Správna rada

Podľa Zakladacej listiny č. 00390/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. februára 2022, Čl. V – Orgány organizácie, ods. 2, má správna rada 7 členov. Podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o v. v. i.“) a podľa  vnútorného predpisu – Štatútu ÚVZ SAV, v. v. i., Čl. XIII, ods. 1-9, je správna rada výkonným orgánom, ktorý sa spolu s generálnym riaditeľom podieľa na riadení organizácie. Počet členov správnej rady je nepárny. Členmi správnej rady sú z titulu svojich funkcií generálny riaditeľ a dvaja riaditelia organizačných jednotiek, zvyšných štyroch členov správnej rady volia a odvolávajú oprávnení voliči. Predsedom správnej rady je generálny riaditeľ organizácie, podpredsedu spomedzi seba volia jej členovia. Funkčné obdobie volených členov správnej rady je päťročné, ak ide o generálneho riaditeľa a riaditeľov organizačných zložiek, členstvo v správnej rade vzniká dňom vymenovania do funkcie. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciami člena vedeckej rady a člena dozornej rady.

Správna rada ÚVZ SAV, v. v. i. bola zvolená 15. marca 2022.

Členovia Správnej rady

Predseda:RNDr. Ján MADARÁS, PhD. (generálny riaditeľ ÚVZ SAV)
Podpredseda:RNDr. Róbert KYSEL, PhD. (Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV)
Členovia:RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc. (riaditeľ Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV)
Dr. Radovan KYŠKA – PIPÍK, PhD. (riaditeľ Geologického odboru ÚVZ SAV)
Mgr. Kristián CSICSAY, PhD. (Geofyzikálny odbor ÚVZ SAV)
Mgr. Tomáš MIKUŠ, PhD. (Geologický odbor ÚVZ SAV)
Mgr. Martin ŠTEVKO, PhD. (Geologický odbor ÚVZ SAV)

Dokumenty:

 • Rokovací poriadok Správnej rady Ústavu Vied o Zemi SAV, v.v.i. / PDF
 • Materiály zo zasadnutí Správnej rady
  • Zápisnica zo zasadnutia 28. 3. 2022 / PDF
  • Zápisnica zo zasadnutia 22. 6. 2022 / PDF
  • Zápisnica zo zasadnutia 25. 8. 2023 / PDF
  • Zápisnica zo zasadnutia 19. 12. 2023 / PDF
  • Zápisnica zo zasadnutia 6. 3. 2024 / PDF
  • Oznámenie Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV o konaní doplňujúcej voľby do Správnej rady / PDF
  • Výsledok voľby do správnej rady zo 7. 6. 2024 / PDF