Najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu Ústavu vied o Zemi SAV publikované v roku 2020

Každoročne, pri zostavovaní ročnej správy ústavu, sú v rámci publikácií, na ktorých sa podieľali pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, vedeckou radou ústavu vybrané po tri najvýznamnejšie výsledky vedeckého výskumu publikované v príslušnom roku. Týka sa to publikácií v troch kategóriách: 1. Základný výskum, 2. Aplikovaný výskum, 3. Medzinárodná spolupráca. Podľa zaužívaných kritérií sa posudzujú vedecké práce publikované v angličtine, v prvoautorstve zamestnanca ústavu a v odborných periodikách s vysokým medzinárodným významom a impakt faktorom (IF). Za rok 2020 bolo vedeckou radou posudzovaných 46 článkov uverejnených v impaktovaných karentovaných časopisoch, z toho 18 bolo v prvoautorstve pracovníka z ÚVZ SAV.

Viac na stránke Najvýznamnejšie vedecké výsledky za rok 2020