Ústavné semináre a prednášky

Semináre sa konajú v zasadačke Geologického odboru na Dúbravskej ceste v Bratislave (väčšinou vo štvrtok dopoludnia o 10:00). Pre kolegov zo vzdialených pracovísk sa vytvorí telemost pomocou aplikácie Zoom. Dĺžka prezentácie vrátane diskusie môže byť od 30 do 60 minút.

Program seminárov – jar 2024:

22.2.2024
10:00
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. (PriF UK): Výsledky archeogeofyzikálnych prieskumov z ostatných rokov na území Slovenska
21.3.2024
10:00
RNDr. Igor Broska, DrSc.: Prvá identifikácia alpínskeho granitového duplexu v Západných Karpatoch: nový pohľad na stavbu kryštalinika Tribeča
16.5.2024
14:00
Dr. István Kovács (Eötvös Loránd University, Budapest): Geochemical and geophysical approaches in investigating the lithosphere

PhD. webinár 2023 (online):

štvrtok 23.11.2023 o 10:00

10:00-10:20Mgr. Ema NOGOVÁ
Študijný program: Aplikovaná geofyzika
Téma: Kompilácia terestrických a satelitných tiažových údajov pre výpočet mapy Bouguerových anomálií v alpsko-karpatskej oblasti
Školiteľ: Mgr. Pavol Zahorec, PhD.
10:20-10:40Mgr. Michal HOFFMAN
Študijný program: Aplikovaná geofyzika
Téma: Využitie prírodných elektromagnetických emisií pre štúdium geodynamických javov geologického podložia
Školiteľ: RNDr. Peter Vajda, PhD.
10:40-11:00MSc. Martina JAMBROVIĆ
Študijný program: Paleontológia
Téma: Paleoecological reconstruction of Holocene climate oscillations and environmental changes using chironomid remains in lake sediments
Školiteľ: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.
11:00-11:20Mgr. Diana ÖLVECZKÁ
Študijný program: Paleontológia
Téma: Vnútrodruhové zmeny vo veľkosti a morfológii vápnitého miktoplanktónu počas neskorej jury a ranej kriedy a ich vzťah k oceánografickým zmenám
Školiteľ: Mgr. Adam Tomašových, DrSc.
11:20-11:40Mgr. Pavol MYŠĽAN
Študijný program: Mineralógia a petrológia
Téma: Mineralógia a genetické aspekty mangánovej mineralizácie v staršom paleozoiku gemerika
Školiteľ: Mgr. Martin Števko, PhD.

štvrtok 14.12.2023 o 10:00

10:00-10:20Mgr. Jozef BÓDI
Študijný program: Aplikovaná geofyzika
Téma: Využitie inverznej metodiky Growth vo vybraných problémoch sopečnej gravimetrie
Školiteľ: RNDr. Peter Vajda, PhD.
10:20-10:40Mgr. Eduard KOČI
Študijný program: Aplikovaná geofyzika
Téma: Mechanizmus vzniku intenzívnych magnetických porúch
Školiteľ: Mgr. Fridrich Valach, PhD.
10:40-11:00Mgr. Lenka ONDRÁŠOVÁ
Študijný program: Aplikovaná geofyzika
Téma: Geoelektrické modelovanie kontaktnej zóny medzi vonkajšími a vnútornými Karpatami
Školiteľ: RNDr. Ján Vozár, PhD.
11:00-11:20Mgr. Eva PROROKOVÁ
Študijný program: Mineralógia a petrológia
Téma: Mineralógia a genéza supergénnych Mn minerálov epitermálnych mineralizácii štiavnického stratovulkánu
Školiteľ: Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.
11:20-11:40Mgr. Martin STROKA
Študijný program: Paleontológia
Téma: Paleobiogeografia koralinných rias v centrálnej Paratethyde
Školiteľ: Mgr. Juraj Hrabovský, PhD.

Program seminárov – jeseň 2023:

28.9.2023Mgr. Lucia Fojtíková, PhD.: Seizmický monitoring na Slovensku a využitie dát na výpočet ohniskových mechanizmov zemetrasení

Program seminárov – jar 2023:

23.2.2023Mgr. Fridrich Valach, PhD.: Geomagnetické pozorovania v polovici 19.storočia a historické observatórium Klementinum v Prahe
30.3.2023Mgr. Anna Buchholcerová, PhD.: Ozón a modelovanie ozónových dávok vo vysokohorskom prostredí
17.4.2023
o 10:00
(pondelok)
prof. Chuan-Chou (River) Shen (Taiwan National University): Dating a world-unique ruin of Nan Madol (Venice of the Pacific)
dr. Hsun-Ming Hu (Taiwan National University): Protracted Atlantic ice-melting and rapid sea-level rise during Ice Age Terminations
11.5.2023RNDr. Igor Broska, DrSc.: Integrovaný geochemicko-geofyzikálny pohľad na genézu vzácnokovových gemerických granitov

Program seminárov na rok 2022:

13.1.2022Ing. Veronika Lukasová, PhD. (Geofyzikálny odbor): Vegetation index as an indicator of the state of vegetation in bioclimatological research / Vegetačný index ako indikátor stavu vegetácie v bioklimatologickom výskume.
24.2.2022Mgr. Tomáš Sobocký, PhD. (Geologický odbor): Minerály vzácnych litofilných prvkov: indikátory evolúcie granitoidných hornín A-typu v magmatických až hydrotermálnych podmienkach z oblasti Ditrău masívu v Rumunsku.
18.5.2022Mgr. Ján Vozár, PhD. – RNDr. Vladimír Bezák, CSc. (Geofyzikálny odbor): Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
26.5.2022RNDr. Alexandra Marsenić, PhD. (Geofyzikálny odbor): Magnetotelurická odozva v niektorých elementárnych situáciách

PhD. webinár 2022:

17.3.2022
10:00-10:15
Marina Vidhya: Diatom assemblages and their paleo-ecological response in the limnic deposits of the Tatra mountain lakes.
17.3.2022
10:30-10:45
Dominika Godová: 3D density model of the Tatra Mts area: current progress and new constraints.
17.3.2022
11:00-11:15
Ema Nogová: The Bouguer Anomaly Map from the Alpine-Carpathian Region (a Case Study from Slovenia).
24.3.2022
10:00-10:15
Dhavamani Kanagasundaram Ramachandran: Post-glacial evolution of the High Tatra Mountains Lakes and detailed summary of the sedimentary infill.
24.3.2022
10:30-10:45
Martin Šugár: Processing of the earthquake catalogue with emphasis on magnitude of completeness.
24.3.2022
11:00-11:15
Jozef Vlasáč: Epithermal precious metal mineralisation in the western part of Štiavnica stratovolcano: Nová Baňa-Rudno nad Hronom-Brehy ore district.
7.4.2022
14:00-14:15
Michal Hoffman: On potential use of natural electromagnetic emissions in ELF, VLF, and HF radio bands at active landslide areas: Preliminary results from Vinohrady nad Váhom site (Slovakia).
7.4.2022
14:30-14:45
Lucia Žatková: Postglacial depositional evolution of the High Tatra lakes on the basis of biomarkers.
14.4.2022
10:00-10:15
Lenka Ondrášová: Geoelectrical modelling of the contact zone between outer and inner Western Carpathians
14.4.2022
10:30-10:45
Eduard Koči: Studying geomagnetic storms – A case study of extreme magnetic storm (the event of May 1921 recorded in Stará Ďala, present-day Hurbanovo) and recording the geomagnetic storms at Hurbanovo with a new data logger
9.6.2022
14:00
Maria Maraszewska: Evolution of Variscan granitoid magmatism in Low Tatra Mts.

Program seminárov na rok 2021:

9.9.2021Vladimír Šimo, PhD. (Geologický odbor): Vybrané štúdie fosílnych stôp zo Západných Karpát
28.10.2021Miloš Revallo, PhD. (Geofyzikálny odbor odbor): Konvektívne vzory v rotujúcej kvapalnej vrstve
11.11.2021Jana Dérerová, (Geofyzikálny odbor odbor): Integrované modelovanie hlbinnej stavby litosféry a výpočet reologických vlastností litosféry v karpatsko-panónskej oblasti
18.11.2021Michal Nemčok, DrSc. (Geofyzikálny odbor odbor): Early post-breakup kinematic adjustments of transform fault zones
10.12.2021Mgr. Csaba Tóth, PhD. (Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici): Fosílne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) Slovenska. Taxonómia, biostratigrafia a paleoekológia.