Mineralógovia posudzovali stav zbierok Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici po požiari v budove Berggerichtu

Historické centrum Banskej Štiavnice na Námestí svätej Trojice v sobotu 18. 3. 2023 zasiahol ničivou silou požiar. Postupne sa rozšíril z domu, v ktorom sa nachádza turistická atrakcia „Banka lásky“ na strechy ďalších objektov, pričom najvážnejšie škody spôsobil na budove Berggerichtu, kde je umiestnená mineralogicko – ložisková expozícia a depozitáre Slovenského banského múzea.

Podľa materiálu zo 4. 4. 2023 predloženého na rokovanie vlády v Banskej Štiavnici 5. 4. 2023, sa kvalifikovaný odhad investičných nákladov na kompletnú rekonštrukciu siedmych požiarom zasiahnutých objektov vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku a ďalších dvoch objektov pohybuje približne od  24 do 31 miliónov eur. Z toho najviac zasiahnutý objekt Berggerichtu má odhadovanú cenu za rekonštrukciu 7,3 – 9,7 milióna eur. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, pod ktorého patrí správa Slovenského banského múzea, sformovalo medzinárodnú odbornú skupinu. Jej úlohou je posúdiť stav zbierok po požiari a navrhnúť odborné riešenia na elimináciu škôd.

Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR oslovila odborníkov v oblasti mineralógie z dvoch inštitúcií: Geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV, v.v.i. (Martin Števko, Tomáš Mikuš, Pavol Myšľan) a Mineralogicko–petrologického oddelenia Národného múzea v Prahe (Jiří Sejkora, Luboš Vrtiška, Dalibor Velebil).

V prvej etape odborná skupina pod vedením Martina Števka posudzovala štyri dni stav zbierkových predmetov evakuovaných z budovy Berggerichtu do priestorov Kammerhofu. Pri posudzovaní bol prítomný aj kurátor geologických zbierok SBM Peter Jancsy.

Geologické zbierky SBM, ktoré boli umiestnené v Berggerichte, obsahujú cca 27 tisíc položiek a svojim rozsahom a vzácnosťou nemajú na Slovensku obdobu. Mineralogický systém bol prezentovaný v štyroch miestnostiach a nerastné suroviny Slovenska boli vystavené v ďalších štyroch. K obom celkom existuje aj kompletná fotografická a písomná dokumentácia vystavených predmetov.

Požiarom bola najviac zasiahnutá a poškodená štvrtá miestnosť mineralogického systému, kde bolo umiestnených asi 400 zbierkových predmetov, ktoré z bezpečnostných dôvodov nebolo možné z budovy evakuovať. V miestnosti, do ktorej sa čiastočne prepadol strop, strecha a masívny drevený krov, boli vystavené minerály zo skupiny sulfátov, fosfátov, silikátov a organických minerálov. Zahŕňali viaceré významné exponáty, napr. veľkú drúzu kryštálov aragonitu z Podrečian, celestíny, devillíny a dva farmakosiderity zo Španej Doliny, euchroity a libethenity z Ľubietovej, vashegyit zo Železníka, beryl zo Skleného. Sú to historické zbery z dnes už zaniknutých, alebo neprístupných banských diel a lokalít. Momentálne nie je možné určiť, v akom stave sa exponáty nachádzajú, bude to možné až v druhej etape po statickom zabezpečení miestnosti.

Prípadné zachránené vzorky minerálov z tejto miestnosti budú vyžadovať značné preparačné a konzervačné úkony v špecializovanom laboratóriu. Tenký film sadzí z horenia, ktorý sa usadil na vzorkách z expozície, môže byť relatívne jednoduchým spôsobom odstránený z povrchu citlivým umytím tlakovou vodou v suspenzii so stlačeným vzduchom. Niektoré zvlášť významné a hodnotné vzorky odborníci selektívne uložili a je potrebné ich v čo najkratšom čase dopraviť do špecializovaného laboratória v Národnom múzeu v Prahe.

Zbierkové predmety z depozitára sa po uhasení požiaru evakuovali v prevažnej miere v pôvodných zásuvkách. Neboli priamo zasiahnuté požiarom, ale vodou pri jeho hasení. Odborníci vyselektovali niekoľko desiatok mokrých drevených zásuviek, ktoré po 10 dňoch od požiaru vykazovali výrazné známky plesnenia. Vzorky a rozmočené lokalitné štítky boli vysušené. Zo vzoriek, ktoré by sa v krátkom čase rozpadli pôsobením vlhkosti, bola vlhkosť odstránená ponorením do acetónu a následným vysušením.

Odborná komisia predstavila niekoľko základných záchranných odporúčaní, medzi ktoré patrí najmä zabezpečenie stability a možnosti bezpečnej práce v podkrovnom zhorenisku, urýchlený prevoz najcennejších vzoriek do špecializovaného laboratória na odbornú konzerváciu, presťahovanie všetkých evakuovaných exponátov a depozitných predmetov do vhodných suchých, vetraných priestorov.

Rekonštrukcia požiarom poškodených objektov a záchrana historického a kultúrneho dedičstva musí byť rýchla, dôsledná a kvalitná. Iba tak môžeme eliminovať škody a zachrániť v maximálnej miere unikátne minerály a horniny nerastného bohatstva nielen zo Slovenska.

Text: Martin Števko, Pavol Myšľan a Ján Madarás