Národný geologický komitét Slovenskej republiky prvýkrát odovzdával Cenu Jána Pettka

Oceňovanie ľudí sa spravidla riadi dvomi spôsobmi – a) buď pri príležitosti výročia osobnosti, alebo organizácie, ktorá ocenenie odovzdáva, b) za mimoriadny prínos (±hrdinský skutok) v spoločenskej, kultúrnej, alebo vedeckej oblasti. Kritéria na udelenie ocenenia bývajú veľmi rôznorodé (objektívne aj subjektívne), no nie zriedka na ocenenie stačí aj „dožitie“, čo neraz vyvolalo diskusiu o význame takéhoto oceňovania. Medzi najvýznamnejšie ocenenia geologického výskumu na Slovensku však stále patria ocenenia udeľované inštitúciami, ako aj Slovenskou geologickou spoločnosťou (SGS):

  • Cena Dionýza Štúra – udeľuje ŠGÚDŠ Bratislava;
  • Medaila Dimitrija Andrusova – udeľuje Prír.F UK Bratislava;
  • Medaila akademika Bohuslava Cambela – udeľuje ÚVZ SAV Bratislava;
  • Medaila Jána Slávika – udeľuje SGS Bratislava.

O udelení týchto ocenení, spravidla po písomnom návrhu, rozhodujú ad hoc vedecké rady jednotlivých ústavov, respektíve rozšírený výbor SGS, väčšinovým hlasovaním.

Na zasadaniach Národného geologického komitétu Slovenskej republiky (NGK SR) sa od roku 2010 diskutovalo o možnom objektívnom oceňovaní aktívnych slovenských geológov, ktoré by vylučovalo subjektívny faktor pri jeho schvaľovaní a malo reálny vedecký – scientometrický základ. Výhodou oceňovania, ktoré má podstatu v scientometrii, je, že sa nerieši, komu ho dať, alebo nedať, čím sa odstráni tradičná animozita. Keďže je pomerne náročné určiť, ktorý výskum/práca má väčší význam/prínos, s pokrokom IT vo svete boli zavedené databázy monitorujúce rozšírenie a implementáciu poznatkov do vedeckej praxe. Medzi najuznávanejšie databázy patria: Web of Science (Web of knowledge) a SCOPUS evidujúce počty citovaní jednotlivých publikácií (prác) vo vybratých vedeckých časopisoch a knihách. Databáza WOS udáva citácie len z karentovaných časopisov (CC, SCI), kým SCOPUS udáva aj citácie z ďalších etablovaných, monitorovaných časopisov. Po viac ako 5 ročných debatách NGK SR na jesennom zasadaní dňa 26. 11. 2015 po konštruktívnej diskusii a hlasovaní kvalifikovanej väčšiny dospel k záveru, že zavedie oceňovanie práce slovenských geológov udeľovaním Ceny Jána Pettka na základe dosiahnutia vedeckého impaktu s Hirschovým indexom h ≥ 13 a 500 citácií v SCOPUS-e. Dohodlo sa, že ocenenie sa bude odovzdávať na tradičnom Predvianočnom seminári SGS. Meno Ján Pettka (*1812 – †1890) bolo vybrané jednoznačne, nakoľko bol významný geológ, prvý slovenský profesor geológie na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici a učiteľ uznávaných geológov, ako Dionýz Štúr, Alexander Paulínyi, Jozsef Szabo, Benjamin Winkler a mnoho ďalších, ako aj sa podieľal na založení Uhorskej geologickej spoločnosti, ktorej pokračovateľkou na našom území je dnes Slovenská geologická spoločnosť. Grafický návrh Ceny Jána Pettka vypracoval ako Bona fide et pro bono publico ©M. Kohút 2016.

Na jesennom zasadaní NGK SR v roku 2016 boli prerokované a schválené návrhy na laureátov Ceny Jána Pettka, ktorí spĺňali kritériá. Prvými nositeľmi tejto ceny sa stali: prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc., prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., RNDr. Igor Broska, DrSc., RNDr. Marián Janák, DrSc., doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc., RNDr. Michal Nemčok, DrSc., Mgr. Adam Tomašových, PhD., prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. a doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Historicky prvé odovzdávanie Ceny Jána Pettka sa uskutočnilo na 15. Predvianočnom seminári SGS dňa 8. decembra 2016 vo Veľkej sále Dionýza Štúra ŠGÚDŠ a diplom s Por. č. 0001 dostal prof. Kováč (Obr. 2). Nakoľko ostatní dvaja laureáti (prof. Moczo a doc. Kristek) sa s pracovných dôvodov nemohli zúčastniť odovzdávania ceny, táto im bola odovzdaná dodatočne.

NGK SR aj touto cestou opätovne vyzýva všetky osobnosti slovenskej geológie, ktoré dosiahli takúto významnú disemináciu svojej vedeckej práce, aby kontaktovali NGK SR, čím sa urýchli vypracovanie návrhu na ich ocenenie – prestížnou Cenou Jána Pettka v budúcnosti.

Galéria nositeľov Ceny Jána Pettka v roku 2016: