Medzinárodné projekty

Aktuálne

Štúdium geologicko-tektonických korelácií alpínskych a predalpínskych jednotiek Západných Karpát,Južných Karpát a Vardarskej zóny a ich paleotektonický vývoj počas vrchného miocénu a pliocénu na území Slovenska a Srbska
Study of Geological/Tectonic Correlation of the Alpine and Pre-Alpine Units of the Western Carpathians and the Southern Carpathians and the Vardar Zone and Their Paleo-Tectonic Evolution
Doba trvania:
Evidenčné číslo: 1
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Srbsko
EAlpG - Európsky Alpský geoid
European Alps Geoid
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko
FAIRNESS - FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108
FAIR Network of micrometeorological measurements, Akcia CA20108
Doba trvania: 14. 10. 2021 – 13. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA20108
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan
Anotácia: Akcia FAIRNESS má za cieľ zlepšiť štandardizáciu a integráciu databáz mikrometeorologických meraní, ktoré sú súčasťou výskumných projektov, alebo lokálnych/regionálnych pozorovacích sietí zriadených pre špeciálne účely (agrometeorológia, mikroklimatické merania v mestách). Uchopenie daných výziev vyžaduje efektívnu cezhraničnú sieť výskumníkov, parnerov (environmentálnych agentúr, miestnych správ a ministerstiev, SME) a občianskej spoločnosti (špecializovanej a všeobecnej) z Európy a aj odinakiaľ na identifikáciu a vyplnenie medzier, štandardizáciu, optimalizáciu a zvýšenie úrovne nových meraní a kontrolných procedúr, zlepšenie efektivity výskumu a zlepšenie propagácie.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česko, Čierna Hora, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Izrael, Litva, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
OPENSENSE - Oportunistické formy merania atmosferických zrážok
Opportunistic precipitation sensing network
Doba trvania: 13. 10. 2021 – 12. 10. 2025
Evidenčné číslo: CA20136
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: https://www.cost.eu/actions/CA20136/#tabs+Name:Management%20Committee
Anotácia: Projekt Opensense združuje vedcov, ktorí skúmajú rôzne oportunistické senzory atmospferických zrážok, odborníkov z národných meteorologických služieb, majiteľov pozorovacích meteorologických sietí a koncových používateľov produktov zrážok za účelom vytvorenia komunity s cieľom prekonania kľúčových prekážok brániacim výmene a prijímaniu údajov (hydrometeorologických pozorovaní), definovania nových štandardov a noriem umožňujúcim rozsiahle referenčné porovnávanie produktov zrážok operačných systémov, vyvoja nových metód merania zrážok, a koordinácie implementovania oportúnnych pozorovaní do tradičných monitorovacích sietí.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
PEGMAT - Rozvinuté magmtické a pegmatitické systémy ako zdroje nedostatkových nerastných surovín a priemyselných minerálov
Evolved magmatic and pegmatic systems as source of critical row materials and industrial minerals
Doba trvania: 1. 5. 2022 – 30. 4. 2025
Evidenčné číslo: ERA-MIN 3/2021/254/PEGMAT
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Česko, Francúzsko, Rumunsko
CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie
Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo:
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Godová Dominika, Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr. Roman Pašteka
Anotácia: Projekt „Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie“ je európska iniciatíva na zlepšenie nášho chápania orogenézy, dynamiky plášťa, reorganizácií platní, povrchových procesov a seizmického nebezpečenstva v orogénnom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy.
Partnerské krajiny: Austrália, Česko, Švajčiarsko
Webová stránka projektu: https://wp.unil.ch/orog3ny/research/colibri/
Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
Western Tethys meets Eastern Tethys
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: UNESCO IGCP 710
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Cieľom tohto projektu IGCP je integrovať výskum geológov zo západnej a východnej časti tethýdnej oblasti (Maroko / Iberia – JV Ázia) s cieľom vytvoriť spoločný rámec a spoločný tektonostratigrafický koncept paleozoického a mezozoického vývoja (s dôrazom na permu – juru).
Referenčné experimenty a modelovanie zliatinových systémov s prúdením a tuhnutím
Benchmark experiments and modeling of alloy systems involving flow and solidification
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: CAS-SAS-2023-01
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Guba Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Juraj Kyselica, Ján Šimkanin
Partnerské krajiny: Česko
D-Rex - Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
Deposit-to-Regional Scale Exploration
Doba trvania: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2023
Evidenčné číslo: ERA-MIN 2/2020/1102/D-Rex
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Godová Dominika, Mgr. Madzin Jozef, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Nerastné ložiská sú malou časťou veľmi veľkého geologického kontextu, takzvaného minerálneho systému. Prvým cieľom D-Rexa je nadviazať na túto novú paradigmu s geofyzikálnymi údajmi z troch perspektívnych oblastí vo Švédsku, Grónsku a Fínsku. Druhým cieľom D-Rexa je preto integrácia mnohostranných geofyzikálnych údajov získaných v týchto perspektívnych oblastiach. Tretím cieľom D-Rexa je zjednotenie, optimálna integrácia a vizualizácia geologických a geofyzikálnych údajov na základe konceptu Common Earth Modeling (CEM).Kľúčovým prvkom projektu sú: elektromagnetické prieskumy (škálovanie depozitov), vývoj multimetódovej techniky 3D modelovania/inverzie, spoločná inverzia s pomocou techník strojového učenia na spájanie rôznych geofyzikálnych parametrov s cieľom odhaliť vzájomné korelácie aj ich absencie, integrácia (od regionálnych po lokálne - depozitné) modelov do CEM na základe všetkých dostupných geofyzikálnych a geologických údajov, tvorba máp predikcie na základe regionálnych modelov, korelácia a interpretácia regionálnych spolu s depozitnými modelmi.Výstupom tohto projektu budú nové technológie a pracovné postupy, ktoré priamo zodpovedajú cieľu Európy stať sa sebestačným v oblasti surovín. Dosiahneme lepšie pochopenie geologickej histórie kľúčových minerálnych oblastí v Európe a proxy pre ďalšie podobné alebo príbuzné európske metallogénne zóny. Výsledkom tohto porozumenia budú vylepšené modely pre formovanie minerálov a umožní nám lepšie predpovedať ich očakávané polohy. To povedie k objaveniu nových, kvalitnejších a možno väčších ložísk minerálov, a tým k lepšej ponuke.
Partnerské krajiny: Česko, Fínsko, Grónsko, Nórsko, Švédsko
Webová stránka projektu: https://mt.research.ltu.se/web/

Ukončené

AdriaArray
Adria Array
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., Mgr. Bystrický Erik, RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Godová Dominika, Mgr. Šugár Martin, PhD.
Anotácia: Tematickým zameraním projektu AdriaArray je pochopenie aktívnej deformácie „jadranskej platne a jej okolia“, označovanej ako „oblasť AdriaArray“. AdriaArray je medzinárodná projekt na podporu spoločného výskumu, budovania kapacít a komunity so zameraním na geodynamické procesy a súvisiace geohazardy. Projekt AdriaArray bude podporovať spoluprácu najmä mladých vedeckých pracovníkov aj vo forme výmenných pobytov.
Partnerské krajiny: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Grécko, Chorvátsko, Kosovo, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
N/A - AdriaArray na Slovensku
AdriaArray in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: SAV-AV ČR-21-02
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Godová Dominika, Mgr. Šugár Martin, PhD.
Anotácia: AdriaArray je nová európska iniciatíva, ktorá vychádza z predchádzajúceho úspešného multidisciplinárneho projektu AlpArray realizovaného v rámci širokej medzinárodnej spolupráce. V súčasnosti približne 20 inštitúcií pripravuje nový rozsiahly pasívny seizmický experiment s názvom AdriaArray, pokrývajúci územie Európy od Centrálneho masívu (Francúzsko) na západe, cez Karpaty na východe až po Balkán na juhu. Dočasné seizmické stanice zo siete MOBNET Geofyzikálního ústavu AV CR (IG AV ČR), inštalované na Slovensku spájajú spomínane dva veľké európske experimenty a poskytujú jedinečné údaje pre výskum hlbinnej stavby Západných Karpát. Hlavnými cieľmi bilaterálneho projektu Mobility sú posilniť spoluprácu medzi oboma inštitúciami a podeliť sa o skúsenosti s organizovaním, prevádzkou a spracovaním údajov z veľkých medzinárodných experimentov. Spoločný česko-slovenský výskum bude zameraný na integrované modelovanie litosféry Karpát, seizmotektoniku a hľadaním vzťahov medzi procesmi v hĺbke Zemského telesa a povrchovými javmi, vrátane prírodných hazardov.
Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region
Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Godová Dominika, RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Hlavnou motiváciou projektu je výpočet nového a originálneho 3D komplexného modelu kôry v regióne Karpatsko-panónskej panvy. Bude založený na výsledkoch získaných 3D gravitačným modelovaním pri zohľadnení ďalších geofyzikálnych obmedzení. Na výpočet 3D modelu kôry použijeme nový program SpaceMap, ktorý je dôležitou súčasťou moderného, jedného z najlepších na svete, algoritmu 3D GMT-AUTO.
Partnerské krajiny: Ukrajina
N/A - Korelácia a porovnanie produktov vrchnopermskej a spodnotriasovej magmatickej aktivity v Balkanidách a Západných Karpatoch
Correlation and comparisom of the products of the late Permian and early to mid Triassic magmatic activity in the Balkanides (median and external zones) and Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: BAS-SAS-21-06
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Maraszewska Maria, PhD., Mgr. Števko Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Bulharsko
N/A - Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
Comparison of geophysical and geological structures of the Western Carpathian lithosphere with other orogenic areas in Europe ämainly Bohemian Massif and Norwegian Caledonides)
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: SAV-AV ČR-21-07
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na porovnanie geofyzikálnych parametrov kôry a litosféry rôznych orogénov (alpínskeho v Západných Karpatoch, hercýnskeho v Českom masíve a kaledónskeho v Nórsku). Využité budú výsledky starších projektov aj novonamerané hlavne magnetotelurické dáta.
Partnerské krajiny: Česko
Rola regionálnych vodivostných anomálií v tektonickom vývoji Karpát
Regional conductivity anomalies role in tectonic development of the Carpathians
Doba trvania: 11. 2. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na geofyzikálnu štúdiu Zemskej litosféry Karpát na území Slovenska. Novo zozbierané a staré magnetoteluré (MT) a iné geofyzikálne (gravitačné a termálne) údaje dostupné z predchádzajúcich experimentov sa budú modelovať pomocou algoritmov joint inverzie. Lokalizujeme akumulácie vysoko vodivých frakcií, či už tekutín alebo elektronicky vodivých hornín súvisiacimi s tektonickými poruchami v kôre Slovenska. Karpatská vodivostná anomália (CCA) bude identifikovaná medzi štruktúrami a bude mapovaná pozdĺž kontaktnej zóny medzi vnútornými a vonkajšími Karpatmi.
Partnerské krajiny: Poľsko
DIG - Spresnenie írskeho potenciálu geotermálnej energie
De-risking Ireland’s Geothermal Energy Potential
Doba trvania: 11. 2. 2019 – 30. 12. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Štvorročný výskumný projekt bude integrovať multidisciplinárne, viacrozmerné geofyzikálne, geologické a geochemické údaje pomocou spoločnej analýzy, interpretácie, modelovania a inverzie. Tím DIG zhromaždený pre tento projekt prináša komplexné znalosti geofyzikálnych a geologických metód. Patria sem aktívna a pasívna seizmika, aktívne a pasívne (t.j. magnetotelurické) elektromagnetické metódy a integrované geofyzikálne-petrologické modelovanie spolu s írskou kôrovou geológiou a geochémiou hornín.
Partnerské krajiny: Írsko
Webová stránka projektu: https://www.dias.ie/2020/02/12/a-major-research-project-on-geothermal-energy-has-started-at-dias-ucc/
Geofyzikálne príhody a ich bioindikácia pomocou mikroorganizmov
Geophysical events and their bioindication using microorganisms
Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., prof. RNDr. Podhorský Dušan, DrSc., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD., Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity:-monitoring fluktuácií geofyzikálnych javov ako nízkofrekvenčné fluktuácie geomagnetického poľa (na Slovensku v Hurbanove na Geomagnetickom observatóriu) a merania atmosférického tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu s vysokým časovým rozlíšením (na Ukraine a na Slovensku) za účelom amplitudálno-frekvenčnej analýzy.-vývoj a modifikácia systému pre automatizovaný výskum bioindikačných parametrov a aspekty modelovania geofyzikálnych parametrov-stanovenie procesov interakcie fluktuácie geofyzikálnych faktorov so zmenami bioluminiscencie baktérií, metachromázia volumilných granulí kvasníc a antioxidačné vlastnosti rastlín slúžiacich ako bioindikátory.-vývoj algoritmov a programov na štúdium korelácie medzi fluktuáciou vybraných geofyzikálnych javov a bioindikátormi.-komparatívna analýza získaných údajov za účelom stanovenia mechanizmu vplyvu vybraných geofyzikálnych faktorov na biologicky významné procesy
Partnerské krajiny: Ukrajina
Význam nerastných surovín v ekonomike krajín V4
Importance of raw materials in the economy of V4 countries
Doba trvania: 1. 10. 2020 – 31. 1. 2022
Evidenčné číslo:
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je identifikácia kritických surovín pre ekonomiku krajín V4. Polská strana ako koordinátor zastúpená spoločnosťou JSW je v EU najväčší producent koksovateľného uhlia čo je tiež jedna z 27 kritických surovín. Ostatné krajiny majú dôležité iné zdroje kritických surovín dôležité pre európsku ekonomiku. Počas mítingov budú diskutované tieto témy a skúsenosti pri identifikovaní potenciálnych kritických surovín. Na záverečnom mítingu budú formulované spoločné stanoviská k téme kritických surovín a bude pripravená publikácia. Spoločné stanovisko bude vytvárať váhu na presadenie projektov venovaných tejto téme.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko
Webová stránka projektu: https://www.jswinnowacje.pl/en/about-us/projects/importance-of-raw-materials-in-the-economy-of-v4-countries/?fbclid=IwAR1udQxYub_n-gVllRdcrD33UImoQAVvf5T0_zC4Ua9zPdumaI-6lwpB3xg
CAPABLE - CAPABLE
CAPABLE – CArpathian PAnnonian Basin Lithosphere Enquiry
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: Visegrad Grant No. 21930053
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fojtíková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Godová Dominika, Mgr. Kristeková Miriam, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Hlavným zameraním projektu CAPABLE je podrobné štúdium litosféry karpatsko-panónskej regiónu, ktorá je možná vďaka hustej sieti novoinštalovaných dočasných seizmických staníc v rámci európskeho doplňujúceho experimentu AlpArray-PACASE. Doteraz je málo poznatkov o štruktúre litosféry a variáciách hranice litosféra-astenosféra kvôli nedostatočným údajom z regiónu, ktoré sú získané iba z niekoľkých seizmických observatórií. Napriek tomu boli zaznamenané významné variácie štruktúry vrchného plášťa, čo si vyžaduje ďalšie podrobnejšie štúdie. Výskum je potrebný uskutočniť v spolupráci vedcov zo všetkých štyroch krajín Vyšehradskej štvorky s cieľom získať podrobnejšie vedomosti o štruktúre kôry a vrchného plášťa až do hĺbky približne 600 km. Litosféra v karpatsko-panónskej oblasti je zložená z niekoľkých kolidujúcich mikroplatní. Seizmicita regiónu s intenzitou do VIII až IX predstavuje nebezpečenstvo pre obyvateľov dotknutých oblastí. Tím CAPABLE, zložený z vyšehradských inštitúcií, bude mať za úlohy: zber nových údajov, ktoré budú spracované rôznymi metódami; získané výsledky s neseimologickými poznatkami interpretovať do spoločného záveru; vytváranie 3D modelu vrchného plášťa a štruktúry litosféry. Navyše takto získaný nový seizmotektonický model umožní presnejšie definovať seizmicky aktívne oblasti a ich aktívne zlomové systémy, a tak pomôže pochopiť seizmický vývoj, neotektonický režim a súčasné aktívne zlomové zóny v záujmovej oblasti.
Partnerské krajiny: Maďarsko, Poľsko
Webová stránka projektu: https://www.ig.cas.cz/en/about/visegrad-capable/
Hranice křída – paleogén v Karpatech – multidisciplinárni výskum
Cretaceous – Paleogene boundary in Carpathians – multidisciplinary research
Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 19-07516S
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. P. Pruner, Dr. P. Schnabl,
Anotácia: Nový projekt Geologického ústavu AVČR je zameraný na paleomagnetický výskum hraničných súvrství kriedy a paleogénu Karpát. Geofyzikálna metodika toho projektu nutne musí byť kombinovaná s biostratigrafickým výskumom vytipovaných profilov cez K/T hranicu. V tomto smere GÚ AVČR kooperuje s ÚVZ SAV a dopĺňa svoj výskumný tím biostratigrafmi a sedimentológmi pracujúcimi v Karpatoch.
CoLiBrI - Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie
Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo:
Program: European Science Foundation (ESF)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Godová Dominika, Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr. Roman Pašteka (PriF UK Bratislava), PhD., Ing. Juraj Papčo, PhD. (STU Bratislava)
Anotácia: Projekt „Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie“ je európska iniciatíva na zlepšenie nášho chápania orogenézy, dynamiky plášťa, reorganizácií platní, povrchových procesov a seizmického nebezpečenstva v orogénnom systéme Alpy-Apeniny-Karpaty-Dinaridy.
Partnerské krajiny: Austrália, Česko, Švajčiarsko
Webová stránka projektu: https://wp.unil.ch/orog3ny/research/colibri/
Korelácia jursko - Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
Correlation of Jurassic-Cretaceous boundary sequences in the Tethyan Mediterranean Belt and adjacent regions based on geodynamics (lithostratigraphy, sequence analysis, paleogeography), micro- and nannofossil record and global climate and sea-level change
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: SAV-18-05
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof.Dr. Kristalina Stoykova, DrSc.
Anotácia: Najnovšie štúdie v obidvoch krajinách (Slovensko a Bulharsko - Michalik a kol., 2016, Lakova & Petrova, 2013, Grabowski a kol., 2016, Stoykova a kol.) preukázali dostupnosť vhodného geologického objektu pre podrobné štúdie - vykázali nepretržité sedimentárne sekvencie v intervale JKB. Naším cieľom je komplexný výskum dvoch geologických profilov, ktoré zaznamenávajú interval JKB - jedného na Slovensku a jedného v Bulharsku. Priama integrácia regionálnej geológie, štúdie litofácií, biostratigrafia kalpionelíd a nanofosílií, stratigrafia sekvencií by mala zásadný význam pre vytvorenie spoľahlivej korelácie medzi skúmanými lokalitami a pre podporu vybraných profilov ako pomocných miestnych stratotypov pre JKB. Súvislosti spolupráce a predpokladané výsledky a prínos: Existuje niekoľko dôležitých sekvencií JKB, ktoré sú odkryté na bulharskom a slovenskom území (obe časti Tethidného pásma), ktoré môžu prispieť k otázke vedenia hranice jury a kriedy. Okrem toho sa na projekte zúčastňuje niekoľko bulharských a slovenských špecialistov, ktorí sa hlboko zapájajú do práce Beriaskej pracovnej skupiny (BWG) Medzinárodnej komisie pre stratigrafiu, ktorá rieši otázku stabilizácie dôležitých stratigrafických hraníc GSSP od konca posledného tisícročia. Keďže stanovenie univerzálne platného stratotypu hranice je stále záležitosťou živých diskusií, jedinou možnou cestou je vytvorenie siete lokálnych, podrobne študovaných stratotypov, ktorá môže priniesť pozoruhodný pokrok.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Poľsko
INTERMAGNET - Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase
International Real-time Magnetic Observatory Network
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo:
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Anotácia: Registrácia, spracovanie a posielanie minútových hodnôt elementov geomagnetického poľa v reálnom čase (do 72 hodín ) do Intermagnet GIN
Webová stránka projektu: www.intermagnet.org
G-ET-SUMMIT - Gravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna
Gravimetric investigation of the structure of the Etna summit craters system
Doba trvania: 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021
Evidenčné číslo: EV-C2-004
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Papčo Juraj (SvF STU Bratislava)
Anotácia: Projekt je zameraný na skúmanie geologickej štruktúry vrcholovej časti magmatického systému Etny pomocou gravimetrie. Vo vrcholových partiách Etny sa vykonajú nové merania tiaže. Gravimetrické merania sa spracujú do podoby mapy úplných Bouguerových anomálií (UBA). UBA data sa budú modelovať v 3D pomocou softvéru IGMAS+. Hustotný 3D model sa bude interpretovať v geologickom i vulkanologickom kontexte.
Partnerské krajiny: Taliansko
Korelácia magmatickej a metamorfnej evolúcie Rodopov a Západných Karpát
Correlation of magmatic and metamorphic evolution of the Rodopes and Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: SAV-18-06
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Assist.Prof.Dr. Kalin Naydenov
Partnerské krajiny: Bulharsko
AlpArray - AAGRG - -
AlpArray Gravity Research Group
Doba trvania: 25. 5. 2018 – 25. 5. 2020
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Taliansko
Webová stránka projektu: http://www.alparray.ethz.ch/en/research/research-groups/gravity-rg/
AlpArray - AlpArray
AlpArray
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 1. 2020
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Kristeková Miriam, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: AlpArray je medzinárodný multidisciplinárny projekt typu koordinovanej výskumnej iniciatívy mnohých európskych krajín, ktorého primárnou úlohou je študovať širšiu oblasť Álp na pomocou vysoko kvalitných širokopásmových seizmických dát, získaných pomocou inštalácií dočasných seizmických staníc pre jednotlivé seizmologické experimenty. V súčasnosti je zapojených 64 inštitúcií zo 17 krajín. Hlavným cieľom tohto projektu je sústrediť a spojiť rôzne prístrojové vybavenie a výskumné úsilie participujúcich krajín vykonané na národnej úrovni do koordinovanej medzinárodnej spolupráce, vrátane zberu dát, spracovania a analýzy a zobrazovania. K existujúcim 220 stálym staniciam v záujmovej oblasti bude doplnených ďalších cca 350 na pevnine a cca 40 na morskom dne. Geodynamická interpretácia získaných údajov bude založená na spojení výsledkov z rôznych disciplín geovied, ako geológia, seizmológia, gravimetria, magnetotelurika, GPS merania, numerické a analógové modelovanie).
Partnerské krajiny: Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.seismo.ethz.ch/research/groups/alrt/projects/alparray/ http://www.alparray.ethz.ch/home/
akcesórie - Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
Accessory minerals as indicators of geological processes of Precambrian granitoids formation and their metalogenetic potential (Ukrainian Shield)
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Bondarenko Sergej, Grinchenko Olexander, Skakun Leonid, young scientists: Kurylo Sergej and Gavriliv Liubomyr
Anotácia: Ukrajinský štít ako unikátna prekambrická štruktúra, nachádzajúca sa na európskom kontinente, zahŕňa dva proterozoické megabloky - Volyňský a Ingulský. Tieto megabloky väčšinou obsahujú granity vytvorené v rôznych geodynamických prostrediach so širokou škálou vekových kategórií a s tým spojené rudné výskyty a ložiská. Ingulský megablok (IM) ako orogénna oblasť je vytvorený v dôsledku kolízie medzi granit - zelenokameňovým pásom Stredného Dnepra, ktorý sa nachádza na západe a mikrokontinentom Volyň situovanom na východe. K styku oboch dosiek a vytvoreniu jedného kolízneho švu došlo na okraji AR3-PR1. Centrálna časť Ingulského megabloku je považovaná za fragment transgresnej šmykovej (shear) zóny (Cherson - Smolensk), z ktorých sa vytvorila počas vývoja tejto zóny. Pred zhruba 2,1-2,0 miliardami rokov vznikali v prostredí kolízie žuly typu Kirovograd a Novoukrajinka. Granity typu Kirovograd sú distribuované v strednej a západnej časti Ingulského megabloku v štruktúre známej v regionálnom meradle ako Ingulské synklinórium. Tieto žuly sú tvorené po suprakrustálnych horninách Ingul-Inguletskej série a v dôsledku prográdnej ultra metamorfózy, ku ktorej došlo v oslabenej zóne pri poklese tlaku. Kirovogradské žuly sú zastúpené porfyrickými, equigranulárnymi, aplito-pegmatoidnými, aplitovými a pegmatitovými typmi. Geochemická charakteristika (stopové prvky) získaná pre tieto granity ukazuje, že tieto žuly môžu patriť k S-typu granitov. Uránové ložiská spojené s týmto typom granitov môžu byť rozdelené do dvoch genetických typov: 1) ložiská Kr-U genetického typu nachádzajúce sa v granitových pegmatitoch, podobné ako typ Rössing. Medzi ekonomické rudné výskyty patria aj Th-REE-U mineralizácie ložisko Balka Korabelna a tri malé Th-U ložiská (Južná, Kalinovka, Lozovatka), ktoré boli objavené v juhozápadnej časti Kirovogradského kontinentálneho bloku; 2) ložiská Na-U genetického typu (Novokonstantynivka, Michurinka, Central, Vatutinka, Severynka, Dokuchaevka, Aprelskoe) sú spojené s Na metasomatitmi (albitity), ktoré sú vyvinuté v rôznych typoch hornín - (ruly a bridlice z Ingul-Inguletskej série a pegmatitových granitov priestorovo a geneticky spojené s dvojživcovými granitmi komplexov Novoukrajinka a Kirovograd. Ložiská Li a rudné výskyty Ta, Cs, Rb, Nb, Be, Sn (LCT typu pegmatitu) (Polohivka ložisko a rudný výskyt Stankuvatka) sú spojené s Li-pegmatitmi a metasomatitmi, ktoré sú vytvorené vo vrcholovej časti aplitu-pegmatitu a žulového masívu typu Kirovograd. Volyňský megablok je oblasť tektonicko-magmatickej aktivizácie, ktorá je interpretovaná ako výsledok kolízie medzi Fenoskandiou a Sarmatským segmentom Západoeurópského kratónu. Intrúzie granitoidov typu Osnytsk tvoria súčasť Osnytsk-Mikashevychi vulkanicko-plutonickej asociácie. Pásmo Osnytsk-Mikashevychi (súčasť veľkého Volyňského pásma) sa rozširuje na severo-východ od stredného ruského vulkanického pásma až do oblasti Timan. Táto štruktúrna hranica Fenoskandie z Volga-Ural a Sarmat pozdĺž ktorého nastal tektonický pohyb a magmatická aktivizácia v týchto kôrových blokoch. Podľa izotopových údajov ktoré sú k dispozícii, sa predpokladá, že granitoidy môžu byť vytvorené z primárnej taveniny plášťového pôvodu. Záverečná fáza hlavných orogénnych udalostí v Volyňskom megabloku sa prejavila vniknutím Korostenského plutónu v anorogénnej pozícii. Initrúzii predchádzal nestabilný subplatforemný režim v okrajovej časti Osnytského orogénu. Ich tvorba bola dokončená pred 1,8-1,74 miliardami rokov. Korostenský plutón je komplex polyfázových intrúzií anortozitovo-rapakivi-granitoidovej formácie (ARGF). Intrúzia Korostenského typu je najstaršia medzi široko známymi výskytmi ARGF vo svete. Je najväčším plutónom ARGF v západoeurópskom kratóne, rovnako ako medzi všetkými plutónmi ukrajinského štítu. Asi 75% z celkovej rozlohy Korostenského plutónu tvoria granity typu rapakivi a rapakivi podobné granity. Ďalších 25% tvoria bázické a hybridné typy hornín. Podľa geochemických vlastností tieto granity by mali patriť k granitom A-typu. Tento projekt je zameraný na prehĺbenie vedeckej spolupráce medzi vedcami Ústavu vied o Zemi Slovenskej Akadémie vied a Národnej akadémie vied Ukrajiny. Zdieľanie vedeckých skúseností môže pomôcť vyriešiť základné vedecké problémy a nájsť všeobecné črty distribúcie mineralizácie a ekonomických rudných výskytov / ložísk ako v rámci územia Slovenska tak aj na Ukrajine.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Kriedové zmeny m - Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
Climate-environmental deteriorations during Greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes
Doba trvania: 25. 4. 2014 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: IGCP 609
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: 37 štátov
Anotácia: Nedávny nárast hladiny mora v reakcii na zvyšujúce sa úroveň atmosférických skleníkových plynov a súvisiace globálne otepľovanie je prvoradou úlohou pre spoločnosť. Dôkazy z histórie Zeme, ukazujú, že ľadová-interglaciálna a niektoré ďalšie praveké zmeny hladiny morí boli o rád alebo viac vyššie, než bolo pozorované v súčasnej dobe. Ak chceme predvídať budúce hladiny morí, potrebujeme lepšie porozumieť záznamu minulých zmien morskej hladiny.Na rozdiel od ľadovej eustázie kontrolovanej hlavne topením a ubúdaním kontinentálnych ľadovcov, krátkodobé zmeny morskej hladiny počas hlavných skleníkových epizód dejín Zeme sú známe, ale stále zle chápané. Globálne oproti regionálnym koreláciam, ich príčiny a dôsledky týchto zmien na úrovni hladiny mora sú predmetom diskusií.Projekt je zameraný na koreláciu, príčiny a dôsledky významných krátkodobých, tj tisíc- a storočných zmien morskej hladiny počas poslednej významnej skleníkovej epizódy dejín Zeme, kriedy. Dlhodobú rekordná úroveň, v prvom až druhom ráde cyklov trvajúcich milióny až desiatky miliónov rokov, riadila vnútorná dynamická história Zeme. Meniace sa rýchlosti tvorby oceánskej kôry viedli kriedovej doby k dlhodobému vzostupu hladiny mora. Avšak, v kriedových sedimentárnych sekvenciách sú záznamy superponovaných krátkodobejších zmien hladiny mora, 3. až 4. rádu. Mechanizmy pre tieto zmeny sú kontroverzné (epizódy zaľadnenia, skladovanie a uvoľňovanie podzemných vôd, regionálna tectonika a ňou vyvolané plášťové procesy.Posledné vylepšenia geologickej časovej osi pomocou nových rádiometrické dát a numerickej kalibrácie biozonácie, izotopov uhlíka a stroncia, paleomagnetických zvratov a astronomicky kalibrovaných časových škál urobili výrazný pokrok pre poznanie podmienko počas kriedového obdobia. Hlavné medzinárodné úsilie, ako je EARTHTIME, EARTHTIME-EÚ a programy GTSnext zlepšujú kriedové časové meradlo, aby poskytli rozlíšenie porovnateľné s mladšou históriou Zeme. Teraz je prvý raz možné korelovať a datovať krátkodobé záznamy kriedových hladín morí s rozlíšením vhodným pre ich podrobnú analýzu.Tento projekt skúma stredno a vrchno kriedové (120 mA - 66 mA) cykly morskej hladiny v detaile, aby sa odlíšili a kvantifikovali ako krátkodobé, tak aj dlhodobé záznamy v rámci nového vysoko rozlíšenia v časovom horizonte na základe orbitálnej cyklicity. Časový interval pre štúdium začína prvými hlavnými oceánskymi anoxickými udalosťami (OAE 1a), a končí na konci kriedy. Zahŕňa čas super-skleníkových podmienok, veľkých oceánskych anaeróbnych udalostí, kriedové teplotné maximum a následné ochladenie. Prvým hlavným cieľom je zladiť záznamy morskej hladiny s vysokým rozlíšením od globálne distribuovaných sedimentárnych archívov do novej detailne rozlíšenej časovej osi, s použitím kriviek izotopov morskej vody a orbitálne cykly (400, 100 tisíc ročnej excentricity). To bude riešiť otázku, či pozorované krátkodobé zmeny hladiny morí sú regionálne (tektonické) alebo globálne (eustatic) a určiť ich možný vzťah ku klimatických cyklom.Druhým cieľom bude výpočet miery zmeny morskej hladiny počas kriedovej skleníkového epizódy. Rýchlosť geologicky krátkodobej zmeny na teplej Zemi pomôže lepšie zhodnotiť nedávne globálnej zmeny morskej hladiny a posúdiť úlohu mechanizmov spätnej väzby, teda tepelnej rozťažnosti / zmrštenia morskej vody, poklesy v dôsledku zaťaženia vodou, zmeny vegetácie krajinného systému.Tretím cieľom bude skúmať vzťah maxím úrovne hladiny mora a zmien morskej anoxie a oxidácie, zastúpenia čiernych bridlíc a oceánskych červených vrstiev, ako aj vyhodnotiť dôkazy o dočasných ľadovcových epizódach alebo iných klimatických udalostiach. Multi-záznam a multi-proxy štúdie poskytnú scenár s vysokým rozlíšením celých cyklov morskej hladiny a umožnia rozvoj kvantitatívnych modelov pre zmeny morskej hladiny v skleníkových epizódach.
Nízkofrekvenčné kolísanie geomagnetického poľa a jeho biologické reakcie v prípade charakteristík vody, luminiscenčných baktérií a kvasnicových granúl.
Low-frequency fluctuations of the geomagnetic field and their bioresponse effects in case of water characteristics, luminescent bacteria and yeast granules
Doba trvania: 6. 4. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Podhorský Dušan, DrSc., Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je študovať vzájomné vzťahy nízkofrekvenčných variácií geomagnetického poľa, ktoré sú prezentované ako faktor životného prostredia a dynamiku vodných charakteristík, luminiscenčných baktérií a granulí kvasníc, ktoré inicializujú vyšetrované biologické reakcie.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
Application of a new automated software system (GMT-Auto) for interpretation of the Carpathian-Pannonian Basin lithosphere
Doba trvania: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: B.Šimonová - doktorandka
Anotácia: Motiváciou nového projektu je vytvoriť originálny 3D komplexný model litosféry v kapatsko-panónskej oblasti. Založený bude na výsledkoch získaných 3D interpretáciou tiažového poľa zeme. V rámci interpretácie bude aplikovaný moderný, svetovo uznávaný softvér 3-D GMT-AUTO. To umožňuje vybudovať 3D geofyzikálny model s distribúciou fyzikálnych parametrov. Výsledný 3D integrovaný litosferický model bude reprezentovať zjednotenie všetkých súčasných poznatkov hlbinnej stavby karpatsko-panónskej litosféry. Model bude tiež základom tektonických rekonštrukcií priestorovej distribúcii tektonických jednotiek v karpatsko-panónskej oblasti.
Partnerské krajiny: Ukrajina
AMBA - Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek (v rámci projektu AMBA)
Global evolutionary patterns and envoronmental change indicated by the fossil record of cockroaches, termites and mantises (AMBA framework)
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: NA
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír, CSc.
Anotácia: Cieľom AMBA je štúdium evolúcie živočíchov a ekosystémov vedúce k ochrane veľkoplošných území, a napĺňanie predstáv rozličných projektov UNESCO (MAB, WH) v celosvetovom meradle. Náplňou projektu „Evolučné princípy...“ je analýza celosvetových nálezov daných skupín a odvodenie vzniku spoločenského fenoménu u živočíchov, analýza evolučných procesov na najjemnejšej možnej mierke (založené na 100.000 nálezoch len v danej skupine, vrátane nového jantáru z čias dinosaurov), čo nemá vo svete obdobu.
Partnerské krajiny: Česko, Čína, Francúzsko, Libanon, Mexiko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, USA, Veľká Británia
Continental Cris - Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
Continental crises of the Jurassic: Major Extinction events and Environmental Changes within Lacustrine Ecosystems
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: UNESCO/IGCP No. 632
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Jingeng SHA -China, Vivi VAJDA - Sweden, Paul OLSEN - USA, Emma Sammel MSAKY - Tanzania, Mohammed ET-TOUHAMI - Morocco, Olena SHEVCHUK - Ukraine, Hamish CAMPBELL - New Zealand, Wolfram M. Kürschner - Norway,
Anotácia: Projekt IGCP sa sústreďuje na triasovo-jurské masové vymieranie pred 202 miliónmi rokov tesne pred T/J hranicou, cez toarské anoxické udalosti pred 183 miliónmi rokov a nakoniec pokrýva Jursko-kriedovú hranicu pred 145 miliónmi rokov, kedy sa kontinenty pokryli veľkými jazernými systémami. Výskum je zameraný na významné udalosti a ich vzťah ku klimatickej a environmentálnej zmene v týchto starých jazerných ekosystémoch a na koreláciu s morskými oblasťami. Navyše, projekt má silnú aplikačnú zložku, pretože tieto usadeniny hostia významné zdroje fosílnych palív vrátane uhlia, zemného plynu a ropy. Budúci vývoj prosperujúcich spoločností závisí na prístupe k energetickým zdrojom, negatívne účinky spaľovanie fosílnych palív možno zmierniť sekvestráciou CO2, kedy sa oxid uhličitý odstráni zo spalín a ukladá do podzemných zásobníkov.
Partnerské krajiny: Čína, Maroko, Nórsko, Nový Zéland, Švédsko, Tanzánia, Ukrajina, USA
FRESCO - Konzorcium pre výskum foraminifer
Foraminiferal research consortium
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: UMR CNRS 6112 LPG
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: FRESCO – Konzorcium pre výskum foraminifer – je medzinárodný projekt zameraný na výskum pobrežných spoločenstiev foraminifer. Združuje medzinárodný tím vedcov zo 4 laboratórií regiónu Pays de la Loire Region vo Francúzsku a 15 medzinárodných inštitúcii. Projekt je tematicky zameraný na výskum mikrobiológie, schránkovej mineralógie, geochémie, vitálnych funkcií foraminifer a ich ekológie v súčasných i fosílnych pobrežných ekosystémoch.
Partnerské krajiny: Brazília, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Švajčiarsko, USA, Veľká Británia
Magurská panva typu „piggy-back“ v čele Pieninského bradlového pásma: lito- a biostratigrafia, štúdium proveniencie a paleogeografické interpretácie (Vonkajšie Západné Karpaty, Poľsko a Slovensko).
Magura Piggy-back Basin at the font of the PKB: lito and biostratigraphy, provenance analysis and paleogeographic interpretations (Western Outer Carpathians, Poland and Slovakia).
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: National Science Centre of Poland
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Nestor Oszczypko, Dr. Dorota Salata,
Anotácia: Cieľom projektu je revízia veku flyšových súvrství magurskej jednotky na základe štúdia vápnitého nanoplanktónu a planktonických foraminifer. Správne stanovenie veku bude využité na unifikáciu litostratigrafických jednotiek magurského pásma na území Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Rumunska. Stratigrafické a sedimentologické poznatky budú interpretované aj z hľadiska panvovej histórie, geodynamiky a paleogeografie magurskej jednotky.
Partnerské krajiny: Poľsko
Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal mariNe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems
Doba trvania: 1. 10. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: H2020-MSCA-ITN-2014; REA Grant Agreement No. 643084
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Anotácia: Údaje o zložení morskej vody sú nevyhnutné pre pochopenie dlhodobých chemických procesov ako sú evolúcia života, interakcia oceánov s litosférou, evolúcia chemizmu atmosféry, prispôsobenie ekosystémov na zmeny klímy, ako aj pre geologické procesy ktoré majú význam v aplikovaných vedách. BASE-LINE Earth pokrýva 15 doktorandských projektov ktoré sa zameriavajú na zozbieranie takýchto údajov z geologickej histórie Zeme a na modelovanie procesov ovplyvňujúcich izotopové a prvkové zloženie oceánov.
Partnerské krajiny: Nemecko
Webová stránka projektu: www.baseline-earth.eu
Harmosnow - Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
A European network for a harmonized monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction
Doba trvania: 10. 11. 2014 – 9. 11. 2018
Evidenčné číslo: COSTES1404
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Holko Ladislav, CSc., RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: SHMÚ , ,
Anotácia: Snehová pokrývka je základnou zložkou klímy, ktorá priamo ovplyvňuje energetickú bilanciu Zeme. Jej monitoring obsahuje problémy v preklenutí rámca informácií od mikroštrukturálnej škály snehu po gridové rozlíšenie v modeloch. Rôzne praktiky v meraní, prístrojovom vybavení, algoritmoch a v asimilačných technikách vyžadujú harmonizovaný prístup, validáciu a metodiky. COST Akcia bude koordinovať toto úsilie prostredníctvom zavedenie harmonizovaných praktík zlepšujúcich použitie výsledkov pozorovaní. Hlavným cieľom Akcie je zvýšiť schopnosť výskumnej komunity a prevádzkových služieb poskytovať a využívať kvalitné údaje regionálnych aj globálnych pozorovaní variability a rozsahu snehovej pokrývky.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.harmosnow.eu
TIDES - Časovo závislá seizmológia
Time Dependent Seismology
Doba trvania: 3. 11. 2014 – 2. 11. 2018
Evidenčné číslo: ES1401
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Moczo Peter, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Mgr. Kristek Jozef, DrSc., prof. RNDr. Moczo Peter, DrSc.
Partnerské krajiny: Belgicko, Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Luxembursko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.tides-cost.eu/
Distribúcia rozsievok a lastúrničiek v neogénnych jazerných systémoch Slovenska a Bulharska
Distribution patterns of diatoms and ostracods in the Slovakian and Bulgarian Neogene lake systems
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Nadja Ognjanova Rumenova
Partnerské krajiny: Bulharsko
Elektrická vodivost a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
Electrical conductivity and geological structure in the West Carpathians and its transition to the Bohemian Massif
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: MAD 15-13, SAV-AV ČR 15-13
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Bučová Jana, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na interpretáciu stavby zemskej kôry Západných Karpát v oblasti južného a východného Slovenska na základe spoločného modelovania geofyzikálnych a tektonických dát. Dostupné seizmické, magnetické a gravimetrické dáta budú spoločne modelované spolu s existujúcimi i novo, v rámci projektu nameranými širokopásmovými magnetotelurickými dátami. Vďaka svojej citlivosti na priestorovo lokalizované akumulácie vodivých frakcií, fluid či elektrónových vodičov viazaných na tektonické poruchy v kôre, doplňuje elektrická vodivosť efektívne geofyzikálny obraz zemskej kôry o odhady rozloženia význačných tektonických zón do veľkých hĺbok. Získané syntetické fyzikálne modely budu použité pre interpretáciu hlbinných tektonických zón a geologickej stavby zemské kôry v merítku Prehľadnej geologickej mapy Slovenskej republiky 1:200 000.
Partnerské krajiny: Česko
CRETACEOUS SEA-L - Zhoršovanie podnebia počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých zmien úrovne morskej hladiny
Climate-environmental deteriorations during greenhouse phases: Causes and consequences of short-term Cretaceous sea-level changes
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: UNESCO/IGCP No. 609
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. Dr. Michael Wagreich - Austria, Prof. Dr. Xiumian Hu - China, Prof. Dr. M. Julleh Jalalur Rahman - Bangladesh, Prof. Dr. Silke Voigt Germany, Assoc. Prof. Dr. İsmail Ömer Yılmaz - Turkey, Assoc. Prof. Dr. Svetlana Zorina - Russia
Anotácia: Projekt detailne skúma stredno- až neskoro kriedové (120 - 66 mil. rokov) cykly morskej hladiny aby odlíšil a kvantifikoval krátkodobé a dlhodobé záznamy v rámci novej vysoko rozlíšovacej časovej škály založenej na orbitálnej cyklicite. Časový interval pre štúdium začína prvými hlavnými oceánskymi anoxickými udalosťami (OAE 1a) a končí na konci kriedy. To zahŕňa čas super-skleníkových podmienok, veľkých oceánskych eventov, kriedového teplotného maxima a následného ochladenia. Prvým hlavným cieľom je zladiť vysoko rozlíšené záznamy morskej hladiny z globálne distribuovaných sedimentárnych archívov do novej časovej osi s vysokým rozlíšením, s použitím krivky izotopov morskej vody a orbitálnych (405, 100 Ka) excentrických cyklov. To vyrieši otázku, či pozorované krátkodobé zmeny morskej hladiny sú regionálne (tektonické) alebo globálne (eustatické) a určí ich možný vzťah ku klimatickým cyklom. Druhým cieľom je výpočet miery zmeny morskej hladiny počas kriedovej skleníkovej epizódy. Poznanie geologicky krátkodobých zmien morskej hladiny na teplej Zemi pomôže lepšie zhodnotiť nedávne globálne zmeny a zhodnotiť úlohu mechanizmov spätnej väzby, tj tepelnej rozťažnosti / zmršťovania morskej vody, poklesy v dôsledku zaťaženia vodou, meniacej sa vegetácie na Zemi.
Partnerské krajiny: Bangladéš, Čína, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Turecko
Integrovaná 3D geofyzikálna interpretácia litosféry v stykovej oblasti Karpát a Európskej platformy
Integrated 3D geophysical interpretation of the lithosphere in the junction of the Carpathians and European platform
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Mgr. Petra Hlavňová
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je štúdium geofyzikálnej a geologickej stavby a tektoniky litosféry v karpatskom orogéne v tektonickej pozícii s okolitými tektonickými jednotkami východoeurópskej platformy, panónskej panvy, Českého masívu a Východných Álp. Geofyzikálne štúdium je založené najmä na interpretácii tiažového poľa a povrchového tepelného toku. Interpretácia gravimetrických a geotermických dát sa bude opierať aj o ostatné geofyzikálne, geologické a geodetické údaje (napr., seizmické, magnetotelurické, geologické a GPS merania). Projekt sa bude zaoberať tiež určením a výpočtom distribúcie hustoty, tepelnej vodivosti a tepelnej produkcie v študovanej oblasti. Budú aplikované tiež nové a veľmi efektívne softvéry pre 2-D a 3-D interpretáciu nameranej tiaže a geotermálneho poľa. Spolupracujúce ústavy sú vlastníkmi týchto moderných softvérov a programov. GMT-AUTO softvér je schopný vypočítať 3-D gravitačné, magnetické a termálne účinky telies ľubovoľného tvaru pri zmene fyzikálnych parametrov tak v horizontálnom ako aj vertikálnom smere. Geotermálne modelovacie postupy sú založené na vlastných analytických a numerických výpočtoch rovnice vedenia tepla pre stacionárny stav.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov
Revealing of genetic and age relations between magmatism and epithermal ore formation in volcanic structures of eastern-Slovakian and Western-Ukrainian regions of the neogene volcanism
Doba trvania: 25. 9. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 7
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Jaroslav Pršek, Štefan Ferenc, Ponomarenko O.M., Grinchenko O.V., Bondarenko S.M., Skakun L. Z., young scientists: Kurylo S.V.
Anotácia: Nové metódy mineralogického a geochemického výskumu umožnia poskytnúť v podstate nové výsledky z klasických ložísk a rudných výskytov na strednom a východnom Slovensku (Banská Štiavnica, Kremnica, Zlatá Baňa a Brehov) a západnej Ukrajiny (Beregovo a Vyškovo rudné polia Zakarpatskej oblasti). Porovnanie petrologických a geochemických charakteristík zón sarmatského andezitovo - ryolitového vulkanizmu sprevádzaného intenzívnou hydrotermálnou aktivitou a panónskou andezitovo-bazaltovou vulkanickou činnosťou s rudnými prejavmi typu teluridov bizmutu umožní určiť genetické modely tvorby zlato-polymetalických rúd v dlhodobo-aktívnych hydrotermálnych systémoch Banskej Štiavnice a typu Baia Mare. Osobitná pozornosť bude udelená úlohe magmatických a metasomatických procesov pri tvorbe rúd epitermálnych ložísk nachádzajúcich sa v oblastiach východného Slovenska a západnej Ukrajiny (Mužievo, Berehovo, rovnako ako rôzne rudné výskyty), ktoré umožnia poskytnúť odpovede na mnoho otázok o vzniku mineralizácie, ako aj riešiť všeobecné problémy metalonézy zlata, striebra, bizmutu a polymetalov.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Určenie horizontálnych zrýchlení vyvolaných paleo-zemetraseniami na základe štúdia porušenia pružného napätia speleotém.
Assessment of the peak ground horizontal acceleration generated by paleo-earthquakes from failure tensile stress of speleotherms. Study of seismicity of the remote past with the use of engineering seismology
Doba trvania: 1. 10. 2011 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
EURO-AGRIWAT - Hodnotenie spotreby vody a virtuálneho obchodu s vodou v európskom poľnohospodárstve počas klimatickej zmeny
ASSESSMENT OF EUROPEAN AGRICULTURE WATER USE AND TRADE UNDER CLIMATE CHANGE
Doba trvania: 18. 4. 2012 – 17. 4. 2016
Evidenčné číslo: COSTES1106
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: , , ,
Partnerské krajiny: Austrália, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, USA, Veľká Británia
Webová stránka projektu: http://www.cost-es1106.eu/
INTERMAGNET - Medzinárodná sieť magnetických observatórií v reálnom čase
International Real-time Magnetic Observatory Network
Doba trvania: 6. 9. 1998 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Anotácia: Program INTERMAGNET bol zriadený ako globálna sieť spolupracujúcich digitálnych magnetických observatórií, ktoré prijali do svojej praxe špecifikácie moderných štandardov na merania a záznamové zariadenia. Cieľom je umožniť výmenu dát a tvorbu geomagnetických produktov takmer v reálnom čase.
Partnerské krajiny: Alžírsko, Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česko, Čína, Dánsko, Egypt, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, India, Írsko, Japonsko, JAR, Kanada, Libanon, Madagaskar, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nový Zéland, Peru, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Samoa, Senegal, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Ukrajina, USA, Veľká Británia, Vietnam
Webová stránka projektu: www.intermagnet.org
Neotektonika východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva.
Neotectonics of eastern segment of Mur-Orava Basin Fault Zone
Doba trvania: 1. 8. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: F.Marko, R. Vojtko, J. Hók, S. Králiková, A. Świerczewska, M. Solecki, M. Waliczek, A. Konon
Anotácia: Cieľom projektu je rekonštrukcia neotektonickej aktivity v rámci východného segmentu zlomovej zóny Mür-Oravská panva. Terénne práce budú zamerané na výplň paniev a zlomové línie ktoré zahŕňa táto zóna. Vrámci terénnych prác budú študované (1) zlomové plochy, (2) pukliny, (3) prejavy deformácií a (4) rozpukané klasty. Terénne práce budú doplnené laboratórnym štúdiom (1) odraznosti vitrinitu, (2) ílových minerálov a (3) mikroskopickými analýzami. Cieľom terénnych a laboratórnych štúdií je vytvorenie modelu tektonického vývoja predmentnej oblasti počas neogénu a kvartéru.
Partnerské krajiny: Poľsko, Slovensko
RESPIRE - Odraz globálneho kyslíkového potenciálu oceánov na ranokenozoické klimatické extrémy
Responce of global ocean oxygenation to Early Cenozoic climate extremes
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: NE/K005529/1
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na kyslíkové krízy svetových oceánov v geologickej minulosti Zeme. Geologický záznam anoxie oceánskych sedimentov je analyzovaný špičkovými laboratórnymi postupmi na úrovni štúdia biomarkerov, izotopov ťažkých kovov (Mo, V, Ru, U, a i.), stopových prvkov, a pod. Geochemické metódy sú kombinované s biostratigrafickým výskumov, štúdiom environmentálnych nárokov morskej mikrofauny, oceanografickými modelmi cirkulácie pre jednotlivé geologické obdobia, a pod.
Výskum vplyvu nehomogenít geologického prostredia na mikroseizmické merania
Investigation of the influence of the geological inhomogeneities on the microseismical measurements
Doba trvania: 1. 10. 2007 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Fosílne subcelulárne štruktúry v bunkách spermií miocénnych ostrakód: rozšírenie poznatkov o druhy zachované v jantáre
Fossil subcellular structures in giant sperm cells of Miocene ostracods: expanding the record to specimens preserved in amber
Doba trvania: 19. 6. 2015 – 23. 6. 2015
Evidenčné číslo: LS-2288
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Dr. Libor Morkovský, Mgr. Fischer Jessica
Anotácia: Projekt je pokračovaním experimentu z roku 2014. Organizmy zakonzervované v jantári poskytujú detailný pohľad na organické časti tela, ktoré sa vo fosílnom stave bežne nevyskytujú. V zachovalej faune lastúrničiek z Mexika sú prítomné samčeky cypridíd s veľkými spermatozoidmi, čo ponúka možnosť štúdia pohlavných orgánov z hľadiska taxonómie a fylogenézy a vnútorné organely (mitochondrie) veľkých spermií pre lepšie pochopenie evolúcie veľkých spermií.
Partnerské krajiny: Česko, Nemecko, Slovensko
Genetické a časové vzťahy magmatických procesov a zlatej mineralizácie v porfýrovo-epitermálnych rudotvorných systémoch vo vulkanických štruktúrach stredoslovenských neovulkanitov.
Genetical and time relations between magmatic processes and gold mineralization in porphyry epithermal oreforming systems in volcanic structures of Central Slovakian neovolcanites
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Konečný Vlastimil,CSc., Mgr. Koděra Peter, PhD., Černyšev Igor V., DrSc., Kovalenker Vladimir A., DrSc., Dr., Lebedev V.A., Dr. Prokofjev V.Ju., Dr. Čugaev, A.V.
Anotácia: Hlavnou úlohou spoločného projektu je zistenie genézy drahokovovej porfýrovej a epitermálnej mineralizácie vo vulkanických oblastiach. Vykoná sa upresnenie mineralogicko-geochemickej charakteristiky rudnej mineralizácie, priestorovo-časových vzťahov porfýrového a epitermálneho zrudnenia s magmatickými udalosťami v štiavnickom skarnovo-porfýrovo-epitermálnom rudotvornom systéme, identifikovanie zdrojov rudných komponentov v rudotvorných systémoch stratovulkánov na základe vysokoprecíznej Pb-Pb izotopovej systematiky, ďalej objasnenie časových charakteristík vzniku hlavných typov mineralizácie a ich vzťah k vývoju štiavnického stratovulkánu, štúdium o chronológie formovania stratovulkánov Javorie a Poľana a porovnávacie štúdium petrogeochemických osobitostí magmatizmu stratovulkánov Banská Štiavnica, Javorie, Poľana na základe štúdia taveninových a fluidných inklúzií v magmatických mineráloch.
Partnerské krajiny: Rusko, Slovensko
Monitorovanie a analýza zemetrasení s dôrazom na oherský rift v Českej republike a oblasť Malých Karpát v Slovenskej republike
Monitoring and analysis of earthquakes with respect to oherský rift in Czech Republic and area of Male Karpaty in Slovak Republic
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Partnerské krajiny: Česko
Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
Ostracod-Diatomaceae paleoecologic and isotopic inference model for the fossil freshwater and brackish lakes
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: Neogénne sladkovodné panvy strednej a juhovýchodnej Európy sú charakteristické výnimočným endemizmom, ktorý je spojený s geologickým vývojom Balkánskeho polostrova a strednej Európy ako produktu platňovej tektoniky a vývoja veľkých morských paniev (Paratethys, Tethys) úzko spojených s hlavnými fázami Alpského orogénu v miocéne. Korene tejto biodiverzity.Lastúrničky, malé kôrovce s kalcitovou schránkou, a rozsievky, riasy s kremitými schránkami, veľmi časté a početné mikrofosílie v Paratetýdnych sedimentoch, avšak ich použitie v paleolimnologickom výskume a pre stratigrafické korelácie si vyžaduje hlbší taxonomický výskum a revíziu pôvodného materiálu novými mikroskopickými metódami. Keďže izotopové zloženie schránok rozsievok a lastúrničiek je funkciou izotopového zloženia jazernej vody, sú tieto schránky využívané ako proxy pre výskum izotopového vývoja jazier a kvantifikáciu paleoekologických údajov. Pretože analyzované údaje môžu byť ovplyvnené vitálnym efektom, projekt bude porovnávať údaje dvoch fosílnych skupín.
Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií
Temporal resolution in benthic assemblages: assessing and modeling the roles of burial dynamics, seafloor type, and intrinsic factors using (un)natural experiments
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 1. 12. 2014
Evidenčné číslo: National Science Foundation - NSF-EAR 1124318
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Anotácia: Kvantifikácia časového rozlíšenia fosílnych akumulácií v holocénnych sedimentoch na kontinentálnom šelfe v južnej Kalifornii.
Webová stránka projektu: www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=1124318
Fosílne subcelulárne štruktúry v bunkách spermií miocénnych ostrakód: rozšírenie poznatkov o druhy zachované v jantáre
Fossil subcellular structures in giant sperm cells of Miocene ostracods: expanding the record to specimens preserved in amber
Doba trvania: 3. 4. 2014 – 10. 4. 2014
Evidenčné číslo: LS-2288
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Dr. Libor Morkovský
Anotácia: Organizmy zakonzervované v jantári poskytujú detailný pohľad na organické časti tela, ktoré sa vo fosílnom stave bežne nevyskytujú. V zachovalej faune lastúrničiek z Mexika sú prítomné samčeky cypridíd s veľkými spermatozoidmi, čo ponúka možnosť štúdia pohlavných orgánov z hľadiska taxonómie a fylogenézy a vnútorné organely (mitochondrie) veľkých spermií pre lepšie pochopenie evolúcie veľkých spermií.
Partnerské krajiny: Česko, Nemecko, Slovensko
Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
Geology and evolution of Au-Ag-Bi-Te-Se of associations of deposits and ore manifestations of Ukraine and Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Mgr. Jaroslav Pršek PhD.
Anotácia: Hlavnými cieľmi nového projektu sú detailné a komplexné mineralogicko-geochemické štúdium epitermálnej drahokovovej Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie v neovulkanitoch Západných a Východných Karpát (najmä oblasť hrebeňa Vyhorlat-Huta v okolí lokalít Ilkovtsy, Podulki a Smerekiv Kamin na Ukrajine a širšie okolie Poruby pod Vihorlatom na Slovensku) a taktiež i v niektorých lokalitách kryštalických komplexov, jej geologická pozícia v metasomatitoch, vzťah k ďalším typom mineralizácie a rekonštrukcia fyzikálno-chemických podmienok formovania bizmutových teluridov a selenidov, spolu s ich kryštalochémiou
Partnerské krajiny: Ukrajina
CBEP - Podnebie a biota skorého paleogénu
Climate and biota of the Early Paleogene
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD.
Anotácia: Výskum pracovnej skupiny CBEP je zameraný na podmienky nestability klimatických systémov Zeme, ktoré charakterizuje obdobie po kriede. Na jej práci sa zúčastňujú početné tímy špecialistov v biostratigrafickom výskume, environmentálnej mikropaleontológii, litogeochémii, sedimentológii atď. Tohtoročné stretnutie skupiny CBEP sa uskutočnilo 5.-8. 6. 2011 v Salzburgu.
Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
Structure and dynamics of the Carpathian lithosphere based on gravimetry and geothermics
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je štúdium geofyzikálnej a geologickej štruktúry a tektoniky litosféry karpatského orogénu v tektonickej pozícii s okolitými tektonickými jednotkami ako je východoeurópska platforma, systém panónskeho bazéna, český masív a východné Alpy. Geofyzikálny výskum bude založený hlavne na interpretácii tiažového poľa a dát povrchového tepelného toku. Interpretácia tiažových a geotermálnych dát bude vychádzať z iných geofyzikálnych, geologických a geodetických vstupov (ako napríklad seizmické, magnetotelurické, geologické a GPS merania). Projekt sa bude tiež zaoberať určovaním a výpočtom rozloženia hustoty, tepelnej vodivosti a tepelnej produkcie v rámci študovaných oblastí. Aplikované budú moderné a veľmi efektívne programy pre 2D a 3D interpretácie pozorovaného tiažového a geotermálneho poľa. Spolupracujúce organizácie sú vlastníkmi týchto moderných programov. Software GMT-AUTO je schopný počítať 3D gravimetrické, magnetické a tepelné efekty všeobecných anomálnych telies s meniacimi sa fyzikálnymi parametrami v horizontálnom i vertikálnom smere. Prístupy geotermického modelovania sú založené na analytických a numerických riešeniach rovnice vedenia tepla v stacionárnom a nestacinárnom tvare s vlastnou softwarovou podporou.
Partnerské krajiny: Ukrajina
The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: JSPS 2012-2013
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Japonsko, Nórsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko
AIM - Mikroseizmické monitorovanie priemyselne významných lokalít
Advanced Industrial Microseismic Monitoring
Doba trvania: 1. 10. 2009 – 30. 9. 2013
Evidenčné číslo: FP7-PEOPLE-IAPP-2009-230669
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., doc. Mgr. Gális Martin, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je podporovať a rozvíjať výskum mikroseizmického monitorovania v spoločensky a priemyselne významných lokalitách. Projekt podporuje spoluprácu medzi akademickými pracovníkmi zaoberajúcimi sa teoretickou a observatórnou seizmológiou a súkromnými spoločnosťami, ktoré monitorujú prírodné alebo indukované seizmické javy na priemyselné účely. Akademický partneri projektu sa zameriavajú hlavne na inverziu momentového tenzora a interpretáciu jeho nestrižných zložiek, anizotropiu prostredia v ktorom sa šíria seizmické vlny, seizmickú tomografiu, trasovanie seizmických lúčov a odhad seizmického hazardu. Priemyselnými partnermi sú malé a stredné firmy, ktoré používajú najnovšie meracie zariadenia a majú dlhoročné skúsenosti v seizmickom monitoringu. Priemyselní partneri môžu poskytnúť súbory dát s potenciálom využitia v základnom výskume.Výsledky projektu prispejú k údajom užitočným pre posúdenie seizmického hazardu Atómovej elektrárne Bohunice, stability zosuvových svahov v Nórsku, stability hlbokých zlatých baní v Juhoafrickej republike a stability povrchových baní v Kanade.
Partnerské krajiny: Česko, JAR, Kanada, Nórsko, Slovensko
-
Harmonization of determining the radiation dose of the population originating from radon, in V4 countries
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 21120293
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
Paleoekologický a izotopový model pre fosílne sladkovodné a brakické jazerá založený na údajoch z lastúrničiek a rozsievok
Ostracod-Diatomaceae paleoecologic and isotopic inference model for the fossil freshwater and brackish lakes
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: Neogénne sladkovodné panvy strednej a juhovýchodnej Európy sú charakteristické výnimočným endemizmom, ktorý je spojený s geologickým vývojom Balkánskeho polostrova a strednej Európy ako produktu platňovej tektoniky a vývoja veľkých morských paniev (Paratethys, Tethys) úzko spojených s hlavnými fázami Alpského orogénu v miocéne. Korene tejto biodiverzity.Lastúrničky, malé kôrovce s kalcitovou schránkou, a rozsievky, riasy s kremitými schránkami, veľmi časté a početné mikrofosílie v Paratetýdnych sedimentoch, avšak ich použitie v paleolimnologickom výskume a pre stratigrafické korelácie si vyžaduje hlbší taxonomický výskum a revíziu pôvodného materiálu novými mikroskopickými metódami. Keďže izotopové zloženie schránok rozsievok a lastúrničiek je funkciou izotopového zloženia jazernej vody, sú tieto schránky využívané ako proxy pre výskum izotopového vývoja jazier a kvantifikáciu paleoekologických údajov. Pretože analyzované údaje môžu byť ovplyvnené vitálnym efektom, projekt bude porovnávať údaje dvoch fosílnych skupín.
ryolitové vulkan - Paleovulkanická rekonštrukcia a vývoj ryolitových vulkanických formácií karpatsko-panónskeho regiónu
Paleovolcanic reconstruction and evolution of silicic volcanic formations in Carpathian-Pannonian region
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gregorová Katarína
Partnerské krajiny: Maďarsko, Slovensko
Tektonická aktivita Oravsko-Nowotargskej panvy od Miocénu po súčasnosti
Miocene to Recent tectonic activity of Orava-Nowy Targ Basin
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 31
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Anna Swierczewska (PL), František Marko (PriF UK, SK), Rastislav Vojtko(PriF UK, SK)
Anotácia: Základným cieľom projektu je pochopiť príčiny seizmickej aktivity v rámci Oravsko-Nowotargskej vnútrohorskej panvy. Naše štúdium je zamerané na neogénnu a štvrtohornú výplň panvy. Štruktúrne analýzy tektonických porúch malej mierky poskytujú informácie umožňujúce časovú a priestorovú rekonštrukciu tektonickej aktivity panvy. Výsledky sú kontrolované sedimentologickou analýzou predmetných sekvencii zameranou na synsedimentárne deformácie. Projekt predstavuje pokračovanie spoločných poľsko – slovenských tektonických štúdií realizovaných od roku 1996.
Partnerské krajiny: Poľsko, Slovensko
LADATSHA - Prevencia katastrof spôsobených porušením zosuvových priehrad v pohorí Tien Shan, Kyrgizská republika
Prevention of Landslide Dam Disasters in the Tien Shan, Kyrgyz Republic
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 30. 9. 2012
Evidenčné číslo: ESP.EAP.SFPP 983289
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bystrický Erik, RNDr. Cipciar Andrej
Partnerské krajiny: Belgicko, Kirgízsko, Rusko, Švajčiarsko
BITS - Lastúrniky v čase a priestore: testovanie presnosti metód na rekonštrukciu ancestrálnej morfológie, vekov, geografie a diverzifikácie
Bivalves in Time and Space: Testing the accuracy of methods to reconstruct ancestral morphology, dates, geography, and diversification patterns
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: DEB-0919451
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Anotácia: Vysvetlenie vzniku a dynamiky základných biogeografických vzorov ako napr. vzrast diverzity od pólov k rovníku a zmeny v geografických rozsahoch jednotlivých druhov je v súčasnosti jednou z najdiskutovanejších tém modernej biogeografie a makroekológie. Časť projektu na ktorej sa podielame je zameraná na (1) analýzu geografického rozšírenia a geografických trendov vo veľosti tela a diverzifikácie u Holocénnych a fosílnych lastúrnikov (Bivalvia), na základe rozsiahlej globálnejdatabázy recentných a fosílnych lastúrnikov, a na (2) modelovanie vzťahu medzi klimatickými gradientmi a geografickým rozšírením lastúrnikov. Lastúrniky predstavujú skupinu s mimoriadne dobrým fosílnym záznamom a sú tak veľmi vhodné na testovanie evolučných a ekologických modelov.
Webová stránka projektu: www.bivatol.org/BiTS
Makro- a mikrofosílie, izotopy, lito-, magneto- a biostratigrafia ako metódy výskumu spodnokriedových útvarov v Dolomitoch (Južné Alpy, Severné Taliansko): oblasť Puez ako nový kľúčový región Tethýdnej domény
Macro- and microfossils, isotopes, litho- cyclo-, magneto-and biostratigraphy as tools for investigating the Lower Cretaceous within the Dolomites (Southern Alps, Northern Italy) - the Puez area as a new key region of the Tethyan realm
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: Projekt P20018-N10
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na stratigrafické spracovanie profilu Puez v Rakúskych Dolomitoch, ktorý je kandidátom na uznanie ako stratotypu kriedových stupňov Severnej Tetýdy. Riešiteľský tím projektu preto pozostáva zo špičkových paleontológov, mikrobiostratigrafov a paleomagnetikov, ktorí sa venovali vysokorozlišovacej analýze rôznych fosílnych skupín a fyzikálnych metodík.
Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Stredoslovenských neovulkanitov
Investigation of genetic and tempoval relationships of magmatism and epithermal mineralizations in the Central Slovakia volcanics field.
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Stredoslovenských neovulkanitov
Understanding of genetical and time relations between magmatism and epithermal oregenesis in volcanic structures of Central Slovakian neovolcanites.
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Konečný Vlastimil,CSc., Černyšev Igor V., DrSc., Kovalenker Vladimir A., DrSc.
Anotácia: Hlavnými úlohami projektu sú (a) upresnenie mineralogicko-geochemickej a izotopovo-geochemickej charakteristiky a taktiež časovo-priestorových vzťahov rôznych typov zrudnenia, (b) štúdium priestorových zákonitostí distribúcie magmatických hornín, metasomatických premien i zrudnenia na základe výskumu profilu novej odvodňovacej štôlne (NOŠ), (c) spresnenie vekovej charakteristiky formovania základných komplexov vulkanických hornín štiavnického stratovulkánu a (d) štúdium geochronológie formovania stratovulkánov Vtáčnik, Kremnica, Javoria a Poľana.
Partnerské krajiny: Rusko, Slovensko
Od výzdvihu k poklesu: integrované hodnotenie prírodných hrozieb prostredníctvom kvantifikácie transportu materiálu z pohorí do aktívnych sedimentárnych paniev
From source to sink: integrated natural hazard assessment through the quatification of mass trasfer from mountains ranges to active sedimentary basins
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: EUROCORES 2007 ESF-EC-0006-07
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Partnerské krajiny: Slovensko
DETERMINE - Rozvoj infraštruktúry pre monitorovanie zemetrasení v Bosne a Hercegovine
Development of Earthquake Monitoring Infrastructure for Bosnia and Herzegovina
Doba trvania: 1. 11. 2009 – 28. 2. 2011
Evidenčné číslo: SAMRS/ 2009/04/24
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina
3D interpretácia tiažového poľa za účelom štúdia stavby, dynamiky a tektoniky západokarpatskej litosféry
3D interpretation of the gravity field for studying the structure, dynamics, and tectonics of the West- Carpathian litosphere
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Partnerské krajiny: Ukrajina
ATBI+M - ATBI+M (All Taxa Biodiversity Inventory & Monitoring)
ATBI+M (All Taxa Biodiversity Inventory & Monitoring)
Doba trvania: 1. 3. 2006 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: \'Inventarizačné výskumy \'All Taxa Biodiversity Inventories\' (ATBI) sú organizované v rámci Workpackage (WP) 7 siete excelentnosti \'European Distributed Institute of Taxonomy\' (EDIT).V rámci EDIT ATBI spolupracujú vedci z 27 inštitúcií pôsobiacich prevažne v EÚ, ktoré sú zapojení do základnej inventarizácie biodiverzity.Napriek skutočnosti, že Európska únia má záujem zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010 (www.countdown2010.net), poznanie biodiverzity je pomerne slabé, predovšetkým čo sa týka európskeych biotopov.Výsledky EDIT ATBI budú publikované prostredníctvom vlastných nástrojov ako aj cez \'Global Biodiversity Information Facility\' (GBIF), s rôznymi používateľskými vyhľadávacími a mapovými rozhraniami. Naše výsledky budú ďalej využití v internetových nástrojoch pre opis druhov a identifikáciu (\'cybertaxonómia\' EDIT WP5) na zrýchlenie hodnotenia biodiverzity Európy.Dôležitým prvkom je skutočnosť, že výsledky ATBI podporia úsilie ekológov, ochrancov prírody a environmentálnu legislatívu a prispeje to tak úsiliu Európskej únie zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Nemecko, Slovensko
Webová stránka projektu: http://www.e-taxonomy.eu/node/109 ;http://zoology.fns.uniba.sk/atbi/
Marine and Non-m - Morské a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalostiMorské a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalosti
Marine and Non-marine Jurassic: Global correlation and major geological events
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: IGCP 506
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Ján Schlőgl, PhD. - koordinátor za SR -
Anotácia: Projekt integruje multidisciplinárne metódy, vrátane paleontologických, litostratigrafických, biostratigrafických, sekvenčno stratigrafických, litologických vrátane vulkanologických, sedimentárnych a sedimentologických, geochemických, isotopického datovania a geofyzikálnych, aby riešil medziodborové problémy korelácie medzi morskými a nemorskými vývojmi jurských sekvencií, vrátane hraničných intervalov
Partnerské krajiny: Argentína, Austrália, Čína, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, India, Japonsko, Maďarsko, Malajzia, Maroko, Mongolsko, Nemecko, Nový Zéland, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Švajčiarsko, Thajsko, USA, Veľká Británia, Vietnam
Webová stránka projektu: www.nigpas.ac.cn/igcp506/index.asp
Náhle environmentálno/klimatické zmeny v skleníkomom období kriedy: oceánsko-kontinentálne
Rapid environmental/climate change in the Cretaceous Greenhouse World.
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: IGCP 555
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta Univerz
Anotácia: Cieľom projektu je štúdium príčin, procesov a dôsledkov náhlych environmentálnych zmien počas skleníkového obdobia kriedy. Na rozdiel od glaciálno-interglaciálneho režimu klímy posledných niekoľko miliónov rokov bola krieda obdobím klimatickej stability s teplým vyrovnaným podnebím zapríčineným vysokým obsahom skleníkového plynu v atmosfére. Avšak stabilné podnebie bolo periodicky prerušované krátkodobými epizódami otepľovania a ochladzovania vzťahovaného k náhlym zmenám koncentrácie skleníkového plynu. Zámerom projektu je pochopiť dôsledky týchto výkyvov v podmienkach stabilného klimatického systému. Výsledky týchto výskumov budú dôležité pre pochopenie potenciálnych výkyvov podnebia na Zemi v budúcnosti.
Webová stránka projektu: www.cretaceousworld.com
Príspevok do Európsko-stredomorského archívu makroseizmických údajov o historických zemetraseniach
Contribution to the Euro-Mediterranean archive of historical macroseismic data
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Labák Peter, PhD.
Partnerské krajiny: Taliansko
Zvláštnosti funkčnej odozvy biologických objektov spôsobené fluktuáciami atmosférického tlaku a nízkofrekvenčného geomagnetického poľa
Functional response peculiarities of biological objects attributed to atmosfpheric pressure and geomagnetic field lowfrequency fluctuations
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Partnerské krajiny: Ukrajina
Mineralogicko-geochemické porovnanie Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie neovulkanitov a kryštalických komplexov Ukrajiny a Slovenska (Karpaty)
Comparative mineralogical-geochemical analysis of Au-Ag-Bi-Te-Se mineralization of neovulcanites and crystalline complexes of Ukraine and Slovakia (Carpathian region)
Doba trvania: 27. 9. 2007 – 27. 9. 2010
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr. Martin Chovan CSc., Mgr. Jaroslav Pršek PhD., Mgr. Daniel Ozdín, PhD., Mgr. Timea Bálintová, RNDr. Pavel Bačo, PhD.
Anotácia: Hlavnými cieľmi nového projektu sú detailné a komplexné mineralogicko-geochemické štúdium epitermálnej drahokovovej Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie v neovulkanitoch Západných a Východných Karpát (najmä oblasť hrebeňa Vyhorlat-Huta v okolí lokalít Ilkovtsy, Podulki a Smerekiv Kamin na Ukrajine a širšie okolie Poruby pod Vihorlatom na Slovensku) a taktiež i v niektorých lokalitách kryštalických komplexov, jej geologická pozícia v metasomatitoch, vzťah k ďalším typom mineralizácie a rekonštrukcia fyzikálno-chemických podmienok formovania bizmutových teluridov a selenidov, spolu s ich kryštalochémiou.
Partnerské krajiny: Slovensko, Ukrajina
SISMOS - Grant získaný z projektu 6RP EU NERIES – prístup do infraštruktúry SISMOS
-
Doba trvania: 1. 2. 2010 – 30. 6. 2010
Evidenčné číslo:
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Srbecký Miroslav
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Srbecký Miroslav
Partnerské krajiny: Taliansko
Webová stránka projektu: http://sismos.rm.ingv.it/
Dlhodobé zmeny a klimatológia UV žiarenia nad Európou
Long term changes and climatology of UV radiation over Europe
Doba trvania: 1. 3. 2004 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: COST 726
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pribullová Anna, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenský Hydrometeorologický ústav
Anotácia: Vzhľadom na to, že rady meraní UV žiarenia na Slovensku s kontrolovanou kvalitou mearaní sú krátke (od r. 2002) a hustota siete meraní UV žiarenia je nedostatočná na odhad dlhodobých zmien UV žiarenia a jeho priestorového rozloženia, model GfÚ vytvorený v rámci projektu COST-726 bol použitý na modelovanie typického priestorového rozloženia UV žiarenia na Slovensku (tzv. UV klímy). Pre parametrizáciu vplyvu snehovej pokrývky a zmeny nadmorskej výšky na globálne a UV žiarenie bola použitá analýza meraní na staniciach GfÚ v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese. Ako proxy parametre pre UV žiarenie boli použité merania na 9 stanicich Slovenského Hydrometeorologického ústavu a GfÚ za dekádu 1995 – 2004. Výsledkom modelovania je súbor máp rozloženia denných súm slnečného UV žiarenia s erytémovým účinkom. Osobitne boli vytvorené mapy zodpovedajúce podmienkam s bezoblačnou oblohou, podmienkam s typickým priestorovým rozložením vplyvu oblačnosti , podmienkam s priemernou hodnotou celkového ozónu (O3 AVG) a jeho limitnými hodnotami vyjadrenými štandardnou odchýlkou od priemeru (O3 ± STDEV) a pre dva typy priestorového rozloženia snehovej pokrývky (prítomnosť snehu bola predpokladaná od výšky, v ktorej sa sneh vyskytuje s pravdepodobnosťou P=50% a P=70%). Mapy predstavujú klimatologický atlas rozloženia UV žiarenia na Slovensku. Mapy môžu byť použité pre štúdie zamerané na priestorovú analýzu vplyvu UV žiarenia na biosféru a človeka.http://www.ta3.sk/gfu/atlas.htm
Partnerské krajiny: Belgicko, Česko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Webová stránka projektu: http://www.cost726.org/
-
Exploration of the Jurassic Vertebrate Fauna in the Xianjing Province of China: Sino-American Junggar Basin Expedition
Doba trvania: 1. 8. 2008 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kundrát Martin, PhD.
Partnerské krajiny: Čína, USA
Geofyzikálna interpretácia litosféry v oblasti CELEBRATION 2000
Geophysical interpretation of the lithosphere in the CELEBRATION 2000 region
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 29
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
MagNetE
MagNetE
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Meranie a predpoveď námrazy
Measurement and monitoring of atmospheric icing
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: COST 727
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ostrožlík Marian, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Meranie a vyhodnotenie meraní námrazy vo vysokohorských polohách. K dispozícii sú dlhodobé merania námrazy na drevených tyčiach v klimatických pozorovacích termínoch o 7, 14 a 21 h na Chopku a na Lomnickom štíte.
Partnerské krajiny: Bulharsko, Česko, Fínsko, Japonsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Veľká Británia
Webová stránka projektu: www.cost727.org
Sepkoski Grants - -
Species-level microevolutionary changes at the transition from marine to lacustrin environments
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Partnerské krajiny: USA
Štúdium kontaminácie pôd magnetickými metódami v okolí veľkých industriálnych celkov
Study of soil contamination caused by power plants and petrochemical factories by means of magnetic methods
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
Tektonická kontrola triasového vývoja karbonátových platforiem v alpsko-karpatko dinarskej oblasti
Tectonic control on the Triassic evolution of the carbonate platforms of the Alp-Carpathian-Dinarid region
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Michalík J.Soták J..
Partnerské krajiny: Maďarsko, Nemecko, Rakúsko
10. výročná konferencia českých, poľských a slovenských paleontológov
10. Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Palaeontologists
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 12. 9. 2009
Evidenčné číslo: 10910093
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kundrát Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Halašiová Nataša, Ing. Kötelešová Sidónia, PhD., Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., Ing. Paľová Henrieta , doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Prezentácia vedeckých výsledkov v odbore paleontológia.Tento projekt patrí do kategórie malých grantov nadácie Visegrad International Fund. Jeho poslaním je získať finančnú podporu pre realizáciu 10. jubilejnej konferencie českých, poľských a slovenských paleontológov, ktorú organizoval Geologický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Táto konferencia je venovaná 200. výročiu narodenia Charlesa Darwina a 150. výročiu publikovanie jeho knihy o vzniku druhov.
Partnerské krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko
-
Quantifying sedimentary capture of biological information
Doba trvania: 1. 11. 2006 – 30. 6. 2009
Evidenčné číslo: NSF-EAR 0345897
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Partnerské krajiny: USA
Určenie vplyvu minulých prirodzených a antropogénnych disturbancií na šelfové spoločenstvá bentických organizmov s použitím fosílnych akumulácií
Estimating impacts of past natural and anthropogenic disturbances on shelf macrobenthic communities using dead-shell assemblages
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 5. 2009
Evidenčné číslo: NA070AR4170008
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Anotácia: Analýzy vplyvu minulých antropogénnych disturbancií na plytkovodné spoločenstvá bentických organizmov s použitím fosílnych akumulácií mäkkýšov z južnej Kalifornie. Projekt porovnáva zloženie súčasných bentických spoločenstiev (od roku 1960) so spoločenstvami ktoré obývali túto oblasť počas posledných niekoľko sto až tisíc rokov.
Partnerské krajiny: Slovensko, USA
Korelácia neurokraniálnej morfológie and postkraniálnych parametrov pre stanovenie špecifických lokomočných adaptácii u vtákov
Correlation of neurocranial morphology and postcranial parameters to assess upon specific locomotory adaptations in birds
Doba trvania: 20. 4. 2009 – 15. 5. 2009
Evidenčné číslo: DE-TAF-5552
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kundrát Martin, PhD.
Anotácia: Štúdium ornitologických osteologických zbierok v Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin. Tento projekt je zameraný na koreláciu kvantifikovateľných neurokraniálnych a postkraniálnych znakov vo vzťahu k hlavným lokomočným adaptáciam moderných vtákov. Jedná sa o minoritné, avšak komplementárne štúdium zamerané na pochopenie koevolúcie znakov primárne spojených s mechanickými nárokmi vzniku (a sekundárnej straty) letových schopností, a znakov, ktoré sa formovali pod vplyvom zmien pohyb koordinujúcich úsekov centrálneho nervového systému.
Partnerské krajiny: Nemecko
Experimentálne monitorovanie deformácií zemskej kôry v širokospektrálnom diapazóne
Experimental monitoring of the deformations of the Earth´s crust in the wide frequency diapason
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Moderný výskum planktonických foraminifer
Current research in Planktonic Foraminifera
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Partnerské krajiny: Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia
Paleomagnetický a stratigrafický výskum mezozoických formácií
Paleomagnetic and stratigraphic research of the Mesozoic formations
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Partnerské krajiny: Poľsko
-
Pre-tertiary basement map of inner Western Carpathians – Gemer-Bükk and Vepor-Mátra area
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo: 4
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Partnerské krajiny: Maďarsko
Tektonická aktivita severnej časti Malých Karpát
Tectonic activity at the northern margin of the Malé Karpaty Mts
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
Transformácia slnečnej energie v lesných porastoch, nástroj bioakumulácie atmosferického uhlíka
Transformation of solar energy in forest stands, the tool for the bio-accumulation of the atmospheric carbon
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2008
Evidenčné číslo:
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hurtalová Taťjana, CSc.
Partnerské krajiny: Česko
Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek
Evalutionary patterns and global environmental changes as indicated by cockroaches, mantids and termites
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 1. 2008
Evidenčné číslo: MVTS
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Partnerské krajiny: Čína, Libanon, Nemecko, Rusko, USA, Veľká Británia
Diverzita žijúcich a fosílnych paradentných lastúrničiek
Diversity of living subterranean and fossil Paratethyan Ostracoda
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Kyška Pipík R..
Partnerské krajiny: Rakúsko
Magneto-, bio a C-izotopová stratigrafia valanžinských a hauterivských súvrství Fatrika Západných Tatier a Strážovských vrchov
Magneto-, bio-, and carbon isotope stratigraphy of Valanginian and Hauterivian sequence in the Fatric of the Western Tatra Mts and Strazov Mts
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo: 529
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko
Porovnanie slovenských a portugalských Sb ložísk
Comparison of the Slovak and Portuguese Sb deposits
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc.
Partnerské krajiny: Portugalsko
Teranové mapy cirkum-panónskej oblasti
Circum Pannonian Terrane maps
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Srbsko
Zistenie genetických a vekových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanoštruktúrach stredoslovenských neovulkanitov
Genetic and age correlation of magmatism and epithermal ore genesis in Central Slovak neovulcanic structures
Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Partnerské krajiny: Rusko
Centrálno-európsky litosferický experiment založený na seizmickej odrazivosti
CELEBRATION 2000
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Anotácia: Nepodarilo sa najst vsetky partnerske krajiny.
Partnerské krajiny: Kanada, Poľsko, USA
Geochemický výskum bazálnych kataklazitov karpatských príkrovov
Geochemical study of basal cataclasites of the Carpathian nappes
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Partnerské krajiny: Nemecko
PROPER - Indikátory v paleoklimatológii: výučba a výskum
Marie Curie Actions – Research Training Networks Proxies in Paleoclimatology: Education and Research
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: 6RP
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Michalík J., Soták J..
Partnerské krajiny: Francúzsko, Holandsko, Nemecko
SUDETES 2004
SUDETES 2004
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Partnerské krajiny: Česko, Dánsko, Fínsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, USA
Triasovo-jurské hraničné udalosti
Triassic/Jurassic boundary events
Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: IGCP No 0458
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Golej Marián, PhD., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Tomašových Adam, DrSc., Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Anotácia: Z výsledkov projektu bolo zostavené a v najbližšom čase bude publikované špeciálne číslo časopisu PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY (impakt faktor 1.899). Úspechom štúdia triasovo-jurskej hranice v Západných Karpatoch sú dva príspevky prijaté a akceptované do tohto prestížneho časopisu (Michalík et al., Tomášových & Siblík).V protiklade s názormi, ktoré indikujú že vymieranie na konci triasu bolo plynulé, analýzy bentických faun vo Východných Alpách indikujú geologicky rýchlu a výraznú zmenu v zložení bentických ekosystémov, ktorá sa zhoduje s globálnou geochemickou anomáliou v cykle uhlíka, a stratigraficky zodpovedá samotnej hranici trias/jura. Táto zmena nie je skreslená biogegrafickými a fylogenetickými faktormi.Tomašových A. - Siblík M. Online - in press: Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): removal of dominant groups, recovery and community re-assembly. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. (IF2005 - 1.899)Tomašových A. 2006: Brachiopod and bivalve ecology in Late Triassic (Alps, Austria): onshore-offshore replacements caused by variations in sediment and nutrient supply. PALAIOS 21, 344-368. (IF2005 - 1.551)Tomašových A., 2006: A new Early Jurassic rhynchonellid brachiopod from the western Tethys and implications for systematics of rhynchonellids from the Triassic-Jurassic boundary. Journal of Paleontology 80: 212-228. (IF2005 – 0.96)Michalík J. - Lintnerová J. - Gaździcki A. - Soták J.: Record of environmental changes in the Triassic–Jurassic boundary interval in the Zliechov Basin, Western Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (Online - in press).Tomašových A. - Siblík M.: Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (Online - in press):
Partnerské krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Taliansko, Veľká Británia
Ultravysoká metamorfóza eklogitov Pohoria
Ultrahigh-pressure metamorphism of eclogites in Pohorie
Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo:
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Partnerské krajiny: Slovinsko
CORB - Vrchnokriedové oceánske červené súvrstvia: odozva na oceánsko-klimatické globálne zmeny
Upper Cretaceous Oceanic Red Beds: response to Ocean/Climate Global Changes
Doba trvania: 1. 1. 2002 – 31. 12. 2006
Evidenčné číslo: IGCP No. 463
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Anotácia: Nenasiel sa zodpovedny riesitel: Soták J., Michalík J., Smrečková M..
Partnerské krajiny: Čína, Kanada, Taliansko