Vedecká rada

Vedecká rada Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied je odborný orgán ústavu s kompetenciami v oblasti koncepcie, stratégie, rozvoja a hodnotenia vedecko výskumnej činnosti ústavu, doktorandského štúdia, ako aj v procese hodnotenia účinnosti riadenia organizácie. Schvaľuje návrh garantov a školiteľov ústavu pre študijné odbory.

Vedeckú radu ústavu volí Akademická obec ústavu. Voľby organizuje VR, ktorej sa končí funkčné obdobie. VR má 11 členov, z toho 4 členov z Geologického odboru ÚVZ, 4 členov z Geofyzikálneho odboru ÚVZ a 3 externých členov z prostredia vysokých škôl a iných organizácií a pracovísk v oblasti vied o Zemi.

Členovia vedeckej rady

Predseda:Mgr. Adam TOMAŠOVÝCH, DrSc.
Členovia:RNDr. Igor BROSKA, DrSc.
RNDr. Marian JANÁK, DrSc.
RNDr. Igor PETRÍK, DrSc.
Ing. RNDr. Iveta SMETANOVÁ, PhD.
RNDr. Peter VAJDA, PhD.
Mgr. Fridrich VALACH, PhD.
RNDr. Ján VOZÁR, PhD.
Externí členovia:Prof. RNDr. Miroslav BIELIK, DrSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského)
Prof. RNDr. Dušan PLAŠIENKA, DrSc. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského)
Doc. RNDr. Michal ŠUJAN, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského)

Dokumenty

  • Zápisnica z rokovania VR dňa 8.6.2021 / PDF
  • Zápisnica z rokovania VR dňa 15.11.2021 / PDF
  • Oznámenie Vedeckej rady Ústavu Vied o Zemi SAV o výsledku voľby členov Správnej rady Ústavu Vied o Zemi SAV, v.v.i.. / PDF
  • Zápisnica z online hlasovania Vedeckej rady ÚVZ SAV, v.v.i. 18. 7. 2022 / PDF
  • Zápisnica z online rokovania VR dňa 7.11.2022 / PDF
  • Zápisnica z online hlasovania VR dňa 27.3.2023 / PDF
  • Zápisnica z online rokovania VR dňa 28.6.2023 / PDF
  • Zápisnica z rokovania VR dňa 15.8.2023 / PDF
  • Zápisnica z online hlasovania VR dňa 20.-21.9.2023 / PDF