Pracovné konferencie projektov UNESCO IGCP 609 a 632

V severovýchodnej Číne sa v mesiaci septembri 2015 konali dve na seba nadväzujúce medzinárodné konferencie, ktoré predstavovali špičkové fórum pre prezentáciu výsledkov svetovej geovedy v programoch 609 a 632 medzinárodnej geovednej korelácie IGCP UNESCO. Stalo sa skutočnosťou, že táto krajina stále viac preberá iniciatívu pri organizovaní vedeckých stretnutí, konferencií a spolupráce v rámci medzinárodných korelačných geovedeckých programov UNESCO, IUGS, IGC a ďalších podujatí (stačí spomenúť zásluhu čínskych kolegov na premene komunikačného média Episodes na špičkový geovedný časopis).

 Medzinárodné pracovné stretnutie Projektu IGCP 609 (Climate and Environmental Evolution in the Mesozoic Greenhouse World) sa konalo v Xianlingskom kampuse Univerzity v Nanjingu v dňoch 5 až 11 septembra 2015. Jeho hlavnou súčasťou bola konferencia s názvom “Climate and Environmental Evolution in the Mesozoic Greenhouse World and Cretaceous Sea-Level Change“. Na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 64 geovedcov zo všetkých kontinentov, odznelo 38 prednášok, ktoré boli podkladom pre bohatú diskusiu. Druhou časťou stretnutia bola pracovná exkurzia po lokalitách mezozoických sedimentov a fosílií v širšej oblasti Nanjingu, Hangzhou, Guishi, Jiande, Shipu a Shanghaja (teda v najvýchodnejšej časti Číny), vrátane globálneho stratotypu (GSSP) hranice permského a triasového útvaru (Meishan) a troch geoparkov UNESCO (Chishan, Meishan a Longushan).

 Nasledujúce pracovné stretnutie medzinárodného (128 riešiteľov z celého sveta) Projektu IGCP 632 UNESCO (Geologic and Biotic Events on the Continent during the Jurassic/Cretaceous transition) organizovali vedci zo Severovýchodnej univerzity v Shenyangu v dňoch12.-19. septembra 2015. Prvá časťkonferencie mala názov „Correlation of Environmental Events during the Jurassic and Cretaceous Transition“. Druhou časťou tohto medzinárodného stretnutia bola pracovná exkurzia do oblasti severovýchodnej Číny (Hebei, Liaoning a vnútorné Mongolsko) s náleziskami unikátne zachovaného hmyzu, rýb, obojživelníkov, plazov, operených dinosaurov a prvých vtákov patriacich biotam Yanliao a Jehol. V sedimentárnych výplniach jurských a spodno kriedových jazerných paniev je dnes viacero svetoznámych geoparkov, z ktorých štyri (Daohugou, Shangeshou, Sihetun a geoarcheologický park Chaoyang) boli zahrnuté do programu terénneho štúdia počas konferencie.

 Podstatným prínosom oboch na seba nadväzujúcich vedeckých stretnutí bola intenzívna výmena poznatkov pri riešení problémov stratigrafickej a paleogeografickej korelácie vývoja priestorov medzi Tethys, Panthalassou a priľahlými kontinentálnymi oblasťami na rozhraní jurského a kriedového obdobia a vzťahu medzi zmenami úrovne hladiny oceánov, podnebia a vývoja života počas kriedového obdobia na planéte Zemi.