Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť (GDPR) / PDF
Uplatnenie práv dotknutej osoby:

Žiadosť o výmaz osobných údajov / PDF
Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle práva na prístup k osobným údajom / PDF
Žiadosť o prenosnosť osobných údajov / PDF
Žiadosť o opravu nesprávnych / doplnenie neúplnych osobných údajov / PDF
Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov / PDF
Žiadosť o odvolanie súhlasu / PDF
Námietka proti spracúvaniu osobných údajov / PDF

Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov: Beáta Vrábelová (geoloou@savba.sk)