Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku

Pri príležitosti vyhlásenia Medzinárodného dňa geodiverzity na 41. generálnej konferencii UNESCO v roku 2021, zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ústavom vied o zemi Slovenskej akadémie vied, Banskobystrickým geoparkom a Centrom geoinformatiky a digitálnych technológií pri Katedre geografie a geológie FPV UMB 6. októbra 2022 „Deň geodiverzity v Banskobystrickom geoparku“. Podujatie bolo uskutočnené na pracovisku ÚVZ SAV v Banskej Bystrici so zameraním sa na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti abiotickej zložky životného prostredia a vzájomnom prepojení geosféry a biosféry Zeme. Fundovanými zástupcami jednotlivých usporiadateľov boli prostredníctvom teoretických a praktických príspevkov prezentované témy ako stratovulkanická stavba Poľany, vymedzenie realizácie zámeru zriadenia Banskobystrického geoparku v priestore stredoslovenských neovulkanitov, moderné metódy výskumu krajiny, ako aj práce a výstupy vedecko výskumných činností geologického a geofyzikálneho odboru pracoviska Ústavu vied o Zemi.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Banskobystrického geoparku.