Úspešné podujatie „My sme SAV“ v Bratislave

Vedeckí pracovníci Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i. sa dňa 14. 6. 2024 zúčastnili na podujatí „My sme SAV“, ktoré sa konalo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Cieľom podujatia bolo priblížiť malým i veľkým návštevníkom ciele a metódy výskumu na našom ústave.

V stánku ústavu sa prezentovali obidva odbory – geofyzikálny aj geologický.

Dopoludnia sa návštevníci pomocou interaktívnych modelov dozvedeli, prečo a ako vznikajú zemetrasenia, ako seizmické vlny vplývajú na výškové budovy a tiež kde a ako sa na Slovensku aj vo svete merajú. Dozvedeli sa o historických zemetraseniach zaznamenaných na dnešnom území Slovenska a o ich účinkoch. Taktiež sa mohli informovať na základe mapy seizmického ohrozenia pre územie Slovenska, v ktorých oblastiach sa očakávajú na naše pomery silné zemetrasenia.

Zaujímavou témou bol monitoring radónu v prírode i v budovách, či je radón nebezpečný, aké má využitie a ako sa meria. Návštevníci si mohli prezrieť niekoľko typov detektorov na meranie radónu.

Prezentované boli  tiež gravimetrické merania na aktívnych sopkách v Taliansku, mikrogravimetrické merania, ktorými sa vyhľadávajú podzemné dutiny, ako sú hrobky a krypty, aj integrované modelovanie litosféry, ktorým sa zisťuje, čo sa skrýva pod zemským povrchom. Zaujímavosťou boli informácie o kozmickom počasí a ako vzniká polárna žiara.

V druhej, poobedňajšej časti, boli návštevníkom k dispozícii skameneliny rastlín, živočíchov a fosílnych stôp, ktoré si mohli prezrieť a preštudovať pomocou mikroskopu a lupy a tým mohli nahliadnuť do minulosti Zeme a spoznať postupný vývoj živých organizmov na Zemi. Milovníci neživej prírody sa mohli tešiť z množstva krásnych i vzácnych minerálov a hornín najmä vulkanického pôvodu. Veľký záujem vzbudilo pozorovanie zlato-zeleného piesku z pláže Havajského ostrova Kaji tvoreného prevažne zeleným minerálom olivínom a „kameň plávajúci na vode“ – vulkanická pemza.

Prezentačný stánok ústavu zožal veľký úspech u všetkých generácií návštevníkov a my dúfame, že sa nám podaril vzbudiť záujem o štúdium geológie najmä u tých najmladších.

Autori: I. Smetanová, K. Csicsay, A. Molnárová, V. Šimo, S. Antolíková