Národné komitéty, vedecké spoločnosti

Národné komitéty

Vedecké spoločnosti

Slovenská bioklimatická spoločnosť, Slovenská geologická spoločnosť a Slovenská mineralogická spoločnosť sú dobrovoľné občianske združenia, ktoré svoju činnosť vyvíjajú pri Slovenskej akadémii vied pod Radou slovenských vedeckých spoločností.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť

www.sbks.com

Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore bioklimatológie, prípadne iných príbuzných disciplín. Poslaním Spoločnosti je najmä podnecovať a rozvíjať vedeckú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie, prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na národnom a medzinárodných fórach, usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie a rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť. Prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.

Slovenská geologická spoločnosť

www.geologickaspolocnost.sk

Slovenská geologická spoločnosť je dobrovoľná organizácia združujúca vedeckých, pedagogických odborných pracovníkov v širokom spektre geologických vied, študentov a neprofesionálnych záujemcov o geológiu. Poslaním spoločnosti je združovať odborníkov najrôznejších zameraní v geológii a rozvíjať ich odbornú, pedagogickú, praktickú a popularizačnú činnosť. Svojimi aktivitami zasahuje do spoločenského života krajiny a na  medzinárodných fórach reprezentuje geologické vedy našej krajiny v zahraničí.

Slovenská mineralogická spoločnosť

www.mineralogickaspolocnost.com

Slovenská mineralogická spoločnosť je dobrovoľné občianske združenie profesionálnych a amatérskych záujemcov o mineralógiu a príbuzné vedecké odbory s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej cieľom je rozvíjať a koordinovať vedeckú spoluprácu medzi jednotlivými vednými odbormi, ako sú mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historické vedy prislúchajúce k týmto odborom. Zároveň chce zvyšovať odbornú úroveň svojich členov, zjednocovať záujemcov o mineralogické odbory, spolupracovať so zahraničnými odbornými spoločnosťami podobného zamerania a najmä popularizovať výsledky vedeckej činnosti. Predmetom činnosti SMS je organizovanie spoločných odborných prednášok, seminárov, konferencií, exkurzií, výstav a iných popularizačných aktivít.