Mgr. Adam Tomašových, PhD. úspešne obhájil veľký doktorát

Po ôsmich rokoch bude mať Ústav vied o Zemi SAV nového doktora vied. Druhého decembra 2020 úspešne obhájil vedecký pracovník Adam Tomašových veľký doktorát (DrSc.). V geológii sa tak zaradí vo veku 42 rokov k najmladším veľkým doktorom. Pandemická situácia nedovolila účasť vedeckej komunity na verejnej obhajobe, ale bolo možné ju sledovať v online prenose. Obdobne boli prítomní aj oponenti doktorskej dizertačnej práce – Prof. Dr. Sc. Vlasta Ćosović z Katedry geológie, Fakulty prírodných a matematických vied  Záhrebskej  univerzity, Prof. Dr. Wolfgang Kiessling z Katedry geografie a vied o Zemi, Univerzity Fridricha – Alexandra v Erlangene – Norimbergu, Prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc. z Katedry geológie a paleontológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Prof. Dr. James Nebelsick z Katedry geovied, Matematicko – prírodovednej fakulty Tübingenskej univerzity, ako aj členovia Komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore 010500 – Vedy o Zemi a environmentálne vedy na čele s predsedom komisie doc. RNDr. Jánom Sotákom, DrSc. Adamovi srdečne gratulujeme!

Text: Ján Madarás