Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev v stavebnej jame v Devínskej Novej Vsi

Dokumentácia morských pieskov sandberských vrstiev miocénneho veku (vrchný báden, 12 -13 miliónov rokov) v stavebnej jame bytového a občianskeho súboru stavieb Devínska Nová Ves – Pod Srdcom.

Výskumu sa v piatok 5. apríla 2024 zúčastnili špecialisti – geológovia a paleontológovia z Ústavu vied o Zemi SAV, Prírodovedeckej fakulty UK, SNM – Prírodovedného múzea, Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Slovenskej geologickej spoločnosti.

Napriek faktu, že tieto piesky sú na rozdiel od paleontologicky a sedimentologicky mimoriadne bohatej lokality rovnakého veku z blízkeho Sandbergu úplne sterilné na nálezy makrofauny a sú veľmi monotónne aj zo sedimentologického hľadiska, takýto výskum in situ je dôležitý v kontexte detailného poznania geologickej stavby.

Za prístup na stavenisko ďakujeme stavebníkovi – investičnej skupine Proxenta a stavebnému dozoru.

Text a foto: Ján Madarás