Národné projekty

Zvoľte rok pre výpis projektov

Aktuálne

Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0012/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Madzin Jozef, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Ölveczká Diana, Mgr. Šurka Juraj
Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0171/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Madzin Jozef, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD.
Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
Metamorphic records of collisional orogens
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0002/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica, Mgr. Šipková Mária
Neskoro pliocénne-rano pleistocénne chobotnatce (Proboscidea, Mammalia) z lokalít Nová Vieska a Strekov (Dunajská panva, Slovensko), Biochronológia, taxonómia a paleoekológia
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0066/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tóth Csaba, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Onderka Milan, PhD.
Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 2/0044/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kohút Milan, CSc.
RADUNDEN - Radón v podzemnom prostredí - sezónne korekčné faktory
Radon in underground environment - seasonal corerection factors
Doba trvania: 1. 7. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: APVV-23-0269
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Onderka Milan, PhD.
Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Evidenčné číslo: 1/058/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bódi Jozef, RNDr. Nogová Ema
Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia
Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0092
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Sobocký Tomáš, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na geodynamické prostredie paleozoického granitového magmatizmu v Západných Karpatoch a koreláciu s analogickými plutonickými horninami Variskej Európy, ako aj na aktualizáciu súčasných petrogenetických modelov. Paleozoické granitické horniny Západných Karpát reprezentujú heterogénnu suitu, ktorá zahŕňa staropaleozoické pred-variské (kambro-ordovické), variské (karbónske) a post-variské (permské) magmatické litotypy. Najstaršia skupina, ktorá sa transformovala na variské ortoruly, vznikla na aktívnom okraji Gondwany. Relatívne staršie variské granitoidné plutóny (ca. 365-350 mil.r.) sa mohli formovať pri extenzii v magmatickom oblúku nad ranovariskou (spodnodevónskou) subdukčnou zónou. Počas post-kolíznej extenzie sa generovali mladše granity až tonality (ca. 350-340, menej 330 mil.r.). Obe skupiny sú konzistentné s dvomi anatektickými udalosťami (370-360 a 350-340 mil.r.). Malá časť granitov vznikala v post-kolíznom tektonickom režime a pri nasledovnom rozpade superkontinentu Pangea (A-typy a špecializované S-typy, 280-250 mil.r.). Granitické horniny budú študované pomocou štandardných petrologických, mineralogických, geochemických a petrochronologických metód (el. mikroanalýza, mikroRaman, laserová ablácia s indukčne viazanou plazmou, RTG fluorescenčná analýza, Sm, Nd, Pb izotopy pomocou TIMS, U-Th-Pb datovanie, modelovanie v softvéroch Melts a Perple_X). Hlavným cieľom projektu je zistenie magmatických prostredí a granitových protolitov, P-T-X podmienok, datovanie magmatickej a subsolidovej evolúcie granitov a ich vzťah k metamorfným horninám. Mineralogické štúdium zahŕňa aj metalogenetický potenciál granitov. Pre lepšie pochopenie petrogenézy granitov bude očakávaným výstupom aj všeobecný evolučný model západokarpatského paleozoického granitového magmatizmu v kontexte širšieho európskeho priestoru.
COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0523
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Ölveczká Diana, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Anotácia: Stratigrafický záznam je jedinečným archívom o stave a vývoji minulých ekosystémov a o rýchlosti ich regenerácie po udalostiach kedy došlo k rozsiahlym vymieraniam (napr. po náhlych klimatických zmenách spojených s anoxiou a acidifikáciou). Transformácia paleoekologických trendov zo stratigrafickej hĺbky na chronologickú škálu, ktorá je nutná pri rekonštrukcii zmien ekosystémov na základe akéhokoľvek fosílneho záznamu, je veľmi komplikovaná v dôsledku časovo nerovnomernej sedimentácie, bioturbácie a zachovania. V pred-holocénnom zázname je teda ťažké odhadnúť časové spriemerovanie fosílnych akumulácií. Intenzita tafonomických procesov je ovplyvnená dynamikou ekosystémov, ktorá určuje rozsah bioturbácie a rýchlosť rozkladu organickej hmoty. Výsledné tafofácie (t.j., akumulácie zvyškov charakterizované určitým typom zachovania) tak informujú o ekologických procesoch a o časovom spriemerovaní. Poruchy vo fungovaní ekosystémov môžu viesť napr. k poklesu bioturbácie, čo znižuje časové spriemerovanie a hĺbku tafonomicky aktívnej zóny (TAZ). Predpokladáme, že tafonomické procesy pred začiatkom mezozoickej morskej revolúcie (t. j. pred diverzifikáciou predátorov a hrabavých organizmov) boli menej intenzívne a nesiahali hlboko do sedimentuv porovnaní s týmito procesmi v kenozoických prostrediach s hlbšou bioturbáciou. Tieto procesy tiež umožnili vznik cementačnej zóny plytko pod TAZ, a tak diageneticky podmienili vznik striedania vápencov a slieňov (LMA). V tomto projekte budeme (1) hodnotiť modely zachovania založené na odolnosti schránok, (2) posudzovať vhodnosť tafonomických hodín a ekvitability na meranie časového spriemerovania, (3) posudzovať význam vápnitého planktónu pri vzniku karbonátov a pri vzniku LMA počas jury, a (4) sledovať zmeny v hĺbke TAZ hodnotením zachovania a rano-diagenetických procesov v jurských a kenozoických sukcesiách, na základe komparatívnych analýz mikro- a makrobezstavovcov a ichnofosílií v normoxických a hypoxických prostrediach.
ZveTtr - Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0041
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Myšľan Pavol, Mgr. Sobocký Tomáš, PhD., Mgr. Vďačný Marek, PhD., Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá detailným mineralogickým štúdiom zvetrávania minerálov tetraedritovej skupiny z rôznych lokalít v Západných Karpatoch ako aj v Bulharsku a Namíbii, ktoré reprezentujú rozdielne geologické prostredia ako aj rozličné kompozičné typy tetraedritov. Táto téma je veľmi aktuálna nie len súvislosti s mineralógiou, ale aj geochémiou a environmentálnou mineralógiou. Tento projekt zahŕňa detailné štúdium chemického zloženia primárnych/nealterovaných minerálov tetraedritovej skupiny, identifikáciu a pokročilý kryštalochemický výskum všetkých supergénnych produktov zvetrávania a stanovenie geochemického správania a mobility toxických prvkov. Využité budú tak štandardné mineralogické metódy ako je terénny výskum, ako aj riadkovacia elektrónová mikroskopia (SEM), elektrónová mikroanalýza (EMPA), monokryštálová a prášková rtg. difrakčná analýza (SC-XRD a PXRD), spektroskopické metódy ako infračervená absorpčná (FTIR) a Ramanova spektroskopia, ako aj kalorimetria. Očakávané výsledky tohto projektu môžu výrazne prispieť a rozšíriť doterajšie poznatky o procesoch, mobilite prvkov, mineralógii produktov a stabilite supergénnych fáz, ktoré vznikajú pri zvetrávaní minerálov tetraedritovej skupiny. Veríme, že budeme schopný detailne definovať, aké fázy vznikajú prednostne a ako sa toxické prvky ako je Cu, Hg. As alebo Sb správajú počas zvetrávacích procesov v rôznych geologických prostrediach. Tiež očakávame, že projekt prinesie poznatky o tom, ktoré supergénne produkty sú stabilné alebo metastabilné pri rôznych podmienkach pH/Eh. Preto výsledky predloženého projektu môžu priniesť cenné výstupy nie len pre mineralógov a geochemikov, ale aplikovateľné aj v praxi, zvlášť pri environmentálnom manažmente a remediácii záťaží po banskej činnosti.
Analýza zvláštnych magnetotelurických situácií a ich prejavov v elektromagnetickej odozve
Analysis of special magnetotelluric situations and their manifestations in the electromagnetic response
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/100/2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD.
Anotácia: Elektromagnetický prieskum Zeme spočíva vo vyhodnocovaní jej odozvy na pôsobenie primárnych elektromagnetických polí. Magnetotelurika využiva variácie elektrického aj magnetického poľa, ktoré v závislosti od frekvencie a vodivosti vrstiev podložia prenikajú do rôznej hĺbky. Prítomnosť blízkopovrchových postranných nehomogenít však očakávanú odozvu skresľuje a to tým viac, čím väčší je vodivostný kontrast medzi veľkoškálovou (skúmanou regionálnou) štruktúrou a lokálnym rušivým telesom. Je to v dôsledku indukcie nábojov a prúdov na rozhraniach, ktoré sa stávajú zdrojom sekundárnych polí prispievajúcich k odozve. Z hľadiska interpretácie meraných dát ide o nepríjemný problém, avšak aj tieto polia sú nositeľmi informácie o podpovrchovej štruktúre. Je náročné modelovať ich numericky, nakoľko úloha vyžaduje stanovenie vnútornej hraničnej podmienky. Predpokladom toho je však porozumenie procesom na vodivostnom rozhraní. Identifikáciou sekundárnych polí potom možno napomôcť spoľahlivejšej interpretácii meraných dát.
Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0002/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Bódi Jozef, Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Tomek Čestmír, CSc., RNDr. Vozár Ján, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Aplikácia moderných prístupov gravimetrickej inverzie a štruktúrneho hustotného a integrovaného modelovania v spojení s ďalšími geofyzikálnymi a geologickými metódami na riešenie aktuálnych vybraných problémov geologickej stavby a tektonického vývoja zemskej kôry a litosféry ako aj dynamických procesov v nej prebiehajúcich. Pre účely skúmania geologickej stavby budú použité metódy súbežného modelovania viacerých geofyzikálnych polí a rôznorodých dátových súborov, ako aj gravimetrická inverzia založená na preskúmavaní modelového priestoru pomocou rastúcich zdrojových telies (Growth metodika). Inverzný prístup Growth bude použitý aj pri interpretácii časovo-priestorových zmien tiaže. Pre štruktúrne štúdie budú interpretované namerané geoelektrické a magnetotelurické dáta, aj existujúce seizmické dáta na profiloch. Využijeme aj izotopické datovanie a petrologické a geochemické analýzy. Do štruktúrnych modelov budú integrované aj vypočítané reologické vlastnosti litosféry s interpretáciou pre tektonický vývoj.
Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 1/0107/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Kôrovo-plášťové komplexy variských geosutúrnych zón západokarpatského fundamentu – petrologicko-geochemické a geochrononologické indikátory periférnych paleozoických bazénov Gondwany, paleogeografická korelácia.
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 1/0028/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kohút Milan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Madarás Ján, PhD., RNDr. Siman Pavol, PhD.
Monitoring geomagnetického poľa a štúdium extrémnych geomagnetických porúch v stredných šírkach
The monitoring of the geomagnetic field and the study of extreme mid-latitude geomagnetic disturbances
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0003/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Revallo Miloš, PhD., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Koči Eduard, Mgr. - externý doktorand
Anotácia: Nedávne prípadové štúdie extrémnych geomagnetických variácií v stredných šírkach naznačili, že primárnou príčinou týchto magnetických porúch môžu byť prúdové systémy v aurorálnom elektrožete alebo pozdĺžne prúdy spájajúce aurorálny ovál so vzdialenými časťami magnetosféry. Je to v nesúlade s tradičnou koncepciou magnetických búrok, podľa ktorej hlavnou príčinou takýchto extrémnych javov je zintenzívnenie prstencového prúdu. Predbežné závery týchto prípadových štúdií môže potvrdiť, vyvrátiť alebo poopraviť len analýza väčšieho počtu veľmi intenzívnych strednošírkových porúch. Cieľom projektu je preto prispieť k overeniu tohto novo navrhovaného mechanizmu extrémnych strednošírkových variácií analýzou väčšej databázy pozorovaní. Databáza bude pozostávať z moderných digitálnych záznamov dostupných v sieti INTERMAGNET, ako aj historických magnetogramov od polovice 19. storočia. Do rozšírenia databázy projekt prispeje aj vlastnými pozorovaniami na geomagnetickom observatóriu v Hurbanove.
Sedimentárne paleoprostredia a fauna lastúrničiek vo vrchnom miocéne Západných Karpát
-
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0085/24
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0106/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Ölveczká Diana, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0159
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Godová Dominika, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., RNDr. Nogová Ema, Mgr. Ondrášová Lenka, Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD., Mgr. Šugár Martin, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: František Marko, Andrej Mojzeš, Martin Bednarik, Miroslav Bielik, Erik Andrássy, Ivan Zvara, Alexander Lačný, Vincent Kultán
Anotácia: Poznanie tektonických dislokácií (zlomov) má zásadný význam pre rôzne oblasti hospodárskych činností (napr. pri veľkých dopravných stavbách, výstavbe priehrad, jadrových elektrární, vyhľadávaní nerastných surovín a geotermálnych vôd), tiež má vplyv na environmentálnu problematiku (napr. seizmické riziká, svahové deformácie, úložiská rádioaktívneho odpadu). Systematické spracovanie údajov o dislokáciách kôry na území Slovenska voforme ucelenej monografie je preto veľmi potrebné. Toto je hlavným cieľom predkladaného projektu DISLOCAT. Na základe excerpcie dostupných publikovaných aj archívnych dát budú významné tektonické dislokácie zemskej kôry charakterizované podľa jednotných kritérií. Zameriame sa na zlomy najmladšieho neoalpínskeho tektonického vývoja, z ktorých mnohé sú aktívne dodnes. Základné parametre zlomov budú zahrňovať prejav zlomu v geologickej mape, príp. v leteckých a satelitných snímkach, jeho priebeh, úklon a hĺbkový dosah, hrúbku porušenej zóny, štruktúrne údaje a kinematiku, vek, seizmicitu, dostupné geodetické merania recentných pohybov, geomorfologické prejavy a vývery vôd alebo emanácií. Veľká pozornosť bude venovaná seizmoaktívnym zlomovým zónam. Informácie o niektorých vybraných zlomoch budú získavané a upresnené aj terénnym geologicko-štruktúrnym výskumom a geofyzikálnymi, hlavne magnetotelurickými meraniami. Výstupom projektu bude monografia – katalóg tektonických dislokácií s mapou zlomov v tlačenej aj elektronickej (GIS) verzii.
PSR-SUDE - Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?
Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 21-0319
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Šurka Juraj
Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
Mineralogical, crystallochemical and isotope study of sulfosalts form the selected types of ore mineralizations in the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0029/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Myšľan Pavol, Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Anotácia: Predložený projekt sa zaoberá detailným mineralogickým, kryštalochemickým a izotopovým štúdium sulfosolí z rôznych genetických typov rudných mineralizácií na území Západných Karpát. Študované lokality sú vybrané tak, aby reprezentovali rôzne paragenetické aj genetické typy mineralizácií (epitermálne žily, sideritové žily, antimonitové žily, greizény) a rozdielne geologické prostredia (neovulkanity, kryštalinikum tatrika, veporikum, gemerikum). Projekt zahŕňa detailné štúdium chemického zloženia minerálov zo skupiny sulfosolí, ich pokročilý kryštalochemický výskum ako aj štúdium stabilných izotopov síry v týchto mineráloch. Využité bude široké spektrum analytických metód. Očakávané výsledky tohto projektu výrazne prispejú a rozšíria doterajšie poznatky o mineráloch zo skupiny sulfosolí na medzinárodnej úrovni. Veríme, že takýto výskum má tiež potenciál priniesť objavy nových minerálov a vytvorenie databázy izotopového zloženia síry pre indexové sulfosoli z rôznych genetických typov mineralizácií.
Výskum vplyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory
Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 1/0019/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc
Anotácia: Hlavný zdroj radónu v budovách je podložie stavebného pozemku. Koncentrácia 222Rn v pôdnom vzduchu nie je konštantná, závisí od viacerých parametrov. Správne pochopenie mechanizmov transportu radónu z pôdy do domov môže prispieť k zníženiu zdravotného rizika obyvateľstva z expozície radónom. Monitorované budú koncentrácie 222Rn, 226Ra, 232Th, 40K v pôde s cieľom získať nové poznatky o ich distribúcii v pôde a tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu závislosti exhalácie radónu z pôdy od jednotlivých parametrov pôd. Súčasťou výskumu bude zlepšovanie citlivosti metód merania 222Rn. Zdokonaľované a testované budú modely popisujúce vstup radónu do domu a jeho správanie sa v dome. Na základe celoročného merania 222Rn v pobytových priestoroch a poznatkov o podloží, budú navrhnuté a korigované sezónne korekčné faktory pre výpočet priemerných ročných koncentrácií v domoch v závislosti od geologických aspektov pôd.
BENTONIT - 3V - Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0175
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc., Mgr. Šurka Juraj
TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0358
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0079
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., prof. RNDr. Aubrecht Roman, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Hrabovský Juraj, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Šurka Juraj, Mgr. Vďačný Marek, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Sedimentárne archívy uchovávajú záznamy geologického času, evolučného vývoja organizmov, životných podmienok, klimatických zmien a globálnych udalostí vo vývoji Zeme. Projekt je zameraný na integrovaný výskum a multiproxy analýzu sedimentárnych profilov Západných Karpát. Prvým cieľom riešenia tohoto projektu bude získanie dát pre určenie stratigrafických hraníc a ich časovú kalibráciu s profilmi medzinárodných stratotypov GSSP. Na datovanie sedimentov morských prostredí sú vhodné hlavne planktonické organizmy, ktorých bioeventy umožňujú globálnu koreláciu s rozhraniami stratigrafických stupňov, biozón, magnetochron, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a pod. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu sú fosílne mikroorganizmy aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Terestrické prostredia budú analyzované z hľadiska biostratigrafie cicavčích faun, paleoekológie stavovcov a paleovegetácie. Cieľom projektu bude identifikácia hraničných udalostí na referenčných profiloch mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát, ich korelácia so štandardmi časovej geologickej škály a globálnymi zmenami paleoprostredia v tetýdnych a paratetýdnych panvách.
Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí
Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0563/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
-
Assessing stratigraphic changes in geochemical composition of microplankton (calpionellids) and in their biomineralization during the Latest Jurassic and Early Cretaceous
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0526
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ölveczká Diana
Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0013/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Bódi Jozef, RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Anotácia: Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.
-
Magnetootelluric modelling of the contact zone between External and Internal Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: APP0511
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ondrášová Lenka
Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov
Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0013/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Anotácia: Minerály kritických prvkov (Zr, Nb, Ta, REE) sú vyhľadávaným surovinovým zdrojom, pretože od nich závisí technologický rozvoj. Tieto prvky sa viažu na karbonatity, t.j. magmatické horniny zložené prevažne z karbonátov. Drvivá časť poznatkov sa týka karbonatitov v stabilných kratónoch. V poslednom čase sa však skúma metalogenetický potenciál orogénnych karbonatitov na styku tektonických platní. Tieto karbonatity sú intenzívne premenené, čo ovplyvnilo akumuláciu kritických prvkov. Cieľom projektu je mineralogický, geochemický a geochronologický výskum vybraných ložísk karbonatitov v Mozambiku a Číne s cieľom identifikovať procesy mobilizácie, akumulácie a disproporcionácie kritických prvkov pri frakcionácii materskej magmy a počas naložených metamorfných, hydrotermálnych a metasomatických procesov. Hlavným výsledkom projektu bude formulovanie kritérií pre optimalizáciu vyhľadávania karbonatitov v orogénnych pásmach od karbonatitov v stabilných kratónoch.
Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0015/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum objemovej aktivity radónu (222Rn) v ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku, pomocou integrálnych a kontinuálnych meraní. V ovzduší Brestovskej, Harmaneckej a Demänovskej jaskyne slobody bude vykonávaný dlhodobý integrálny a krátkodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. V ovzduší Važeckej jaskyne bude pokračovať kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu.
Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0093/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., Mgr. Luhová Ľubica, RNDr. Nejedlík Pavol, CSc., Mgr. Onderka Milan, PhD., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Kosodrevinové spoločenstvá (Pinus mugo) plnia dôležité ekologické a environmentálne funkcie v horských oblastiach. Tieto spoločenstvá sú vplyvom klimatických zmien vystavené otepľovaniu, extrémom počasia (horúce a suché letá, výrazné vpády teplého vzduchu v zime, redukcia dĺžky obdobia so snehom a výšky snehovej pokrývky) a zvýšeným koncentráciám prízemného ozónu (O3), ktoré sa prejavujú na ich stave. V projekte prezentujeme komplexný prístup hodnotenia biologickej odozvy spoločenstiev P. mugo, posudzovanej podľa vegetačného indexu NDVI, oxidačnej stability (OxSt) a indexu viditeľného poškodenia (IVP) asimilačných orgánov, na stresové činitele (bioklimatické podmienky a koncentrácia O3). Využitie NDVI odvodeného zo satelitných údajov, ktorý reflektuje množstvo chlorofylu v rastlinných pletivách, nám umožní vykonať analýzy poškodenia na veľkoplošnej úrovni. Predkladaný projekt je vysoko aktuálny a reaguje na požiadavky Európskej komisie na zachovanie biodiverzity v podmienkach klimatickej zmeny
Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach
Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0168/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0526/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum subsidenčnej histórie hlavne v priestore neogénnej Dunajskej a Východoslovenskej panvy. Vzhľadom na nové výskumy vznikla potreba revidovať staršie modely subsidenčnej histórie. S prihliadnutím na cieľ práce budú vykonané nové biostratigrafické, rádiometrické a geochemické analýzy (obsah organického uhlíka, pyrolýza Rock-Eval, odraznosť vitrinitu, biomarkery), ktoré budú derivované z kľúčových hlbokých vrtov, odkryvov a korelované pomocou línií reflexnej seizmiky. Analýza subsidenčnej histórie umožní identifikovať tektonickú a termálnu históriu v náväznosti na geodynamický vývoj Západných Karpát. Štúdium tiež prinesie nové poznatky o uhľovodíkových a geotermálnych systémoch paniev. Finálnym výsledkom bude spresnenie tektono-termálnej evolúcie Dunajskej a Východoslovenskej panvy s potenciálnym využitím v rôznych energetických odvetviach.
Šváby zo svetových jantárov III.
Amber cockroaches (III)
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0113/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hinkelman Jan, Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Sendi Hemen, PhD.
Anotácia: Šváby sú najvýznamnejšími suchozemskými fosíliami a štúdium v tejto agentúre vyústilo v dva úspešné projekty ("excelentný projekt" komentovaný v Nature a tiež v Science, popularizovaný 3x v BBC). Projekt sumarizuje a študuje 4.000 jantárových švábov s väčšinou z nich z nesmierne vzácnych z čias dinosaurov. Unikátne štúdie prispievajú k poznaniu zdrojových ekosystémov (paleoekológie, vrátane jediného referenčného bodu k dnešnej prírode, myanmarského jantáru), detailné fylogenetické analýzy (evolučné vzory), funkčnej morfológie, anatómie (aj obsah žalúdkov s endosymbiontami a vajíčkami) druhohorných organizmov a ich zmyslového aparátu. Najmodernejšie metódy 3D rekonštrukcií pomocou ST, CT a novo vytvorené optické metódy rekonštrukcie 3D.
ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0150
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Nogová Ema, RNDr. Vajda Peter, PhD.
Anotácia: Presný výpočet máp úplných Bouguerových anomálií (ÚBA) zohráva v aplikovanej gravimetrii veľmi dôležitú úlohu, nakoľko tieto slúžia ako hlavný vstup do geologickej, štruktúrnej a tektonickej interpretácie (v mapách ÚBA sú potlačené všetky negeologické vplyvy – najmä prejav reliéfu, a prejavujú sa v nich hustotné nehomogenity v rámci stavby litosféry). Riešiteľský kolektív predloženého projektu bol pozvaný do európskej iniciatívy odborníkov (AlpArray Gravity Research Group) za účelom vytvorenia novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti. Doteraz publikované riešenia, pochádzajúce zo „slovenskej gravimetrickej školy“ (napr.: reambulácia gravimetrických databáz na národnej úrovni, výpočet blízkych a vzdialených topografických efektov, regularizované transformácie potenciálových polí, 3D komplexné hustotné modelovanie so zavedením geologických korekcií, odkrývanie gravimetrických polí) bude možné ďalej rozvinúť a aplikovať pri tektonickej interpretácii tejto novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti s cieľom zlepšiť vedomosti o alpskej orogenéze a jej vzťahu k dynamike plášťa. Súčasťou projektu sú aj plánované overovacie terénne práce, ktoré môžu prispieť ku spresneniu gravimetrických dát v alpsko-karpatskej oblasti. Projekt má šancu rozvinúť ďalej metodiku výpočtu ÚBA vo vysokohorskom prostredí pri zohľadnení koncepcie elipsoidických výšok a poskytnúť ďalším odborníkom unikátnu novú gravimetrickú mapu z priestoru západnej a strednej Európy. Hlavným výstupom projektu bude nová mapa ÚBA alpsko-karpatskej oblasti v digitálnej podobe (grid 4x4 km), ktorá bude poskytnutá ďalej na realizáciu regionálnych gravimetrických, štruktúrnych, geodynamických, ložiskových, geotermálnych a iných štúdií, či prieskumov. Vedľajším výstupom projektu budú sprievodné mapy (gridy) transformovaných polí, založených na pomeroch vyšších derivácií ÚBA.