Deň bridlice v Marianke

V sobotu 1. júna 2024 v obci Marianka, na Námestí 4. apríla,  sa uskutočnil 2. ročník podujatia Deň bridlice. Organizátormi boli Spolok Permon Marianka, Obec Marianka, Geopark Malé Karpaty, Geopark Krajina břidlice, Ústav vied o Zemi SAV, ŠOP – Správa CHKO Malé Karpaty a Pernecké Oné. Partnerom podujatia bol Cech strechárov Slovenska.

V stánkoch hlavných organizátorov boli prezentované rôznorodé aktivity, ktoré súviseli s geológiou výnimočnej lokality Marianka, ktorá v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia patrila k najvýznamnejším strediskám ťažby a spracovania čiernej bridlice v Európe. V Šifrovej jame nad obcou sa banským spôsobom ťažila tmavá vápnitá bridlica spodnojurského veku a následne spracovávala  najmä na školské písacie tabuľky, strešnú krytinu, obkladové a podkladové bridlicové dosky. Výrobky z marianskej (mariatálskej) bridlice boli  v 19. storočí ocenené na svetových a regionálnych výstavách. 

Banícky Spolok Permon Marianka v rámci svojich aktivít mapuje a prezentuje túto históriu nielen v rámci miniexpozície ťažby a spracovania  bridlice vo vstupnej časti Bridlicovej štôlne v marianskom Svätom údolí, ktorá ostala takmer jediným dôkazom slávnej baníckej histórie obce. Deň bridlice v Marianke patrí medzi najvýznamnejšie prezentácie spolku aj vďaka ústretovému prístupu vedenia obce a spolupracujúcich organizácií.  

Ústav vied o Zemi SAV sa na podujatí predstavil vo vlastnom stánku. Cieľom bolo predstaviť verejnosti vedecký výskum hravou a pútavou formou. Návštevníci pozorovali fosílne stopy organizmov, ktoré obývali dno mora približne v rovnakom geologickom období, v akom vznikali mariánske bridlice pred 160 – 180 miliónmi rokov. Pod mikroskopom a lupou si mohli prezrieť aj iné fosílie z rôznych geologických období.

Účasť vedeckých pracovníkov Geologického odboru Ústavu vied SAV v Bratislave – Silvie Antolíkovej, Vladimíra Šima a Jána Madarása na podujatí bola súčasťou aktivít v rámci Malej grantovej schémy SAV na podporu popularizácie vedy a jej prezentácie v projekte „Geológia – milióny rokov pod mikroskopom“. Cenami do súťaží prispelo Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

Text: Ján Madarás, Silvia Antolíková
Foto: Ján Madarás, Ivan Paška