Publikačná činnosť

Publikácie za rok 2023

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií
 • ANDRÁSSY, Erik - MOJZEŠ, Andrej - NOGOVÁ, Ema - WALLOVÁ, Gabriela - BÓDI, Jozef - ONDRÁŠOVÁ, Lenka. Porovnanie starých a nových výsledkov meraní plošnej aktivity 137Cs v pokryvných útvaroch v oblasti Blahová (JZ. Slovensko) = Comparison of old and new results of measurements of surface activity of 137Cs in the area of Blahová (Southwest Slovakia). In Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 2022, vol. 29, no. 1, p. 1-13. ISSN 1211-359X. Dostupné na: https://doi.org/10.26345/EGRSE-001-22-101 (APVV-21-0159 : Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska. APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADEB
 • BABEJOVÁ-KMECOVÁ, Jaroslava** - KIRÁLY, Edit - BÁLDI, Katalin - GOLEJ, Marián - HUDÁČKOVÁ, Natália. Special preparation of porcelaneous foraminifera (Miliolidae). In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 11-12. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • BAČÍK, Peter. Predikcia stability a štruktúrnych efektov tetraedrických substitúcií v mineráloch turmalínovej superskupiny pomocou topológie a topologických polí chemických väzieb. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 4-6. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BIČÁROVÁ, Svetlana** - LUKASOVÁ, Veronika - ADAMČÍKOVÁ, Katarína - ŽATKOVÁ, Lucia - MILOVSKÝ, Rastislav - SHASHIKUMAR, Anumol - PAŽITNÝ, Jozef - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - BILČÍK, Dušan. Modified electrolyte leakage method for testing oxidative stability of Pinus mugo Turra under ozone-induced stress. In Folia Oecologica, 2023, vol. 50, no. 1, p. 1-15, doi: 10.2478/foelol-2023-0001. (2022: 1.3 - IF, 0.412 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2023-0001 (Vega č. 2/0093/21 : Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát [The response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians]) Typ: ADNA
 • BIELICH, Márius** - HUDÁČKOVÁ, Natália - MILOVSKÝ, Rastislav. Interpretácia teploty morskej vody v plytkovodných prostrediach Viedenskej panvy počas neskorého Bádenu na základe lastúrnikov a dierkavcov. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 857-862. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • BONSALL, Clive** - KOHÚT, Milan. Carpathian obsidians reconsidered. In International Obsidian Conference : Guidebook: Program, Abstracts, and Field Guides. 1. vyd. - Engaru Town, Hokkaido, Japan : Shirataki Geopark Promotion Council, 2023, p. 30. ISBN 978-4-600-01262-5. (IOC Engaru 2023) Typ: AFG
 • Contributions to Geophysics and Geodesy. Editor in chief [2019- ]: Peter Vajda; Executive editor [2006- ]: Igor Kohút. Bratislava : Ústav vied o zemi SAV, 1998-. WOS, SCOPUS, THE KEEPERS, ROAD, DOAJ, CROSSREF. Štvrťročník + špeciálne čísla. ISSN 1335-2806 Typ: FAI
 • BROSKA, Igor** - PETRÍK, Igor. Príklad využitia stability monazitu pri identifikovaní tribečského alpínskeho granitového duplexu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 11-13. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BROSKA, Igor** - SVOJTKA, Martin - YI, Keewook - KONEČNÝ, Patrik - KURYLO, Sergiy - MARASZEWSKA, Maria. Variscan magmatism in the Western Carpathians with linkage to slab-breakoff? Implication from age data and mineralogy. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 6-7. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. Editor Igor Broska, Friedrich Finger, Jiří Žák. 1. vyd. Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023. 36 s. ISBN 978-80-224-2012-9 (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: GII
 • CATLOS, Elizabeth J.** - CAMPOS, Daniel - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - STOCKLI, Daniel - KETCHAM, Richard A. - WU, Chen - DING, Lin - MILLER, Nathan R. Exhumation of the High Tatra Mountains and implications for the Western Carpathians (Slovakia). In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 8. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • ČVIRIK, Marián** - ÖLVECZKÁ, Diana. A generic view of cluster analysis. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj, 2023, vol. 15, no. 1, s. 25-31. ISSN 1337-9313. Dostupné na internete: https://of.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/ecrp/ecrp-2023-01.pdf Typ: ADFB
 • FARAGÓ, Tomáš** - KAUTMANOVÁ, Ivona - ŠPIROVÁ, Veronika - VOLEKOVÁ, Bronislava - BRČEKOVÁ, Jana - VACULÍK, Marek - MILOVSKÁ, Stanislava. Bioprístupnosť arzénu a antimónu v bazídiových hubách rodu masliak (Suillus sp.). In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 38-40. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • GHOLIPOOR, Meisam - BARATI, Mehrdad** - FAZEL, Ebrahim Tale - HURAI, Vratislav. Textural and compositional constraints on the origin, thermal history, and REE mobility in the Lakeh Siah iron oxide-apatite deposit-NE Bafq, Iran. In Mineralium Deposita, 2023, vol. 58, no. 5, p. 963-986. (2022: 4.8 - IF, Q1 - JCR, 2.039 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0026-4598. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00126-023-01163-1 Typ: ADCA
 • GREAD, Faisal A.** - UHLÍK, Peter - BIROŇ, Adrián - MAJDÁN, Michal - ŠURKA, Juraj - BRČEKOVÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília. The Mineralogical Characterization of Michaľany-Lastovce Bentonite Deposit - East Slovakia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 35-36. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Mineralogical Study of the Gem Quality Rubies from Various Deposits. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 37-38. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • GREGÁŇOVÁ, Margaréta** - FRIDRICHOVÁ, Jana - BAČÍK, Peter - MILOVSKÁ, Stanislava - RYBNIKOVA, Olena. Porovnanie tepelne upravených a neupravených zafírov z Austrálie so syntetickým zafírom. Spektroskopické šúdium. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 26. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • HEJDA, Pavel - VALACH, Fridrich** - REVALLO, Miloš. Historical geomagnetic observations from Prague observatory (since 1839) and their contribution to geomagnetic research. In History of Geo- and Space Sciences, 2023, vol. 14, p. 51-60. (2022: 0.3 - IF, Q4 - JCR, 0.236 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5010. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/hgss-14-51-2023 Typ: ADCA
 • HEJDA, Pavel** - REVALLO, Miloš - VALACH, Fridrich. Magnetic storm and term-day observations at the Prague observatory Clementinum in the mid- 19th century. In Geoscience Data Journal, 2023, vol. 10, no. 1, p. 39-44. (2022: 3.2 - IF, Q2 - JCR, 0.483 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2049-6060. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/gdj3.141 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]) Typ: ADCA
 • HOPPANOVÁ, Eva** - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - DOLNÍČEK, Z. - ŠIMONOVÁ, Viera. Neobyčajné chemické zloženie sfaleritov z výskytu Brezno-Za dolinou, Slovensko, Nízke Tatry, Západné Karpaty. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 34-4. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • JANOUŠEK, Vojtěch** - BROSKA, Igor - KOHÚT, Milan - SOEJONO, I. Early, subduction-related plutonism in the Central European Variscan Belt: Correlation between Bohemian Massif and Central Western Carpathians. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 14-16. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • JELEŇ, Stanislav** - FERENC, Štefan - KURYLO, Sergiy - PROROKOVÁ, Eva. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny ložiska Zlatá Baňa. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 49-53. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • BAČÍK, Peter - FRIDRICHOVÁ, Jana - RYBNIKOVA, Olena - MIGLIERINI, Marcel - MIKUŠ, Tomáš. Kryštalochemické účinky vysokotepelnej úpravy na Mg-dominantné turmalíny. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 54. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • KIEFER, Stefan** - IVAN, Peter - KAUFMANN, Andreas B. - VĎAČNÝ, Marek - MAJZLAN, Juraj. Remobilization of Ni–Co–As and platinum-group elements by carbonate metasomatic alteration (listvenitization) of metaultramafic rocks from Dobšiná, Slovakia. In Geologica Carpathica, 2023, vol. 74, no. 2, p. 139-153. (2022: 1.3 - IF, Q4 - JCR, 0.484 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GeolCarp.2023.10 Typ: ADDA
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Polyethylene glycol 400 enables plunge-freezing cryopreservation of human keratinocytes. In Journal of Molecular Liquids, 2023, vol. 379, art.no. 121711, [11] p. (2022: 6 - IF, Q1 - JCR, 0.914 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.121711 Typ: ADCA
 • KLBIK, Ivan - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In 9th Bratislava Young Polymer Scientists Conference : BYPoS conference book. - Bratislava, Slovakia : Expresta, s.r.o., 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. Typ: AFD
 • KLBIK, Ivan** - ČECHOVÁ, Katarína - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠVAJDLENKOVÁ, Helena - MAŤKO, Igor - LAKOTA, Ján - ŠAUŠA, Ondrej. Cryopreservation of human keratinocytes by polyethylene glycol 400. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 70. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Typ: AFHA
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita na počiatku slnečného cyklu 25 zaznamenaná v Hurbanove na LB-480. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 197-204. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.197 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
 • KOČI, Eduard - VALACH, Fridrich**. Najsilnejšia z magnetických búrok 20. storočia v máji 1921 - záznam z observatória Stará Ďala. In 14th international conference of J. Selye University : Section of economics, mathematics and informatics. Conference proceedings. Eds. Korcsmáros Enikő, Filip Ferdinánd; rec. Árki Zuzana, Gubo Štefan et al. 1. vyd. - Komárno : J. Selye University, 2023, p. 185-195. ISBN 978-80-8122-449-2. Dostupné na: https://doi.org/10.36007/4492.2023.185 (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. 14th International Conference of J. Selye University : Section of Economics, Mathematics and Informatics) Typ: AFD
 • KOČI, Eduard** - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Geomagnetická aktivita pozorovaná v Hurbanove magnetometrom PSM-8711 so záznamníkom LB-480. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 886-891. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0085/21 : Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin [Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes]. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian - BROSKA, Igor. Kryštalinikum Tatier - etalón poznania v Západných Karpatoch. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 62-65. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • KOHÚT, Milan** - SUDA, Yoshimitsu - BIROŇ, Adrián - HROUDA, František - MIKUŠ, Tomáš - MILOVSKÁ, Stanislava - ŠURKA, Juraj. Provenance of the Carpathian obsidians: Multidisciplinary revision. In International Obsidian Conference : Guidebook: Program, Abstracts, and Field Guides. 1. vyd. - Engaru Town, Hokkaido, Japan : Shirataki Geopark Promotion Council, 2023, p. 29. ISBN 978-4-600-01262-5. (IOC Engaru 2023) Typ: AFG
 • KOHÚT, Milan** - JANÁK, Marian. The Paleozoic meta-basic rocks from the Tatric Unit of the Western Carpathians: Current controversies. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 17-18. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • KUBIŠ, Michal** - FERENC, Štefan - UHER, Pavel - KURYLO, Sergiy. Hydrotermálne žilné mineralizácie v kryštaliniku Malej Fatry (predbežné výsledky). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 57-63. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • KURYLO, Sergiy** - LYZHACHENKO, Nataliia - MYCHAK, Sergii. Rare-metal pegmatite of the Stankuvatsko-Lypniazske ore field (West part of the Inhul Domain, Ukrainian Shield). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 64-65. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • LUKASOVÁ, Veronika** - VARŠOVÁ, Svetlana - BUCHHOLCEROVÁ, Anna - ONDERKA, Milan - BILČÍK, Dušan. Changes in the high-altitude climate of High Tatra mts. evaluated by climatic normals from the Skalnaté Pleso observatory. In Meteorologický časopis, 1, roč. 26 č., 2023, s. 47-52. ISSN 1335-339X. Dostupné na internete: https://www.shmu.sk/File/ExtraFiles/MET_CASOPIS/1689773732_MC_2023-1.pdf Typ: ADFB
 • MAJZLAN, Juraj** - PLUMHOFF, Alexandra - ŠTEVKO, Martin - STECIUK, Gwladys - PLÁŠIL, Jakub - DACHS, Edgar - BENISEK, A. Thermodynamic and structural variations along the olivenite-libethenite solid solution. In European Journal of Mineralogy, 2023, vol. 35, no. 2, p. 157-169. (2022: 2.1 - IF, Q3 - JCR, 0.725 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0935-1221. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/ejm-35-157-2023 Typ: ADCA
 • MAJZLAN, Juraj** - ŠTEVKO, Martin - PLÁŠIL, Jakub - SEJKORA, J. - DACHS, Edgar. Thermodynamics of the Cu, Zn, and Cu-Zn phases: zincolivenite, adamite, olivenite, ludjibaite, strashimirite, and slavkovite. In Journal of Geosciences, 2023, vol. 68, no. 1, p. 67-80. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.463 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1802-6222. Dostupné na: https://doi.org/10.3190/jgeosci.367 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria - MAJKA, Jarosław** - HARLOV, Daniel - MANECKI, Maciej - SCHNEIDER, David A. - BROSKA, Igor - MYHRE, Per-Inge. Multi-stage metamorphic and metasomatic imprints on apatite-monazite-xenotime assemblages in a set of small iron oxide-apatite (IOA) ore bodies, Prins Karls Forland, Svalbard. In Ore Geology Reviews, 2023, vol. 155, art. no. 105344. (2022: 3.3 - IF, Q1 - JCR). ISSN 0169-1368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2023.105344 Typ: ADCA
 • MARASZEWSKA, Maria** - BROSKA, Igor - KURYLO, Sergiy. Accessory U-Th-REE minerals in leucogranite in Nízke Tatry Mts., Western Carpathians: The story of melts, fluids and ores. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 20-21. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • MICHALÍK, Jozef** - PETROVA, Silviya - IWAŃCZUK, Jolanta. Ultrastructure of calpionellid loricae from the Jurassic/Cretaceous boundary. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 78. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • MILOVSKÁ, Stanislava** - ORVOŠOVÁ, Monika - MILOVSKÝ, Rastislav - KURYLO, Sergiy - ŠURKA, Juraj - BELLMAN, Frank - BIROŇ, Adrián. Kryogénne jaskynné minerály vybraných jaskýň Slovenska a perspektívy ich výskumu. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 66-67. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • MYŠĽAN, Pavol** - ŠTEVKO, Martin - MIKUŠ, Tomáš. Preliminary results on mineralogy of the Betliar-Július manganese ore occurrence (Gemericum Unit, Slovakia). In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 58-60. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Volumetric abundance of microplankton in pelagic deposits across the Upper Jurassic and Lower Cretaceous boundary with the use of the new view on the point-counting method: Some evidence from Brodno. In Študentská vedecká konferencia 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editorky: Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 908-913. ISBN 978-80-223-5608-4. (VEGA č. 2/0013/20 : Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. VEGA č. 2/0169/19 : Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname. Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
 • ÖLVECZKÁ, Diana** - TOMAŠOVÝCH, Adam. Stratigraphic changes in Mg concentrations of chitinoidellids and calpionellids from the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians) across the Tithonian-Berriasian boundary. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 66-68. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • ONDERKA, Milan - PECHO, Jozef. Národný klimatický program Slovenskej republiky. Zv. NKP 17/22. Návrhové hodnoty intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku-Lokálne odhady. Bratislava : Hydrometeorologický ústav, 2022. 38 s., 567 príloh (tb., gr.). ISBN 978-80-99929-39-2 (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: AAB
 • ONDERKA, Milan** - SOKÁČ, Marek - MIKULOVÁ, Katarína - PECHO, Jozef. Digital atlas of rainfall design intensities in Slovakia. In Meteorologický časopis, 1, roč. 26, č., 2023, s. 27-38. ISSN 1335-339X. (vega č. 2/0003/21 : Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku [Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia]) Typ: ADFB
 • ONDREJKA, Martin** - FERENC, Štefan - MAJZLAN, Juraj - ŠTEVKO, Martin - KOPÁČIK, Richard - MILOVSKÁ, Stanislava - VOLEKOVÁ, Bronislava - MIKUŠ, Tomáš - UHER, Pavel - MOLNÁROVÁ, Alexandra. Supergénne minerály U-As-Fe-Pb-Sb-Bi v oxidačnej zóne z U-REE-Au žilnej mineralizácie Prakovce-Zimná voda, gemerikum, Slovensko. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 72-73. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • ONDREJKA, Martin** - UHER, Pavel - FERENC, Štefan - MIKUŠ, Tomáš - ŠKODA, Radek - MOLNÁROVÁ, Alexandra - KOPÁČIK, Richard - BAČÍK, Peter. Rare earth geochemistry and the progressive development of lanthanide tetrad effect in monazites and xenotimes during hydrothermal evolution: A case study from the Prakovce-Zimná Voda REE-U-Au vein. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 22. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • PÁNISOVÁ, Jaroslava - GRECO, Filippo** - CARBONE, Daniele - BRANCA, Stefano Felice - VAJDA, Peter. New insights into geological setting of the summit area of mount Etna volcano (Italy) inferred from 2D gravity data modelling. In Frontiers in Earth Science, 2023, vol. 11, no., art.no. 1171884. (2022: 2.9 - IF, Q2 - JCR, 0.88 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-6463. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/feart.2023.1171884 (Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium) Typ: ADCA
 • PÁNISOVÁ, Jaroslava - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír - GODOVÁ, Dominika. Crustal structure beneath the Nógrád-Gömör Volcanic Field from 3D density modelling. In EGU General Assembly 2023 : 23-28 April, 2023. - Göttingen, Nemecko : Copernicus Gesellschaft mbH, 2023, p. EGU-11855. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-11855 (APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 2/0002/23 : Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. EGU23 General Assembly 2023) Typ: AFG
 • PAŠTEKA, Roman** - WILKEN, Dennis - WUNDERLICH, Tina - ANDRÁSSY, Erik - NOGOVÁ, Ema - GODOVÁ, Dominika - ONDRÁŠOVÁ, Lenka - BÓDI, Jozef. Experiences from microgravity and GPR surveys for subsurface cavities detection – case studies from SW- and central Slovakia. In Advances in on- and offshore archaeological prospection : proceedings of the 15th international conference on archaeological prospection. Edted by Tina Wunderlich, Hanna Hadler and Ruth Blankenfeldt. - Kiel : Institute of Geosciences, Kiel University, 2023, p. 213-216. ISBN 978-3-928794-83-1. Dostupné na internete: https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/macau_derivate_00004719/kiel-up_978-3-928794-83-1_p42.pdf (Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní. International Conference on Archaeological Protection (ICAP 2023)) Typ: AFC
 • PETRÍK, Igor**. Allanite-monazite stabilities vs. P-T paths of granitic and metamorphic rocks. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 23-24. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia supergénnych Mn - Fe minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 95-97. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • PROROKOVÁ, Eva** - JELEŇ, Stanislav - KURYLO, Sergiy - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralogy of Mn minerals in the oxidation zone of the Banská Štiavnica epithermal ore deposit, Slovakia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 69-70. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • PROROKOVÁ, Eva** - MIKUŠ, Tomáš - JELEŇ, Stanislav - MILOVSKÁ, Stanislava. Mineralógia sekundárnych mangánových minerálov v oxidačnej zóne banskoštiavnického rudného ložiska. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 79-81. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • PUTIŠ, Marián** - NEMEC, Ondrej - LI, Qui-Li - LI, Xian-Hua - LING, Xiaoxiao - IVAN, Peter - NÉMETH, Zoltán - ACKERMAN, L. - SPIŠIAK, Ján - ONDREJKA, Martin - SIMAN, Pavol - DEMKO, Rastislav - MADARÁS, Ján - RUŽIČKA, Peter - SOBOCKÝ, Tomáš. Zircon ages and geochemistry of metamafic complexes from the Variscan suture zones of the West-Capathian basement: Indicators of northern Gondwana breakup and collision events. In 5th Bohemian Massif Symposium : Book of Abstracts. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 25-27. ISBN 978-80-224-2012-9. (5th Bohemian Massif Symposium) Typ: AFH
 • REATO, Luca** - HURAIOVÁ, Monika - KONEČNÝ, Patrik - HURAI, Vratislav. Protolith and tectonomagmatic setting of skarnoid xenoliths from Southern Slovakia: first clues from geochemical and isotopic data. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 71-73. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • RYBNIKOVA, Olena** - UHER, Pavel - NOVÁK, Milan - CHLÁDEK, Štěpán - BAČÍK, Peter - KURYLO, Sergiy - VACULOVIČ, T. Chrysoberyl and associated beryllium minerals: comparison of the Maršíkov - Schinderhübel III pegmatite, Czech Republic and the Kuduberge pegmatite, Namibia. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 74-76. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • SENDI, Hemen - VRŠANSKÝ, Peter** - AZAR, Dany. Jordanian-Lebanese-Syrian cockroaches s.s. from Lower Cretaceous amber - Monograph. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6 1, p. 1447-1541. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
 • SMETANOVÁ, Iveta** - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - SILVA, G.A. - MAREKOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos. The effect of environmental parameters on radon concentration measured in an underground dead‑end gallery (Vyhne, Slovakia). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, vol. 332, p. 1733-1742. (2022: 1.6 - IF, Q2 - JCR, 0.379 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-023-08884-7 (Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku. APVV: Sk-PT-18-0015 : Radón v jaskynných a banských priestoroch - portugalská a slovenská prípadová štúdia) Typ: ADCA
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - ONDREJKA, Martin - UHER, Pavel. Rare-element (Ree, Nb, Zr) accessory minerals of the Ditrău Alkaline Massif, Eastern Carpathians, Romania: tracers of magmatic to hydrothermal evolution. In XXII International Conference of Young Geologists : Abstract Book. 1. vyd. - Bratislava : Comenius University Bratislava, 2023, p. 81-82. ISBN 978-80-223-5604-6. (ICYG 2023) Typ: AFH
 • SOBOCKÝ, Tomáš** - UHER, Pavel - BROSKA, Igor. Granitové pegmatity Západných Karpát, Slovensko: prehľad vzácnoprvkovej mineralizácie. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 87-88. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • ŠIMO, Vladimír** - ZAHRADNIKOVÁ, Barbara. Morphology of Radhostium carpaticum Plicka and Riha, 1989 in new finds from the Outer Western Carpathians (Upper Cretaceous - Eocene flysch deposits of the Biele Karpaty Mountains, Slovakia). In Ichnos, 2022, vol. 29, no. 3-4, p. 137-147. (2021: 1.412 - IF, Q4 - JCR, 0.531 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents). ISSN 1042-0940. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/10420940.2023.2182301 Typ: ADCA
 • ŠIMO, Vladimír** - TOMAŠOVÝCH, Adam - SCHLŐGL, Ján. Assemblages of trace fossils documenting early recovery after the Toarcian oceanic anoxic event (Western Carpathians, Slovakia). In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 108. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • ŠTEVKO, Martin** - MIKUŠ, Tomáš - SEJKORA, J. - PLÁŠIL, Jakub - MAKOVICKÝ, Emil - VLASÁČ, Jozef - KASATKIN, Anatoly. Argentopolybasite, Ag16Sb2S11, a new member of the polybasite group. In Mineralogical Magazine, 2023, vol. 87, no. 3, p. 382-395. (2022: 2.7 - IF, Q2 - JCR, 0.79 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0026-461X. Typ: ADCA
 • ŠTEVKO, Martin** - SEJKORA, J. - DOLNÍČEK, Z. - MIKUŠ, Tomáš - VLASÁČ, Jozef. Chemické zloženie minerálov tetraedritovej skupiny, polybazit-pearceitovej a pyrargyrit-proustitovej série z centrálnej zóny 1. žilného systému na Au-Ag ložisku Kremnica. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 98-103. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - KIDWELL, Susan M. - DAI, Ran. A downcore increase in time averaging is the null expectation from the transit of death assemblages through a mixed layer. In Paleobiology, 2023, vol. 49, art. no. PII S0094837322000422. (2022: 2.7 - IF, Q1 - JCR, 1.063 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0094-8373. Dostupné na: https://doi.org/10.1017/pab.2022.42 Typ: ADCA
 • TOMAŠOVÝCH, Adam** - DUARTE, L. V. - MÜLLER, Tamás - SCHLŐGL, Ján. Stratigraphic changes in shell size of the bivalve harpax spinosus during the Late Pliensbachian and Early Toarcian. In JURASSIC 2022 : Program, Abstracts and Field Trip Guide. - Budapest : Eötvös Loránd Universtiy, 2022, p. 120. ISBN 978-615-5270-71-0. (11th International Congress on the Jurassic System) Typ: AFG
 • UHER, Pavel** - ONDREJKA, Martin - BAČÍK, Peter. Minerály monazitovej a zirkónovej superskupiny: princípy nomenklatúry a klasifikácie, štruktúrne a genetické vzťahy. In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 107-110. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • UHLÍK, Peter** - GREAD, Faisal A. - BIROŇ, Adrián - MAJDAN, Michal - ŠURKA, Juraj - BRČEKOVÁ, Jana - LINTNEROVÁ, Otília. Mineralogicko-petrologická charakterizácia bentonitu z ložiska Michaľany-Lastovce a jeho okolia. In Geochémia 2023 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; rec. Edgar Hiller, Peter Koděra, Ján Milička. 1. vyd. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2023, s. 112-114. ISBN 978-80-8174-071-8. (Vedecká konferencia Geochémia 2023) Typ: AFD
 • UHLÍK, Peter** - LEXA, Jaroslav - BIROŇ, Adrián - BRČEKOVÁ, Jana - GREAD, Faisal - ŠURKA, Juraj - KUREKOVÁ, Valéria. Bentonitové ložiská SR (stručný prehľad aktuálnych výsledkov). In Mineralogická konferencia : zborník abstraktov. - Slovenská mineralogická spoločnosť, 2023, s. 111-113. ISBN 978-80-570-4900-5. (Mineralogická konferencia Vyšná Boca 2023) Typ: AFH
 • VAJDA, Peter** - CAMACHO, Antonio G. - FERNÁNDEZ, Jose. Benefits and Limitations of the growth inversion approach in volcano gravimetry demonstrated on the revisited 2004–2005 Tenerife unrest. In Surveys in Geophysics, 2023, vol. 44, no. 2, p. 527-554, doi: 10.1007/s10712-022-09738-9. (2022: 4.6 - IF, Q1 - JCR, 1.681 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-3298. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10712-022-09738-9 (Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-19-0150/19 : Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie) Typ: ADMA
 • VĎAČNÝ, Marek** - MICHALÍK, Jozef. Provenance of quartz debris in the Central Western Carpathians at the end of the Triassic, as indicated by cathodoluminescence colours. In Acta Geologica Polonica, 2023, vol. 73, no. 1, p. 103-114. (2022: 1.1 - IF, Q3 - JCR, 0.477 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0001-5709. Dostupné na: https://doi.org/10.24425/agp.2022.143595 (VEGA č. 2/0090/19 : Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier) Typ: ADCA
 • VIDHYA, Marina** - KYŠKA-PIPÍK, Radovan - STAREK, Dušan - MILOVSKÝ, Rastislav. Palaeoecological changes of glacial lakes from the Late Pleistocene to Early Holocene of the Tatra Mts. (Slovakia). In Book of Abstracts. - Meise : Meise Botanic Garden, Belgium, 2023, p. 43. ISBN 978-9072619-037. (14th European Diatom Meeting) Typ: AFG
 • VOZÁR, Ján** - BIELIK, Miroslav - BEZÁK, Vladimír. Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska [Geophysical multiparametric modeling of the structure of the earth's crust and upper mantle of Slovakia. VEDA Bratislava, 1-214 (in Slovak)]. Bratislava : vyd. SAV, 2022. 216 s (11.95 AH)., obr. (2.55 AH). ISBN 978-80-224-1939-0 (APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0047/20 : Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku. SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D : Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D (Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians)) Typ: AAB
 • VRŠANSKÝ, Peter** - PÁLKOVÁ, Helena - VRŠANSKÁ, Lucia - KOUBOVÁ, Ivana - HINKELMAN, Jan*. Mesozoic origin‑delayed explosive radiation of the cockroach family Corydiidae Saussure, 1864. In Biologia, 2023, vol., no., 32 pp. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01279-1 Typ: ADDA
 • VRŠANSKÝ, Peter** - ARISTOV, Daniil - HAIN, Miroslav - KÚDELOVÁ, Tatiana - KÚDELA, Matúš - METSCHER, Brian - PALKOVÁ, Helena - KÁČEROVÁ, Júlia - HINKELMAN, Jan. Longest-surviving Carboniferous-family insect found in Mesozoic amber. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 6, p. 1611-1626. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-022-01192-7 Typ: ADDA
Ohlasy:
1.1Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5Recenzie v zahraničných publikáciách
6Recenzie v domácich publikáciách
7Umelecké kritiky zahraničné
8Umelecké kritiky domáce
9Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus