Knižnica

ilustračný obrázok

Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. je verejnou vedeckou knižnicou špecializovanou na geologické a geofyzikálne vedy. Knižnica je špeciálnou knižnicou Knižničného systému SR, ktorej činnosť odborne a metodicky riadi Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby odbornej verejnosti a tieto služby upravuje Knižničný a výpožičný poriadok a Štatút knižnice.

Knižnica buduje špecializovaný knižničný fond z oblasti mineralógie, petrológie, geochémie, paleontológie, geofyziky, gravimetrie, geomagnetizmu, geodynamiky, meteorológie, seizmológie a príbuzných vedných odborov. Knižnica zabezpečuje pre svojich odborných zamestnancov evidenciu publikačnej činnosti a citácií a podieľa sa na ich hodnotení. Tiež sa podieľa na tvorbe Inštitucionálneho repozitára SAV, ktoré je digitálnym úložiskom pre dlhodobé uloženie a sprístupnenie publikácií (vo formáte PDF) vytvorených zamestnancami SAV. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných od 1. 6. 2022 pre VVI, knižnica je povinná zabezpečovať duálnu kategorizáciu publikácií ako aj citácií, keďže VVI sú povinnými prispievateľmi do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ).

Knižnica poskytuje nasledovné služby: bibliograficko-informačné, rešeršné, reprografické, absenčné ako aj prezenčné výpožičky, medziknižničnú výpožičnú službu (aj pre iné knižnice na Slovensku), medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu pre interných zamestnancov prostredníctvom ÚK SAV, v. v. i. a Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Knižnica Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. vznikla integráciou knižníc Geologického odboru a Geofyzikálneho odboru ÚVZ SAV k 1. 1. 2018.

Kontakty:

Knižnica Geologického odboru:

Mgr. Eva Luptáková

T:02 3229 3210

Knižnica Geofyzikálneho odboru:

Alžbeta Radimáková

T:02 5930 9292

Elektronické zdroje:

Dokumenty:

  • Zoznam časopisov v knižnici Geologického odboru / PDF
  • Štatút knižnice / PDF
  • Knižničný a výpožičný poriadok / PDF
  • Smernica SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov / PDF