Dni paleontológov v Ostrave

V dňoch 17. až 19.10.2023 sa uskutočnila  22. Česko-Slovensko-Poľská paleontologická konferencia v Ostrave. Usporiadateľom tohto každoročného podujatia bola VŠB – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. Náročnej úlohy hlavného organizátora konferencie sa zhostil  Prof. Ing. Petr Skupien, PhD.

     Paleontologickej konferencie sa zúčastnilo 60 účastníkov z piatich krajín (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Ukrajina), a to z rôznych akademických pracovísk, univerzít, múzejníckych inštitúcií, rezortných ústavov, a ďalších kolektívov pracujúcich v oblasti paleontologického výskumu. Vedecký program konferencie pozostával zo 63 príspevkov, z toho 37 prednášok a 26 posterov. Tematický okruh príspevkov pokrýval širokú problematiku barrandienskej paleontológie (exoskelety trilobitov, chitinozoa, silúrske rastliny), fauny a flóry karbónu a permu (tetrapódy, konodonty, embryofyty, flóra hornosliezskej panvy), mikrobiostratigrafie a paleoekológie jury (kalpionelidy, aptychy, štramberská fauna, amonity, koraly, kraby), paleoklimatické záznamy z českej kriedovej panvy (belemnity, “Plenus event“, peľové spektrá, štruktúra fosílnych drevín), a mnohé ďalšie oblasti kenozoickej paleontológie  a paleoklimatológie (planktonické a bentické foraminifery, nanoplanktón, brachiopódy, dekapóda, vápnité riasy, kremité hubky, fosílne stopy, a i.). Úroveň a skladba prezentovaných príspevkov svedčí o rozvoji paleontologického výskumu tak v úrovni systematiky, taxonómie a metodiky (mikro-CT, izotopy, SEM, Ca/Mg termometria, a.i.), ale aj teoretického prínosu k evolučnej paleobiológii, biochronológii, paleoekológii a k rekonštrukcii zmien života, klímy a paleoprostredia v histórii Zeme.

     Príležitosť prezentovať výsledky svojej práce na 22. Česko-Slovensko-Poľskej paleontologickej konferencii využili aj viacerí pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV. Paleontologický, biostratigrafický, a paleoekologický výskum na našom ústave zastupovali nasledovné príspevky:  

Antolíková, S., Kotulová, J.,  Soták, J.: New biostratigraphic evaluation of Paleogene sediments from the Handlová basin.

Březina, J., Tóth, Cs., Turek, T.:  Forgotten locality of lower Miocene macromammals in Carpathian Foredeep Basin (Brno – Nový Lískovec, Czech Republic).

Hrabovský, J.: Non-geniculate coralline algae from the Vienna Basin and their paleoecological significance.

Michalík, J., Őlveczká, D., Petrova, S.: Lorica ultrastructure of hyaline calpionellids from the Jurassic/Cretaceous boundary. 

Ölveczká, D., Tomašových, A.: Geochemical composition and ultrastructure of chitinoidellid and calpionellid tests at high stratigraphic resolution in pelagic deposits across the Tithonian/Berriasian boundary.

Mikudíková, M., Milovský, R., Uher, P., Olšavský, M., Klembara, J., Fajčák, J., Viktorýn, T., Meszároš, Š., Agricola, P.: Paleoecological and paleobiological interpretations of the C and O stable isotope signatures of the fossil bones and carbonates from the Lower Permian Letovice Formation (Boskovice Basin, Czech Republic).

Soták,  J., Antolíková, S.: Tracing of greenhouse to icehouse transition in Eocene-Oligocene sequences of the Central-Carpathian Paleogene basin (Istebné section, Orava).

Soták, J., Antolíková, S., Elbra, T., Kdýr, Š.: Boundary events, biotic changes and environmetal responces across late Cretaceous to Paleocene  pelagic sequence of the Žilina  core section, Slovakia.

Šimo, V.: Trace fossils from shallow-water marine sediments from the locality Sandberg (Middle Miocene, Slovakia).

Tóth, Cs., Březina, J., Fordinál, K.: Biochronology and diversity of Miocene mastodonts (Proboscidea, Mammalia) from the Slovak part of Western Carpathians.

Vaňková, L., Košťák, M., Ippolitov, A., Rogov, M.A., Zakharov, V., Milovský, R., Ackerman, L.: The Plenus Cold event in lower and higher latitudes (Central Europe and Northern Siberia).

Posledným dňom paleontologickej konferencie bola terénna exkurzia s návštevou svetoznámej lokality Štramberk, unikátneho povrchového odkryvu uhoľných vrstiev na lokalite Landek s nálezmi karbónskej flóry a lokality Baška s faunou lastúrnikov a gastropódov v spodnokriedových vrstvách sliezskej jednotky.

     Okrem vedeckého prínosu bolo konanie konferencie v Ostrave aj milým spoločenským podujatím a príležitosťou pre stretnutia kolegov a priateľov pôsobiacich v paleontologickom výskume, a to bez rozdielu generácií, rezortov a štátnych hraníc. Dôležitým aspektom každoročných paleontologických konferencií je aj účasť mladých pracovníkov a doktorandov, ktorí takto získavajú vedecké poznatky,  kontakty a skúsenosti s prezentáciou svojich výsledkov. Na záver sa účastníci konferencie  konsenzuálne zhodli, že 23. Slovensko-Česko-Poľská paleontologická konferencia by sa mala v roku 2024 konať na Slovensku. Po desiatich rokoch bol na usporiadateľa tejto konferencie nominovaný Ústav vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici, ktorý ju bude organizačne zabezpečovať spolu s niektorými stredoslovenskými univerzitnými a múzejníckymi pracoviskami. Po úspešnej konferencii v r. 2014 sa tak paleontologická konferencia vráti do Banskej Bystrice. Zvládnutie paleontologickej konferencie v r. 2024 si bude vyžadovať náročnú organizačnú prípravu, vedeckú koordináciu a  logistickú podporu ÚVZ SAV.

Text a foto: Ján Soták