj viaceré neštandardné meteorologické výskumy. Údaje z observatórií sa priebežne vyhodnocujú a slúžia ako experimentálne podklady pre vedecké bádanie a expertízy pre oblasť Slovenskej republiky a tiež sú priebežne zasielané do medzinárodných dátových centier, kde sa stávajú súčasťou databáz pre globálne výskumy.

Výskum v Ústave sa realizuje v rámci národných zdrojov a medzinárodnej spolupráce. Má interdisciplinárny charakter na rozhraní geológie s chémiou, fyzikou, biológiou, a klimatológiou.

Ústav riešením vedeckých grantov a výskumných úloh rozvíja geovedné disciplíny. Participuje na riešení medzinárodných vedeckých projektov a spolupracuje so zahraničnými geovednými pracoviskami. Zabezpečuje prenos vedeckých informácií do spoločenskej praxe. Vedecko-popularizačnou a pedagogickou činnosťou prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky.

Ústav uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Ústav je vydavateľom dvoch vedeckých periodík – časopisov Geologica Carpathica a Contributions to Geophysics and Geodesy.

Historický vývoj organizácie

Geologický odbor bol založený v roku 1953 ako Pracovisko pre stratigrafiu a paleontológiu. Od roku 1966 mal názov Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Rozhodnutím Kolégia predsedu SAV dňa 3. 3. 1981 a Predsedníctva SAV dňa 26. 5. 1981 bolo vytvorené pracovisko v Banskej Bystrici ako oddelenie ústavu. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied číslo 146 zo 14. 12. 1988 sa ústav začlenil od 1. 1. 1989 do Centra geovedného výskumu Slovenskej akadémie vied. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 15 z  22. 2. 1990, s účinnosťou od 1. 4. 1990 bol znova zriadený Geologický ústav Slovenskej akadémie vied. Od roku 1993 bol príspevkovou organizáciou.

Geofyzikálny odbor vznikol uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. 9 z 19. 8. 1953 vyčlenením Geofyzikálneho laboratória v Hurbanove, ako Kabinet geofyziky Slovenskej akadémie vied. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č. VII. z 28. 6. 1965 s účinnosťou od 1. 1. 1966 bol premenovaný na Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied.

Uznesením Predsedníctva SAV č. 557 zo dňa 12. 3. 2015 Predsedníctvo SAV schválilo zlúčenie Geologického ústavu SAV a Geofyzikálneho ústavu SAV, pričom k 1. 7. 2015 došlo k zániku Geofyzikálneho ústavu SAV ako rozpočtovej organizácie bez likvidácie a jej právnym nástupcom sa stal Geologický ústav SAV ako príspevková organizácia. Uznesením Predsedníctva SAV č. 591 zo dňa 9. 4. 2015 s účinnosťou k  1. 7. 2015 bol zmenený názov Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Od 1. 1. 2022 sa zmenila právna forma ústavu zo štátnej príspevkovej organizácie na verejnú výskumnú inštitúciu a názov bol zmenený na Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia (skrátene Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.).