Úspech slovenských gravimetrikov

AlpArray výrez mapy

Európska iniciatíva AlpArray, ktorá vznikla v roku 2015, je zameraná na zdokonalenie nášho chápania geologického vývoja pohoria Álp a seizmického rizika v horskom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy. Iniciatíva integruje súčasný výskum Zeme s geofyzikálnymi zobrazeniami s vysokým rozlíšením 3D štruktúr a fyzikálnymi vlastnosťami litosféry a vrchného plášťa so zameraním na špičkové seizmologické merania. V rámci tohto projektu vznikla aj gravimetrická výskumná skupina (AlpArray Gravity Research Group), ktorej cieľom bolo zostaviť homogénny dátový súbor tiažových údajov v širšej alpskej oblasti, ktorý bude slúžiť na vytvorenie základnej tiažovej mapy úplných Bouguerových anomálií a následné interpretácie geologickej stavby celej oblasti.

Ako primárny výstup z projektu vyšiel nedávno v celosvetovom špičkovom časopise Earth System Science Data (https://www.earth-system-science-data.net/) článok “The first pan-Alpine surface-gravity database, a modern compilation that crosses frontiers”, ktorý je výsledkom niekoľko ročnej intenzívnej spolupráce európskych gravimetrikov a geodetov. Slovenskí riešitelia zastúpení Mgr. P. Zahorcom, PhD., Ing. J. Papčom, PhD, prof. RNDr. R. Paštekom, PhD. a prof. RNDr. M. Bielikom, DrSc. (a ich doktorandami, napr. Mgr. E. Nogovou) si od začiatku vlastnou aktivitou a prácou vybudovali v tejto skupine prirodzenú autoritu, čo viedlo k tomu, že pri vzniku prvej celoalpskej povrchovej tiažovej databázy hrali poprednú vedeckú úlohu. Publikovaná mapa úplných Bouguerových anomálií širšieho alpského regiónu je po prvý krát homogénna a zostavená podľa najmodernejších kritérií, čo sa týka súborov vstupných údajov, aplikovaných metód a všetkých korekcií nameraného tiažového zrýchlenia (topografia, batymetria, atmosféra, špeciálny dôraz sa kládol na gravitačný vplyv veľkých horských jazier, ktoré sa nachádzajú v študovanej oblasti).

Prvé interpretácie novej tiažovej mapy ukazujú, že rozlíšenie tiažových anomálií je vhodné a plne dostačujúce pre integrované modelovanie lokálnej, regionálnej až kontinentálnej geologickej stavby európskej litosféry, ako aj pre jej spoločnú inverziu s ostatnými, najmä seizmickými dátovými súbormi. Údaje sú publikované prostredníctvom GFZ Data Services. Článok je možné pozrieť na internetovej stránke: https://essd.copernicus.org/articles/13/2165/2021/

Text: Pavol Zahorec

AlpArray mapa