Slovenský národný komitét pre geodéziu a geofyziku

Členovia SNKGG

Predseda: doc. Mgr. Kristek Jozef, PhD.
Podpredseda: prof. Ing. Szolgay Ján, PhD.
Tajomník: RNDr. Vajda Peter, PhD.

IASPEI

prof. RNDr. Moczo Peter, DrSc.
(národný korešpondent)
moczo@fmph.uniba.sk
prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.bielik@fns.uniba.sk
doc. Mgr. Kristek Jozef, PhD.Jozef.Kristek@fmph.uniba.sk
Mgr. Kristeková Miriam, PhD.geofmikr@savba.sk

IAHS

prof. Ing. Szolgay Ján, PhD.
(národný korešpondent)
jan.szolgay@stuba.sk
RNDr. Miklánek Pavol, PhD.miklanek@uh.savba.sk
prof. RNDr. Fendeková Miriam, PhD.fendekova@fns.uniba.sk

IAG

doc. Ing. Janák Juraj, PhD.
(národný korešpondent)
juraj.janak@stuba.sk
RNDr. Brimich Ladislav, CSc.geofbrim@savba.sk
RNDr. Vajda Peter, PhD.Peter.Vajda@savba.sk

IAMAS

prof. RNDr. Lapin Milan, CSc.
(národný korešpondent)
Milan.Lapin@fmph.uniba.sk
doc. RNDr. Gera Martin, PhD.Martin.Gera@fmph.uniba.sk
RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.geofpane@savba.sk
RNDr. Benko Martin, PhD.martin.benko@shmu.sk

IAGA

Mgr. Valach Fridrich, PhD.
(národný korešpondent)
fridrich@geomag.sk
doc. RNDr. Ševčík Sebastián, CSc.Sebastian.Sevcik@fmph.uniba.sk
doc. Mgr. Guba Peter, PhD.Peter.Guba@fmph.uniba.sk

Správy SNKGG:

  • National Report 2019-2022 / PDF
  • National Report 2015-2018 / PDF
  • National Report 2011-2014 / PDF
  • National Report 2007-2010 / PDF
  • National Report 2003-2006 / PDF
  • National Report 1999-2002 / PDF