Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Jozef Madzin, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017