Dozorná rada

Podľa Zakladacej listiny č. 00390/2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. februára 2022, Čl. V – Orgány organizácie, ods. 2, má dozorná rada 3 členov. Podľa Zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o v. v. i.“) a podľa  vnútorného predpisu – Štatútu ÚVZ SAV, v. v. i., Čl. XIV, ods. 1-5, prostredníctvom dozornej rady zakladateľ vykonáva dohľad nad činnosťou a hospodárením verejnej výskumnej inštitúcie, nakladaním s majetkom v. v. i., dodržiavaním zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov organizácie a vnútorných predpisov zakladateľa. Počet členov dozornej rady je nepárny, z ktorých najmenej jeden nie je zamestnancom zakladateľa ani inej verejnej výskumnej inštitúcie v jeho zakladateľskej pôsobnosti. Dozornú radu riadi jej predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia dozornej rady. Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zakladateľ. Funkčné obdobie členov dozornej rady je dvojročné, za člena dozornej rady môže byť tá istá osoba vymenovaná najviac v štyroch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.  Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v správnej rade alebo vedeckej rade.

Dozorná rada ÚVZ SAV, v. v. i. bola menovaná zakladateľom vo februári 2022.

Členovia dozornej rady

Predseda:Ing. František SIMANČÍK, PhD. (Úrad SAV)
Členovia:Ing. Romana JURKIEWICZOVÁ (Úrad SAV)
RNDr. Ľubomír HRAŠKO, PhD. (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra)