Medzinárodné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

HENRI, H2I-S&D - - Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI-Významný projekt spoločného európskeho záujmu) IPCEI - Important Projects of Common European Interest),
Hydrogen Energy Reservoir (IPCEI - important projects of common European interest)
Doba trvania: 15. 7. 2022 – 14. 7. 2028
Evidenčné číslo: SA.64635
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je určenie vhodného ložiska pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom a identifikovať maximálnu možnú koncentráciu, v akej by ho bolo možné skladovať v poréznom type ložiska.V prvej fáze projektu budú odborníci spoločnosti hľadať vhodné ložiská pre skladovanie vodíka v zmesi so zemným plynom. Nasledovať bude laboratórny výskum, na základe ktorého sa definuje maximálne prípustná koncentrácia vodíka a vyberie sa najvhodnejšia štruktúra pre druhú fázu projektu. V rámci výskumu bude sledované široké spektrum parametrov, ako napríklad možné geochemické a mikrobiálne reakcie, zmeny na horninách atď.V druhej fáze projektu bude vybudovaná pilotná testovacia technológia, v rámci ktorej sa bude vodík vyrábať elektrolýzou vody. Následne bude v čistej forme resp. v definovanej koncentrácii (výstup z prvej fázy projektu) zmiešaný so zemným plynom a uskladnení v ložisku. Cieľom nie je jednocyklový test, ale test viacerých cyklov ťažby a vtláčania, ktoré pomôžu získať viac dát o vplyve a správaní vodíka v danom ložisku a vytvoriť tak komplexný obraz o možnostiach skladovania vodíka v konkrétnych podzemných horninových štruktúrach. Test tiež overí výsledky laboratórnych testov a vytvorených modelov resp. dôjde k ich korekcii na základe reálnych dát.
Partnerské krajiny: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Taliansko
Webová stránka projektu: https://www.linkedin.com/showcase/project-henri/
EAlpG - Európsky Alpský geoid
European Alps Geoid
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko
AdriaArray
Adria Array
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., Mgr. Bystrický Erik, RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Fojtíková Lucia, PhD.
Anotácia: Tematickým zameraním projektu AdriaArray je pochopenie aktívnej deformácie „jadranskej platne a jej okolia“, označovanej ako „oblasť AdriaArray“. AdriaArray je medzinárodná projekt na podporu spoločného výskumu, budovania kapacít a komunity so zameraním na geodynamické procesy a súvisiace geohazardy. Projekt AdriaArray bude podporovať spoluprácu najmä mladých vedeckých pracovníkov aj vo forme výmenných pobytov.
Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Kosovo, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, Veľká Británia
FAIRNESS - FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108
FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108
Doba trvania: 14. 10. 2021 – 13. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA20108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan
Spoluriešitelia mimo SAV: Viac ako 60 inštitúcií z Európy, Egypta a z USA, počet ešte mierne narastá
Anotácia: Akcia FAIRNESS má za cieľ zlepšiť štandardizáciu a integráciu databáz mikrometeorologických meraní, ktoré sú súčasťou výskumných projektov, alebo lokálnych/regionálnych pozorovacích sietí zriadených pre špeciálne účely (agrometeorológia, mikroklimatické merania v mestách). Uchopenie daných výziev vyžaduje efektívnu cezhraničnú sieť výskumníkov, parnerov (environmentálnych agentúr, miestnych správ a ministerstiev, SME) a občianskej spoločnosti (špecializovanej a všeobecnej) z Európy a aj odinakiaľ na identifikáciu a vyplnenie medzier, štandardizáciu, optimalizáciu a zvýšenie úrovne nových meraní a kontrolných procedúr, zlepšenie efektivity výskumu a zlepšenie propagácie.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok
Opportunistic precipitation sensing network
Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA20136
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: https://www.cost.eu/actions/CA20136/#tabs+Name:Management%20Committee
Anotácia: Projekt Opensense združuje vedcov, ktorí skúmajú rôzne oportunistické senzory atmospferických zrážok, odborníkov z národných meteorologických služieb, majiteľov pozorovacích meteorologických sietí a koncových používateľov produktov zrážok za účelom vytvorenia komunity s cieľom prekonania kľúčových prekážok brániacim výmene a prijímaniu údajov (hydrometeorologických pozorovaní), definovania nových štandardov a noriem umožňujúcim rozsiahle referenčné porovnávanie produktov zrážok operačných systémov, vyvoja nových metód merania zrážok, a koordinácie implementovania oportúnnych pozorovaní do tradičných monitorovacích sietí.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov
Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals
Doba trvania: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2025
Evidenčné číslo: ERA-MIN 3/2021/254/PEGMAT
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Česko, Francúzsko, Rumunsko
CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie
Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr. Roman Pašteka
Anotácia: Projekt „Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie“ je európska iniciatíva na zlepšenie nášho chápania orogenézy, dynamiky plášťa, reorganizácií platní, povrchových procesov a seizmického nebezpečenstva v orogénnom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy.
Partnerské krajiny: Austrália, Česko, Švajčiarsko
Webová stránka projektu: https://wp.unil.ch/orog3ny/research/colibri/
Multiparametrický geofyzikálny výskum tektonických štruktúr spojených s mineralizáciou (Západné Karpaty)
Multiparametric geophysical investigation of tectonic structures connected to mineralization (Western Carpathians)
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: CAS-SAS-2022-02
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Geofyzikálne zobrazenie kôrových štruktúr a ich tektonická interpretácia je pre nás kľúčovým nástrojom na lepšie pochopenie a posúdenie surovinového potenciálu Českej a Slovenskej republiky.Navrhovaný bilaterálny prínos projektu spočíva v aplikácii a rozvoji integrovanej metodológie modelovania, t. j. kombinácie magnetotelurických a iných geofyzikálnych sondážnych metód pre plytké geologické štruktúry a jej následnú interpretáciu pre charakterizáciu tektonických a súvisiacich ložísk surovín vo vybraných oblastiach Západných Karpát. Pre Karpaty je charakteristická veľmi rôznorodá a komplikovaná tektonická stavba a pestrá škála rôznych ložísk nerastov, ktoré sú viazané na tektonické štruktúry a litologické komplexy rôzneho veku.Novo zozbierané MT dáta budú spracované a modelované s ďalšími dostupnými geofyzikálnymi dátami na charakterizáciu geometrií a vlastností tektonických štruktúr spojených s rôznymi ložiskami nerastov v tejto cieľovej oblasti. Na modelovanie použijeme a otestujeme najnovšiu metodiku spoločnej inverzie, aby sme získali vylepšený komplexný geofyzikálny obraz s cieľom priniesť ďalší priamy vplyv na využitie nerastných surovín.
Partnerské krajiny: Česko
Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
Western Tethys meets Eastern Tethys
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: UNESCO IGCP 710
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).
Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím
Benchmark experiments and modeling of alloy systems involving flow and solidification
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: CAS-SAS-2023-01
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Guba Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Revallo Miloš, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Juraj Kyselica, Ján Šimkanin
Partnerské krajiny: Česko
D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
Deposit-to-Regional Scale Exploration
Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024
Evidenčné číslo: ERA-MIN 2/2020/1102/D-Rex
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Nerastné ložiská sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Prvým cieľom D-Rexa je nadviazať na túto novú paradigmu s geofyzikálnymi údajmi z troch perspektívnych oblastí vo Švédsku, Grónsku a Fínsku. Druhým cieľom D-Rexa je preto integrácia mnohostranných geofyzikálnych údajov získaných v týchto perspektívnych oblastiach. Tretím cieľom D-Rexa je zjednotenie, optimálna integrácia a vizualizácia geologických a geofyzikálnych údajov na základe konceptu Common Earth Modeling (CEM).Kľúčovým prvkom projektu sú: elektromagnetické prieskumy (škálovanie depozitov), vývoj multimetódovej techniky 3D modelovania/inverzie, spoločná inverzia s pomocou techník strojového učenia na spájanie rôznych geofyzikálnych parametrov s cieľom odhaliť vzájomné korelácie aj ich absencie, integrácia (od regionálnych po lokálne - depozitné) modelov do CEM na základe všetkých dostupných geofyzikálnych a geologických údajov, tvorba máp predikcie na základe regionálnych modelov, korelácia a interpretácia regionálnych spolu s depozitnými modelmi.Výstupom tohto projektu budú nové technológie a pracovné postupy, ktoré priamo zodpovedajú cieľu Európy stať sa sebestačným v oblasti surovín. Dosiahneme lepšie pochopenie geologickej histórie kľúčových minerálnych oblastí v Európe a proxy pre ďalšie podobné alebo príbuzné európske metallogénne zóny. Výsledkom tohto porozumenia budú vylepšené modely pre formovanie minerálov a umožní nám lepšie predpovedať ich očakávané polohy. To povedie k objaveniu nových, kvalitnejších a možno väčších ložísk minerálov, a tým k lepšej ponuke.
Partnerské krajiny: Česko, Fínsko, Grónsko, Nórsko, Švédsko
Webová stránka projektu: https://mt.research.ltu.se/web/