Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia obstarávateľa

Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava

Generálny riaditeľ:RNDr. Ján Madarás, PhD.
IČO:00586943
DIČ:2020894997
Bankové spojenie:Štátna pokladnica

Ústav vied o Zemi SAV, v.v.i. je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom osoba spôsobilá pre verejné obstarávanie v súčinnosti s poverenými zamestnancami.