Národné projekty

Aktuálne

Paleokarpatogran - Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia
Petrogenetic models of Palaeozoic granitic rocks in the Western Carpathians and their correlation
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0092
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Sobocký Tomáš, PhD.
COTAZ - Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0523
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Ölveczká Diana, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
ZveTtr - Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
Weathering of minerals of the tetraedrite group: mobility of elements, supergene products and their stability
Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
Evidenčné číslo: APVV-22-0041
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Myšľan Pavol, Mgr. Sobocký Tomáš, PhD., Mgr. Vďačný Marek, PhD., Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0002/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Bódi Jozef, Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Tomek Čestmír, CSc., RNDr. Vozár Ján, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 1/0107/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Ondrášová Lenka, Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Evidenčné číslo: 2/0106/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Ölveczká Diana, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
DISLOCAT - Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
Atlas of tectonic dislocations of the Earth´s crust in the territory of Slovakia
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Evidenčné číslo: APVV-21-0159
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Godová Dominika, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., Mgr. Nogová Ema, Mgr. Ondrášová Lenka, Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD., Mgr. Šugár Martin, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Poznanie tektonických dislokácií (zlomov) má zásadný význam pre rôzne oblasti hospodárskych činností (napr. pri veľkých dopravných stavbách, výstavbe priehrad, jadrových elektrární, vyhľadávaní nerastných surovín a geotermálnych vôd), tiež má vplyv na environmentálnu problematiku (napr. seizmické riziká, svahové deformácie, úložiská rádioaktívneho odpadu). Systematické spracovanie údajov o dislokáciách kôry na území Slovenska voforme ucelenej monografie je preto veľmi potrebné. Toto je hlavným cieľom predkladaného projektu DISLOCAT. Na základe excerpcie dostupných publikovaných aj archívnych dát budú významné tektonické dislokácie zemskej kôry charakterizované podľa jednotných kritérií. Zameriame sa na zlomy najmladšieho neoalpínskeho tektonického vývoja, z ktorých mnohé sú aktívne dodnes. Základné parametre zlomov budú zahrňovať prejav zlomu v geologickej mape, príp. v leteckých a satelitných snímkach, jeho priebeh, úklon a hĺbkový dosah, hrúbku porušenej zóny, štruktúrne údaje a kinematiku, vek, seizmicitu, dostupné geodetické merania recentných pohybov, geomorfologické prejavy a vývery vôd alebo emanácií. Veľká pozornosť bude venovaná seizmoaktívnym zlomovým zónam. Informácie o niektorých vybraných zlomoch budú získavané a upresnené aj terénnym geologicko-štruktúrnym výskumom a geofyzikálnymi, hlavne magnetotelurickými meraniami. Výstupom projektu bude monografia – katalóg tektonických dislokácií s mapou zlomov v tlačenej aj elektronickej (GIS) verzii.
Časové a priestorové zmeny v spoločenstve koralinných rias a treťohorných plytkovodných vápencov Západných Karpát
Temporal and spatial changes in the coralline algal assemblages from the shallow-water Tertiary limestones of the West Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0070/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Anotácia: Koralinné riasy sú bežnou zložkou terciérnych plytko vodných vápencov Západných Karpát. Ide o vhodné organizmy na posudzovanie zmien globálnej klímy pretože ich distribúcia je riadená predovšetkým teplotou a presvetlením morskej vody. Globálne klimatické eventy dokumentované v treťohorných vápencoch Západných Karpát zatiaľ neboli dostatočne preverené použitím analýzy spoločenstva koralinných rias a biocenóz do ktorých vstupujú. V projekte sa sústredíme na opis druhov koralinných rias, analýzu ich spoločenstva a biocenóz, vyhodnotenie časových a priestorových zmien a ich koreláciu s dôležitými klimatickými udalosťami. Za účelom spresnenia našich výstupov budú paleontologické a sedimentologické výsledky konfrontované s geochemickým signálom izotopového zloženia schránok vybraných organizmov.
PSR-SUDE - Evolúcia bioty a podnebia v oblasti južného Turgajského prielivu: refúgium endemitov alebo paleoprostredie selektívnej výmeny fauny medzi Áziou a Európou v období kriedy?
Evolution of biota and climate in the southern Turgai Strait: refuge populated by endemic species or paleoenvironment that enabled selective faunal exchange between Asia and Europe in Cretaceous?
Doba trvania: 1. 7. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 21-0319
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Šurka Juraj
Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
-
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 2/0029/23
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Števko Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Myšľan Pavol, Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Výskum plyvu geologických aspektov na odhad sezónnych korekčných faktorov radónu pre pobytové priestory
Research on the influence of geological aspects on the estimation of seasonal correction factors of radon for living spaces
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Evidenčné číslo: 1/0019/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: doc
Anotácia: Hlavný zdroj radónu v budovách je podložie stavebného pozemku. Koncentrácia 222Rn v pôdnom vzduchu nie je konštantná, závisí od viacerých parametrov. Správne pochopenie mechanizmov transportu radónu z pôdy do domov môže prispieť k zníženiu zdravotného rizika obyvateľstva z expozície radónom. Monitorované budú koncentrácie 222Rn, 226Ra, 232Th, 40K v pôde s cieľom získať nové poznatky o ich distribúcii v pôde a tiež prispieť k lepšiemu pochopeniu závislosti exhalácie radónu z pôdy od jednotlivých parametrov pôd. Súčasťou výskumu bude zlepšovanie citlivosti metód merania 222Rn. Zdokonaľované a testované budú modely popisujúce vstup radónu do domu a jeho správanie sa v dome. Na základe celoročného merania 222Rn v pobytových priestoroch a poznatkov o podloží, budú navrhnuté a korigované sezónne korekčné faktory pre výpočet priemerných ročných koncentrácií v domoch v závislosti od geologických aspektov pôd.
BENTONIT - 3V - Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0175
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc., Mgr. Šurka Juraj
TAMARA - Čítanie v prírodných archívoch: tisíce rokov dlhá história prostredia a klimatických zmien zaznamenaná v alpínskych jazerách Ukrajinských Karpát
Reading in natural archives: thousands of years of environmental history and climate change recorded in alpine lakes of the Ukrainian Carpathians
Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0358
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Paleoproxy - Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
Chronostratigraphic standards and sedimentary archives of global changes of biota and paleoenvironments of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Evidenčné číslo: APVV-20-0079
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., prof. RNDr. Aubrecht Roman, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Hrabovský Juraj, PhD., Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Šurka Juraj, Mgr. Vďačný Marek, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Sedimentárne archívy uchovávajú záznamy geologického času, evolučného vývoja organizmov, životných podmienok, klimatických zmien a globálnych udalostí vo vývoji Zeme. Projekt je zameraný na integrovaný výskum a multiproxy analýzu sedimentárnych profilov Západných Karpát. Prvým cieľom riešenia tohoto projektu bude získanie dát pre určenie stratigrafických hraníc a ich časovú kalibráciu s profilmi medzinárodných stratotypov GSSP. Na datovanie sedimentov morských prostredí sú vhodné hlavne planktonické organizmy, ktorých bioeventy umožňujú globálnu koreláciu s rozhraniami stratigrafických stupňov, biozón, magnetochron, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a pod. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu sú fosílne mikroorganizmy aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Terestrické prostredia budú analyzované z hľadiska biostratigrafie cicavčích faun, paleoekológie stavovcov a paleovegetácie. Cieľom projektu bude identifikácia hraničných udalostí na referenčných profiloch mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát, ich korelácia so štandardmi časovej geologickej škály a globálnymi zmenami paleoprostredia v tetýdnych a paratetýdnych panvách.
Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí
Supergene mineral associations and parageneses: a reflection of environmental heavy element migration
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0563/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
Extensometric measurements and interpretation of the periodical and non periodical deformation of the Earth´s crust in the Western Carpathian region
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0013/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dérerová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., Mgr. Bódi Jozef, RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Anotácia: Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.
Mobilita a akumulácia kritických prvkov pri vzniku a alterácií orogénnych karbonatitov
Mobility and accumulation of critical elements during formation and alteration of orogenic carbonatites
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0013/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Anotácia: Minerály kritických prvkov (Zr, Nb, Ta, REE) sú vyhľadávaným surovinovým zdrojom, pretože od nich závisí technologický rozvoj. Tieto prvky sa viažu na karbonatity, t.j. magmatické horniny zložené prevažne z karbonátov. Drvivá časť poznatkov sa týka karbonatitov v stabilných kratónoch. V poslednom čase sa však skúma metalogenetický potenciál orogénnych karbonatitov na styku tektonických platní. Tieto karbonatity sú intenzívne premenené, čo ovplyvnilo akumuláciu kritických prvkov. Cieľom projektu je mineralogický, geochemický a geochronologický výskum vybraných ložísk karbonatitov v Mozambiku a Číne s cieľom identifikovať procesy mobilizácie, akumulácie a disproporcionácie kritických prvkov pri frakcionácii materskej magmy a počas naložených metamorfných, hydrotermálnych a metasomatických procesov. Hlavným výsledkom projektu bude formulovanie kritérií pre optimalizáciu vyhľadávania karbonatitov v orogénnych pásmach od karbonatitov v stabilných kratónoch.
Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku
Radon activity concentration in selected show caves in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0015/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum objemovej aktivity radónu (222Rn) v ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku, pomocou integrálnych a kontinuálnych meraní. V ovzduší Brestovskej, Harmaneckej a Demänovskej jaskyne slobody bude vykonávaný dlhodobý integrálny a krátkodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. V ovzduší Važeckej jaskyne bude pokračovať kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu. Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu.
Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
Response of Mountain pine to stress factors in mountain areas of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0093/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukasová Veronika, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., Mgr. Luhová Ľubica, RNDr. Nejedlík Pavol, CSc., Mgr. Onderka Milan, PhD., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Kosodrevinové spoločenstvá (Pinus mugo) plnia dôležité ekologické a environmentálne funkcie v horských oblastiach. Tieto spoločenstvá sú vplyvom klimatických zmien vystavené otepľovaniu, extrémom počasia (horúce a suché letá, výrazné vpády teplého vzduchu v zime, redukcia dĺžky obdobia so snehom a výšky snehovej pokrývky) a zvýšeným koncentráciám prízemného ozónu (O3), ktoré sa prejavujú na ich stave. V projekte prezentujeme komplexný prístup hodnotenia biologickej odozvy spoločenstiev P. mugo, posudzovanej podľa vegetačného indexu NDVI, oxidačnej stability (OxSt) a indexu viditeľného poškodenia (IVP) asimilačných orgánov, na stresové činitele (bioklimatické podmienky a koncentrácia O3). Využitie NDVI odvodeného zo satelitných údajov, ktorý reflektuje množstvo chlorofylu v rastlinných pletivách, nám umožní vykonať analýzy poškodenia na veľkoplošnej úrovni. Predkladaný projekt je vysoko aktuálny a reaguje na požiadavky Európskej komisie na zachovanie biodiverzity v podmienkach klimatickej zmeny
Paleogeografické a geodynamické interpretácie detritických minerálov z vybraných oblastí Západných Karpát: prípadová štúdia identifikácie charakteru transportných podmienok a zdrojových oblastí v krasových a nekrasových územiach
Paleogeographic and geodynamic interpretation of detrital minerals from selected regions of the Western Carpathians: A case study for identification of transport conditions on minerals from carst and non-carst areas
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0168/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Rifting a subsidenčná história zaoblúkových paniev Západných Karpát
Rifting and subsidence history of back-arc basins across the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 1/0526/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum subsidenčnej histórie hlavne v priestore neogénnej Dunajskej a Východoslovenskej panvy. Vzhľadom na nové výskumy vznikla potreba revidovať staršie modely subsidenčnej histórie. S prihliadnutím na cieľ práce budú vykonané nové biostratigrafické, rádiometrické a geochemické analýzy (obsah organického uhlíka, pyrolýza Rock-Eval, odraznosť vitrinitu, biomarkery), ktoré budú derivované z kľúčových hlbokých vrtov, odkryvov a korelované pomocou línií reflexnej seizmiky. Analýza subsidenčnej histórie umožní identifikovať tektonickú a termálnu históriu v náväznosti na geodynamický vývoj Západných Karpát. Štúdium tiež prinesie nové poznatky o uhľovodíkových a geotermálnych systémoch paniev. Finálnym výsledkom bude spresnenie tektono-termálnej evolúcie Dunajskej a Východoslovenskej panvy s potenciálnym využitím v rôznych energetických odvetviach.
Šváby zo svetových jantárov III.
Amber cockroaches (III)
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Evidenčné číslo: 2/0113/22
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Hinkelman Jan, Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Sendi Hemen, PhD.
Anotácia: Šváby sú najvýznamnejšími suchozemskými fosíliami a štúdium v tejto agentúre vyústilo v dva úspešné projekty ("excelentný projekt" komentovaný v Nature a tiež v Science, popularizovaný 3x v BBC). Projekt sumarizuje a študuje 4.000 jantárových švábov s väčšinou z nich z nesmierne vzácnych z čias dinosaurov. Unikátne štúdie prispievajú k poznaniu zdrojových ekosystémov (paleoekológie, vrátane jediného referenčného bodu k dnešnej prírode, myanmarského jantáru), detailné fylogenetické analýzy (evolučné vzory), funkčnej morfológie, anatómie (aj obsah žalúdkov s endosymbiontami a vajíčkami) druhohorných organizmov a ich zmyslového aparátu. Najmodernejšie metódy 3D rekonštrukcií pomocou ST, CT a novo vytvorené optické metódy rekonštrukcie 3D.
ALCABA - Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications
Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Evidenčné číslo: APVV-19-0150
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Nogová Ema, RNDr. Vajda Peter, PhD.
Anotácia: Presný výpočet máp úplných Bouguerových anomálií (ÚBA) zohráva v aplikovanej gravimetrii veľmi dôležitú úlohu, nakoľko tieto slúžia ako hlavný vstup do geologickej, štruktúrnej a tektonickej interpretácie (v mapách ÚBA sú potlačené všetky negeologické vplyvy – najmä prejav reliéfu, a prejavujú sa v nich hustotné nehomogenity v rámci stavby litosféry). Riešiteľský kolektív predloženého projektu bol pozvaný do európskej iniciatívy odborníkov (AlpArray Gravity Research Group) za účelom vytvorenia novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti. Doteraz publikované riešenia, pochádzajúce zo „slovenskej gravimetrickej školy“ (napr.: reambulácia gravimetrických databáz na národnej úrovni, výpočet blízkych a vzdialených topografických efektov, regularizované transformácie potenciálových polí, 3D komplexné hustotné modelovanie so zavedením geologických korekcií, odkrývanie gravimetrických polí) bude možné ďalej rozvinúť a aplikovať pri tektonickej interpretácii tejto novej mapy ÚBA alpsko-karpatskej oblasti s cieľom zlepšiť vedomosti o alpskej orogenéze a jej vzťahu k dynamike plášťa. Súčasťou projektu sú aj plánované overovacie terénne práce, ktoré môžu prispieť ku spresneniu gravimetrických dát v alpsko-karpatskej oblasti. Projekt má šancu rozvinúť ďalej metodiku výpočtu ÚBA vo vysokohorskom prostredí pri zohľadnení koncepcie elipsoidických výšok a poskytnúť ďalším odborníkom unikátnu novú gravimetrickú mapu z priestoru západnej a strednej Európy. Hlavným výstupom projektu bude nová mapa ÚBA alpsko-karpatskej oblasti v digitálnej podobe (grid 4x4 km), ktorá bude poskytnutá ďalej na realizáciu regionálnych gravimetrických, štruktúrnych, geodynamických, ložiskových, geotermálnych a iných štúdií, či prieskumov. Vedľajším výstupom projektu budú sprievodné mapy (gridy) transformovaných polí, založených na pomeroch vyšších derivácií ÚBA.
Analýza robustnosti vybraných štrukturálnych parametrov vo vzťahu k seizmickému pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach so stochastickými perturbáciami materiálových parametrov.
An analysis of robustness of selected structural parameters in relation to earthquake ground motion in local near-surface structures with stochastic perturbations of material parameters
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0046/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gális Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Mgr. Kristek Jozef, DrSc., Mgr. Kristeková Miriam, PhD., prof. RNDr. Moczo Peter, DrSc.
Anotácia: Dostatočne presný odhad úrovne seizmického pohybu na záujmovej lokalite je dôležitý pre minimalizovanie potenciálnych škôd počas budúcich zemetrasení. Seizmický pohyb a škody spôsobené zemetrasením môžu byť na povrchu sedimentárnych štruktúr výrazne ovplyvnené tzv. lokálnymi efektmi (napr. anomálne zosilnenie seizmického pohybu). V rámci projektov NERA (FP7) a SIGMA (EDF, CEA, Areva, ENEL) boli pomocou numerických simulácií identifikované kľúčové parametre lokálnych štruktúr, ktoré majú potenciál spôsobiť lokálne efekty. Simulácie i analýza však bola logicky zameraná na deterministické modely. Projekt ID-Effects (APVV) už skúma aj vplyv malých (vzhľadom na vlnovú dĺžku) perturbácií materiálových parametrov (napr. rýchlostí seizmických vĺn). Stochastický charakter perturbácií vyžaduje doplňujúci špecificky zameraný výskum. Najdôležitejším aspektom doplňujúceho výskumu je systematická analýza stability kľúčových parametrov v komplexných stochastických modeloch.
Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
Genesis and evolutionary stages of the granite massif in the Tatric part of the Nízke Tatry Mts.
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0075/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Mgr. Bačík Peter, PhD., doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., Mgr. Maraszewska Maria, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica
Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní.
Density analysis of the rock environment based on surface and underground gravity measurements
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0100/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kohút Igor, PhD., Mgr. Nogová Ema
Anotácia: Prirodzená hustota hornín je základný parameter charakterizujúci horninové prostredie z pohľadu gravimetrie. Jej správny odhad pre danú oblasť je nevyhnutnou podmienkou pre korektné spracovanie a interpretáciugravimetrických meraní. V prípade Slovenska je tento fakt znásobený členitým hornatým charakterom nášhoúzemia, a zároveň komplikovanou geologickou stavbou Západných Karpát. Je známe, že laboratórne hustotnéanalýzy vzoriek hornín nie vždy odzrkadľujú prirodzené hustotné vlastnosti horninového prostredia. Z tohtodôvodu naberajú na význame metódy priamej analýzy gravimetrických meraní, ktoré práve odrážajú prirodzený stav prostredia z pohľadu gravimetrie. Najmä kombinácia povrchových a podzemných gravimetrických meraní je veľmi vhodným prístupom. Náplňou projektu bude rozvoj tejto metodiky prostredníctvom najmodernejších geofyzikálnych a geodetických metód. Predmetom skúmania budú aj aplikácie uvedenej metodiky pri archeologickom prieskume objektov ako sú mohyly, pyramídy a pod.
Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
Chronology of global events in Tethyan and Parathethyan basins of the Western Carpathians infered from evolution and life environments of fossil planktonic organisms.
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0013/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Budačová Stanislava, Mgr. Koubová Ivana, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šurka Juraj, Ing. Troppová Danka
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Planktonické organizmy sú najcitlivejšou zložkou morských a oceánskych ekosystémov v súčasnosti i v geologickej minulosti. Preto patria medzi hlavné zonálne mikrofosílie, na základe ktorých je zostavená časová geologická škála. Bioeventy v evolúcii jednotlivých skupín planktónu (foraminifera, vápnitý nanoplanktón, tintinidy, a i.) sú globálne korelovateľné s časovými rozhraniami útvarov (J/K, K/T), oddelení (P/E, O/M), stupňov (apt/alb, cenoman/turón, lutét/bartón), biozón, magnetozón, izotopovými krivkami, orbitálnymi cyklami, a i. Okrem určujúceho významu pre stratigrafiu je planktón aj citlivým indikátorom klímy, obsahu CO2, bioproduktivity, eustatickej úrovne, kyslíkovej bilancie, cirkulácie, izolácie a ďalších zmien paleoprostredia. Cieľom projektu bude identifikácia planktonických bioeventov na referenčných profiloch Západných Karpát, ich korelácia s fylogenetickými znakmi, medzinárodnými časovými štandardmi GSSP a globálnymi zmenami paleoprostredia v tethýdnych a paratethýdnych panvách.
Komplexná analýza vplyvu rastúcej teploty vzduchu na extremalitu zrážok na Slovensku
Complex analysis of the effects of rising air temperature on rainfall extremes in Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0003/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Onderka Milan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., Ing. Lukasová Veronika, PhD., RNDr. Nejedlík Pavol, CSc., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Klimatické extrémy vrátane extrémnych krátkodobých intenzít zrážok sa v posledných desaťročiach výrazne zintenzívnili. Za hlavnú príčinu tohto trendu sa považuje predovšetkým vyšší obsah vodnej pary v atmosfére ako dôsledok rastúcej teploty troposféry. Vzťah teploty vzduchu a extrémov zrážok je potrebné hodnotiť individuálne pre každý región. Na Slovensku nebola doteraz uskutočnená štúdia zaoberajúca sa komplexne extrémami zrážok a ich trvania vo vzťahu k teplote vzduchu, vlhkosti, rosným bodom a klimatickými indexmi súčasne. Popri štúdiu citlivosti extrémov zrážok na teplote a vlhkosti troposféry budú v rámci riešenia vyvinuté procesne orientované postupy na odhad návrhových zrážok v podmienkach nestacionarity klímy. Na základe výstupov regionálnych klimatických modelov RCMs (napr. CORDEX) budú pre jednotlivé časové horizonty (2030, 2050 a 2080) a emisné scenáre (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 a RCP8.5) vypočítané ročné, sezónne, denné a sub-denné úhrny zrážok a ich kvantily.
Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
Fine laminated deposits - a tool for chronology of the latest Pleistocene climatic events in the Tatra Mts.
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0163/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., MSc. Kanagasundaram Ramachandran Dhavamani, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šurka Juraj, M.Sc. Vidhya Marina Marina, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
Magnetotelluric modeling of deep tectonic structures at the European pltform and Carpathian block interface.
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0047/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., RNDr. Marsenić Alexandra, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Vývoj v najmladších fázach vzniku súčasného orogénu Západných Karpát je atypický oproti iným mladým orogénom vo svete. Príčinou je šikmá kolízia Karpatského bloku s Európskou platformou, ktorá viedla ku vzniku veľmi komplikovaných pripovrchových tektonických štruktúr na rozhraní týchto dvoch platní. Dôležité je však aj poznanie prejavu tejto šikmej kolízie v hlbokých tektonických štruktúrach. To umožňujú len geofyzikálne metódy. Cieľom projektu je výskum hlbokých tektonických štruktúr na styku Európskej platformy a Karpatského bloku pomocou magnetotelurického modelovania s využitím seizmických, gravimetrických a magnetických dát.
Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
Metamorphic processes in collisional orogenic zones
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0056/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica, Mgr. Šipková Mária
Anotácia: Projekt sa zaoberá metamorfnými procesmi v kolíznych orogénnych zónach, najmä ultravysokotlakovou metamorfózou. Predmetom výskumu budú metamorfované horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity a migmatity vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. V rámci projektu sa budú riešiť termodynamické (P-T-X) podmienky počas subdukcie a exhumácie hornín a ich geodynamická interpretácia. Projekt poskytne možnosť objaviť nové výskyty ultravysokotlakových minerálov a hornín. Pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (diamant, monazit, rutil, zirkón), ich stabilite a využití pre rekonštrukciu tektono-metamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
Premenlivosť geomagnetického poľa v rôznych časových škálach z pohľadu fyzikálnych príčin
Variability of geomagnetic field in various time scales from the point of view of physical causes
Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: 2/0085/21
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Mgr. Guba Peter, PhD., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD., Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: Predmetom projektu je modelovanie vybraných aspektov geomagnetizmu súvisiacich s premenlivosťou magnetického poľa Zeme v rôznych časových škálach. V prípade krátkych časových škál (hodiny, dni) bude skúmaná magnetická porušenosť v dôsledku vonkajších vplyvov, a to predovšetkým premenlivej slnečnej aktivity. V prípade dlhých časových škál bude parciálnou úlohou projektu analýza procesov súvisiacich s vnútornými zdrojmi magnetického poľa. Rýchle časové zmeny poľa sú jedným z prejavov kozmického počasia, ktoré môže byť hrozbou pre súčasné technologické systémy. Pomalé časové zmeny poľa sú dôvodom, prečo je potrebné jeho monitorovanie, predovšetkým pre navigačné účely v letectve. Predkladaný projekt je zameraný na riešenie parciálnych problémov týkajúcich sa širšieho spektra variácii magnetického poľa Zeme, a to s fyzikálnym náhľadom na vyvolávajúce príčiny v súvislosti s premenlivou slnečnou aktivitou a tiež so základnými princípmi súvisiacimi s generačnými procesmi poľa.
-
Using the Electrical Resistivity Tomography to Verify Anomalous Gravimetric Structures
Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Evidenčné číslo: APP0423
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nogová Ema

Ukončené

BLEPOSK - Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
-
Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
Evidenčné číslo: NFP313010BWT8
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., Mgr. Halašiová Nataša, Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., Ing. Lukasová Veronika, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Ing. Paľová Henrieta , doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šurka Juraj, Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Za posledné desaťročia možno pozorovať nárast extrémov zrážok a obdobia sucha vedúce ku zmenenej dynamike odtokových procesov v povodí. Dôležitou súčasťou opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov extrémov klímy a počasia sú vodozádržné, protipovodňové a protierózne opatrenia v poľnohospodárskej krajine. Ohrozenie územia bleskovými povodňami z extrémnych zrážok a ich sprievodnými javmi ako sú napr. erózia poľnohospodárskej pôdy a následný transport a akumulácia splavenín v tokoch neboli doposiaľ v rámci hodnotenia povodňového ohrozenia riešené. V projekte sa budeme venovať aktualizácii charakteristík zrážok nevyhnutných pri návrhu vodozádržných opatrení a modrozelenej infraštruktúry, modelovanie erózie pôdy, a dimenzovanie opatrení v malých povodiach ako ochrany pred prívalovými povodňami. V rámci projektu budú spracované mapy povodňového ohrozenia pre najkritickejšie lokality v rámci Slovenska a vývoj expertného systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modrozelenej infraštruktúry. Projekt vytvorí v súčasnosti chýbajúce aktuálne celoplošné zhodnotenie návrhových zrážok na území Slovenska reflektujúc na teoretické poznatky zo štatistiky hodnotenia extrémov. V rámci projektu sa budú taktiež skúmať účinky zrážok rôznej intenzity na poľnohospodárske a lesné porasty a infiltrácia vody do pôdy s dôrazom na využitie pri návrhu modrozelenej infraštruktúry a pri modelovaní erózie pôdy. Nevyhnutnou súčasťou celoplošného hodnotenia je potreba cezhraničnej spolupráce na expertnej úrovni, hlavne za účelom správneho interpretovania výstupov modelovania v pohraničných oblastiach. Z tohto dôvodu bude súčasťou projektu aj spolupráca s expertmi na zrážkové extrémy a ich vplyv na lesné hospodárstvo a poľnohospodárstvo z Rakúska, Česka a Maďarska. Hlavným prínosom projektu bude pretavenie teoretických poznatkov s praktickými výstupmi využiteľnými pri návrhu vodohospodárskych opatrení v krajine ako odozva na prebiehajúce klimatické zmeny.
HARDROCKS - Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
Ultrahogh-pressure metamorphic rocks and granitoids of colisional orogens: P-T-X conditions, formation of microdiamonds, stability of accessory minerals nd geodynamic evolution
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
Evidenčné číslo: apvv-18-0107
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Kurylo Sergii, PhD., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Mgr. Maraszewska Maria, PhD., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá ultravysokotlakovou metamorfózou a granitoidným magmatizmom v kolíznych orogénnych zónach. Predmetom výskumu budú ultravysokotlakové horniny - eklogity, granátické peridotity, ruly, granulity arôzne typy granitoidov vo vybratých terénoch a to najmä Západných Karpatoch, Východných Alpách (Pohorje), škandinávskych kaledonidách a Rodopoch. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie geodynamického vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Projekt bude riešiť fázové vzťahy minerálnych asociácií ako aj termodynamické (P-T-X) podmienky ultravysokotlakových hornín počas subdukcie a exhumácie. Detailne sa budú študovať ultravysokotlakové fázy s cieľom objasniť tvorbu mikrodiamantov. Projekt poskytne možnosťobjaviť nové výskyty ultravysokotlakových hornín.Granitoidy Západných Karpát budú študované z hľadiska ich genézy, veku a geotektonického prostredia s cieľom vyriešiť ich vývoj v období varískeho orogénu. Zvláštna pozornosť bude venovaná akcesorickým minerálom (monazit,allanit, rutil, ilmenit, apatit, turmalín, zirkón) a ich stabilite v magmatickom, postmagmatickom a metamorfnom procese ako aj využití pre geochronologické datovanie a rekonštrukciutektonometamorfného (P-T-t) vývoja. Projekt bude riešený s použitím moderných a inovatívnych metód a postupov a jeho výstupy môžu prehĺbiť znalosti poznania geodynamického vývoja zemskej litosféry v kolíznych orogénnych zónach.
3D integrovaný geofyzikálny model Tatier a ich okolia
3D integrated geophysical model of the Tatra Mountains and their surroundings
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: APP0313
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Godová Dominika, PhD.
Anotácia: Tektonický vývoj Západných Karpát a ich kontakt s okolitými tektonickými jednotakmi je dlhodobo predmetom diskusií. Aj styk interných a externých západokarpatských tektonických jednotiek tvorí súčasť tejto rozsiahlej problematiky. V blízkosti oblasti tohto kontaktu sa nachádzajú aj Tatry. Interpretácia dostupných údajov rôznych geofyzikálnych polí v tejto oblasti naznačuje rozdiely medzi východnou a západnou časťou pohoria, ktorých pôvod zatiaľ nie je plne objasnený. 3D integrované geofyzikálne modelovanie umožňuje preskúmanie hlbinnej stavby Tatier a okolia na základe prepojenia dát z viacerých geofyzikálnych metód a súčasných poznatkov o geologickej stavbe pohoria. Pôjde vôbec o prvý takýto model v oblasti Tatier, ktorý môže priniesť cenné informácie nielen o hlbinnej geologickej stavbe pohoria, ale aj o priestorovom rozložení tektonických jednotiek v jeho okolí a celkovo tak prispieť k rozšíreniu poznatkov o tektonickom vývoji priestoru Západných Karpát.
Imobilizácia potenciálne toxických prvkov v kontaminovaných pôdach na významných Cu-ložiskách Európy
Immobilization of potentially toxic elements in contaminated soils at important Cu-deposits of Europe
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 1/0291/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0006/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Godová Dominika, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Tomek Čestmír, CSc., RNDr. Vajda Peter, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Mgr. Michal Hoffman, externý doktorand
Anotácia: Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov skúmania geologickej stavby i tektonického vývoja litosféry Západných Karpát (ZK) pomocou gravimetrie, geotermiky, štruktúrnej geológie a tektoniky. Za účelom výskumu hlbinnej stavby ZK budú reinterpretované existujúce geofyzikálne data a existujúce geologické a tektonické modely s využitím najnovších prístupov a modelovacích aplikácií. Budú vyhotovené nové 2D a 3D modely stavby kôry a vrchného plášťa vrátane upresnenia priebehu Moho diskontinuity a LAB rozhrania. Reinterpretácia sa oprie o najnovšie poznatky z geotermického modelovania a z magneto-tellurického prieskumu ZK získané v ostatných rokoch na UVZ SAV. Finálne geofyzikálno-geologické modely litosféry budú čerpať z výsledkov regionálne-geologického a tektonického výskumu ZK, ako aj z existujúcich geologických a tektonických máp. Projekt je orientovaný na zvyšovanie kvality základného výskumu v geovedách. Predpokladáme aj výstupy v oblasti exploatácie geozdrojov obnoviteľnej energie.
Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
Mineralogy and genesis of the epithermal precious-metal (Au-Ag) mineralization in the SW margin of the Štiavnica stratovolcano (Rudno - Pukanec ore field).
Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0028/20
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Vlasáč Jozef, PhD.
Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0169/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Msc. Müller Tamás, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Anotácia: Hypoxické eventy znižujú produktivitu a recykláciu živín v ekosystémoch a zvyšujú pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Zachovateľnosť indikátorov hypoxie vo fosílnom zázname je ale nízka (1) ak je po obnovení koncentrácie kyslíka dlhý čas na zotavenie spoločenstiev, (2) ak je hĺbka bioturbácie veľká a/alebo (3) ak je rýchlosť sedimentácie pomalá. V tomto projekte budeme s pomocou aktuopaleontologických a paleoekologických metód určovať podmienky pri ktorých sa bentické reakcie na hypoxiu môžu zachovať vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme analyzovať potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka v holocénnych sedimentoch v južnej Kalifornii a v Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v sukcesiách so striedaním normoxických a hypoxických a podmienok v polouzavretých bazénoch triasu a jury (Alpy) a miocénu (korneuburgská a viedenská panva).
RADCAMIN - Radón v jaskynných a banských priestoroch – portugalská a slovenská prípadová štúdia
Radon in caves and mines – Portugese and Slovak case studies
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: SK-PT-18-0015
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Vďačný Marek, PhD.
Anotácia: Predkladaný bilaterálny mobilitný projekt má za cieľ založiť nový spoločný vedecký tým, ktorý využije slovenské a portugalské skúsenosti s výskumom radónu a prírodnej rádioaktivity. Projekt je venovaný rádioaktivite podzemných priestorov, konkrétne jaskyniam a baniam, pretože úroveň aktivity vo vzduchu aj vo vode je v týchto špecifických prostrediach významná nielen z hľadiska geofyzikálneho výskumu, ale aj z hľadiska radiačnej ochrany. V rámci projektu budú spracované výsledky meraní zo Slovenska aj Portugalska, konkrétne z jaskyne Domica (južné Slovensko), štôlne Sv. Antona Paduánskeho (stredné Slovensko) a z bane Urgeiriça (centrálne Portugalsko). Skúmané budú parametre ovplyvňujúce variácieobjemovej aktivity radónu a gama žiarenia v týchto podzemných priestoroch. Okrem atmosféry bude vyšetrovaná aj rádioaktivita vôd v zaplavenej časti jaskyne a bane pomocou autonómneho robotického systému.
paleokarpaty - Rannoalpídny tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát
Early Alpidic tectonic evolution and palaeogeography of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: APVV-17-0170
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Navrhovaný projekt základného geologického výskumu je zameraný na objasnenie nedoriešených problémov stavby a mezozoicko-paleogénneho tektonického vývoja Západných Karpát, ktoré sa týkajú najmä: 1) veku a proveniencie klastického materiálu synorogénnych flyšových súvrství tatrika, fatrika a bradlového pásma; 2) lito-biostratigrafie triasových karbonátových uloženín jednotiek silicika a spôsobov ich príkrovového umiestnenia; 3) pretrvávajúcich problémov geologickej stavby a tektonického vývoja pieninského bradlového pásma; 4) paleomagnetického výskumu jednotiek centrálnych Karpát so zameraním na paleogeografickú pozíciu hronika a vznik oblúkovej stavby; 5) interpretácie geofyzikálnych údajov, najmä tiažových polí za účelom podpovrchovej korelácie jednotiek v zakrytých oblastiach predkenozoickej stavby. Spoločným cieľom týchto výskumných tém je 6) zostavenie aktualizovaného syntetického vývojového tektonického modelu Západných Karpát a vypracovanie súboru paleogeograficko-paleotektonických mapových rekonštrukcií pre obdobia triasu, jury, kriedy, paleocénu a eocénu. Metódy výskumu sú zamerané na terénnu štruktúrnu analýzu a mapovanie spojené s odberom vzoriek pre analytické litologicko-sedimentologické, biostratigrafické, geochemické a petrologické štúdium. V súčinnosti so spoluriešiteľom – Ústavom vied o Zemi SAV sa bude vykonávať biostratigrafický, sedimentologický a paleomagnetický výskum. Do projektu budú zapojení aj doktorandi a magisterskí študenti.
Webová stránka projektu: https://geopaleo.sk/projects/apvv-17-0170/
Súčasná a historická seizmická aktivita v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Recent and historical seismic activity in the Little Carpathians Mts. source zone
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0144/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Csicsay Kristián, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Chovanová Zuzana, doc. Mgr. Kristek Jozef, DrSc., Mgr. Kristeková Miriam, PhD., RNDr. Kysel Róbert, PhD., RNDr. Pažák Peter, PhD., Mgr. Šugár Martin, PhD.
Anotácia: Oblasť Malých Karpát patrí medzi seizmicky najaktívnejšie oblasti na území Slovenska. Cieľom projektu bude prehĺbiť poznanie seizmického režimu tejto oblasti. Projekt sa zameriava na získavanie a analýzu geofyzikálnych dát s dôrazom na seizmický monitoring, reinterpretáciu makroseizmických údajov a údajov o historických zemetraseniach. Jedným zo základných cieľov projektu je spresnenie seizmotektonického modelu oblasti Malých Karpát. Dáta, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice.
Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
Composition, sources, transport and paleogeographic conditions of deposition of siliciclastic material in Triassic/Jurassic boundary formation of units of the Tatra Mts
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
Evidenčné číslo: 2/0090/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vďačný Marek, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica
Anotácia: Triasovo-jurská hranica je mimoriadne dôležitá, pretože sa počas nej odohrali významné environmentálne a evolučné udalosti. Štúdium profilov hraničných triasovo-jurských súvrství Západných Karpát má z tohto dôvodu veľký význam. Navyše ide o významné súvrstvia z hľadiska porovnania sedimentárneho vývoja v tektonických jednotkách Západných Karpát a dokumentovania faciálnej pestrosti alebo odlišností vo vzťahu k typickým triasovým vývojom Západných Karpát ako aj posúdenia paleogeografických, paleoekologických a najmä paleoklimatických podmienok a ich zmien počas triasovo-jurskej hranice. Preto tento projekt rieši otázky zloženia, zdrojov a transportu materiálu triasovo/jurských hraničných súvrství jednotiek Vysokých Tatier a to komplexným petrografickým a geochemickým prístupom. Ďalej sa venuje objasneniu intenzity zvetrávania v zdrojovej oblasti, paleoklimatických podmienok a tektonickej mobility a následne sa snaží poznať celkový geodynamický vývoj a overiť platnosť existujúcich paleogeografických modelov.
Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Doba trvania: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: 17-0555
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Msc. Müller Tamás, Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Anoxia a hypoxia môžu výrazne znížiť fungovanie ekosystémov a zvýšiť pravdepodobnosť vyhynutia druhov. Ochudobnenie kyslíka vo fosílnom zázname je často diagnostikované na základe laminácie, zníženej intenzity bioturbácie, malej veľkosti makrobentických organizmov, rozkvetu oportunistických druhov tolerantných voči hypoxii, a vysokej koncentrácie organickej hmoty. Zachovateľnosť mnohých z týchto indikátorov je ale nízka, napr. ak je po obnovení koncentrácií kyslíka pomerne dlhý čas na obnovu spoločenstiev, hĺbka bioturbácie je relatívne veľká a/alebo rýchlosť sedimentácie je príliš pomalá. Pomer rýchlosti sedimentácie k intenzite bioturbácie je tak jednou z kľúčových premenných, ktoré určujú potenciál na zachovanie anoxických alebo hypoxických udalostí vo fosílnom zázname. V tomto projekte budeme preto určovať rozsahy sedimentačných rýchlostí a bioturbácie pri ktorých sa môžu zachovať bentické reakcie na hypoxiu alebo anoxiu, a tým aj zlepšiť identifikovateľnosť anoxických alebo hypoxických kríz vo fosílnom zázname. Po prvé, budeme hodnotiť potenciál na zachovanie reakcie bentických spoločenstiev na znížený obsah kyslíka na dvoch kontinentálnych šelfoch v južnej Kalifornii a v severnom Jadranskom mori. Po druhé, budeme posudzovať časovú a priestorovú variabilitu v zložení bentických spoločenstiev v stratigrafických sukcesiách charakterizovaných striedaním normoxických, hypoxických a anoxických podmienok v polouzavretých bazénoch triasu, jury, a stredného miocénu. Budeme skúmať časové spriemerovanie a rýchlosti pochovávania schránok v holocénnych sukcesiách, a priestorové a časové gradienty vo veľkosti schránok, druhovej početnosti, a rýchlosti rastu bentických druhov v prostrediach postihnutých eutrofikáciou a hypoxiou v triasových, jurských, a miocénnych sukcesiách.
SCDE - Vplyv klimatických zmien vo východnej Laurázii na evolúciu druhohorných stavovcov: vysokorozlišovacia analýza unikátne fosilizovaných tkanív z Číny.
Linking the evolution of Mesozoic vertebrates to climate in Eastern Laurasia: High-resolution analysis of unique fossil tissues from Chine
Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022
Evidenčné číslo: APVV-18-0251
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Anotácia: Cieľom tohto multidisciplinárneho výskumného projektu je pochopenie evolučných vzťahov medzi dynamikoupodnebia a diverzitou stavovcov Laurázie použitím moderných kvantitatívnych analytických a zobrazovacíchtechník a bioštatistického spracovania fosilizovaných tkanív a abiotických štruktúr. Predmetom výskumu súpaleontologické lokality tvorené vrchno- a spodno-kriedovými a stredno-jurskými sedimentmi, ktoré sanachádzajú v menej dostupných oblastiach provincie Vnútorného Mongolska a Liao-ningu v Číne. Rozsiahle avegetáciou nepokryté geologické odkryvy na povrchu poskytujú unikátnu študijnú oblasť pre efektívny zbergeologických údajov a skamenelín stavovcov. Oblasť Vnútorného Mongolska obsahuje početné neprebádanéoblasti, ktoré ponúkajú reálne možnosti významných paleontologických objavov regionálneho aj globálnehovýznamu. Náš výskumný zámer predstavuje synergickú a komplexnú analýzu dôležitých nálezísk skamenelínsevernej Číny. Sedimenty týchto nálezísk vznikali pod vplyvom významných paleogeografických a klimatickýchzmien, ktoré kontrolovali regionálny endemizmus a zmeny fauny a flóry. Dynamické zmeny fauny stavovcovurčujú naše hlavné výskumné aktivity v oblasti paleoklimatológie, paleogeografie, paleobiológie apaleogenomiky. Tento projekt vznikol v spolupráci s Vnútromongolským prírodovedným múzeom a s Japonskýmvýskumným ústavom synchrotrónovej radiácie (JASRI Spring-8). Oficiálne označenie slovensko-čínskedinosaurologické expedície (Slovak-Chinese Dinosaur Expeditions, SCDE) bude použité pre kontakt sverejnosťou, ako aj pre ďalšie formy širokej diseminácie výsledkov projektu.
Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0122/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrabovský Juraj, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: Koralinné červené riasy sú bežnou a často dominantnou zložkou moderných aj fosílnych biocenóz. Ich potenciál pri rekonštrukcii paleoekologických zmien v strednom miocéne Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny ešte nebol využitý. Výskum sa sústredí na identifikáciu koralinných rias z nových zberov, nespracovaného materiálu vrtných jadier a revíziu starších kolekcií výbrusového materiálu. Našim cieľom je stanoviť zmeny vo fosílnych spoločenstvách riasových vápencoch na severojužnom transekte vybraných lokalít Viedenskej a Karpatskej čelnej priehlbiny v strednom miocéne s pomocou princípov aktualizmu, funkčne-morfologických princípov, mikrofaciálnej analýzy, sekvenčnej stratigrafie, biogeografickej analýzy a geochemických metód.
Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
Rock-forming and accessory minerals during retrogression of high-grade metamorphic and metamagmatic rocks from orogenic belts.
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0008/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Janák Marian, DrSc., RNDr. Kohút Milan, CSc.
Anotácia: Subdukcia horniny v orogénnych pásmach nasledovaná exhumáciou sa prejavuje re-ekvilibráciou minerálnych asociácií najprv na ultravysokotlakové (UHP) podmienky eklogitovaj fácie, potom na podmienky nižšie tlakovej, ale vysokoteplotnej granulitovaj fácie. Re-ekvilibácia môže takmer úplne zastrieť predošlú UHP históriu, avšak niektoré akcesorické minerály a uzavreniny v granátoch svedčia o predošlých vysokých tlakoch. Projekt je zameraný na vyhľadávanie a interpretáciu takýchto minerálov, diamantov, fluidných uzavrenín, reliktov Ca-granátov, fengitov, vysokotlakových monazitov, ktoré sa dajú chemicky datovať. Študovať sa budú hlavne diamant-obsahujúcich horninách z Kaledoníd (Švédsko, Nórsko), teda orogénneho pásma, ktoré už neprešlo následným orogénnym cyklom. Naopak polycyklické horniny Západných Karpát (severné veporikum) zachytávajú tri orogény, ordovický, varísky (karbónsky) a alpínsky (kriedový) a predstavujú výzvu - rozlíšenie týchto udalostí podľa veku a stupňa metamorfózy.
Kvartérne klimatické zmeny v izotopových archívoch slovenských jaskýň
Quaternary climate changes in isotope archives of Slovak caves
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0067/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: MSc. Kanagasundaram Ramachandran Dhavamani, PhD., Mgr. Luhová Ľubica, Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Rovňanová Hana, Mgr. Šurka Juraj, M.Sc. Vidhya Marina Marina, PhD., Mgr. Žatková Lucia, PhD.
Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
Mineralogy, petrogenesis and metallogenetic potential of the Pliocene intra-plate magmatism of Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 1/0143/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Puškelová Ľubica
Anotácia: Alkalické bazalty na južnom Slovensku obsahujú xenolity magmatických hornín, ktoré sa nevyskytujú inde v Západných Karpatoch. Pozorované typy hornín zahŕňajú mafické gabroidné kumuláty, syenity, granity, karbonatity, ako aj metasomatické produkty interakcie magmy s kôrou (skarny). Magmatické horniny vznikli pri frakčnej kryštalizácii bazaltovej magmy a parciálnom tavení kôry. Cieľom projektu je mineralogická, geochemická, geochronologická a petrologická charakteristika magmatických hornín, zhodnotenie ich genézy, geotektonického prostredia, zdroja a metalogenetického potenciálu s ohľadom na možný výskyt kritických prvkov (Nb, Ta, U, Th, vzácne zeminy). Ďalším cieľom projektu je rekonštrukcia zloženia predterciérnej kôry v oblasti južného Slovenska.
Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
Sedimentary paleoenvironments and transport-depositional mechanisms in the Paleogene formations of the Central Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0014/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kotulová Júlia, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Fuksi Tomáš, Mgr. PhD.
Anotácia: Definovanie paleoprostredí, ako aj transportno-depozičných mechanizmov v sedimentárnych bazénoch patrí ku kľúčovým prvkom analýzy vývoja paniev. Implementácia detailného sedimentologického výskumu,paleoekologických, geochemických a štatistických analýz umožní definovať základné depozičné prostredia,architektúru sedimentárnej výplne panvy, transportno-depozičné mechanizmy, genetické fácie a ich stratigrafickú cyklicitu v paleogénnom vývoji Centrálnych Západných Karpát. Syntéza poznatkov o laterálnom a vertikálnom vývoji paleoprostredí, zakonzervovanom v architektonických prvkoch výplne panvy, a tiež poznatkov o transportno–depozičných mechanizmoch povedie k definovaniu depozičného modelu výplne panvy ako aj spresneniu poznatkov o autocyklických a alocyklických faktoroch ovplyvňujúcich sedimentáciu. Získané poznatky prispejú k rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.
Šváby zo svetových jantárov II.
Cockroaches from amber II
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
Evidenčné číslo: 2/0042/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Koubová Ivana, PhD.
Anotácia: Projekt je vzhľadom k 1,000 novým vzorkám (najmä z Myanmarska) pokračovaním úspešného projektu (úspešný riešiteľ, vybraný excelentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science, 2x titulka BBC). Cieľom projektu jezosumarizovať a preštudovať viac ako 2,000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 1,300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu a úplne nových optických 3d-rekonštrujúcich metód, vyvinutých ad-hoc na Slovensku.
LITHORES - Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo: 16-0482
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., RNDr. Marsenić Alexandra, PhD., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Účelom projektu je novou metodikou súčasného multiparametrického modelovania získať informácie o štruktúre kôry a vrchného plášťa na Slovensku. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero seizmických rezov a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novo nameraných dátach a údaje o tektonike územia, čo umožní interpretácie kôrových ale aj hlbokých plášťových štruktúr. Samotné geologické metódy (geologické rezy) a údaje z vrtov totiž poskytujú informácie o štruktúrach do hĺbok len niekoľko kilometrov. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie). Cieľom projektu je vyhotoviť nový komplexný geofyzikálny model a interpretáciu plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku zohľadňujúci previazanosť rôznych geofyzikálnych, tektonických a petrologických informácií. Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia.
Webová stránka projektu: http://gpi.savba.sk/GPIweb/Projects/Lithores/index.php/sk/
WECAFARE - Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
Evidenčné číslo: 16-0146
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fekete Kamil, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., RNDr. Kysel Róbert, PhD., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Anotácia: Údaje o zlomoch a ich parametroch sú cennými informáciami pre základný geologický výskum, ale aj pre územné plánovanie, stavebné aktivity a posudzovanie zdravotných a prírodných rizík z geologického prostredia. Cieľom projektu je, využitím kombinácie multidisciplinárnych terénnych vedecko-výskumných postupov, lokalizovať priebeh a identifikovať priestorové, štruktúrne, fyzikálne, dynamické a vekové parametre vybratých dislokácií. Zlomy budú aj s využitím dostupných leteckých a satelitných snímok detekované a skúmané v teréne spektrom geofyzikálnych metód, metódou detekcie emanácií radónu v kombinácii s biodetekciou, a budú štruktúrne-geologicky a vekovo analyzované. Recentná aktivita zlomov bude monitorovaná meraniami seizmických javov, analýzou ich ohniskových mechanizmov, analýzou historických zemetrasení, ako aj veľmi presnými geodetickými meraniami na báze technológie globálnych navigačných družicových systémov (GNSS). Po prvýkrát bude v Západných Karpatoch využitá technológia merania veľmi presných hodnôt tiaže a družicovej radarovej interferometrie na detekciu vertikálnej zložky recentného pohybu pozdĺž konkrétneho zlomu (vikartovský zlom v podtatranskom regióne). Zlomové štruktúry budú posudzované aj vo vzťahu k regionálnym kôrovým štruktúram, ktorých sú povrchovým prejavom a ktoré sa odrážajú v nehomogenitách geofyzikálnych polí litosféry (zaznamenané v existujúcich seizmických, gravimetrických, geoelektrických, magnetických a magnetotelurických rezoch a mapách). Očakávaným výsledkom budú štruktúrne schémy presného priebehu detekovaných diskontinuít, ktoré budú charakterizované zistenými zlomovými parametrami (úklon, hrúbka poruchovej zóny, priepustnosť, zvodnenosť, radónové emanácie, kinematika, vzťah ku svahovým deformáciám, recentná aktivita a pod.). Potenciálny vplyv zlomových štruktúr na zdravie obyvateľstva bude monitorovaný v obydliach lokalizovaných v blízkosti nami identifikovaných rizikových zlomov systematickými meraniami koncentrácií radónu.
Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí.
Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment.
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0083/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Monika Műllerová, PhD.
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum mechanizmov ovplyvňujúcich variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie oxidu uhličitého v prírodnom prostredí (jaskyňa, pôdny vzduch). Objemová aktivita radónu vykazuje periodické aj neperiodické variácie, rovnaký typ variácií je pozorovaný aj u oxidu uhličitého. V jaskynnom prostredí budú radón aj ostatné kontinuálne merané meteorologické a mikroklimatické parametre analyzované v časovo-frekvenčnej oblasti. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu a CO2 v podzemných priestoroch. V pôdnom vzduchu sa zostroja hĺbkové profily objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2. Pozornosť bude venovaná kvantifikácii toku pôdneho CO2 do atmosféry z rôznych typov pôd a porovnaniu vybraných metód merania týchto tokov. Posúdi sa vplyv meteorologických parametrov na variácie radónu aj CO2 v oboch typoch prostredia.
Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 15-0083
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., RNDr. Broska Igor, DrSc., doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá jediným aktívne ťaženým rudným ložiskom na Slovensku, ktoré je výnimočné bohatosťou rúd a štruktúrnou pozíciou na subhorizontálnych žilách v centre kaldery štiavnického stratovulkánu. Epitermálne žilné Pb-Zn-Au-Ag ložisko na Rozália bani bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné údaje o štruktúrnej pozícii, mineralógii, a premenách a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri vyhľadávaní ďalších výskytov tohto typu mineralizácie v oblasti a pri spracovaní rúd. Vytvorenie komplexného modelu mineralizácie, vrátane 3D modelovania banských diel, geologickej stavby a distribúcie úžitkových kovov na ložisku v GIS, významne prispeje k formulovaniu genetického modelu a prognózovaniu a zefektívni prieskumné a ťažobné aktivity na ložisku. Genetický model tohto nezvyčajného ložiska bude prínosom pre poznanie genézy epitermálnych mineralizácií aj všeobecne.
Magnetická anizotropia, sedimentológia a proveniencia klastických súvrství Západných Karpát
Magnetic fabric, sedimentologic and provenance study of clastic formations of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0028/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Madzin Jozef, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Aubrecht Roman, PhD., Mgr. Bučová Jana, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD., Mgr. Pramuková Štefánia, Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Vďačný Marek, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Anotácia: Cieľom projektu je integrácia magnetickej anizotropie (AMS) a sedimentárnej faciálnej analýzy pri určení smerov paleotransportu detritického materiálu v klastických sedimentárnych formáciách Západných Karpát (ZK). AMS je často používaná ako univerzálny štruktúrny nástroj najmä pri štúdiu deformácie hornín. Jej univerzálnosť môže byť rovnako využitá aj pri paleoprúdovej analýze, hlavne v situáciách, kde sú sedimentologické indikátory zriedkavé, ťažko interpretovateľné alebo úplne chýbajú. Klastické sedimenty majú zásadný význam pri rekonštrukciách tektonického vývoja sedimentárnych paniev a sú pomerne častým prvkom v sedimentárnych sekvenciách jednotlivých jednotiek ZK. Kombinácia smerov paleotransportu, petrografického zloženia detritického materiálu a analýzy ťažkých minerálov študovaných súvrství umožní spresniť charakter a rozsah dnes už neexistujúcich alebo ťažko identifikovateľných zdrojových oblastí a tak úspešnejšie dešifrovať ich paleogeografické usporiadanie a paleotektonický vývoj ZK.
Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
Meso- and micro-meteorological exploration of the occurrence of hydrometeors in boundary layer of the troposphere based on pasive evaluation of changes of electromagnetic radiation from anthropogenic sources
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 2/0015/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Nejedlík Pavol, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., prof. RNDr. Podhorský Dušan, DrSc., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Peter Fabo
Anotácia: Intenzívne konvektívne javy majú výraznú priestorovú a časovú premenlivosť, v priestorovom rozmedzí desiatok až stovák metrov a v časovom rozpätí desiatok sekúnd až minút. Automatizované pozemné meteorologické siete nedokážu monitorovať výskyt a dynamiku týchto javov s dostatočným rozlíšením. Atmosférické hydrometeory rušia elektromagnetický signál putujúci atmosférou. Hodnota jeho zoslabenia je úmerná intenzite zrážok. Toto umožňuje využiť zmeny intenzity elektromagnetického signálu na detekciu hydrometeorov v atmosfére buď aktívnym vysielaním signálu a jeho detekciou po odraze od hydrometeorov, alebo pasívnym príjmaním existujúceho signálu šíreného rôznymi zdrojmi. Sieť meteorologických radarov dokáže lokalizovať výskyt mezometeorologických javov na Slovensku prevažne len v priestore nad hladinou 700-1000 m nad zemou.Meranie výskytu hydrometeorov, vrátane ich dynamiky, pod touto vrstvou metódou multifrekvenčnej pasívnej rádiolokácie môže priniesť potrebné informácie v tomto priestore.
Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
Rodingites in Western Carpathians, specialized rock type
Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Evidenčné číslo: 1/0237/18
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
DEPOVYT - Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: APVV-15-0292
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Halašiová Nataša, Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Ing. Paľová Henrieta , Mgr. Rigová Jana, Mgr. Rovňanová Hana, Mgr. Starek Dušan, PhD., Svitáčová Alžbeta, Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Historické a súčasné klimatické záznamy sú príliš krátke pre docenenie významu nárastu priemernej globálnej teploty od r. 1990, preto je potrebné využívať informácie o environmentálnych zmenách v minulosti ako odrazový mostík pre úvahy o budúcej klimatickej a ekologickej zmene a o mechanizmoch prirodzenej klimatickej variability. Jedným z najintenzívnejšie študovaných geologických období v paleoklimatológii je prechod medzi Posledným glaciálnym maximom (PGM) do holocénu, kedy priemerná ročná teplota atmosféry stúpla o 5°C a výrazne ovplyvnila ekosystémy Zeme. PGM sa prejavilo na vzniku horského ľadovca vo Vysokých Tatrách, ktorý po svojom maximálnom rozšírení pred cca 23 tis. r. začal ustupovať a zanikol pred 8330 r. Poznatky o časovej postupnosti deglaciácie a následných ekologických zmenách zostávajú obmedzené aj napriek 150 ročnému glaciologickému výskumu vo Vysokých Tatrách. Projekt si dáva za cieľ štúdium zániku ľadovca vo vysokohorskom pásme po PGM s ohľadom na topografiu, nadmorskú výšku a orientáciu k svetovým stranám. Bude sledovať úzku hranicu medzi glaciálnou a postglaciálnou sedimentáciou a ekologické zmeny po ústupe ľadovca v limnických sedimentoch. Pre dosiahnutie výskumných cieľov sú vybraté plesá v celom území slovenskej časti Vysokých Tatier, ktoré v navrhovanom rozsahu ešte neboli skúmané. Sedimentárna výplň bude študovaná analytickými metódami, ktoré dosiaľ neboli použité alebo len v obmedzenej miere pri výskume postglaciálu na území Západných Karpát. Vznikne jedinečná databáza sedimentárnej výplne tatranských plies.
Webová stránka projektu: http://www.geo.sav.sk/en/depovyt-apvv-15-0292/
ID-EFFECTS - Identifikácia a charakterizácia potenciálu lokálnych efektov pomocou robustného numerického modelovania seizmického pohybu
Identification and characterization of a potencial of site effects using robust numerical modelling of equarthquake ground motion
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020
Evidenčné číslo: 15-0560
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Peter Moczo,Jozef Kristek,Svetlana Stripajová,Filip Kubina,Filip Michlík
Anotácia: Posledné dve dekády tragicky a dramaticky demonštrovali, že dokonca aj relatívne slabé zemetrasenia sú schopné spôsobiť obrovské straty na životoch a škody na majetku. Kľúčovými dôvodmi sú budovy, ktoré nie sú dizajnované/zodolnené tak, aby odolali seizmickému pohybu, narastajúca zraniteľnosť v dôsledku technologickej zložitosti husto osídlených oblastí a anomálne hodnoty seizmického pohybu v dôsledku lokálnych povrchových geologických podmienok. Interferencia seizmických vĺn a rezonancia v bazénoch a údoliach vyplnených sedimentmi môže spôsobovať anomálne hodnoty seizmického pohybu a teda tzv. „lokálne efekty“. Lokálne efekty predstavujú potenciálnu hrozbu aj pre dôležité nukleárne a industriálne zariadenia. Preto je dôležitéidentifikovať a charakterizovať potenciál lokálnych efektov na záujmových lokalitách. Jeden z možných prístupov pri absencii dostatočných záznamov zemetrasení je numerické modelovanie seizmického pohybu.Predpokladáme, že verifikované a validované výpočtovo efektívne numerické modelovanie umožňuje získať syntetické „dáta“, ktoré môžu približne nahradiť neexistujúce namerané dáta, na ktoré by sme museli čakať príliš dlhý čas. Systematický výskum charakteristík seizmického pohybu v signifikantnom/reprezentatívnom súborerealistických modelov lokálnych podmienok môže viesť k identifikácii kľúčových charakteristík seizmického pohybu a kľúčových štrukturálnych parametrov, ktoré sú zodpovedné za lokálne efekty, a k následnej identifikácii a charakterizácii potenciálu lokálnych efektov v súbore uvažovaných lokálnych povrchových podmienok.
Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
Biostratigraphy and paleoecology of jurassic and lower cretaceous “fleckenmergel” facies in Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0186/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Paleontologický a paleoekologický výskum fácií typu bioturbovaných slienitých vápencov ,fleckenmergel v Západných Karpatoch v Západných Karpatoch nebol doteraz dostatočne realizovaný. Fácie predstavujú špecifické prostredia paleoekosystémov v ktorých je možné na základe fosílneho záznamu rôznych skupín organizmov (napr. na základe vápnitých nanofosílií, fosílnych stôp, foraminifer a lastúrnikov) získať množstvo údajov predovšetkým o vekovom zaradení sedimentov, keďže tieto fácie sú často heterochrónne. Fácie budú podrobené aj celohorninovým chemickým analýzam za účelom zistenia a spresnenia podmienok vzniku fácií typu fleckenmergel v Západných Karpatoch.
Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5
Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0002/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Revallo Miloš, PhD., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD., Mgr. Vajkai Melinda
Anotácia: Projekt je svojou experimentálnou/pozorovacou aj teoretickou časťou zameraný na geomagnetické pole (GMP) na území Slovenska, a to z dvoch aspektov. Prvým aspektom sú pomalé sekulárne variácie GMP s hlavnými zdrojmi v zemskom vnútri. Druhým aspektom sú rýchle tranzientné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v okolozemskom kozmickom prostredí. Experimentálna časť projektu sa opiera o pozorovania na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV v Hurbanove, a tiež o merania poľa vykonávané v teréne. Zistené bude rozloženie elementov GMP na území Slovenska v epoche 2018,5, ako aj aktuálna rýchlosť zmien týchto elementov. Budeme pokračovať v nepretržitom monitorovaní GMP v rámci svetovej siete digitálnych observatórií INTERMAGNET. Do pozorovacieho programu observatória bude zavedená nová metodika na vyhodnocovanie K indexov. Prispejeme tiež k teoretickému modelovaniu intenzívnych geomagnetických búrok s ohľadom na javy, ktoré tieto búrky spôsobujú – sú nimi najmä ejekcie koronálnej hmoty (CME) a korotujúce interakčné regióny (CIR).
Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
Correlation of Permian S-type granites from Gemeric unit of the Western Carpathians with the Permian granites in the southern Europe and Anatolia
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0084/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Janák Marian, DrSc., RNDr. Kohút Milan, CSc., RNDr. Petrík Igor, DrSc., Mgr. Šipková Mária
Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0034/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Fekete Kamil, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Pulišová Zuzana, Mgr. Rigová Jana, Mgr. Rovňanová Hana, Mgr. Starek Dušan, PhD., Šternócky Juraj, Ing. Troppová Danka, Mgr. Vďačný Marek, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Projekt je zameraný na dve diametrálne odlišné geologické periódy, v ktorých prebehli zásadne zmeny globálnych systémov Zeme. Tieto narušili podmienky teplotnej stability kriedového obdobia a vyvrcholili biotickou krízou na K/T hranici (65.5 Ma), po ktorej nasledovalo obdobie perturbácií s enormným nárastom teplôt (55 Ma), klimatickým optimom (40 Ma) a nakoniec až výrazným ochladením na konci eocénu (33.5 Ma). Projekt si preto kladie za cieľ identifikovať a stratigraficky datovať ekvivalenty týchto globálnych udalostí v sedimentárnych súvrstviach Západných Karpát. Ich záznamy budú analyzované z hľadiska bioproduktivity, teplotných a živinových nárokov, kyslíkovej bilancie, stresových indikátorov, stabilných izotopov, vulkanoklastických a extraterestrických produktov. Zo získaných poznatkov budú interpretované eventy vymierania a vzniku nových taxónov, klimatické pomery, anoxické eventy, prejavy eutrofizácie, eustatické zmeny, sedimentárne prostredia paniev, syngenetický vulkanizmus a impaktové udalosti.
Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
Interaction models of crustal and mantle rocks with fluids in accretionary wedges of the Western Carpathians, eastern Alps and northern Turkey; correlation of P-T-X-t parameters
Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 15-0050
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: FPV UMB v Banskej Bystrici, Prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá fluidno-alteračnými procesmi v horninách kôrovo-plášťovej prizmy v alpidnom orogéne Západných Karpát, východných Álp a severnej časti Turecka. Tieto procesy sa viažu na významné magmatické a metamorfné udalosti, ktoré boli predmetom nášho výskumu v predchádzajúcich projektoch. Teraz sa zameriame na viaceré typy fluidno-horninových interakčných (alteračných) zón ktoré sme zistili, ale ich genéza nebola predmetom výskumu: i) v subdukčno-akrečných komplexoch modrých bridlíc, eklogitov a ultramafitov, ii) v spodnokôrových ortorulách, granitoch, metabazitoch a metaultramafitoch, iii) v skarnoch, a iv) v lamprofýroch a plášťových xenolitoch. Podstatou týchto procesov je interakcia hornín s fluidami v rôznych hĺbkových úrovniach litosféry. V rámci nich sa sústredíme na nepoznané minerálne paragenézy ako aj samostatné fázy, ktoré môžu byť základom nového petrologického modelu kôrovo-plášťovej interakcie. K tomu vykonáme podrobný mineralogicko-petrologickým výskum minerálnych asociácií alterovaných hornín, ako hlavných indikátorov fluidného režimu litosféry. Použijeme moderné mikroskopické, elektrónovo-optické, rtg-difraktometrické a spektroskopické metódy na zistenie chemizmu minerálov a hornín alteračných zón. Termodynamické modelovanie a geotermobarometria budú hlavnými metódami na zistenie P-T-X podmienok alteračných reakcií. Určia sa vybrané rádiogénne a stabilné izotopy, a pomocou nich aj izotopický vek alteračných produktov a potenciálne zdroje fluidnej fázy. Nízkoteplotnú časť alteračných procesov overíme experimentálnou simuláciou v autokláve. Overenie vyššieteplotných a vyššietlakových podmienok vyžaduje prístup do špeciálnych zahraničných laboratórií v rámci medzinárodnej spolupráce. Navrhneme modelové schémy alteračných procesov v mikrooblasti, ktoré následne použijeme na geodynamickú interpretáciu fluidného režimu akrečnej prizmy orogénu.
Nový prístup k analýze geologických a environmentálnych vzoriek technikami laserovej spektroskopie
Novel approach to analysis of geological and environmental samples by laser spectroscopy techniques
Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 1/0260/19
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luhová Ľubica, Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
Oxidation of the resistant tungsten minerals in the specific conditions of the Ochtiná deposit
Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0023/17
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Riešenie aktuálnych problémov geofyzikálnej a geodetickej detekcie podpovrchových dutin v environmentálnych a archeologických aplikáciách
Solution of actual problems in geophysical and geodetic detection of underground cavities in environmental and archaeological applications
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 1/0462/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pašteka Roman, Putiška René, Kušnirák David, Mojzeš Andrej, Papčo Juraj, Krajňák Martin, Bakoň Matúš, Šimonová Barbara
Anotácia: Detekcia a monitoring podpovrchových dutín patrí medzi dôležité témy v oblasti posudzovania rizík a záťaží prírodného prostredia, na druhej strane je cieľom výskumu v archeologických a historicko-vedných štúdiách.Geofyzikálne (mikrogravimetria, ERT, GPR) a geodetické metódy (LiDAR, InSAR, UAV fotogrametria) predstavujú účinný nástroj detekcie a monitoringu podpovrchových dutín. Cieľom predloženého projektu je štúdium ich vlastností v metodickej, ako aj aplikačnej oblasti. Numerickým modelovaním prejavov prítomnosti a vývoja podpovrchových dutín v geofyzikálnych poliach je možné získať cenné informácie a použiť ich pri úspešnej detekcii a monitoringu dutín v praxi. Plánovanú analýzu vlastností študovaných metód v rámci ich praktického použitia by sme radi realizovali na lokalitách vybraných poddolovaných území po súčasnej, ako aj bývalej banskej činnosti (Horná Nitra a Banská Štiavnica) a pri historickom prieskume známych kultúrnych pamiatok (Dóm sv. Martina v Bratislave a kostol sv. Mikuláša v Trnave).
U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
U-Th-Pb zircon dating of Variscan granitic and Alpine subvolcanic intrusive rocks of Western Carpathians: implications to orogenic and metallogenetic processes
Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: SK-KR-18-0008
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Kohút Milan, CSc., Mgr. Maraszewska Maria, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Korea Basic Science Institute
Anotácia: Projekt je orientovaný na precízne datovanie vybratých granitov hlavných orogenetických udalostí, ktoré formovali súčasné Západné Karpaty, čiže varíske a alpínske granity. V súčasnosti sa zirkón veľmi využíva pre datovanie granitov najmä senzitívnou vysokocitlivou ionovou mikrosondou (SHRIMP), ktorá je jediná schopná rozlíšiť viacnásobný rast zirkónov počas naloženej orogenézy. Projekt je zameraný na datovanie granitov Štiavnického stratovulkánu a teda na identifikáciu času formovania hlavných rudotvorných udalostí. Korejské laboratórium má skúsenosti s datovaním treťohorných zirkónov napriek dlhému polčasu rozpadu uránu v zirkóne preto je želateľné aby sa vzorky zo slovenských neovulkanitov datovali v Kórei. Zariadenie SHRIMP nie je v strednej Európe takto pripravené. Druhou úlohou projektu bude datovanie varískych granitov ktoré pravdepodobné vznikali pri kolíznych udalostiach. Takéto granity nie sú dobre rozpoznané hoci sú dôležité pre riešenie problému skracovania priestoru vo Varískom orogéne, ktoré formovali naše súčasné kryštalinické podložie vrátane toho s terciérnymi neovulkanitmi. Výsledky datovania budú použité pre geodynamické rekonštrukcie.
Vplyv krajiny a regulácii na spoločenstva bentosu tečúcich vôd
The influence of landscape annd regulations on the freshwater benthic macroinvertebrates communities
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 1/0119/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Čejka Tomáš, PhD., Mgr. Hindáková Alica, PhD., RNDr. Illyová Marta, PhD., RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
High-pressure metamorphism in the crystalline complexes of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
Evidenčné číslo: 2/0060/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Madarás Ján, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica, RNDr. Siman Pavol, PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je objasnenie subdukčno-kolíznych procesov a geodynamického vývoja Západných Karpát na základe štúdia vysokotlakových hornín eklogitovej fácie, najmä v kryštaliniku tatrika a veporika. Predmetom výskumu budú najmä eklogity, okrem ktorých budeme študovať aj ich hostiteľské horniny, najmä pararuly, ortoruly a metaultramafity. Pre tieto ciele navrhujeme komplexné mineralogicko-petrologické štúdium založené na moderných výskumných metódach, ktoré nám umožnia riešiť problémy vysokotlakovej metamorfózy hornín z hľadiska termodynamiky metamorfných reakcií, stanovenia P-T podmienok na základe geotermobarometrie a termodynamického modelovania ako aj veku metamorfózy za pomoci geochronológie.
STRATOTYP - Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
Regional stratotypes for genetic, earthtime and paleoenvironmental properties of the Western Carpathian sedimentary basins
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0118
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Fekete Kamil, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Pulišová Zuzana, Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Šurka Juraj, Mgr. Vďačný Marek, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr.
Anotácia: Projekt je zameraný na spracovanie stratotypových profilov Západných Karpát, ktoré kvalitou geologického záznamu môžu slúžiť ako kalibračné štandardy stupnice geologického času a sedimentárne archívy paleoenvironmentálnych zmien. Prvotný výskum bude zahŕňať kodifikáciu neformálnych stratigrafických jednotiek, redefiníciu historických stratotypov, klasifikáciu lito-, bio- a geochronologických jednotiek, regionálnu a interregionálnu koreláciu jednotiek, a i. Ďalší výskum stratotypov bude realizovaný multidisciplinárnym prístupom a aplikáciou vysokorozlišovacích metodík, ktoré zabezpečia najvyššiu kvalitu dát pre časovú kalibráciu a identifikáciu zmien paleoprostredí. Výber stratotypových profilov bude zameraný na hraničné súvrstvia, v ktorých je možné sledovať eventy vymierania a morfogenézy organizmov, zmeny klimatických a ekologických faktorov prostredia, zmeny v sedimentárnom a hydrografickom režime paniev, záznamy orbitálnych cyklov a eustatických zmien, zmeny depozičných systémov, zmeny paleomagnetizmu, záznamy impaktových udalostí a syngenetického vulkanizmu, i. Z týchto výskumov budú doplnené chýbajúce poznatky k medzinárodnému uznaniu niektorých významných slovenských stratotypov a budú vytipované nové potenciálne stratotypy pre mezozoické a kenozoické súvrstvia Západných Karpát. Výsledkom bude monografická publikácia slovenských stratotypov ako referenčných štandardov časovej škály a záznamov paleoenvironmentálnych zmien.
Tramin - Stabilita akcesorických minerálov a mobilita vzácnych litofilných prvkov a C v horninách kolíznych orogénnych zón: prográdne a retrográdne premeny
Stability of accessory minerals and the mobility of rare lithophile elements and C in the rocks of collisional orogenic zones: prograde and retrograde transformations
Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
Evidenčné číslo: APVV-14-0278
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Janák Marian, DrSc., Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Pavel Uher, Martin Ondrejka, Vladimír Bilohuščin
Anotácia: Projekt sa zaoberá stabilitou a transformáciami akcesorických minerálov (s dôrazom na REE, Nb, Ta, C) z granitických a metamorfovaných hornín v procese subdukcie a exhumácie litosféry. Identifikáciou primárnych a sekundárnych fáz a kvantifikáciou premien (reakcie medzi fázami) je možné odvodiť P-T-X parametre metamorfózy a navrhnúť tektonickú interpretáciu. Komplexné premeny akcesórií zahrnujú aj horninotvorné minerály, čo umožňuje výpočet reakcií. Detailne sa budú študovať minerály REE (allanit, monazit, a produkty ich premien) spolu s apatitom, Nb-Ta fázami, turmalínom, Fe-Ti oxidmi podľa typu horniny. Štúdium (ne)stability monazitu má priamy dôsledok na vekovú interpretáciu komplexných zŕn. Zvláštna pozornosť bude venovaná transformácii grafit –diamant v ultravysokotlakových horninách. Na úspešné riešenie projektu sú navrhnuté vhodné terény, okrem polymetamorfných hornín Západných Karpát, sú to ultra-vysokotlakové horninu Pohoria, Rodop a Kaledoníd. Projekt má charakter základného výskumu, ale niektoré výsledky (stabilita monazitu počas tepelného pôsobenia) sú aplikovateľné na „nukleárnu keramiku“ navrhovanú pre úložiská rádioaktívnych odpadov pretože poznatky o geochemickej mobilite počas alterácie sú zásadné pre odhad risku po uložení .
Organicko-geochemická analýza vzoriek z jadier vrtu Špačince-4
Organic-geochemical analysis of samples from the Špačince-4 well
Doba trvania: 1. 5. 2018 – 1. 3. 2019
Evidenčné číslo: HZ
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kotulová Júlia, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Nafta, a.s.
Genéza fosfátového ložiska Evale v Mozambiku
Origin of the Evate phosphate deposit, Mozambique
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0118/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., RNDr. Puškelová Ľubica
Spoluriešitelia mimo SAV: Clermont Jean-Louis Paquette, Peter Siegfried, Marek Slobodník
Anotácia: Cieľom projektu je mineralogicko-geochemická a genetická charakteristika ložiska Evate v Mozambiku, ktoré je jedným z najväčších fosfátových ložisk v Afrike s odhadovanými zásobami 155 miliónov ton rudy s 9,3 % oxidu fosforečného do hĺbky 100 m. Ložisko od roku 2017 bude zásobovať apatitom továreň na výrobu fosfátových hnojív v pobrežnej oblasti Nacala-a-Velha. Mineralógia ložiska napriek pripravovanej ťažbe nie je detailne známa a jeho genéza zostáva kontroverzná. Uvažuje sa o metamorfogénnom pôvode, ale aj o genetickom prepojení na prekambrický alkalický magmatizmus. Magmatické ložiská podobného typu (napr. Kovdor, Kola) sú však primárne zdrojom prvkov vzácnych zemín, ktoré sa viažu na apatit, a nióbu a tantalu, ktoré sa viažu na samostatné minerály. Detailná mineralogická charakteristika suroviny a určenie genézy ložiska preto majú zásadný význam pre určenie stratégie jeho ekonomického zhodnotenia.
Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
Geophysical model of the lithosphere of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1/0141/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Porubčanová Barbora , RNDr. Tomek Čestmír, CSc., RNDr. Vajda Peter, PhD., RNDr. Vozár Jozef, DrSc., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Bielik Miroslav, Pašteka
Anotácia: Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát bude založený na výsledkoch dosiahnutých 2D a 3D interpretáciou tiažového a tepelného poľa Zeme. V rámci interpretácie sa budú aplikovať moderné, vo svete uznávané gravimetrické a geotermické postupy a metódy. Tieto metódy budú zároveň využívať aj najnovšie výsledky ostatných geofyzikálnych polí (najmä seizmického, magneto metrické ho a magnetotelurického), geológie a geodézie. Výsledné 2D a 3D litosferické modely budú reprezentovať syntézu a zjednotenie všetkých poznatkov o hlbinnej stavbe západokarpatskej litosféry na báze vlastnej interpretácie tiažového a tepelného poľa. Na ich základe bude zostavený nový geofyzikálny model litosféry Západných Karpát, ktorý rozšíri naše doterajšie poznatky o súčasnej stavbe, zložení a tektonike litosféry v Západných Karpatoch. Model bude východiskom aj pre tektonickú rekonštrukciu priestorového rozloženia hlavných tektonických elementov (terranov) Západných Karpát.
Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
Geochemistry and geochronology of the dyke rocks from the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1/0650/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a zaradenie magmatických žilných hornín predovšetkým predalpínskeho vývoja Západných Karpát. Okrem genézy týchto hornín na základe geochemických charakteristík je potrebné riešiť ajich vekové a priestorové vzťahy. Budeme študovať kyslé horniny typu granitových porfýrov, intermediálne ažbázické horniny typu kersantitov a spessartitov. Zameriavame sa predovšetkým na ich vekový a genetický vzťah s okolnými horninami kryštalinika (hlavne k hosťujúcim granitom). Posledným študovaným horninovým typom alkalické lamprofýry.Úlohou je pre interpretácie využiť analýzy stopových prvkov a izotopický výskum (vrátane izotopov Rb, Sr, Sm, Nd) a Ar/Ar - U/Th/Pb datovanie.
Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
Implementation of recent innovations in potential fields interpretation methodology
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0042/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., Mgr. Kubová Anna, RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Pohánka Vladimír, Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Implementácia najnovších poznatkov a inovácií z oblasti teoretického a numerického rozvoja metodiky riešenia obrátenej úlohy v potenciálových poliach pri skúmaní stavby a vlastností zemskej litosféry a astenosféry, ako aj pre potreby spoločenskej praxe. Využitie inovovaných interpretačných postupov na základe programových balíkov CAGES, LitMod3D a Inversion3D. Využitie inverznej metodiky založenej na kombinácii viacerých voliteľných interpretačných krokov: odstránenie modelového regionálneho trendu, odkrývanie (stripping), vertikálna separácia signálu zdrojov pomocou trojitého harmonického pokračovania povrchových dát, identifikácia viacnásobných zdrojov pomocou nelineárnej optimalizácie aproximáciou hmotnými úsečkami, určenie polohy a geometrie viacnásobných zdrojov kategórie konvexného kompaktného telesa a kategórie 3D povrchu rozhrania pomocou nelineárnej inverzie na základe lokálnych korekcií. Využitie poznatkov geotermického modelovania v integrovaných interpretačných prístupoch.
Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme
Convective dynamics of phase transition in the Earth\'s core
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0115/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Guba Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Revallo Miloš, PhD., Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Ševčík Sebastián, Brestenský Jozef
Anotácia: Projekt je zameraný na teoretické štúdium konvektívnej dynamiky fázovej premeny viaczložkových zmesí s aplikáciou na fázové rozhranie medzi vnútorným a vonkajším jadrom Zeme. Budeme analyzovať problém nelineárnej konvektívnej dynamiky ternárnej dendritickej zóny so zahrnutím interakcie medzi prúdením a štruktúrou pevnej fázy a s dôrazom na dynamické efekty materiálovej difúzie. Teoretické predikcie modelu budeme konfrontovať s existenciou chemicky odlišných podvrstiev vnútorného jadra Zeme s hranicami vo vzdialenostiach 870 km a 1050 km od stredu Zeme.
Kôrové tektonické štruktúry vo východnej čast Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
Crustal tectonic structures in Eastern Slovakia – interepretation based on magnetotelluric and others geophysical data
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0091/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Bučová Jana, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Interpretácia stavby kôry Západných Karpát v oblasti východného Slovenska využitím spojeného modelovania geofyzikálnych a tektonických údajov. Projekt nadväzuje na interpretáciu stavby kôry v západnej časti Slovenska v rámci predošlej etapy výskumu. Nové modelovanie magnetotelurických (MT) údajov nameraných na niekoľkých profiloch vo východnej časti Slovenska. Použitie gravimetrických, magnetických a seizmických údajov pre integrované geofyzikálne modelovanie. Interpretácia hlbinnej stavby na báze Prehľadnej geologickej mapy SR 1 : 200 000. Identifikácia významných tektonických zlomových zón a oblastí s anomálnymi prejavmi geofyzikálneho poľa. Geologická interpretácia geofyzikálnych anomálií.
Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
Mesozoic changes of climate, sedimentation, palaeooceanologic proxies, environments and communities of marine organisms
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0057/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Fekete Kamil, PhD., Mgr. Golej Marián, PhD., RNDr. Puškelová Ľubica, doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Zrubáková Zuzana
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Projekt sa zaoberá komplexnou interpretáciou geologického záznamu významných zmien v mezozoickom vývoji oblasti Západných Karpát z hľadiska paleoklimatologických, paleooceánologických, paleogeografických a paleoekologických aspektov. Detailný sedimentárny výskum zahŕňa cyklostratigrafickú, sekvenčno stratigrafickú, mikrofaciálnu, geochemickú a magnetostratigrafickú analýzu a štúdium spoločenstiev morských organizmov. Pozornosť je venovaná najmä kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rozboru spoločenstiev predovšetkým planktonických mikrofosílií a reziduálnej organickej hmoty. Objektom štúdia budú súvislejšie profily cez úseky nápadných litologických zvratov indikujúcich obdobia rozhraní medzi odlišnými environmentálnymi režimami v sedimentačných panvách. Pre určenie vekových a priestorových závislostí markerových horizontov je okrem biostratigrafickej analýzy využitá astrochronologická korelácia sedimentárnych cyklov.
Mineralógia a genéza ekonomicky významných typov mineralizácií zlata v stredoslovenských neovulkanitoch
Mineralogy and genesis of economically important types of gold mineralization in the Central Slovakia Volcanic Field
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 1/0560/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá charakterizovaním dvoch najvýznamnejších typov drahokovovej mineralizácie na Slovensku, ktoré majú reálny ekonomický význam. Doplnenie úrovne ich poznania z hľadiska mineralógie a genézy môže významne pomôcť pri vyhľadávaní a ťažbe týchto surovín. Epitermálne žilné Au-Ag ložisko Rozália baňa bolo detailne študované len v jeho západnej časti, pričom pre jeho východnú časť, ktorá sa intenzívne ťaží už od roku 2008, chýbajú základné mineralogické údaje a nie je doriešená ani jeho genéza. Absencia týchto informácií spôsobuje problémy pri spracovaní rúd a vyhľadávaní ďalšieho výskytu mineralizácie v tejto oblasti. Au-porfýrová mineralizácia, ktorá je novým typom Au zrudnenia v Západných Karpatoch, sa ukázala byť veľmi špecifickým ložiskovým typom aj vo svetovom porovnaní. Štúdium tejto mineralizácie má potenciál významne posunúť hranice poznania vzniku týchto zriedkavých magmaticko-hydrotermálnych systémov, čo by umožnilo zefektívniť ich vyhľadávanie aj inde vo svete.
CRITHON3D - Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D
Multi-dimensional integrated geophysical-petrological modelling of the crust, and uppermost mantle for central Europe region by structural joint inversion
Doba trvania: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: SASPRO 1497/03/01/ CRITHON3D
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Vajda Peter, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Geofyzikálny prieskum, významne prispieva k porozumeniu a skúmaniu procesov spojených so strategickými energetickými a nerastnými zdrojmi a to najmä pomocou geoelektrických metód. Kombinácia rôznych geofyzikálnych metód v jednom inverznom nástroji znižuje nejednoznačnosť inverzných problémov a výsledných modelov. Integrované geofyzikálne a petrologické modelovanie, spolu s inverznými problémami, predstavujú najzaujímavejšie témy výskumu v geofyzike. Modelovací balík LitMod3D, ktorý modeluje geofyzikálne dáta, na základe topografickej výšky a tepelného toku a petrologických informácií, plánujem rozšíriť o štruktúrne viazaný model kôry vytvorený v joint inverznom softvérovom balíku pre súčasné inverzné modelovanie gravimetrických, seizmických a magnetotelurických (MT) dát. Nový názov balíčka s kôrovým modulom bude LitMod 3Dic. Pôvodný LitMod balíček vypočítava realistické rozloženie teploty a tlaku v hornom plášti a charakterizuje parametre chemického zloženia minerálov, ako aj obsah vody, čo nám umožňuje definovať modely jednotlivých geofyzikálnych parametrov vo vrchnom plášti a vypočítať syntetické geofyzikálne dáta na povrchu Zeme. Implementácia kôrového inverzného modulu bude prebiehať v dvoch krokoch: a) rozšírenie LitMod balíčka o MT kód pre geoelektrické modelovanie kôry a plášťa; aj s optimalizáciou implementovaného MT kódu, pretože 3D MT inverzný kód je výpočtovo aj časovo najnáročnejšia časť b) do LitMod-u bude začlenený kôrový inverzný kód založený na joint inverznom softvérovom balíku, čo rozšíri kôrové modely o modely hustoty a seizmických rýchlostí.Výsledný rozšírený LitMod3Dic balíček bude použitý na vykonanie multi-dimenzionálno, tepelno a petrologicky-riadeného modelovania kombinujúceho MT, gravimetrické a seizmické dáta v inverznom modelovaní kôry a plášťa v Karpatsko-panónskej oblasti. Nasledujúce štúdie sa zamerajú na zmapovanie neo-vulkanických oblastí, sub-čadičovýchštruktúr a tepelných parametrov na východnom a strednom Slovensku.
Seizmický režim v zdrojovej oblasti Malé Karpaty
Seismic regime in the Malé Karpaty focal zone
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0188/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fojtíková Lucia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Csicsay Kristián, PhD., Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Chovanová Zuzana, doc. Mgr. Kristek Jozef, DrSc., Mgr. Kristeková Miriam, PhD., RNDr. Kysel Róbert, PhD., prof. RNDr. Moczo Peter, DrSc.
Anotácia: Tektonická situácia v oblasti Malých Karpát je veľmi zložitá a táto oblasť patrí k seizmicky najaktívnejším častiam územia SR. Cieľom projektu je zlepšenie poznania seizmického režimu skúmanej oblasti. Údaje, ktoré budú získané a spresnené v rámci projektu, patria k jedným zo základných vstupov do analýzy seizmického ohrozenia, pričom dôležitosť čo najkomplexnejšieho zhodnotenia seizmického ohrozenia tejto oblasti je zdôraznená aj blízkosťou jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. V procese relokalizácie sú spresňovanéhypocentrálne parametre zemetrasení. Na základe spresnených hypocentier sú prepočítávané a spresňované ohniskové mechanizmy zemetrasení. Na záver projektu budú charakterizované ich časové a priestorové variácie. Registrovanie slabých zemetrasení pomocou doplňujúcich minisietí seizmometrov umožňuje identifikovať aktívne zlomy. Merania a analýza seizmického šumu taktiež prispievajú k spresneniu seizmického modelu.
Stabilita a retrogádne premeny akcesorických minerálov v horninách kolíznych orogénnych zón
Stability and retrograde alterations of accessory minerals from the rocks of collisional orogenic zones
Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0067/16
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Janák Marian, DrSc., RNDr. Madarás Ján, PhD.
Anotácia: Počas geologického vývoja orogénnych zón (v polymetamorfovaných terénoch ako sú Západné Karpaty) prichádza k ponoreniu, metamorfóze, magmatizmu, postmagmatickým premenám, retrogresii a následnémumetamorfizmu. Horniny sa prispôsobujú (re-ekvilibrujú) novým podmienkam prostredníctvom reakcií svojich minerálov. Tu sú veľmi informatívne akcesorické minerály (monazit, allanit, ilmenit, apatit, magnetit, ilmenit, rutil, kyanit, grafit, diamant), ktoré reagujú s horninotvornými (granát, biotit, plagioklas, muskovit) zmenou zloženia,oxidáciou, vznikom nových asociácií. S využitím existujúcich databáz sú premeny akcesórií nezastupiteľné pre odvodenie tlaku, teploty a zloženia fluidov (P-T-X podmienok) s využitím rovnovážnych reakcií medzi nimi.Pretože retrogresia UHP hornín je veľmi častá, sú to často len akcesorické minerály, ktoré zachovávajú informáciu o píkových podmienkach (napr. diamant). Podstatou projektu je štúdium nevyhnutných zmien týchto minerálov a ich využitie pre geodynamické intepretácie.
Vývoj monogenetických ryolitových vulkánov
Evolution of monogentic rhyolite volcanoes
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0138/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gregorová Katarína
Anotácia: Ryolitové vulkány tvoria podstatnú časť treťohorných vulkanitov Karpát a Panónskeho bazénu. S ich aktivitou sa spája vývoj epitermálnych a sulfidických mineralizácií ako aj rad nerudných a stavebných surovín (perlity,limnosilicity, íly, bentonity, zeolity, pemza, kameň). Explozívne erupcie ryolitov a pyroklastické prúdy asociujúce s rastom extruzívnych dómov predstavujú vážne riziko v oblastiach aktívneho vulkanizmu. Poznanie vývoja a produktov ryolitových vulkánov je preto viac ako žiadúce. Aj pre ryolitový vulkanizmus je charakteristické, že vytvárajú monogenetické vulkanické polia (skupiny menších vulkánov). Cieľom projektu je najmä paleovulkanická rekonštrukcia treťohorných monogenetických ryolitových vulkánov na území Slovenska a severného Maďarska, charakteristika ich erupčného mechanizmu, poznanie ich časového vývoja a vzťahu ich vývoja a formy k štruktúre podložia a magmatickému zdroju. Získané výsledky nám umožnia zostavenie všeobecne platného modelu vývoja monogenetických ryolitových vulkánov.
Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
Tracing changes in seawater temperature during the end-Triassic mass extinction and during the Early Jurassic in the western Tethys (Western Carpathians and Eastern Alps)
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
Evidenčné číslo: 2/0136/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Fuksi Tomáš, Mgr. Golej Marián, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Rozšírenie, diverzifikácia a vymieranie morských organizmov je významne determinované faktormi ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú ich fyziologické procesy. V súčasnosti sa predpokladá že zmeny v teplote a chemizme morskej vody a zmeny v stratifikácii vodného stĺpca mali pravdepodobne kľúčový význam pri masovom vymieraní na konci triasu a pri následnej radiácii v ranej jure. Empirické testovanie vplyvu týchto faktorov ale vyžaduje vytvorenie časovo- a priestorovo-explicitných databáz s odhadmi paleoteploty na základe rôznych geochemických a paleoekologických indikátorov. Našim cieľom je určenie teplotných podmienok a batymetrických teplotných gradientov počas neskorého triasu (rét) a ranej jury (hetang-pliensbach) v Západných Karpatoch a Východných Alpách na základe štúdia brachiopódov, bivalvií a spoločenstiev mikrofauny, s použitím kvantitatívnych paleoekologických analýz, stabilných izotopov a pomeru Mg/Ca, a zhodnotenie selektivity vymierania vzhľadom k veľkosti tela a populačnej veľkosti.
Antropické zmeny prostredia v banskoštiavnickej banskej oblasti počas posledných 250 rokov: paleolimnologická rekonštrukcia s využitím biologických a abiotických indikátorov zo sedimentov vodných nádrží.
A 250 year history of human impacts on a landscape of the Banská Štiavnica mining territory: palaeolimnological reconstruction using biotic and abiotic indicators from lake sediments
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 1/0664/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illýová Marta, PhD., RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Ing. Ladislav Hamerlík, Dr. Katarína Trnková
Anotácia: Oblasť Banskej Štiavnice patrila vďaka bohatým náleziskám striebra a zlata k najvýznamnejším banskýmregiónom Európy už od stredoveku. Baníctvo bolo základom ekonomického rozvoja tejto oblasti, na druhejstrane však zanechalo dedičstvo v podobe zvyškov a odpadov zo spracovania rúd. Mnohé tieto štruktúry, najmävodné nádrže, sa stali súčasťou krajiny a paradoxne zvýšili jej atraktivitu. To bol zrejme dôvod, prečo sa doterazdopad baníckej činnosti hodnotil skôr ako geomorfologický činiteľ než ako vážny environmentálny problém. Na rozdiel od doterajších štúdií zameraných na výskum súčasnej krajiny a ekosystémov chce navrhovaný paleolimnologický projekt študovať multiproxy prístupom rozsah a intenzitu ľudských vplyvov za posledných ~ 250 rokov. Okrem zhodnotenia kontaminácie prostredia banskými odpadmi a ich potenciálnym rizikom preorganizmy a ľudskú populáciu to bude tiež unikátna príležitosť sledovať dynamiku a časovanie procesovvedúcich k súčasnému stavu terestrických a vodných ekosystémov.
Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
Atmospheric processes and tropospheric ozone in the mountain environment
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: VEGA 2/0053/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, Bohuš Ivan, Mgr. Buchholcerová Anna, PhD., RNDr. Nejedlík Pavol, CSc., prof. RNDr. Podhorský Dušan, DrSc., Radimáková Alžbeta, Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Janík Rastislav,
Anotácia: Členitý a výškovo diferencovaný reliéf horského masívu Vysokých Tatier zasahuje do horných vrstiev spodnej troposféry, kde priebeh atmosférických procesov vo významnej miere ovplyvňujú slnečné žiarenie a diaľkový prenos znečisťujúcich látok. Komplexné hodnotenie vplyvu sekundárnych polutantov (O3) a ďalších zložiek atmosférickej depozície (S, N, H+) na horskú vegetáciu vyžaduje poznatky o priebehu fyzikálno-chemických procesov spojených s tvorbou O3 (fotochemický potenciál UV žiarenia), prenosom O3 z atmosféry k zemskému povrchu (suchá depozícia) a chemizmom zrážok (mokrá depozícia). Zámerom tohto projektu je na základe experimentálnych meraní a modelových výpočtov detailnejšie popísať variabilitu radiačnej a energetickej bilancie, priebeh fotochemických procesov, odhadnúť fytotoxický potenciál O3 pre typické lesné dreviny avyhodnotiť mieru vplyvu atmosférickej depozície síry, dusíka a H+ na acidifikáciu resp. eutrofizáciu lesných pôd voblasti Vysokých Tatier.
Depozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska
Flow deposition of acidifying components and ozone in the selected submontain and mountain areas of Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: VEGA 2/0089/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, prof. Ing. Bublinec Eduard, CSc., Ing. Kellerová Daniela, PhD., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Výskum bude zameraný na získanie výsledkov o časovo-priestorových trendoch hlavných zakysľujúcich komponentov lesných pôd. Zároveň sa bude skúmať reakcia bylinnej synúzie podrastu na zmenu ekoedafických podmienok vybraných lokalít Kremnických a Štiavnických vrchov. Súčasťou výskumných aktivít je aj monitoring prízemného ozónu a modelovanie depozičných tokov O3 v oblasti Vysokých Tatier.
Integrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
Integrated sedimentological study of the Paleogene formations of the Central Western Carpathians: a reconstruction of the depositional paleoenvironments in relation to tectogenetic processes, subsidence history of the basin and changing climate regimes
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0017/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Fekete Kamil, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je realizácia integrovaného sedimentologického výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát. Sedimentárne súvrstvia podtatranskej skupiny vznikali v rôznych depozičných paleoprostrediach vyvíjajúcich sa počas sekvenčno- stratigrafického vývoja panvy a ich charakter bol v priamej náväznosti na meniace sa klimatické režimy, tektogenetické procesy a subsidenčnú históriu panvy. Implementácia detailnej faciálnej analýzy zahŕňajúcej sedimentologický, petrografický a paleontologický výskum umožní definovať základné depozičné prostredia, ich laterálny a vertikálny vývoj ako aj vzájomné genetické vzťahy. Výsledky budú príspevkom k interpretácii architektúry výplne panvy a jej paleoenviromentálneho vývoja vo vzťahu k meniacim sa systémovým sústavám počas sekvenčno- stratigrafického vývoja panvy. Získané poznatky budú mať širšie využitie pri rekonštrukcii paleogeografie a tektogenéze karpatských paleogénnych bazénov.
Multiproxy analýza limnických profundálnych sedimentov: cyklicita a variabilita prostredia vo vrchnom miocéne Centrálnej Paratetýdy
Multiproxy analysis of limnic profundal deposits: cyclicity and variability of the environment in Late Miocene of the Central Paratethys
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0056/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Kovacs Erika, Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Sýkorová Martina
Spoluriešitelia mimo SAV: Mgr. Seko Michal
Anotácia: Subtropická klíma miocénu v centrálnej Paratetýde vyvrcholila strednomiocénnym klimatickým optimom (MMCO), po ktorom nasledovali výrazné periódy ochladenia a oteplenia (od MMCO až do 8,5 mil. r.) s trendom postupného ochladzovania klímy. Faktormi zmien mohli byť paleogeografické zmeny ako aj cyklicita solárnej aktivity. Sladkovodné, profundálne limnické sedimenty Turčianskej kotliny s bohatou fosílnou flórou a faunou z obdobia 8,0-6,0 mil.r. sú unikátnou príležitosťou na získanie údajov o cyklicite a variabilite prostredia z tohto obdobia. Pre dosiahnutie cieľa bude použitý multi-proxy prístup analýzou profundálnych sedimentov. Ako proxy budú využité údaje o koncentrácii ťažkých kovov, prirodzenom gam-žiarení sedimentov, paleobiologické a geochemické analýzy. Magnetostratigrafické údaje umožnia koreláciu sedimentov s medzinárodnou stratigrafickou škálou a vytvorenie modelu rýchlosti sedimentácie ako dôležitej informácie pre analýzu časových radov a zistenie variability a cyklicity zmien.
Numerické riešenie kinematickej úlohy pre sekulárne variácie geomagnetického poľa
Numerical solution of the kinematic problem for geomagnetic secular variations
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0067/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD.
Anotácia: Zdrojom sekulárnych variácií magnetického poľa Zeme sú hydromagnetické procesy v jej kvapalnom jadre. Za kľúčovú sa pritom považuje pripovrchová oblasť jadra, kde dochádza k unášaniu poľa veľkoškálovými tokmi a iným modifikáciám. Na povrchu Zeme sa dynamika jadra prejaví zmenami intenzity a polohy meraných charakteristík poľa v čase. Jedným z jej prejavov je západný geomagnetický drift nedipólovej časti poľa, ktorý priamo preukazuje unášanie poľa tokmi kvapaliny jadra. Jeho súčasťou je aj drift lokálnych oblastí reverzného indukčného toku identifikovaných na rozhraní zemské jadro-plášť, javiace sa na povrchu Zeme ako anomálne oblasti zníženej intenzity. Analytická kinematická štúdia vertikálnej geomagnetickej variácie [10] ich vysvetľuje ako dôsledok súčinnosti 3-rozmernej konvekcie v hlavnom objeme a rezistívnych procesov v hydromagnetickej hraničnej vrstve pri pevnom rozhraní s plášťom. Numerické riešenie úlohy môže priniesť výsledok bližší fyzikálnej realite a napomôcť pochopeniu zložitej dynamiky jadra.[10] Marsenić, A., A kinematic model of vertical geomagnetic field variation resulting from a steady convective flow. Geophys. Astrophys. Fluid Dynamics, DOI: 10.1080/03091929.2013.840723.
Porovnanie možnosti remediácie krajiny v oblasti vybraných opustených Cu-ložísk Európy
Comparison of country remediation possibilities in surrounding of selected European Cu-deposits
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 1/0538/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Turisová Ingrid RNDr. PhD.,Melichová Zuzana RNDr. PhD, Hroncová Emília Ing. PhD., Ladomerský Juraj prof. Mgr. CSc., Nagyová Iveta Ing. PhD., Dubiel Ján Ing.,
Anotácia: Predchádzajúce výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického a geochemického výskumu umožnili vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov, o dynamike a smere ich migrácie, spracované aj nástrojmi GIS. Výsledkom súčasného interdisciplinárneho vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny, predovšetkým vody (inštalovanie nových geochemických bariér v Španej Doline a testovanie už existujúcich geochemických bariér v Ľubietovej) a výber vhodných rastlín pre fytoremediačné postupy založené na stanovení ich bioakumulačnej schopnosti. Porovná sa situácia v Ľubietovej a Španej Doline so zahraničnými talianskymi a portugalskými Cu-ložiskami. Odporúčania budú vypracované tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické, krajinno-estetické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác na projekte bude aj školenie 1 – 2 doktorandov a spracovanie viacerých bakalárskych a magisterských prác.
Webová stránka projektu: http://evega.minedu.sk/e-vega/(S(2pmxu3axexycdl55e3ppay45))/users/Projekt_MS_0002.aspx
Štatistická analýza dlhodobých časových radov kontinuálne meranej objemovej aktivity radónu na Slovensku
Statistical analysis of long-term radon time series from Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0083/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Monika Műllerová
Anotácia: Predkladaný projekt je zameraný na výskum mechanizmov ovplyvňujúcich variácie objemovej aktivity radónu v prírodnom prostredí. Na Slovensku prebiehal niekoľkoročný kontinuálny vysokocitlivý monitoring objemovej aktivity 222Rn v rozličných typoch podpovrchových prostredí (vrty, jaskyne, štôlňa). Objemová aktivita radónu vykazuje periodické (denné a sezónne) aj neperiodické (krátkodobé) variácie. Radón aj ostatné kontinuálne merané meteorologické a mikroklimatické parametre budú systematicky analyzované v časovo-frekvenčnej oblasti. Cieľom je štatisticky ohodnotiť vplyv meteorologických prvkov na zmeny variácií objemovej aktivity radónu. Navyše, časové rady objemovej aktivity radónu budú vyhodnotené vzhľadom na prípadný vplyv slnečných slapov na vznik periodických variácií radónu. V rámci projektu bude tiež zhodnotené radónové riziko pre pracovníkov v jaskynných priestoroch.
Šváby zo svetových jantárov
Cockroaches in amber
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0012/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Barna Peter
Anotácia: Šváby sú jednou z najvýznamnejších skupín suchozemského fosílneho záznamu a ich štúdium v tejto agentúre už vyústili do dvoch ukončených projektov (úspešný riešiteľ, vybraný excellentný projekt agentúry, referencie v Nature aj Science o.i.). Cieľom projektu je zosumarizovať a preštudovať viac ako 1000 vzoriek švábov z jantárov celého sveta vrátane všetkých 300 vzoriek z nesmierne vzácnych druhohorných jantárov (z čias dinosaurov). Ojedinelá štúdia má za cieľ prispieť k poznaniu zdrojových ekosystémov jantáru (paleoekológie), detailnej fylogenetickej analýze (evolúcie), funkčnej morfológie a anatómie druhohorných živočíchov vrátane štúdie zmyslových orgánov, ktoré nemajú obdobu. Použité budú aj najmodernejšie metódy vrátane novovyvinutých na základe synchrotronu.
Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska.
Timing, extent and depth of Late Pleistocene epizodic thawing of permafrost inferred from cave paleoclimatic records of Slovakia.
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
Evidenčné číslo: 2/0193/15
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luhová Ľubica, Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Rovňanová Hana, Mgr. Šurka Juraj
Anotácia: V súčasnej dobe výrazných klimatických zmien rastie význam paleoklimatických štúdií z obdobia kvartéru, Založených na precíznych geochemických záznamoch (oceánske a ľadovcové vrty, koraly, speleotémy). V posledných rokoch pribudol novoobjavený fenomén - kryogénny jaskynný karbonát (CCC). Jeho použitie ako klimatického indikátora však nieje priamočiare a vyžaduje si poznanie procesov jeho vzniku. Preto dosiaľ nie je používaný tak metodicky ako iné archívy. Oproti nim však dokáže zaznamenať topenie permafrostu a aj hĺbku v ktorej k nemu dochádza. Tým je mimoriadne zaujímavý z hľadiska vývoja klímy, keďže destabilizácia klatrátov a únik metánu do atmosféry pri ústupe permafrostu sa pokladá za jeden zo spúšťačov globálnych oteplení. Cieľom projektu je dôkladné pochopenie mechanizmu a časovania jaskynného zaľadnenia vzhľadom na globálne klimatické výkyvy, s ambíciou vypracovať z CCC robustný nástroj na zmapovanie rozsahu a hrúbky permafrostu v rôznych obdobiach würmského glaciálu.
Evolúcia článkon - Evolučné zákonitosti indikované článkonožcami a ich príbuznými
Evolutionary patterns as indicated by panarthropods
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0436-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Barna Peter, Ing. Oružinský Róbert
Spoluriešitelia mimo SAV: Dr. Peter Degma, Dr. Peter Vďačný, Dr. Matúš Kúdela, Dr. Matúš Hyžný
Anotácia: Článkonožce, zahrňujúce hmyz, pavúky a kôrovce v súčasnosti predstavujú najrozmanitejšiu skupinu morských, sladkovodných aj suchozemských organizmov (príbuzné pomalky sú jedinými organizmami perzistujúcimi v otvorenom vesmíre). Predstavujú základ prakticky všetkých ekosystémov už od prvohôr, čomu zodpovedá aj ich vznamné zastúpenie vo fosílnom zázname (aj trilobity). Okrem množstva druhov, ktoré napríklad u suchozemského hmyzu nemá obdobu, je dôležitá aj kvalita zachovania, často obsahujúca unikátne mikroštruktúry v jantároch. Preto sú ideálnou skupinou na analyzovanie evolučných vzorov, zákonitostí a premenných, ktorým fylogenéza podlieha (do veľkej miery neprebádané). Projekt preto pokrýva širokú škálu článkonožcov (priamo na Slovensku máme na nalýzu materiál z celého sveta vrátane jantárov z čias dinosaurov a otvorený prístup k svetovým depozitom – spolupracujeme s organizáciami s vyše 50 krajín sveta) s dôrazom na najpočetnejšie skupiny s bohatým fosílnym záznamom, umožňujúce porovnať výsledky z principiálne rôznych analýz (molekulárne údaje, morfológia, fosílie), ale aj topológiu evolučných stromov a sietí naprieč rôznymi skupinami (početnossť trichotómií, dlhých vetiev, paralelizmov, ghost ranges, tempo diverzifikácie a vymieraní). Súčasťou štúdie je aj opis všetkých nových fosílnych (a niektorých žijúcich) článkonožcov z nášho územia. Poznatky rozšírime aj prostredníctvom víťazov celoštátnej súťaže nadväyujúce na predošlé projekty pre UNESCO a MŽP.
Perlit - Genéza perlitu a inovatívne prístupy pri jeho ťažbe a spracovaní
Perlite genesis and inovative approaches to its exploitation and processing
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0339-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Gregorová Katarína
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Anotácia: Predkladaný projekt je originálny a inovatívny v snahe prepojiť poznatky o genéze s kvalitatívnymi a technologickými parametrami ložiska nerudnej suroviny, a to s využitím prostredia GISu. Ciele projektu korešpondujú so súčasnou iniciatívou Európskej komisie „Európa efektívne využívajúca zdroje“. Perlit je vulkanické sklo a predstavuje významnú environmentálnu surovinu. Ložisko Lehôtka pod Brehmi sa dlhodobo ťaží a ložisko Jastrabá sa začína ťažiť. Obe ložiská patria spoločnosti LB Minerals, a.s., ktorá bude odberateľom výsledkov projektu a bude aktívne na ňom participovať. Na základe paleovulkanickej rekonštrukcie a laboratórneho výskumu zostavíme 3D model kvalitatívnych parametrov ložiska Lehôtka pod Brehmi a s menšou mierou presnosti aj ložiska Jastrabá. Projekt sa zaoberá aj problémom podmienok hydratácie ryolitového skla a dynamikou dehydratácie perlitu. Súčasťou riešenia budú aj inovatívne postupy rýchleho stanovenia kvality perlitu v prevádzkových podmienkach. Zároveň sa bude hľadať spôsob eliminácie odpadu (prachu) vznikajúceho pri úprave perlitu. Preveria sa možnosti využitia tohto odpadu ako východiskovej suroviny pri syntéze zeolitov, respektíve ako puzolánovej prímesy do cementu. Uvedený model a súbežné aktivity umožnia výrobcovi pripraviť výsledný produkt podľa potrieb trhu a zefektívniť ťažbu i spracovanie perlitu.
SVARGA - Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
Signatures of the solar activity in the time-spatial variations of the geomagnetic field
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0662-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD., Mgr. Revallo Miloš, PhD., RNDr. Šoltis Tomáš, PhD., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD., Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum a analýzu komplikovaného kauzálneho reťazca Slnko-Zem, ktorý zahŕňa prejavy slnečnej aktivity previazané s vlastnosťami slnečného vetra a následný dopad na magnetické pole Zeme. Prínosom projektu bude rozvoj metód na predpovedanie stavu geomagnetickej aktivity využitím informácie o slnečnej aktivite, satelitných meraní, ako aj údajov z pozemských observatórií (Geomagnetické observatórium GFÚ SAV Hurbanovo, Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK Modra-Piesok). Téma projektu je úzko spätá s problematikou kozmického počasia, čo je v súčasnosti zaužívaný pojem pre súbor javov v okolozemskom kozmickom priestore, v súvislosti s výronmi koronálnej hmoty (CME) a slnčnými energetickými časticami (SEP). Ťažiskom projektu bude predpovedanie kozmického počasia a určenie dominantných geoefektívnych procesov v 24. slnečnom cykle, a to predovšetkým využitím metódy umelých neurónových sietí. Študované prejavy geomagnetickej aktivity budú uvažované pri spracovaní meraní na geomagnetických sekulárnych bodoch.Okrem týchto hlavných cieľov má projekt ambície posunúť hranice poznania aj v iných parciálnych problémoch aktuálnych v priebehu terajšieho slnečného cyklu, ako je meranie a vyhodnocovanie parametrov Schumannovych rezonancií a štúdium procesov rekonekcie v kozmických magnetických poliach.
TRANSFER - Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
Tectonic and sedimentary mass transfer within the prograding Western Carpathian orogenic wedge
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0212-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bučová Jana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Bučová Jana, PhD., Mgr. Madzin Jozef, PhD.
Anotácia: Navrhovaný projekt základného geologického výskumu je zameraný na nedoriešené problémy stavby a mezozoicko-paleogénneho tektonickéhovývoja Západných Karpát, ktoré sú sústredené okolo úzkych zón s komplikovanou stavbou, ktoré sa pokladajú za oceánske sutúry - neotedýdnej medzi centrálnymi a internými Karpatmi a penninskej medzi centrálnymi a externými Karpatmi. Čiastkové výskumné témy sa v rámci neotetýdnej (meliatskej) sutúry týkajú štruktúrneho charakteru turnaika a meliatika, pôvodu ofiolitového aj karbonátového materiálu v jurských tektonosedimentárnych brekciách,ako aj paleogeografického postavenia, mechanizmov a veku umiestnenia príkrovov hronika a silicika. V oblastiach okolo bradlového pásma sa sústredíme na pôvod materiálu exotických zlepencov, pozíciu senónsko-spodnoeocénnych uloženín pribradlovej zóny a pôvod belickej jednotky v Považskom Inovci. Objasnenie týchto dlhodobo problematických aspektov vyústi do zostavenia aktualizovaného syntetického vývojového modelu Západných Karpát, čo je hlavným zámerom projektu. Metódy výskumu budú zamerané na terénnu štruktúrnu analýzu a mapovanie spojené s odberom vzoriek pre analytické litologicko-sedimentologické, biostratigrafické, geochemické, geochronologické a petrologické štúdium. V súčinnosti so spoluriešiteľom - Ústav vied o Zemi SAV sa bude vykonávať paleomagnetický výskum. Do projektu budú široko zapojení doktorandi a sčasti aj diplomanti.
MapPOD - Mapovanie fytotoxických ozónových dávok v lesnom prostredí Vysokých Tatier
Mappying of phytotoxic ozone doses in the forest environment of the High Tatras
Doba trvania: 1. 10. 2013 – 31. 3. 2017
Evidenčné číslo: APVV-0429-12
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Božik Dušan, Mgr. Mačutek Jozef, Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: NLC Zvolen: Ing. Hana Pavlendová, PhD., Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Anotácia: Kvalita ovzdušia v synergickom pôsobení s ďalšími abiotickými a biotickými činiteľmi má stále významný vplyv na vývoj a zdravotný stav živých organizmov. Napriek realizácii opatrení na zníženie tvorby primárnych emisií zo stacionárnych i mobilných zdrojov, tvorba sekundárnych polutantov a ich diaľkový prenos naďalej predstavujú riziko nepriaznivého pôsobenia na životné prostredie, najmä v rurálnych a horských oblastiach. Troposférický ozón, osobitne koncentrácia ozónu v spodnej vrstve troposféry (O3) patrí v súčasnosti k najviac sledovaným ukazovateľom kvality ovzdušia. Kritické úrovne stanovené na ochranu ľudského zdravia, vegetácie a ekosystémov sú veľmi často prekračované vo väčšine európskych krajín. Lesné ekosystémy Slovenska sú súčasťou pozaďového priestoru industriálne rozvinutých regiónov Európy, preto je dôležité skúmať vplyv ozónového znečistenia v tomto prostredí. Najnovšie metódy hodnotenia ozónovej záťaže sú orientované na sledovanie toku ozónu do stomatálnych štruktúr rastlinných buniek. Odborné publikácie medzinárodného projektu UNECE-ICP (International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution and Other Stresses on Vegetation) uvádzajú odvodené indikátory vhodné pre uplatnenie v rozhodovacom procese. Hlavným indikátorom je hodnota fytotoxickej ozónovej dávky (phytotoxic ozone dose, POD), ktorá v prípade prekročenia limitnej hodnoty indikuje stratu zásob uhlíka v živých stromoch a zvýšenie rizika pôdnej erózie, lavín a povodní. Kritické úrovne hodnotené na základe POD zohľadňujú nielen samotnú vonkajšiu koncentráciu O3, ale prenikanie O3 do bunkových štruktúr povrchu tkaniva, ktoré závisí od vodivosti prieduchov a environmentálnych faktorov. Dôležité sú tu najmä stanovištné, meteorologické a klimatické podmienky, citlivosť rastlinného druhu na O3 a i. V súčasnosti je na modelovanie stomatálneho toku (stomatálnej depozície) O3 najčastejšie používaný multiplikatívny depozičný model DO3SE (Deposition of Ozone for Stomatal Exchange) vyvinutý v rámci medzinárodného projektu EMEP. Vzhľadom k vysokým nárokom modelu na vstupné údaje nebol doteraz na Slovensku pri hodnotení vplyvu prízemného ozónu na lesné ekosystémy tento princíp uplatnený. Projekt MapPOD má za cieľ zistiť hodnoty fytotoxických ozónových dávok (POD) pre charakteristické vegetačné typy horského prostredia Slovenska. Ďalej posúdiť riziká sekundárneho znečistenia ovzdušia prostredníctvom vyhodnotenia prekračovania kritických úrovní ozónu pre lesné ekosystémy a pre aplikačnú sféru vytvoriť návrh systému dlhodobého hodnotenia POD v oblasti Vysokých Tatier.
Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
Biostratigraphic and palaeoenvironmental analysis of the Lower to Middle Jurrasic sequences of the selected localities of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0094/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Štefan Józsa
Anotácia: Paleontologický a paleoekologický výskum spodnojurských sedimentov v Západných Karpatoch nebol doteraz podrobený detailnejšej analýze. Detailnejšie paleoekologické a stratigrafické vyhodnotenie bolo uskutočňované najmä na základe amonitov (Schlögl et al. 2004), ktoré sú hlavnými jurskými stratigrafickými fosíliami. Preto by štúdium spodnojurských sedimentov na základe vápnitých nanofosílií, fosílnych stôp, foraminifer a lastúrnikov mohlo priniesť významné poznatky v oblasti biostratigrafie, paleoekológie a klimatických zmien sedimentačných priestorov. Cieľom tejto práce je určenie významných spodno až strednojurských udalostí, ako sú pliensbachský až spodnotoarský „greenhouse efekt“, toarské masové vymieranie, definovanie hraníc pliensbach/toark a toark/álen, biotické zmeny po masovom vymieraní, na základe spomínaných fosílnych skupín.
Ryolity SK-MAD - Porovnávacie štúdium miocénnych ryolitových vulkanitov Slovenska a Maďarska
Comparative study of Miocene rhyolite volcanic formations in Slovakia and Hungary
Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: Sk-HU-2013-0027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gregorová Katarína
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Vlastimil Konečný, CSc.
Anotácia: Ryolitový magmatizmus zohral významnú úlohu v terciérnom geodynamickom vývoji Karpatského oblúka a Panónskeho bazénu. Spolu s asociujúcimi hydrotermálnymi systémami je významným zdrojom rudných a nerudných surovín. Hlavným cieľom projektu je integrovať metódy paleovulkanickej rekonštrukcie, petrológie a K/Ar datovania v záujme lepšieho poznania ryolitových vulkanitov a ich vývoja na území Slovenska a severného Maďarska. Realizácia projektu umožní vzájomné využitie laboratórnych prístrojov a spojenie mentálnych kapacít pri spoločných interpretáciách.
Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska
Transient and secular variations of the geomagnetic field on the territory of Slovakia
Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
Evidenčné číslo: 2/0030/14
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Revallo Miloš, PhD., RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD., Mgr. Vajkai Melinda, Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na pozorovania geomagnetikého poľa (GMP) na Geomagnetickom observatóriu GFÚ SAV v Hurbanove (GO HRB) na rôznych časových škálach a na teoretické modelovanie pozorovaných javov. Súčasťou projektu sú aj pozorovania GMP na sieti magnetických sekulárnych staníc. Budú súčasťou celoeurópskeho mapovania rozloženia GMP. V pozorovacom programe GO HRB je okrem neustáleho monitoringu GMP, prispievajúceho do databázy INTERMAGNET, zahrnuté aj pravidelné vyhodnocovanie geomagnetickej aktivity (GA). Otestujeme modifikovanú metodiku na určovanie indexu aktivity K. Prispejeme k vylepšeniu modelov na predpovednie GA. Na tento účel budú použité moderné počítačové metódy, akými sú umelé neurónové siete. Vstupnými parametrami modelov budú informácie o slnečnej aktivite, družicové pozorovania slnečného disku a výronov koronálnej hmoty (CME).
LITOS - (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
(Ultra)high pressure metamorphism and phase transformations during subduction and exhumation of continental lithosphere in collisional orogenic zones
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0080-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Čík Štefan, doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Straka Adam, Mgr. Vojtko Peter
Anotácia: Projekt sa zaoberá fázovými transformáciami vysoko a ultravysokometamorfovaných hornín počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénoch. Predmetom výskumu budú horniny plášťového pôvodu - granátické peridotity a eklogity, ako aj ich hostiteľské horniny kontinentálnej kôry (ruly, migmatity) v oblasti Austroalpínskych jednotiek Východných Álp (Pohorje, Slovinsko), Škandinávskych kaledoníd, (príkrovy Tromso a Seve, severné Nórsko a Švédsko), Rodopskej metamorfnej provincie (južné Bulharsko, severné Grécko) a kryštalinika centrálnych Západných Karpát. Tieto budú slúžiť ako prípadové štúdie pre porovnanie tektonometamorfného vývoja kolíznych orogénov v rôznom vekovom období. Hlavnými cieĺmi projektu sú:(1) Identifikácia minerálnych asociácií a fluidov stabilných počas metamorfného vývoja horniny, najmä pri (ultra) vysokom tlaku, kvantifikácia ich chemického zloženia. (2) Vymedzenie termodynamických (P-T-X) podmienok na základe geotermobarometrických výpočtov a modelovania fázových rovnováh. (3) Časové vymedzenie tektonometamorfných procesov na základe geochronologických údajov, rekonštrukcia P-T-t vývoja a geodynamická interpretácia. Výstupy projektu môžu prehĺbiť znalosti poznania ultravysokotlakovej metamorfózy ako aj vzťahov plášťa a kôry v kontinentálnych subdukčných zónach.
Hypogénne jaskyne na Slovensku, speleogenéza a morfogenetické typy
Hypogenous caves in Slovakia: speleogenesis and morphogenetic types.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 1/0030/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Pedagogická fakulta UK
Anotácia: Poznatky o morfológii a genéze patria medzi základné údaje o jaskyniach. V rámci výskumu jaskýň vo svete sa v poslednom desaťročí značná pozornosť venuje hypogénnym jaskyniam, ktoré vznikajú účinkom hlbinných vôd so zvýšenou rozpúšťacou schopnosťou (vplyvom vyššej teploty, vyššieho obsahu CO2, H2S a pod.). Hoci rôznorodá geologická stavba predurčuje výskyt hypogénnych jaskýň aj na území Slovenska, u nás sa tejto problematike zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť. Preto sa predložený projekt zameriava na súborný geomorfologicko-geologický výskum hypogénnych jaskýň, ktorých poznanie je dôležité z hľadiska dopracovania morfogenetickej klasifikácie jaskýň na Slovensku. Výskum sa bude realizovať vo vybraných jaskyniach z viacerých krasových oblastí Západných Karpát. Jeho súčasťou budú morfogenetické, mineralogické a sedimentologické analýzy dokladajúce hypogénny pôvod jaskýň. Výsledky výskumu sú dôležité z prírodovedného a náučného hľadiska, ako aj z hľadiska ochrany jaskýň.
Magnetokonvekcia v rotujúcej rovinnej vrstve; v naklonenej vrstve a vo vrstve s anizotropnými difúznymi koeficientami
Magnetoconvection in rotating planar layer; in an inclined layer and in a layer with anisotropic diffusive coefficients.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 1/0523/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šoltis Tomáš, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Šoltis Tomáš, PhD.
Anotácia: V projekte bude skúmaná lineárnou analýzou stabilita vybraných rotujúcich hydromagnetických stratifikovanýchsystémov s prepísaným homogénnym/nehomogénnym magnetickým poľom. Nástup stacionárnych a periodických nestabilít bude skúmaný v dvoch nezávislých triedach modelov. V prvej triede budú skúmanérezistívne nestability v horizontálnej vrstve so strihovými magnetickými poliami pre viskóznu kvapalinu s pevnými hranicami. Ďalej budú rezistívne nestability skúmané v naklonenej vrstve, keď vektory uhlovej rýchlosti a gravitácie nie sú paralelné. Výpočty budú realizované v magnetostrofickej aproximácii. Riešenia budú hľadané v tvare šikmých valov.V druhej triede modelov bude skúmaný vplyv anizotropie difúznych koeficientov. Bude potrebné určiť optimálnu definíciu Rayleighovho čísla. K tomu bude potrebná slabo-nelineárna analýza umožňujúca určiť Nusseltovo číslo vznikajúcej konvekcie.
Morfológia, fylogenéza, paleobiogeografia a paleoekológia nových nálezov šupinatých plazov u kenozoických lokalít strednej Európy
Morphology, phylogeny, palaeobiography and palaeoecology of the new finds of squamate reptiles from the Cenozoic localities of Central Europe
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0087/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Čerňanský Andrej, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
Paleoenvironmental record of global system instability in the Late Cretaceous and Paleogene Formations of the Western Carpathians: changes of the physical and life conditions in time of biotic crisis, climatic extremes, impacts and syngenetic volcanisms.
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0042/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Antolíková Silvia, PhD., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Ledvák Peter, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šurka Juraj, Ing. Troppová Danka
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr.
Anotácia: Projekt je zameraný na obdobie výrazných perturbácii globálnych systémov Zeme počas vrchnej kriedy a paleogénu. Jeho výskumným cieľom je preto identifikácia záznamov extrémnych klimatických a paleoenvironmentálnych podmienok v sedimentárnych súvrstviach Západných Karpát, ktoré by zodpovedali globálnym udalostiam oceánskej anoxie, biotickej krízy na hranici K/T, hypertermálnemu prehriatiu na konci paleocénu (55 Ma), klimatického zhoršovania až nástupu výraznejšieho ochladenia na E/O hranici (TEE - 33.7 Ma), synsedimentárnej vulkanickej aktivite a extraterestrickým impaktom, atď. Výskum bude realizovaný multidisciplinárnym prístupom a aplikáciou vysokorozlišovacích metodík, ktoré zabezpečia najvyššiu kvalitu dát pre časovú kontrolu, identifikáciu a charakteristiku stresových podmienok paleoprostredia. Vo výskumných postupoch budú aplikované metódy mikropaleontológie, stratigrafie, biochronológie, sedimentológie, izotopovej geochémie, štúdia ílových a ťažkých minerálov, geochronologického datovania, a pod.
Optická charakterizácia mikrofyzikálnych vlastností atmosférických častíc nesférického tvaru
Optical characterization of non-spherical atmospheric particles and retrieval of their microphysical properties
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0002/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohút Igor, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., RNDr. Kómar Ladislav, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na teoretické, numerické a experimentálne aspekty rozptylu svetla na nepravidelných a nehomogénnych časticiach, s cieľom získať mikrofyzikálne parametre komplexných aerosólových systémov. Súčasný nesúlad experimentálnych výsledkov s konvenčnou Mieho teóriou naznačuje, že jej použitie pre častice realistických tvarov je buď nemožné, alebo v každom prípade neatraktívne. Za účelom overenia nami dosiahnutých výsledkov budeme merať spektrálnu extinkciu, žiaru a polarizáciu svetla oblohy. Pozornosť bude venovaná i) charakterizácii atmosférických častíc, ii) rozvoju algoritmov pre riešenie inverzných problémov atmosférickej optiky, a iii) aplikácii výsledkov v reálnych atmosférických podmienkach. Rozdiely medzi sférickými a nesférickými časticami budú porovnané s cieľom zostaviť presnejší optický model systému aerosólových častíc. Uplatnenie výsledkov je možné napr. pri modelovaní prenosu žiarenia v disperznom prostredí planetárnych atmosfér alebo pri riešení problémov diaľkového prieskumu Zeme.
Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
Comparison of paleoclimate and paleoceanography of the West Carpathian area at the beginning of Jurassic and Cretaceous periods
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0065/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., RNDr. Puškelová Ľubica, doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Zrubáková Zuzana
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK
MygdonEMotion - Priame modelovanie a inverzia vlnových obrazov aplikovaná na seizmický pohyb v Mygdónskom bazéne v Grécku
Forward Modeling and Waveform Inversion Applied to Earthquake Ground Motion in the Mygdonian Basin, Greece
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0271-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Anotácia: Nedávne a súčasné testy predikcie seizmického pohybu ako aj projekty zamerané na numerickú predikciu seizmického pohybu jasne ukázali, že ďalší vývoj a verifikácia existujúcich numerických metód a výpočtových programov je nevyhnutná. Ešte dôležitejšie je to, že sme stále ďaleko od schopnosti dosiahnuť dostatočnú úroveň zhody medzi simulovanými seizmogramami a záznamami zemetrasení – najmä v prípade lokálnych povrchových štruktúr s potenciálom spôsobiť anomálny seizmický pohyb na frekvenciách dôležitých pre seizmických inžinierstvo. Dôležitou otázkou je, či samotné zdokonalenie a verifikácia metód priameho numerického modelovania nám umožní dosiahnuť dostatočnú úroveň zhody. Starostlivo pripravené medzinárodné predikčné testy nepriamo indikujú, že to stačiť nebude. Bez ohľadu na to, ako starostlivo bol zistený a pripravený štrukturálny model, neurčitosť modelu veľmi pravdepodobne výrazne ovplyvnila misfit medzi syntetickými seizmogramami a záznamami. Základnou ideou nášho projektu je aplikovanie komplexného prístupu – kombinovanie adekvátne verifikovaného priameho modelovania s metódou adjungovanej inverzie seizmogramov na spresnenie štrukturálneho modelu. Máme našu konečno-diferenčnú metódu a výpočtový program ako aj predbežné skúsenosti s priamym modelovaním seizmického pohybu v Mygdónskom bazéne v Grécku, jednom z najlepších prírodných laboratórií pre analýzu a predikciu seizmického pohybu.
Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
Stable and radiogenic isotopes in minerals of basalt maars of southern Slovakia – implications for age of volcanism and origin of exotix xenoliths
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0069/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Straka Adam
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je datovanie bazaltového vulkanizmu a kôrových magmatických rezervoárov na južnom Slovensku pomocou U-Pb izotopov v zirkóne doplnenom o nízko teplotnú U-Th-He geochronológiu zirkónu a apatitu, a Ar/Ar vek amfibolu a K-živca. Ide o nový prístup k datovaniu freatomagmatických erupcií, ktorých vek doteraz priamo nebol určený. Ďalším aspektom projektu je posúdenie genézy a veku exotických xenolitov (karbonatit, karbonatizovaný syenit, granulit), ktoré sa nachádzajú v maaroch a diatrémach a reprezentujú fragmenty frakcionovaných bazaltových rezervoárov a okolitej kôry. Pri tomto výskume budú využité klasické mineralogické metódy doplnené o termodynamiku a interpretácie izotopových pomerov 18O/16O a 13C/12C.Výsledky budú mať dopad na objektívne posúdenie veku vulkanizmu, magmatických krbov a spodnej kôry, ako aj možnosti výskytu surovín Nb, Zr, REE viazaných na intrúzie syenitov a karbonatitov, prípadne vrchné časti frakcionovaných magmatických krbov.
THERMES - Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
Structure and thermal state of the West Carpathian lithosphere: hot dry rock energy sources potential of Slovakia
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0724-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Bilčík Dušan, Mgr. Dérerová Jana, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Šoltis Tomáš, PhD., RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Náš projekt je z odboru výskumu geotermálnych zdrojov viazaných na získavanie energie metódou tepla suchých hornín Rozšírenie a skvalitnenie doterajších poznatkov o potenciálnych zdrojoch Slovenska ( získaných najmä v osemdesiatych rokoch) je hlavnou úlohou projektu Prehodnotenie bude postavené na najnovších poznatkoch o stavbe a vývoji Západných Karpát, známych tepelných charakteristikách a doplnkových geologických a geofyzikálnych meraní, výsledkov interpretácií a modelovania získaných v rámci projektu V týchto činnostiach bude využité prístrojové vybavenie riešiteľských organizácií a progresívne syntetické integračné vedecké prístupy geovedných disciplín ( 2D a 3D syntetické interpretácie, geotermické nestacionárne modelovanie, integrované modelovanie, ) Projekt je metodicky postavený na postupnom separovaní perspektívnych geotermálnych oblastí a spresňovaní parametrov definujúcich energetické, geologické a geofyzikálne parametre potenciálnych zdrojov tepla suchých hornín Záverečným plánovaným výsledkom projektu je zhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov zdrojových oblasti a tiež mapové výstupy celej oblasti výskumu a aj vybraných perspektívnych podoblastí. Výstupy projektu budú vztiahnuté ku rôznym formám energetického využitia Špecifikácie zdrojových oblastí budú slúžiť ako podklad na podrobnejší prieskum pre konkrétne využitie zdroja
Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
Thermodynamic modelling of metamorphic processes in the collisional orogenic zones
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0013/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Čík Štefan, Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Straka Adam, Mgr. Vojtko Peter
Anotácia: Cieľom projektu je termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych orogénoch ku ktorým dochádza v dôsledku zhrubnutia kontinentálnej kôry. Predmetom výskumu budú vysokotlakové metamorfity (eklogity, peridotity) a ich hostiteľské horniny (pararuly, ortoruly a migmatity). P-T-X podmienky metamorfózybudú definované na základe modelovania fázových rovnováh v pseudorezoch a štandardnejgeotermobarometrie. Projekt uplatní nové progresívne postupy a metódy, ktoré budú aplikované pre horniny kryštalinika Západných Karpát ako aj vybraných kolíznych orogénov (Alpy, škandinávske kaledonidy, Rodopská metamorfná provincia).
Úloha dioritickej magmy pri vzniku granitoidného magmatizmu I-typu – mafické enklávy Nízkych Tatier
The role of diorite magma in the initiation of I-type granitoid magmatism – mafic enclaves of the Nízke Tatry Mountains.
Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: 2/0159/13
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Čík Štefan, RNDr. Madarás Ján, PhD.
Anotácia: Projekt rieši vzťah dioritickej magmy koexistujúcej s varískym granitodným magmatizmom I-typu na základe petrologickej interpretácie magmatickej a postmagmatickej minerálnej paragenézy obidvoch hornín. Na zmiešanie dvoch magiem poukazuje hybridný charakter dnešných granitoidov i dioritov. Neskorá oxidačná udalosť preukázaná v hostiteľskej magme môže indikovať zvýšený obsah vody v magme, ktorý spolu s charakteristickým výskytom allanitu indikuje metasomaticky obohatený plášť ako jeden zo zdrojov mafickej magmy. Projekt má pomôcť pri osvetlení geodynamickej pozície (teda príčiny tavenia i charakter zdrojových hornín) budúceho fundamentu Západných Karpát v skorom štádiu varískeho magmatizmu. Pri riešení bude využitý existujúci unikátny vzorkový materiál z Nízkych Tatier doplnený o nové výskyty.
DANUBE - Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy
Development of the Danube Basin depositional systems
Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
Evidenčné číslo: APVV-0099-11
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Majcin Dušan, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Majcin Dušan, CSc.
Anotácia: Dunajská panva sa vyznačuje dlhoročným geologickým a geofyzikálnym prieskumom. Získané údaje ju preto predurčujú ako excelentné prírodné laboratórium. Dnešné moderné vedecké metódy multidisciplinárneho geovedného výskumu umožňujú posunúť hranice poznania o jej vzniku a sedimentárnej výplni ďalej. Významným prínosom navrhovaného projektu bude spresnenie veku usadenín, datovanie významných neogénnych a kvartérnych rozhraní a povrchov v jej výplni, ako aj nové modely klimatických zmien, zdrojov usadenín a ich depozičných systémov. Definícia kľúčových povrchov bude podstatným prínosom pre poznanie panónskeho systému paniev v kontexte stredoeurópskej geológie. Hranice poznania posunú aj netradičné, doposiaľ neaplikované metódy. Napríklad objemová analýza vychádzajúca z porovnania zapĺňania akomodačného priestoru panvy s tvorbou zarovnaných povrchov v pohoriach v jej okolí, kombinovanými metódami geomorfológie a geológie. Geofyzikálny model termálnej subsidencie zaoblúkovej panvy, vzhľadom k doteraz nedostatočne objasnenej genéze tohto javu, bude významný v celosvetovom meradle. Tento model spolu s modelom depozičných systémov v budúcnosti pomôže aplikovanej sfére pri objavovaní nových telies zásobníkov plynu alebo pri plánovaní vrtov na geotermálnu energiu.
Dobudovanie technickej infraštruktúry pre výskum geodynamických procesov a globálnych zmien v histórii Zeme
Completion of technical infrastructure for research of geodynamical processes and global changes in Earth‘s history
Doba trvania: 23. 10. 2012 – 30. 4. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26210120013
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Anotácia: Z výšenie kvality výskumných aktivít žiadateľamodernizáciou infraštruktúry v oblasti geodynamickýchprocesov a globálnych zmien v histórii Zeme.Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúryvýskumu a vývoja v rokoch 2007 - 2013 s cieľom zvýšeniaschopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívnespolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí,ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxeprostredníctvom transferu poznatkov a technológií.D ovybavenie pracovísk žiadateľa špičkovouprístrojovou technikou.Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojovéhovybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách,výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu avývoja.
Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
Centre of excelence for integrated research of the Earth\'s geosphere
Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26220120064
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Biroň Adrián, CSc., doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc., RNDr. Janák Marian, DrSc., doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Ing. Kötelešová Sidónia, PhD., Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Šurka Juraj
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc.
Anotácia: - Strategickým cieľom projektu je podpora excelentného integrovaného výskumu geosféry Zeme s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce a vzdelávania. Realizácia projektu výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu laboratórneho vybavenia výskumných pracovísk v oblasti geovedného výskumu v Banskobystrickom a Košickom regióne (Geologický ústav SAV - pracovisko Banská Bystrica, Ústav geotechniky SAV Košice a Technická univerzita Zvolen), čím sa zvýši aj kvalita ich vedeckého výstupu a potenciál na zapojenie do medzinárodných výskumných projektov. Projekt má štyri vedecké ciele: 1. Analýza globálnych zmien a ich vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu Zeme2. 2. Výskum geodynamických procesov a podmienok formovania zemskej 3. kôry 4. 3. Štúdium biogeochemických procesov a environmentálnych aspektov ochrany baníckej krajiny5. 4. Štúdium látkovo-energetických tokov vo vrchnej časti geosféry
Vybudovanie Centier vzdelávania SAV v Banskej Bystrici a Smoleniciach
Centers of education of Slovak Academy of Sciences in Banská Bystrica and Smolenice
Doba trvania: 1. 6. 2010 – 1. 1. 2015
Evidenčné číslo: ITMS 26250120034
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Anotácia: Zvýšenie kvality a efektívnosti pedagogického a vedecko-výskumného procesu na pracoviskách Geologického ústavu SAV vybudovaním novej hmotnej infraštruktúry a modernizáciou existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry v Banskej Bystrici a Smoleniciach.
Webová stránka projektu: http://www.mdei.sk/pilot/gusav/index.php?miu=1
Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu v jaskynnom ovzduší
Temporal and spatial variations of radon activity concentration in cave atmosphere
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0135/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing., RNDr. Smetanová Iveta, PhD.
Anotácia: V ovzduší vybraných sprístupnených jaskýň na Slovensku bude vykonávaný dlhodobý kontinuálny monitoring objemovej aktivity radónu (222Rn). Periodické a neperiodické variácie objemovej aktivity radónu sa vyhodnotia vo vzťahu k meteorologickým prvkom, ktoré sa už v súčasnosti merajú v jaskynnej aj vonkajšej atmosfére. Uskutočnia sa odbery vzoriek vody z jazier a vodných tokov v jaskyniach za účelom zistenia objemovej aktivity radónu vo vode. Na základe získaných experimentálnych dát sa vytvorí a otestuje model sezónnych, denných aj krátkodobých variácií objemovej aktivity radónu v podzemných priestoroch ako aj model ventilačného režimu jaskyne. Vyhodnotí sa ročná efektívna dávka, ktorú získajú návštevníci a pracovníci jaskýň od radónu a jeho produktov premeny.
Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
Integration of geothermal modeling into the gravimetric inverse problem solving
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0067/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Pohánka Vladimír, RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Rozšírenie, spresnenie a optimalizácia metód modelovania teplotných polí v litosfére s ohľadom na špecifické podmienky tektonického vývoja v oblasti Západných Karpát a v okolitých jednotkách, ich aplikácia pri syntetickej interpretácii stavby a vlastností v študovanej oblasti a ich integrovanie v metodických prístupoch ostatných geovedných disciplín. Spresňovanie výpočtov gravimetrických korekcií používaných na prípravu vstupných dát pre riešenie obrátenej úlohy gravimetrie. Riešenie gravimetrickej obrátenej úlohy pomocou 2D a 3D hustotného modelovania a integrovaného modelovania s využitím výsledkov z geotermického modelovania a s využitím poznatkov o tektonickom vývoji v skúmanej oblasti. Aplikácia novej metódy pre určovanie geofyzikálnych charakteristík astenosféry. Návrh novej metodiky modelovania geofyzikálnych polí pri výskume hlbinnej stavby kontinentálnej litosféry.
Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
Interpretation of the geophysical field anomalous sources with the aim to improve the knowledge on the structure and dynamics of the Carpathian orogen
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0095/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Integrovaná geofyzikálna interpretácia významných anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí (hlavne tiažového, geotermického a seizmického, z časti geoelektrického poľa) nachádzajúcich sa v rôznych hĺbkach litosféry od povrchu až po hranicu litosféra-astenosféra. Geometria a poloha anomálnych zdrojov (geologických štruktúr) je rozhodujúca pre prejav týchto zdrojov v nameraných poliach. Geologické štruktúry sa v týchto poliach prejavujú formou anomálií s rôznymi vlnovými dĺžkami a amplitúdami. Pre stavbu a tektoniku karpatského orogénu budú najvýznamnejšie anomálie interpretované pomocou špičkových 2D a 3D metód priamej a obrátenej úlohy s integrovaním aj iných geovedných poznatkov. Výsledkom projektu budú geologicko-geofyzikálne modely novej generácie v záujmových oblastiach karpatského orogénu. Tieto modely budú znamenať výrazný posun v spresňovaní geologickej stavby skúmaného orogénu.
Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
Interpretation of the geophysical field anomalous sources with the aim to improve the knowledge on the structure and dynamics of the Carpathian orogen
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0095/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Interpretácia tektonických štruktúr v oblasti stredného Slovenska na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
-
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0088/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bezák Vladimír, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Šoltis Tomáš, PhD., RNDr. Vozár Ján, PhD.
Anotácia: Veľmi dôležitým smerom geofyzikálneho výskumu v súčasnosti je identifikácia hlbokých geologických štruktúr v kôre a litosfére. Je to dôležité aj z hospodárskeho hľadiska (geotermálna energia, seizmicita, úložiská rádioaktívnych odpadov a p.). Tento projekt je zameraný na identifikáciu hlbokých tektonických štruktúr v oblasti stredného Slovenska pomocou magnetotelurických (MT) a ďalších geofyzikálnych dát (seizmika, gravimetria) v spojení s tektonickými modelmi skúmanej oblasti. Výsledkom bude interpretácia geologicko-tektonickej stavby a interpretácia geofyzikálnych rozhraní prípadne anomálnych zón.
Jurská migrácia Karpatských blokov k Afrike - paleomagnetický dôkaz
Jurassic migration of the Carpathian blocks towards Africa - a paleomagnetic evidence
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0195/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Aubrecht Roman, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Beniaková Emília, Bitto Ladislav, RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Anotácia: Jurské obdobie bolo v znamení rozpadu superkontinentu Pangea. U nás v Tetýde došlo k vzniku nového, Ligúrsko-Piemontsko-Penninického oceánu. Jeho šírka bola vedcami dlhodobo podhodnotená. Len nedávno začali pribúdať paleomagnetické dôkazy o tom, že niektoré segmenty sa vplyvom rozširovania oceánu dostali až do nízkych zemepisných šírok, do blízkosti okraja severnej Afriky. Dôkazy sú zatiaľ len z pieninského bradlového pásma a Španielska. Priestor Tetýdy však nebol dostatočne veľký, aby juhovergentný presun postihol len časť kôrových segmentov. Muselo sa to týkať všetkých segmentov odtrhnutých od Severoeurópskej platne. Cieľom projektu je paleomagnetickými analýzami overiť túto hypotézu na segmentoch centrálnych a vnútorných Západných Karpát. Projekt je sústredený na výskum jury vyšších príkrovových jednotiek hronika a silicika, u ktorých je predpoklad lepšieho zachovania pôvodnej jurskej remanentnej magnetizácie, na rozdiel od spodnejších štruktúrnych jednotiek Západných Karpát.
Mineralogický a mikrobiologický výskum špecifických typov sekundárnych minerálnych akumulácií vo vybraných pripovrchových podzemných systémoch Slovenska
Mineralogical research of specific types of secondary mineral accumulation in selected near-surface underground systems of Slovakia and influence of microbiota on their formation
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0087/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Bukovina Jakub, Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Ing. Štyriaková Iveta, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Milan Seman (Ústav bunkovej biológie a biotechnológie PríF UK, Bratislava), Tomáš Lánczos (Katedra geochémie) a Renáta Fľaková (Katedra hydrogeol
Anotácia: Výskum je zameraný na komplexné mineralogicko-geochemické štúdium sekundárnych minerálnych asociácií vo vybraných podpovrchových podzemných systémoch Slovenska, podmienok a procesov ich vzniku za prípadnej spoluúčasti mikroorganizmov. Nadväzuje na predošlé práce autorov riešiteľského kolektívu a predbežné skúmanie rôznych špecifických foriem speleotém (sekundárna minerálna akumulácia) najmä v jaskynnom prostredí, predovšetkým karbonátov, opálov a taktiež oxidov a hydroxidov Fe a Mn. Detailné mikrobiologické štúdium doplní a rozšíri poznatky o prakticky málo známom fenoméne mikrobiálnej bioty, osídľujúcej uvedené biotopy a ich participáciu v morfogenéze týchto útvarov. Získané výsledky sa môžu uplatniť aj pri navrhnutí spôsobu ochrany tejto špecifickej výplne jaskýň a rozšíria poznanie a hodnotu jaskýň, z ktorých väčšina patrí medzi národné prírodné pamiatky i UNESCO.
Postglaciálny vývoj prostredia v Tatrách, multidisciplinárna paleoekologická štúdia subalpínskeho jazera
Postglacial evolution of Tatra Mts. Environment: multidisciplinary ecological study of subalpine lake
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 1/0180/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Illyová Marta, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Sýkorová Martina, RNDr. Šporka Ferdinand, DrSc., RNDr. Štefková Elena, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., RNDr. Marianna Kováčová, PhD., Ing. Marek Svitok, PhD., Ing. Ladislav Hamerlík, PhD., Mgr. Michal Seko
Anotácia: Jedným z najvážnejších problémov súčasnosti je predpoklad globálnej klimatickej zmeny a jej možné následky. Najdôležitejšie diskutované otázky sa týkajú podielu antropogénnych vplyvov na klímu, rýchlosti zmien a budúceho vývoja klímy. Dlhodobé monitorovacie dáta, ktoré by pomohli dať odpoveď na tieto otázky, chýbajú alebo sú veľmi vzácne, preto sa pre paleoenvironmentálne a paleoklimatické štúdie využívajú mnohé chemické, fyzikálne a biologické informácie uchované v sedimentoch horských jazier.Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dobre datovanú rekonštrukciu postglaciálnych podmienok prostredia tatranského subalpínskeho jazera a jeho okolia s využitím viacerých typov zástupných (tzv. proxy) dát zo jeho sedimentov. Výsledky budú dôležité nielen z hľadiska Západných Karpát, ale mali by vyplniť medzeru medzi kvalitnými paleoenvironmentálnymi a paleolimnologickými štúdiami pre detailnejšie poznanie zmien prostredia a variabilnej klímy Strednej Európy v postglaciáli.
Procesy a produkty ryolitového vulkanizmu: paleovulkanická rekonštrukcia jastrabskej formácie stredoslovenských neovulkanitov
Processes and products of rhyollite volcanism: paleovolcanic reconstruction of the Jastrabá Formation in the Central Slovakia volcanic field
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0162/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Gregorová Katarína
Anotácia: Ryolitové vulkanity predstavujú podstatnú časť vulkanitov kontinentálnych okrajov. S ich aktivitou sa spája vývoj epitermálnych a sulfidických mineralizácií ako aj rad nerudných a stavebných surovín (perlity, limnosilicity, íly, bentonity, zeolity, pemza, kameň). Explozívne erupcie ryolitov predstavujú tiež vážne riziko v oblastiach aktívneho vulkanizmu. Poznanie vzniku ryolitových magiem ako aj procesov a produktov ryolitového vulkanizmu je preto viac ako žiadúce. Ryolitové vulkanity jastrabskej formácie sú z hľadiska poznania ryolitového vulkanizmu ideálnym objektom. Cieľom projektu je najmä rekonštrukcia vulkanických foriem a typu vulkanických erupcií vrátane procesov redepozície materiálu, poznanie jeho časového vývoja a vzťahu k štruktúrnemu vývoju územia, poznanie jeho príčin (genézy ryolitových magiem vo vzťahu k predchádzajúcemu andezitovému vulkanizmu) a poznanie vzťahu primárnej litológie ryolitových vulkanitov ku kvalitatívnym parametrom asociujúcich nerudných surovín.
Rezistívne procesy ako zdroj hydromagnetických pohybov v jadre Zeme
Resistive processes as a source of hydromagnetic motions in the Earth\'s core
Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0137/12
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD.
Anotácia: Vonkajšie jadro Zeme je zložitým magnetohydrodynamickým systémom. Tvorí ho elektricky vodivá nestlačiteľná stratifikovaná kvapalina uzavretá v guľovej vrstve zvonka ohraničenej plášťom, zvnútra pevným jadierkom, rotujúca rovnomernou uhlovou rýchlosťou a preniknutá magnetickým poľom. Dynamika systému sa na povrchu Zeme prejaví dlhodobými zmenami geomagnetického poľa (tzv. sekulárne variácie). Ich príčinou môžu byť aj rezistívne procesy. Rezistivita jadra umožní uvoľnenie energie z magnetického poľa, jej transformáciu na kinetickú energiu kvapaliny, preusporiadanie indukčných čiar do energeticky výhodnejšej konfigurácie a zmenu ich topológie. Výsledkom je aperiodická zmena poľa, avšak dostatočne rýchly proces môže excitovať aj periodické zmeny v podobe hydromagnetických vĺn. Cieľom projektu bude numericky identifikovať zmeny magnetického poľa v dôsledku rezistívnych procesov, porovnať ich s pozorovanými sekulárnymi variáciami a ohodnotiť relevantnosť rezistívnych procesov ako zdroja zmien geomagnetického poľa.
Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi
Formulation and Confirmation of the Theory of Earth Origin by Accretion in Cooperation with Internationally Recognized Experts
Doba trvania: 9. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: ITMS: 26140230006
Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Aubrecht Roman, PhD., RNDr. Bilčík Dušan, Bočík Andrej, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., doc. Mgr. Guba Peter, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., RNDr. Šoltis Tomáš, PhD., RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
Assessment of taphonomic and geochemical methods in evaluating the stability of marine ecosystems during the Jurassic
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
Evidenčné číslo: 2/0068/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Ledvák Peter , PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Anotácia: Obdobie jury predstavuje dôležitý prechodný interval v evolúcii bentických ako aj pelagických ekosystémov, ktoré zostávajú pomerne málo preskúmané v porovnaní s ekosystémami z prvohôr alebo treťohôr. Hlavnými cieľmi sú(1) meranie časovej a priestorovej variability v zložení a zhodnotenie vzťahu medzi spoločenstvami planktónu, bentosu, a nektónu v západnej časti Tetýdneho oceánu počas neskorej jury, (2) zhodnotenie použiteľnosti pomeru Mg/Ca ako paleotermometra na základe analýz súčasných druhov ramenonožcov žijúcich v prostrediach s monitorovanými zmenami v teplote (a aplikácia tejto metódy na jurské ramenonožce), a (3) pretože časové spriemerovanie ovplyvňuje hodnoty nameranej stability v zložení fosílnych ekosystémov, zhodnotenie pouziteľnosti tafonomických hodín na určenie relatívneho rozsahu časového spriemerovania vo fosílnom zázname, na základe analýz spriemerovania akumulácií ramenonožcov a hlavonožcov v súčasných morských prostrediach.
Webová stránka projektu: www.geol.sav.sk/tomasovych/apvv-tomasovych.html
Modely au-porfýr - Ložiskové modely porfýrových systémov so zlatom v stredoslovenských neovulkanitoch a environmentálne aspekty ich ťažby
Au-porphyry systems deposit models in the Central Slovakia Neogene Volcanic Field and environmental aspects of their exploitation
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 0537-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá komplexným spracovaním nového typu rudnej mineralizácie, ktorá bola objavená na Slovensku firmou EMED Slovakia, s. r. o. Zrudnenie dosahuje na lokalite Biely vrch ekonomicky využiteľné ložiskové parametre a firma ho detailne preskúmava s cieľom pripraviť ho do ťažby. Následne tento typ mineralizácie zistili aj na ďalších lokalitách v stredoslovenských neovulkanitoch, avšak veľkosťou a kvalitou reprezentujú už len ložiskové a mineralogické výskyty. Au-porfýrové zrudnenie predstavuje špecifický typ nízkoobsahových rúd, ktorý je i vo svete relatívne málo známy a preto pomerne náročný na prospekciu. Jedným z hlavných cieľov projektuje detailným štúdium vrtného materiálu firmy EMED Slovakia vypracovať ložiskový model Au-porfýrových mineralizácií, ktorý by definoval základné podmienky a indície pre vznik významnejších akumulácií Au v asociujúcich magmaticko-hydrotermálnych systémoch. Formulovanie modelu by mohlo priniesť zásadný pokrok pre budúcu prospekciu v národnom ale aj globálnom rozsahu. Projekt bude zhodnocovať aj rôzne vplyvy možnej ťažby tohto typu rúd na ložisku Biely vrch. Ťažba otvoreným lomom a spracovanie rúd lúhovaním prináša viacero environmentálnych problémov, najmä súvisiacich s nakladaním s ťažobným odpadom. Projekt sa bude zaoberať nielen jeho charakterizáciou a kvalifikovanou kategorizáciou podľa súčasných smerníc, ale aj potencionálnym využitím „jalového“ materiálu z ťažobného objektu ako ekonomicky využiteľnej nerudnej suroviny.
Metaultramfite - Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
Meta-ultramafics, indicator of mechanisms of crust-mantle interaction, recyclation and exhumation in an orogenic wedge (W. Carpathians and eastern Alpine margin)
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 0091-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mikuš Tomáš, PhD.
Anotácia: Kriedová orogénna prizma vnútorných Západných Karpát je rozčlenená predalpínskymi a alpínskymi strižnými zónami s exhumovanými kôrovými aj plášťovými horninami.Telesá metamafitov/ultramafitov vystupujú v prostredí páskovaných amfibolitov a ortorúl hercýnskych jednotiek vnútorných Západných Karpát, ale aj peninika Východných Álp.Sú inkorporované do mezozoických komplexov meliatika, javia sa ako unikátny príklad exhumovaného hlbokého plášťa. Projektom sa snažime objasniť a datovať mechanizmy kôrovo-plášťovej interakcie v alpsko – karpatskom orogéne.
Banská - Štúdium kontaminácie baníckej krajiny toxickými prvkami na vybraných Cu-ložiskách a možnosti jej remediácie.
Contamination of mining country by toxic elements at selected Cu-deposits and possibilities of its remediation
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 0663-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Ing. Maňkovská Blanka, DrSc., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Ing. Oszlányi Július, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Ingrid Turisová, PhD., Univerzita Ma
Využitie taxonom - Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
Assessing taphonomic and geochemical approaches in evaluating spatial and temporal turnover of marine invertebrate paleocommunities
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
Evidenčné číslo: 0644-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Ledvák Peter, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
BOUGUER_NG - Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát
Bouguer anomalies of new generation and gravimetrical model of Western Carpathians
Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 10. 2014
Evidenčné číslo: APVV-194-10
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Bezák Vladimír, CSc., RNDr. Karcol Roland, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Vajda Peter, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Interpretačné výstupy z gravimetrie sú súčasťou komplexu metód štúdia stavby litosféry a určovania tvaru zemského telesa. Hlavným nositeľom informácií o rozmiestnení hustotných nehomogenít vo vnútri zemského telesa sú polia úplných Bouguerových anomálií (ÚBA). Metodika ich výpočtu je stále predmetom výskumu a vývoja – s cieľom ich vylepšenia odstránenia rušných vplyvov pri interpretácii. Hlavným cieľom projektuje nový prepočet slovenskej gravimetrickej databázy (obohatenej o detailné merania) do formy ÚBA novej generácie – s vylepšením štandardných krokov a zohľadnením doteraz neuvažovaných globálnych vplyvov. Takto získané ÚBA novej generácie budú tvoriť vylepšený pracovný nástroj pre geologicko-geofyzikálne interpretácie (súčasťou projektu je rozvoj a testovanie efektívnych interpretačných metód – 2.5 a 3D integrované modelovanie, analýza tendencií v ÚBA, inovovaná Linsserova metóda, výpočty regularizovaných gradientov) a v budúcnosti môžu tvoriť podklad pre použitie moderných geodetických metód určovania tvaru Zeme na našom území a v jeho blízkom okolí. Hlavným výsledkom z geologickej interpretácie budú príspevky k vylepšeniu obrazu stavby hlavných štruktúr západo-karpatskej a panónskej oblasti, využiteľné pri rozširovaní poznatkov základného výskumu v oblasti geologickej a tektonickej stavby, prognózovaní zdrojov geotermálnej energie a potenciálnych štruktúr na sekvestáciu atď.
Časové rady elementov geomagnetického poľa registrované na observatóriu v Hurbanove od konca 19. storočia – kontinuita do 21. storočia a analýza antropogénnych porúch v geomagnetickom poli
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: VEGA 2/0015/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Anotácia: Vo výskumoch, ktoré sa opierajú o pozorovania geomagnetického poľa (GMP), napríklad pri štúdiu sekulárnych variácií GMP alebo pri výskume slnečno-zemských vzťahov, hrajú kľúčovú úlohu dlhé a nepretržité rady pozorovaní. Projekt bude zameraný na skompletizovanie časových radov GMP pozorovaných na Geomagnetickom observatóriu GFÚ SAV v Hurbanove od konca 19. storočia. Cieľom je s použitím archívnych údajov doplniť chýbajúce pozorovania z dávnejšej minulosti, a zároveň pokračovať v pozorovaniach GMP modernými prostriedkami. V minulosti ide najmä o chýbajúce hodnoty v rokoch 1914 až 1926, pre ktoré boli v archívoch nájdené registračné záznamy, tie však kvôli chýbajúcim záznamom o absolútnych meraniach neboli doteraz spracované. V súčasnosti sú narastajúcim problémom európskych observatórií aj umelé magnetické poruchy v GMP. Vypracujeme postupy na ich elimináciu. Analýza chýb v dôsledku antropogénnych porúch a neúplných registrácií GMP, ktorú vypracujeme, je dnes v geomagnetickej komunite vážnou a aktuálnou témou.
Geodynamický vývoj karpatského strižného koridoru v období kenozoika
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 1/0712/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Anotácia: Projekt sa zaoberá rekonštrukciou tektonického vývoja dynamicky najaktívnejšej zóny západnej časti slovenských Západných Karpát. Študované územie zahŕňa zhruba severnú časť Bánovskej kotliny a oblasť Hornej Nitry. Riešitelia z Geofyzikálneho ústavu SAV sa podieľajú na projekte najmä paleomagnetickým výskumom danej oblasti a taktiež vyhodnocovaním zaznamenaných zemetrasení vo vymedzených lokalitách.
Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
Geoevidence of karst forms and explanation of genesis of sinkholes in selected karst plateaus in Little Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 1/00747/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK
Anotácia: Na geologickej stavbe Malých Karpát sa v značnej miere podieľajú karbonatické horniny, vápence a dolomity, na ktorých sú vyvinuté rozličné povrchové a podzemne krasové formy. Krasové formy rozdeľujeme na exokras (škrapy, závrty) a endokras (jaskyne, podzemné chodby). Cieľom projektu je priestorová evidencia krasových foriem Kuchynsko-orešanského krasu v Malých Karpatoch. Nový pohľad na krasové závrty prinesie nové poznatky o ich genéze a formovaní. Pri riešení úlohy budú použité aj moderné postupy aplikovanej geofyziky, hydrogeológie a mineralógie. Nové získané poznatky nám umožnia bližšie spoznať prírodné procesy akými sú vznik a funkcia závrtov či genéza a formovanie jaskýň. Očakávané výsledky by mali byť použiteľné v aplikovanej a environmentálnej geofyzike, aplikovanej a všeobecnej geológii a vo speleológii
Interakcie medzi klimatickými faktormi a horským prostredím
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0079/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Mačutek Jozef, Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Anotácia: Prírodné prostredie, klíma a človek na seba vzájomne pôsobia. Sledovanie premenlivosti klímy a meteorologických procesov v horskom prostredí je dôležité, pretože horské ekosystémy sú citlivé na zmenu vonkajších podmienok a ťažšie sa jej prispôsobujú. Náhle poškodenie horských prírodných spoločenstiev vyvolané priamym alebo nepriamym vplyvom extrémnych meteorologických javov, alebo antropogénnou činnosťou sa môže prejaviť zmenou lokálnej klímy. Ďalší vývoj a obnova prírodného prostredia závisia opäť aj od klimatických podmienok. Cieľom projektu je vyhodnotenie klimatických, radiačných podmienok a výskytu extrémnych meteorologických javov v období po veternej kalamite vo Vysokých Tatrách v r. 2004. Ďalším cieľom projektu je odhad vplyvu meteorologických podmienok a zmien vlastností povrchu na fyzikálno-chemické procesy v hraničnej vrstve atmosféry. Úlohou projektu je tiež prostredníctvom osobnej dozimetrie odhadnúť úroveň škodlivého slnečného UV žiarenia, ktorému sú vystavení ľudia v horskom prostredí.
Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia
Lampofyrs in the Western Carpathians: petrochemy and geochemy
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 1/0744/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Siman Pavol, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Anotácia: Lamprofýrové horniny predstavujú žilný (hypoabysálny) ekvivalent magmatických hornín. V kryštalinikuZápadných Karpát sa vyskytujú pomerne zriedkavo a boli podrobnejšie spracované len v minulosti (Hovorka1967). Použitím detailnej mikroskopie a moderných analytických metód sa usilujeme o získanie nových údajov o geologickom postavení, minerálnom zložení a geochemickej charakteristike, ale aj údaje o veku apôvode lamprofýrových hornín v tatroveporidnom kryštaliniku Západných Karpát.
Modelovanie procesov v okolozemskom kozmickom prostredí a predpovedné modely pre kozmické počasie
-
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0022/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš, PhD.
Anotácia: Výskum v oblasti slnečno-zemských vzťahov dnes nadobúda na význame z hľadiska problematiky kozmického počasia, a to nielen pre širšiu vedeckú komunitu ale aj pre aplikačnú sféru. Ide o súbor procesov v rámci reťazca Slnko-Zem, ktoré ovplyvňujú dynamiku procesov v okolozemskej plazme a majú za následok variácie magnetického poľa Zeme. Kozmické počasie predstavuje dôležitý vonkajší faktor v súčasnej high-tech society, ktorá sa stáva závislou na elektronických, navigačných a komunikačných systémoch. V predkladanom návrhu projektu sa zaoberáme modelovaním kozmického počasia a to pomocou nástrojov aplikovanej matematiky a štatistiky (numerické metódy, metóda umelých neurónových sietí) s využitím satelitných dát zo svetových dátových centier. Náplňou projektu je modelovanie procesov v okolozemskom kozmickom prostredí s cieľom pochopiť fyzikálne mechanizmy porušenosti geomagnetického poľa. Plánujeme tiež prispieť k tvorbe predpovedných modelov kozmického počasia a zvýšiť tak aplikačnú hodnotu nášho výskumu.
Porovnanie kontaminácie krajinných zložiek v dôsledku historickej ťažby Cu-ložísk v okolí Banskej Bystrice
Comparison of the contamination as a consequence of mining activity at Cu-deposits in the surrounding of Banska Bystrica
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0065/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Zuzana Melichová, PhD., Univerzita Ma
Anotácia: Výsledky mineralogického, pedologického, hydrologického, hydrogeologického, geochemického a mikrobiologického výskumu umožnia vytvorenie objektívneho obrazu priestorovej distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov, o dynamike a smere ich migrácie. Následne sa porovnajú výsledky z Ľubietovej, Španej Doliny a Starých Hôr. Výsledkom vedeckého výskumu bude návrh optimálneho a vyváženého riešenia remediácie krajiny: technogénnych sedimentov haldových polí, pôdy, vody a rastlinstva v regióne kontaminovanom banskou činnosťou. Odporúčania budú vypracované s prihliadnutím na typické črty baníckej krajiny tak, aby zohľadňovali environmentálne, banícko-historické i ekonomické aspekty. Súčasťou prác na projekte je aj školenie 1 doktoranda.
Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
Traces of life in Upper Paleozoic sediments from Slovakia and age determination based on isotopic composition 300-250 m.a.
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0100/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Vozár Jozef, DrSc., Mgr. Zrubáková Zuzana
Anotácia: Vrchné paleozoikum - perm je charakteristický v celej severnej hemisfére Zeme sedimentárnymi sekvenciami červených vrstiev a vulkanitov. Jednou z vhodných metód štúdia jazerných fácií tzv. červených vrstiev (red beds) je výskum fosílnych stôp. Permské sedimenty v stratigrafickom horizonte 300 až 250 milionov rokov na území Slovenska tvoria časti viacerých tektonických jednotiek. Podmienky života v uvedenom časovom horizonte boli ovplyvnené extrémnym oteplením klímy, vplyvom intenzívneho vulkanizmu a jeho exhalátov. Koncom permu došlo k najväčiemu vymieraniu v histórii života na Zemi -príčiny sú nejasné. Výskum permských sedimentov môže priniesť nové fakty o paleoprostrediach z tohto obdobia. Doterajšie výskumy (uvedené v prílohe) dávajú nádej na získanie nových informácií o fosílnych stopách zachovaných v permských súvrstviach veporika, hronika, gemerika a zemplinika. Zmeny v spoločenstvách fosílnych stôp aj v zdanlivo jednotvárnych typoch hornín dokážu presnejšie indikovať paleoprostredia v období permu.
Zmeny v spoločenstve vápnitých nanofosílií v geologických obdobiach výrazných klimatických udalostí
Changes in the assemble of calcareous nannofossils during the great climatic changes
Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Evidenčné číslo: 2/0145/11
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antolíková Silvia, PhD.
Anotácia: Vápnité nanofosílie patria medzi jednobunkové morské planktonické riasy, ktoré sa začali objavovať koncom prvohôr. Počas geologického vývoja Zeme citlivo reagovali na všetky klimatické zmeny v morskom sedimentačnom priestore selektívnym vymieraním alebo objavovaním sa nových druhov. Veľké klimatické zmeny sa objavujú najmä na hraniciach geologických oddelení, ako je hranica krieda/paleocén, paleocén/eocén a eocén/oligocén, rovnako i počas jednotlivých útvarov, napr. sarmatské vysladzovanie morského priestoru. V sedimentárnych záznamoch morského vývoja paniev Západných Karpát aj na základe štúdia spoločenstva vápnitých nanofosílií, foraminifer vyhodnotiť biostratigrafické údaje a paleoekologické podmienky Tetydneho a Paratetydneho oceánu zahrňujúcom i naše územie.
AMBA - Evolučné princípy a globálne zmeny prostredia dokumentované záznamom švábov, termitov a modliviek
Evolutionary patterns and global environmental changes as indicated by cockroaches, mantids and termites
Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 1. 2013
Evidenčné číslo:
Program: Podpora MVTS z prostriedkov SAV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Anotácia: Cieľom AMBA je štúdium evolúcie živočíchov a ekosystémov vedúce k ochrane veľkoplošných území, a napĺňanie predstáv rozličných projektov UNESCO (MAB, WH) v celosvetovom meradle. Náplňou projektu „Evolučné princípy...“ je analýza celosvetových nálezov daných skupín a odvodenie vzniku spoločenského fenoménu u živočíchov, analýza evolučných procesov na najjemnejšej možnej mierke (založené na 100.000 nálezoch len v danej skupine, vrátane nového jantáru z čias dinosaurov), čo nemá vo svete obdobu.
Oxidačno-redukčný a vodný režim granitoidných magiem: využitie biotitu a Fe-Ti oxidov granitodov Západných Karpát ako ako petrologických indikátorov
Oxidation-reduction conditions and water content in granitoid magmas: the use of biotite and Fe-Ti oxides as petrological indicators
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0060/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Petrík Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na biotit a Fe-Ti minerály granitoidov (Fe-Ti oxidy, titanit, allanit, epidot). Biotit, hlavný mafický minerál granitoidov, je cenným zdrojom informácií o dôležitých vlastnostiach magmy, ako je oxidačno-redukčný režim, obsah fluidov (voda, F). V projekte konfrontujeme mössbauerovsky zistené pomery Fe3+/Fe2+ viac než 70 biotitov z rôznych genetických typov granitoidov Západných Karpát s oxybarometrickými dátami z koexistujúcich Fe-Ti oxidov. Na jej základe odvodíme vzťah primárnej a sekundárnej oxidácie biotitov, kritériá rovnovážnych a nerovnovážnych párov magnetit – ilmenit, vplyv na stabilitu titanitu a zloženie allanitu. Výsledky stanovenia fO2 využijeme na výpočty fH2O prostredníctvom rovnice stability biotitu, transformáciu na obsah H2O a porovnaním s rozpustnosťou vody v haplogranitovom systéme. Tieto charakteristiky umožnia modernejšiu a presnejšiu interpretáciu reakcií tavenia a zdrojových hornín granitoidných magiem S-, I- a A-typu v porovnaní s existujúcim modelom z 90. rokov.
Vznik spoločenských živočíchov - prechod od švábov k termitom
Origin of eusociality: cockroach-termite transition
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
Evidenčné číslo: 2/0125/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter, PhD.
Anotácia: Socialita (spoločenskosť) s jedinou reprodukčne aktívnou samicou a spoločnou starostlivosťou o potomstvo je pomerne rozšírená u vtákov, cicavcov, kôrovcov aj u hmyzu.Špeciálna, multigeneračná eusocialita, založenej na kastách a charakterizovaná špecializovanými vojakmi, vznikla u termitov, blanokrídlovcov (u mravcov, dvakrát u ôs, parazitických Encyrtidae s larválnymi vojakmi vyvýjajúcimi sa vnútri hostiteľa, včiel), strapiek, vošiek, u afrických krtkopotkanov a u ľudí. Jej výsledkom bol rozvoj najkomplexnejších štruktúr v prírode, vrátane civilizácie. Biomasa eusociálnych organizmov v pokročilých ekosystémoch môže prekročiť 20%. Kolónie spoločenského hmyzu predstavujú akýsi superorganizmus a aj keď nikto priamo nevysiela inštrukcie, akcie sú koordinované jednoduchými pricípmi samoorganizácie.Cieľom projektu je objasniť prechod od švábov k termitom počas druhohôr, vedúci k vzniku prvých spoločenských organizmov a analyzovať analogické prechody k eusocialite u ostatných živočíchov a ľudí.
Meteorológia pre verejnosť
-
Doba trvania: 1. 9. 2009 – 31. 8. 2012
Evidenčné číslo: LPP-P-0247-09
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pribullová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Božik Dušan, Mgr. Mačutek Jozef, Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
Robustness analysis of selected gravimetric and geodynamic interpretation methods in geophysical inverse problems
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0107/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., prof. RNDr. Bielik Miroslav, DrSc., RNDr. Bilčík Dušan, RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., RNDr. Majcin Dušan, CSc., Mgr. Pánisová Jaroslava, PhD., Pohánka Vladimír, Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Obrátené úlohy v geovedách sú často nejednoznačné a navyše zle podmienené. Zlá podmienenosť sa prejavuje tak, že pre určitú oblasť parametrov, ktoré sa snažíme určiť pomocou geofyzikálnej interpretácie, môžu aj dostatočne presné namerané údaje viesť k nepresne určeným parametrom. Cieľom tejto štúdie je určiť a charakterizovať oblasti zlej podmienenosti niektorých parametrov, ktoré nás v geofyzike a geodynamike zaujímajú, a skúmať možnosti spresnenia určenia týchto parametrov pomocou dodatočných okrajových (ohraničujúcich) údajov a pomocou kombinácie alternatívnych interpretačných metód. Našimi záujmovýmiparametrami sú hlavne hustota zemskej kôry a vrchného plášťa, hustotné rozhrania, zlomy, reologické vlastnosti a parametre, ktoré riadia dynamiku deformácie zemského povrchu. Očakávané výsledky by mali byť aplikovateľné v užitej a environmentálnej geofyzike, v geológii a vo vulkanológii.
Evolúcia nemorských lastúrničiek (Ostracoda) v klimaticky a geograficky sa vyvíjajúcej Európe v neogéne
Evolution of the non-marine Ostracoda in climatically and geographically evolving Europe Neogene
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0060/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kötelešová Sidónia, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Marianna Kováčová, Martin Sabol, Jana Kučerová, Kristína Beláčková
Anotácia: Zrod dnešných nemorských druhov je možné hľadať v období neogénu, ktoré pre Európu znamenalo postupné formovanie pohorí vzniknutých alpínskym vrásnením a ochladzovanie vyrovnanej, teplej a humidnej klímy k chladnejším a oscilujúcim klimatickým podmienkam. Kontinentálne vodné prostredie osídlila fauna, ktorej vývoj pradepodobne ovplyvňovali nestabilné fyzikálne faktory prostredia. S vytvorením dlhovekých jazier v strednej Európe vznikli endemické jazerné druhy a rody so špecifickými morfologickými znakmi, ktorých lokálnu evolúciu určoval tektonický vývoj. Pôvod týchto druhov je možné hľadať u morských aj sladkovodných druhov. Zánik dlhovekých jazier viedol k vyhynutiu alebo migrácii do nových prostredí, čo vedie k otázke o schopnosti adaptácie a sile selekčného tlaku medzi taxónmi.
Webová stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/pipik/index.html
Integrované geofyzikálne modelovanie geologických štruktúr pohoria Tribeč
Integrated geophysical modelling of geological structures of Tribeč mountains
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0169/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Ján, PhD.
Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
Paleoenvironments and biofacies of Mesozoic lithostratigraphic units in the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0196/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Ledvák Peter , PhD., RNDr. Puškelová Ľubica, doc. RNDr. Soták Ján, DrSc., Mgr. Šimo Vladimír, PhD., Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Otília Lintnerová, Eva Halasová, Daniela Reháková
Anotácia: Zámerom projektu je zhromaždiť detailné údaje o sedimentológii, paleontologickom obsahu, biofáciach a environmentálnych indikátoroch sekvencií triasových, jurských a kriedových litostratigrafických jednotiek Západných Karpát. Táto dokumentácia má slúžiť definovaniu stratigrafických hraníc v zmysle projektu GSSP Medzinárodnej stratigrafickej komisie IUGS. Výskum vyústi do selektovania vhodných regionálnych stratotypov pre oblasť Západných Karpát a do spracovania prehľadu platných mezozoických litostratigrafických jednotiek. Vedecké ciele projektu: Výskum sa sústredí predovšetkým na podrobné dokumentovanie konkrétnych horninových sekvencií v profiloch, ktoré majú predpoklad stať sa regionálnymi stratotypmi z hľadiska požiadaviek ICS. Takými profilmi sú Rakytnica pri Rožňave (skýt), Starý Plášť pri Plaveckom Mikuláši (anis), Štefánka pri Zámostí (anis/ladín), Liptovský Hrádok (ladín/karn), Silická Brezová (karn/nór), Kardolína pri Tatranskej Kotline (rét/hetanž), lom Skladaná skala pri Ružomberku (sinemur/lotaring), Brodno pri Žiline (titón/berias), Rochovica pri Rudinke (valanžin), Polomec pri Lietavskej Lúčke (hoteriv/barém), prípadne niektoré ďalšie (napr. Ružiakov závoz pri Hybiach, Červený úplaz nad Podbanským), ktoré môžu slúžiť integrovaniu poznatkov z oblasti biostratigrafie, paleoekológie, paleoichnológie, sekvenčnej stratigrafie, C a O izotopovej geochémie a magnetostratigrafie.
Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
Parallel and regularized modelling of potential fields in Carpathian-Panonian region
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0461/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vajda Peter, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Bednárik Martin, PhD., RNDr. Brimich Ladislav, CSc., Mgr. Dérerová Jana, PhD., RNDr. Karcol Roland, PhD., Mgr. Kohút Igor, PhD., Mgr. Zahorec Pavol, PhD.
Anotácia: Metodický vývoj interpretačných postupov, najmä v zmysle fundamentálneho prechodu od 2.5D k 3D prístupu a od riešenia priamej k obrátenej gravimetrickej úlohe. Interpretácia potenciálových polí zohráva pri riešení geovedných problémov dôležitú úlohu. Najdôležitejším interpretačným nástrojom sa na základe dlhoročných skúseností ukazuje modelovanie – najmä pri dostupnosti nezávislej geovednej informácie. Pod paralelnýmmodelovaním chápeme modelovanie viacerých potenciálových polí súčasne, a to buď nezávisle (komplexné modelovanie) alebo závisle (integrované modelovanie). Preto ďalším významným cieľom projektu bude porovnanie a zjednotenie týchto dvoch konceptov do spoločného riešenia (v zmysle koncepcie regularizácie).Výsledky projektu prinesú najnovšie geofyzikálne poznatky o stavbe a vývoji základných geologických jednotiek v karpatsko-panónskej oblasti.
Rotujúca magnetokonvekcia v polárnych a ekvatoriálnych oblastiach kvapalného jadra Zeme
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0744/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Marsenić Alexandra, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Šoltis Tomáš, PhD.
TECTOGEN - Tektonosedimentárne brekcie ako stopár tektonických udalostí v sedimentárnom zázname mezozoických a paleogénnych sukcesií Západných Karpát
Tectonosedimentary breccias as tracer of the tectonic events in sedimentary record of the Mesozoic and Paleogene successions of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 1/0388/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Anotácia: Základným vedeckým cieľom projektu je dosiahnuť významnejší pokrok v riešení viacerých kardinálnych, a pritom desaťročia pretrvávajúcich problémov stavby a vývoja zón združených okolo pieninského bradlového pásma, na ktorom by bolo možné postaviť dostatočne faktograficky podložený model tektonického vývoja zón pozdĺž styku externých a centrálnych Karpát. Konkrétne zameranie možno rozdeliť do dvoch základných okruhov – prvým je interpretácia súčasnej stavby týchto zón a druhým je paleotektonická rekonštrukcia štruktúrneho a sedimentárneho vývoja jednotiek PBP a priľahlých území.
Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
Thermodynamic modelling of metamorphic processes in the Veporic unit of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0031/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Čík Štefan, doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica, RNDr. Siman Pavol, PhD., Mgr. Straka Adam, Mgr. Vojtko Peter
Anotácia: Cieľom projektu je termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kryštaliniku veporickej jednotky Západných Karpát. P-T-X podmienky, fluidný režim a časové vymedzenie metamorfných procesov budú definované na základe modelovania fázových rovnováh (pseudorezov), geotermobarometrie, fluidných inklúzii a datovania. Projekt uplatní nové progresívne postupy a metódy ktoré budú aplikované pre výskum kryštalinika Západných Karpát.
Úloha impulzného magnetického poľa v procese heterogénnej akrécie terestrických planét.
-
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0218/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. Mgr. Guba Peter, PhD.
Vysokorozlišovacia stratigrafia, sedimentológia a paleoenvironmentálna analýza vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát
High-resolution stratigraphy, sedimentology and paleoenvironmental analysis of the Upper Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
Evidenčné číslo: 2/0140/09
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
Anotácia: Projekt je zameraný na vysokorozlišovaciu stratigrafiu, sedimentológiu a paleoenvironmentálnu analýzu vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát. Cieľom je identifikácia biostratigrafických, ekostratigrafických, paleoklimatických, eventostratigrafických, chemostratigrafických, tefrostratigrafických, eustatických a ďalších sedimentárnych záznamov, ktoré vznikali v období výrazných biotických zvratov, klimatických extrémov a paleogeografických zmien počas vrchnej kriedy a paleogénu. Výsledkom týchto udalostí je početný rad extincií a zmien morfogenézy nových zástupcov planktónu, faciálne zmeny sedimentov, zmeny paleoproduktivity, živinových nárokov, životnej stratégie, kyslíkovej bilancie a ďalších environmentálnych faktorov. Tieto zmeny budú interpretované z hľadiska globálnych eventov a časovej kalibrácie. Výsledky projektu poskytnú nový základ pre reinterpretáciu súvrství a vymedzenie referenčných profilov pre medzinárodnú stratigrafickú koreláciu.
Mapy paleovulkanickej rekonštrukcie ryolitových vulkanitov Slovenska a analýza magmatických a hydrotermálnych procesov
Maps of paleovolcanic reconstruction of rhyolite volcanites in Slovakia and analysis of magmatic and hydrothermal processes
Doba trvania: 1. 9. 2006 – 30. 11. 2011
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD., RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Anotácia: Hlavnými cieľmi projektu sú paleovulkanická rekonštrukcia ryolitových vulkanitov Slovenska, analýza ich magmatického a vulkanického vývoja a riešenie vzájomného vzťahu medzi magmatickým a vulkanickým vývojom neogénnych ryolitových vulkanitov Slovenska a asociujúcimi hydrotermálnymi procesmi. Výsledky doterajšej práce indikujú: (1) podstatnú účasť freatomagmatických erupcií pri vývoji ryolitového komplexu Jastrabskej formácie, (2) širokú variability vývoja základnej hmoty ryolitov v závislosti na podmienkach tuhnutia, (3) prienik bázickej magmy do relevantných magmatických rezervoárov a jej miešanie s ryolitovou magmou, (4) laterálny odtok fluíd kremnického hydrotermálneho systému južným smerom v dôsledku hydraulického gradientu (prevýšenia) a účasť hydrotermálneho systému pri vzniku limnokvarcitov, (5) nárast rekryštalizácie a izotopicky stanovených teplôt limnokvarcitov smerom k zdrojom hydroteriem, (6) dominantnú rolu sklovitých ryolitových brekcií a sklovitých ryolitov pri vývoji ekonomicky zaujímavých ložísk nerastných surovín, (7)územie južne od Kremnice má ešte nevyužitý surovinový potenciál.
Stopy v jurských - Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát
Lower Jurassic trace fossils in cabonate basins of Western Carpathians
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 11. 2011
Evidenčné číslo: 0107-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Anotácia: Niektoré spodnojurské vápence v Západných Karpatoch majú charakteristickú textúru, preto sa niekedy nazývali aj škvrnité slienité vápence (v alpskej terminológii Fleckenkalk liemstone, Algäu formation). Spodnojurské škvrnité vápence v Západných Karpatoch patria do súvrstvia Janovky (Gaździcki et al. 1979). Škvrny vo vápencoch sú stopy po morských organizmoch. Určenie stôp a ich sukcesia osídlenia pomáha pri rekonštrukcii paleoprostredia. V porovnaní s fosíliami sa stopy nachádzajú in situ a môžeme vylúčiť ich sekundárny transport. Zmeny veľkosti a aj ich ichnodruhová fluktuácia stôp v sekvencii odhaľuje paleoekologické zmeny dnových podmienok morských paniev.
SOLIPHA - Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu
Research and education centre of excellence for solid phase research focused on nanomaterials, environmental mineralogy and material technology
Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
Evidenčné číslo: VVCE-0033/07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Biroň Adrián, CSc., RNDr. Broska Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Anotácia: Úlohou VVCE je výskum tuhej fázy na mikro- a nano- úrovni v týchto hlavných oblastiach: riešenie environmentálnych záťaží, ťažba nerastných surovín, štúdium nanomateriálov a materiálové technológie. Cieľom projektu bolo zakúpenie a sprevádzkovanie RTG difraktometra (Univerzita Komenského) a IR spektrometra (Chemický ústav SAV) ako súčasti siete laboratórií orientovaných na štruktúrny výskum prírodných a syntetických minerálov. Výskumná činnosť na GÚ SAV je zameraná na výskum vlastností alkalických živcov, minerálov skupiny humitu a fosforečnanov.
Webová stránka projektu: www.solipha.sk
Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
Evaluating and modeling ecological stability and turnover of Jurassic communities
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 6. 2011
Evidenčné číslo: 0248-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Ledvák Peter, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Ján Schlögl, Daniel
Anotácia: Spoločenstvá ramenonožcov a mäkkýšov jury dokumentujú globálnu prechodnú fázu v nahradení paleozoickej fauny s dominanciou ramenonožcov za modernú faunu s dominanciou mäkkýšov. Zostáva nevyriešené či regionálne a lokálne vzory faunistického nahrádzania odrážajú tento globálny vzor. Tento projekt hodnotí príčiny faunistických nahrádzaní na pelagických karbonátových platformách. Bude testovať kompozičnú fidelitu fosílnych spoločenstiev, úlohu rôzniacich sa rýchlosti sedimentácie a schránkového prísunu na vznik schránkových koncentrácií, biologické príčiny vysokej schránkovej hustoty v koncentráciach ramenonožcov a mäkkýšov, environmentálne príčiny nahrádzania medzi spoločenstvami bivalvií a ramenonožcov, a vzťah medzi prevratom spoločenstiev a abiotickými environmentálnymi zmenami. Je založený na tafonomických a ekologických analýzach terénnych údajov zozbieraných v Karpatoch a na Sicílii, a publikovaných údajov z epikontinentálnych šelfov a iných oblastí Tétydného Oceánu.
Webová stránka projektu: www.geol.sav.sk/tomasovych/apvv-pcp.html
Dlhodobé registrácie variácií geomagnetického poľa na Geomagnetickom observatóriu v Hurbanove
Long-term variations of the geomagnetic field on the Hurbanovo Geomagnetic observatory
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0059/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Váczyová Magdaléna, PhD.
Evolučná ekológia a zachovanie makrobentických ekosystémov na pelagických karbonátových platformách
Evolutionary ecology and preservation of macrobenthic ecosystems on the Jurassic pelagic carbonate platforms
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0068/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomašových Adam, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Golej Marián, PhD., Mgr. Ledvák Peter , PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Ján Schogl, Milan Sýkora, Daniela Reháková
Anotácia: Dynamika a príčiny makroevolučného a makroekologického prechodu z paleozoickej evolučnej fauny s dominanciou ramenonožcov, na modernú evolučnú faunu s dominanciou mäkkýšov, sú slabo preskúmané. V tomto projekte analyzujeme tento prechod v jedinečných, ne-aktualistických morských prostrediach pelagických karbonátových platforiem ktoré boli obývané počas jurského obdobia súčasne ramenonožcami ako aj mäkkýšmi. Na základe jurských sedimentov zachovaných v Západných Karpatoch a na Sicílii, v tomto projekte hodnotíme vznik fosílnych akumulácií v takýchto prostrediach a účinok časového spriemerovania, sledujeme podobnosti v environmentálnych nárokoch medzi ramenonožcami a mäkkýšmi, a skúmame a modelujeme stabilitu a prevrat bentických spoločenstiev počas jury.
Evolučná morfostereometria a regionalizácia mozgu vyhynutých archosaurov použitím experimentálnej aproximácie modelu recentných krokodílov
Evolutionary morpho-stereometry and regionalization of the brain of extinct archosaurs using experimental approximation of the recent crocodilian model
Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0017/10
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kundrát Martin, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Ing. Kötelešová Sidónia, PhD.
Anotácia: Jedným z najvýznamnejších orgánov stavovcov, ktorý prekonal výrazné evolučné zmeny je centrálny nervový systém (CNS). Jeho štrukturálne inovácie fixovali určité cerebrálne morphotypy na určitých fylogenetických úrovniach, vrátane úrovne plazov. Z evolučného hľadiska predstavujú plazy dôležitý zdroj informácii, pretože sa jedná o primárne amniometické štvornožce s výraznou schopnosťoufenotypovej diverzifikácie. Táto diverzifikácia sa na morfogenetickej úrovni maximálne prejavila v evolúcii archosaurov a to vznikom špeciálne adaptovaných foriem krokodílomorfov, pterosaurov, dinosaurov a vtákov. Nový typ lokomócie a záadné fyziologické zmeny robia z archosaurov významný vývojovo-evolučný experimentálny model pre štúdium zmien. CNŠ pri prechode z jednej organizačnej úrovne na kvalitatívne inú úroveň. Cieľom predloženého projektu je rekonštrukcia povrchovej morfológie a vnútornej regionalizácie. CNS dinosaura na základe aplikácie vývojovej stereometrie rozhrania endoneurokránium - mozog u súčasných krokodílov.
Genetické modely magmaticko-hydrotermálnych systémov stratovulkánu Javorie
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0311/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Peter Koděra, PhD.
Anotácia: Hlavným cieľom projektu je formulácia modelu magmaticko-hydrotermálneho vývoja v hydrotermálnych centrách neogénneho stratovulkánu Javorie. U modelu sa očakáva definovanie základných kritérii a zákonitostí pre formovanie rudných ložísk z magiem a asociujúcich hydrotermálnych fluid a pokrok v poznaní prechodu medzi magmatickým a hydrotermálnym štádiom. V stratovulkáne Javorie sú súčasne prítomné nezarudnené ako aj novoobjavené zrudnené magmaticko-hydrotermálne systémy v rámci rovnakej centrálnej zóny stratovulkánu, čo dáva unikátnu príležitosť ich porovnať. To umožní definovať podmienky, ktoré vplývajú na zarudňovací potenciál štokov zdrojových dioritových intrúzií. ich formulovanie by mohlo priniesť zásadný pokrok nielen pre budúcu prospekciu v centrálnej zóne stratovulkánu Javorie, ale aj pre porozumenie fungovania takýchto systémov v globálnom rozsahu.
Charakteristiky dreva určujúce jeho kvalitu pri využití na výrobu špeciálnych výrobkov
Characteristics of the wood determinated of the quality at the utilizating at construction on special products
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0841/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Laterálny odtok fluíd epitermálnych systémov a jeho vplyv na vývoj premien vulkanických hornín
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0171/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Peter Koděra, Ivan Kraus, Marek Osacký, Peter Uhlík
Anotácia: Hydrotermálne systémy ryolitového magmatizmu sú významným zdrojom Au-Ag rúd a nerudných surovín (íly, alunit, zeolity). Dôkladné ppoznanie zákonitostí vývoja hydrotermálnych fluid a ich PTX parametrov je predpokladom racionálneho vyhľadávania a využívania týchto surovín. Vypracované modely postihujú najmä situáciu hydrotermálnych systémov v oblastiach s plochým reliefom bez hydraulického gradientu, s prevažujúcim vertikálnym odtokom fluid. Predbežné výsledky z kremnického epitermálneho systému, ktorý je situovaný v oblasti s výraznejším reliéfom, dokumentujú výrazný hydraulický gradient, ktorý spôsobil laterálny odtok fluid a formovanie rozsiahlych a dobre vyvinutých zón varu fluid, premien a Au-Ag mineralizácie. Teto systém je teda ideálnym miestom pre skúmanie vzťahu dynamických hydrotermálnych procesov a zákonitostí rozmiestnenia mineralizácii a alteračných zón s meniacim sa minerálnym zložením. Výsledky výskumu budú všeobecne využiteľné pri vyhľadávaní nerastných surovín s väzbou na podobné systémy.
Mikroevolúcia, smery adaptácie a paleoenvironmentálne faktory radiácie lastúrničiek (ostracoda) v strednom a vrchnom miocéne centrálnej Paratetýdy
Microevolution, trends of adaptation and paleoenvironmental factors in the radiation of Ostracoda in the Middle and Late Miocene of the Central Paratethys
Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0109-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Kyška-Pipík Radovan, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Starek Dušan, PhD.
Anotácia: Strednomiocénne epikontinentálne more osídlené morskou faunou a rozdelené množstvom ostrovov na početné panvy sa vo vrchnom miocéne vo vnútri karpatského oblúka zmenilo na brakicko-sladkovodné Panónske jazero. Vzniknutý priestor obsadili mäkkýše a lastúrničky, ktoré do jazera prenikli zo sladkovodných a morsko-brakických prostredí. Predtým morfologicky stagnujúce taxóny začali divergovať tvarovo, ornamentálne a veľkostne viacerými smermi a v priebehu existencie jazera vznikla osobitá endemická fauna. Vnútrojazernou evolúciou v dôsledku dlhodobej existencie jazera a intrinsických faktorov došlo k vývoju nových rodov s morským aspektom morfológie. Adaptácia druhov prebiehala v ekologicky pestrom prostredí ovplyvnenom deltovými systémami, diferenciáciou jazera na jednotlivé, batymetricky odlišné panvy, lokálnou anoxiou, ako aj postupným trendom znižovania salinity vodného prostredia a posunom klímy od subtropického k teplému pásmu. Projekt bude hľadať pomocou geometrickej morfometrie odpovede na rané zmeny genotypu, relatívnu rýchlosť týchto zmien vzhľadom na vývoj prostredia a úspešnosť adaptácií, ktoré sa uplatnili pri radiácii taxónov v novovznikutom prostredí.
Webová stránka projektu: http://www.geol.sav.sk/pipik/index.html
Modelovanie slnečno-zemských procesov a ich významnosť pre kozmické počasie
Modelling of the solar-terrestrial processes and their impact to space weather)
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0043/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Revallo Miloš, PhD.
Národná sieť geomagnetických sekulárnych staníc
National Network of Magnetic Repeat Stations
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0023/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valach Fridrich, PhD.
Optimálne presné konečno-diferenčné schémy na modelovanie zemetrasení
Optimally-accurate finitedifference schemes for modelling earthquakes
Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0435-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
Vysplan - Planéta, na ktorej žijeme
Planet, we live on
Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: LPP -0231-07
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Chalupová Barbara, PhD., RNDr. Janák Marian, DrSc., doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., RNDr. Lexa Jaroslav, CSc., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., RNDr. Petrík Igor, DrSc., Mgr. Starek Dušan, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum Bratislava - Eva Nelišerová, Anna Ďurišová, Pet
Anotácia: Výstava „Planéta, na ktorej žijeme“ pripravená pre Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum má návštevníkom názorne demonštrovať najnovšie poznatky geovedných disciplín. Výstava je zostavená v štyroch celkoch poukazujúc na previazanosť geosfér: (1) Anatómia Zeme, (2) Zem – živá planéta, (3) Geologický vývoj Slovenska (4) Nerastné suroviny. Ukázanie funkcie a dôležitosti prepojenia jednotlivých geosfér poukazuje na ich dôležitosť pre stabilitu pre dobré životné podmienky. Predpokladá sa, že atraktívna výstava zvýši povedomie a spoluzodpovednosť ľudí za ochranu životného prostredia. Návštevník výstavy pochopí, že Zem pracuje ako jeden dynamický celok. Dôležité sú aj sprievodné aktivity a to hlavne odborné prednášky určené pre širokú verejnosť, tvorba modelov vyhynutých živočíchov a animácie geologických dejov. Výstava bude viackrát reprízovaná
Webová stránka projektu: www.geol.sav.sk
Štúdium sorbčných vlastností prírodných a umelých sorbentov pre vybrané ťažké kovy a toxické prvky
-
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 1/0789/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc.
Tektonická interpretácia Interníd Západných Karpát na základe projektu CELEBRATION 2000 - seizmické a gravimetrické transekty
Tectonic interpretation of West Carpathian Internides based on CELEBRATION 2000 data - seismic and gravity transects
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0072/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vozár Jozef, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. RNDr. M.Bielik, DrSc, Prof. RNDr. A. Vozárová, DrSc, Mgr. M. Šmelko, Mgr. D. Laurinc, Mgr. K. Csicsay, Mgr. E. Speváková
Anotácia: Na základe štúdia seizmických a gravimetrických transektov CEL 01, CEL 04, CEL 05 projektu CELEBRATION 2000) pripraviť novú tektonickú interpretáciu jednotiek interníd Západných Karpát: veporikum, gemerikum, meliatikum a vyššie príkrovy-turnaikum a silicikum v Slovenskom Rudohorí a v predterciérnom podloží juhoslovenských kotlín. Tektonické jednotky so zastúpením mezozoických karbonátov budú vymedzené pre prognostické hodnotenie geotermálnych zdrojov. Zostaviť geologickú mapu predterciérneho podložia juhoslovenských kotlín v nadväznosti na oblasť severného Maďarska (panónska panva) hlavne jednotiek v pohoriach Bükk, Uppony, Szendrö a Rudabánya
Tektonicky podmienené diagenetické procesy na báze Silického, Martonského a Telekesoldalského príkrovu vo Vnútorných Západných Karpatoch
Fault-controlled diagenetic stages at the base of Silica, Martonyi and Telekesoldal Nappes, Inner Western Carpathians
Doba trvania: 5. 6. 2009 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: SK-HU-0015-08
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Kinga Hips, Szi
Anotácia: Cieľom projektu je preskúmať Maďarskú časť Vnútorných Západných Karpát metódami štruktúrnej geológie a geochémie, ktoré sa osvedčili vo výskume analogického geotektonického fenoménu na Slovenskej strane. Výskum prinesie nové poznatky o zložení a vlastnostiach fluíd, operujúcich na bazálnej ploche presúvajúcich sa príkrovov. Hlavným predmetom štúdia sú novotvorené minerály, kryštalizované synkinematicky v bazálnych kataklazitoch. Plánovaný výskum umožní spojiť a porovnať unikátne súbory dát vzťahujúcich sa na rovnaký geotektonický režim vo Vnútorných Západných Karpatoch.
Variabilita meteorologických a radiačných faktorov v hraničnej vrstve atmosféry horských oblastí
Meteorological and radiative parameters variabilty in atmospheric boundary layer of mountain areas
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0036/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pribullová Anna, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Blaško Róbert, RNDr. Hurtalová Taťjana, CSc., RNDr. Matejka František, CSc., RNDr. Ostrožlík Marian, CSc., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Zdroj slaných roztokov v kryštaliniku Západných Karpát – rekonštrukcia pomocou izotopov a termodynamického modelovania sulfátov
Source of brines in crystalline basement of the Western Carpathians – reconstruction based on isotopes and thermodynamic modeling of sulphates
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
Evidenčné číslo: 2/0040/08
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD.
Anotácia: Predmetom projektu je dešifrovanie pôvodu slaných roztokov, ktoré sú v kryštaliniku Álp a Karpát zodpovedné za vznik ekonomicky najdôležitejších ložísk nerastných surovín. Slané roztoky môžu vznikať z morskej vody rôznou kombináciou procesov evaporácie, diagenézy a vysokoteplotnej izotopovej a katiónovej výmeny, alebo na báze príkrovov vysokoteplotnými dehydratačnými reakciami. K riešeniu úlohy je potrebné zmerať izotopové zloženie kyslíka, stroncia a síry v barite z hydrotermálnych žíl v kryštaliniku, ako aj v anhydrite z permo-triasových evaporitov. Pre výpočet izotopového zloženia a určenie pôvodu síry je nutné modelovanie rovnováh medzi sideritom, hematitom, pyritom a magnetitom, stanovenie pomeru sulfátu k ostatným soliam vo výluhoch z fluidných inklúzií, a určenie PT podmienok vzniku baritu pomocou fluidných inklúzií. Predpokladaný prínos zahŕňa okrem metalogenetického aspektu aj pochopenie paleoekológie permského oceánu, charakteru zvetrávania a dynamiky alpínskych tektonických procesov.
NEOTACT - Neotektonická aktivita územia Západných Karpát
Neotectonic activity of Western Carpathians
Doba trvania: 1. 5. 2007 – 30. 5. 2010
Evidenčné číslo: APVV-0158-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madarás Ján, PhD.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Cipciar Andrej, Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Kristeková Miriam, PhD., RNDr. Madarás Ján, PhD.
Sprievodca - Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách stredného Slovenska
Educational guide round the geological geographical localities in the Central Slovakia
Doba trvania: 1. 10. 2006 – 30. 4. 2010
Evidenčné číslo: LPP-0362-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., RNDr. Križáni Ivan, doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., RNDr. Juraj Galvánek, Mgr. Andrej Bendík, PhD., doc. RNDr. Pavel Michal, PhD., prof. RNDr. Jaroslav Mazúrek, PhD., RNDr. Milan Háber, CSc.
Anotácia: Oblasť stredného Slovenska patrí geograficky, geologicky ale i z historického hľadiska k najzaujímavejším i najvýznamnejším regiónom. Geológia okolia Banskej Bystrice i celého stredoslovenského regiónu nesie všetky typické črty stavby Západných Karpát. Vystupujú tu masívy kryštalinického podložia, mladopaleozoické a mezozoické sedimenty jeho obalu, kompletný sled viacerých príkrovových jednotiek, sedimentárne útvary i vulkanické komplexy terciéru a pokryvné útvary kvartéru. Na viacerých miestach sa nachádzajú zaujímavé výtvory prírody ako výsledok endogénnych i exogénnych procesov. Vzhľadom na podstatné rozšírenie vedeckých poznatkov v anorganických odboroch vedy, najmä geológie a geografie v posledných 20-tich rokoch v oblasti stredného Slovenska by bolo účelné vypracovať „Geologicko-geografického exkurzného sprievodcu stredným Slovenskom“. Projekt chce poukázať na hodnoty anorganickej časti prírody regiónu, podstatnou mierou rozšíriť dosiaľ publikované vedecké a populárno-vedecké informácie z uvedenej problematiky, ale aj informácie o chránených formách, objektoch, územiach a o stave ochrany anorganickej prírody v uvedenej oblasti pre všetky vekové kategórie obyvateľov Slovenska. Popis vybraných významných lokalít bude možné využiť pri vysvetľovaní geologickej stavby, geomorfológie, hydrogeológie, paleontológie, mineralógie a ložiskovej geológie pre pedagógov, žiakov a študentov základných, stredných i vysokých škôl. Počas exkurzií umožní ukázať geológiu v širších súvislostiach cez minerál, horninu, skamenelinu, vrstvu, stavbu pohoria až po vznik ložísk nerastných surovín. V nemalej miere bude navrhovaný geologicko-geografický sprievodca významným rozširujúcim doplnkom pre ďalších slovenských i zahraničných záujemcov o krajinu ku ich poznatkom z botaniky, lesníctva, zoológie a histórie oblasti stredného Slovenska. Navrhovaný exkurzný sprievodca chce byť aktuálnym dokumentom ako prvá etapa projektu s možnosťou postupného jeho doplnenia aj o územia východnej a západnej časti Slovenska.
Aplikácia modelovania geofyzikálnych polí – impulz regionálneho rozvoja. Riešenie modelového územia Turčianskej kotliny.
Application of the modelling of tge geophysical fields – an impulse of the regional development. A solution of the model region of the Turčianska kotlina valley
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 110/2003 MŠ SR
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Brimich Ladislav, CSc.
Geomagnetické pole, jeho časovo – priestorové zmeny vo vzťahu k stavbe a dynamike Zeme
Geomagnetic field, its timespace changes in relation to the Earth´s structure and dynamics
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7008/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Túnyi Igor, DrSc.
Kvantitatívna charakterizácia a parametrizácia procesu šírenia trhliny na seizmoaktívnom zlome a verifikácia výpočtových metód v seizmológii
Quantitative characterization and parametrization of the rupture propagation process on seismoactive fault and validation of numerical methods in seismology)
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/4032/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kristeková Miriam, PhD.
P-T-X podmienky vzniku a vek hydrotermálych antimónových mineralizácií tatrika Západných Karpát
P-T-X formation conditions and age of hydrothermal antimony mineralizations of the Tatric units of the Western Carpathians
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 1/4048/07
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hurai Vratislav, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc., Mgr. Luptáková Eva
Spoluriešitelia mimo SAV: Martin Chovan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra mineralógie a petrológie
Anotácia: Cieľom projektu je určenie genézy a veku antimonitovej mineralizácie Západných Karpát. Projekt je postavený na nových analytických postupoch. Infračervená CCD kamera umožňuje merať teploty fázových premien vo fluidných inklúziách v antimonite. Prítomnosť monazitu na hydrotermálnych antimonitových žilách umožňuje stanovenie veku pomocou mikrosondového U-Pb-Th datovania. Novotvorené hydrotermálne svetlé sľudy možno datovať pomocou Ar/Ar metódy. Chemické zloženie fluidných inklúzií možno študovať pomocou výluhov. Úroveň poznania antimonitovej mineralizácie a geologickej stavby na území Slovenska je vysoká, čo dáva možnosť korektnej interpretácie analytických údajov. Získané výsledky budú použiteľné pri riešení metalogenézy aj v iných orogénnych systémoch.
Výpočet mechanizmov ohnísk a inverzie tenzoru momentu v takmer reálnom čase pre zemetrasenia v strednej a juhovýchodnej Európe
Estimation of fault plane solutions and moment tensor inversions in near - real time for earhquakes in Central and Southeastern Europe
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7043/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cipciar Andrej
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Bystrický Erik, Mgr. Fojtíková Lucia, PhD., Mgr. Franek Peter, PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na vypracovanie algoritmu na výpočet mechanizmov ohnísk a tenzorov momentu v takmer reálnom čase, implementáciu algoritmu na Slovensku, v Srbsku a Macedónsku a aplikáciu na zemetrasenia, ktoré sú zaznamenané v reálnom čase. Projekt je pokračovaním aktivít v oblasti zberu a analýzy údajov o zemetraseniach v reálnom a takmer reálnom čase na Slovensku, v Srbsku a Macedónsku, ktoré boli realizované v rámci projektov oficiálnej rozvojovej pomoci DIRECTE a DIRECTE2 a projektu Modernizácia a doplnenie národnej siete seizmických staníc. Projekt by mal prispieť jednak k rýchlej výmene údajov o zemetraseniach, jednak k poznaniu tektonického vývoja územia strednej a juhovýchodnej Európy
Zloženie a vlastnosti akcesorických fosfátov v magmatických, metamorfných a sedimentárnych horninách: ich petrogenetický význam
Composition and properties of accesory phosphates in magmatic, metamorphic and sedimentary rocks: petrogenetic significance
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
Evidenčné číslo: 2/7076/27
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Broska Igor, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Petrík Igor, DrSc., RNDr. Puškelová Ľubica
Anotácia: Príspevok k chovaniu fosfátov v magmatických a metamorfovaných systémoch. Očakáva sa, že výsledky výskumného projektu zlepšia naše vedomosti o petrologickej využiteľnosti zloženia a pôvodu fosfátových minerálov. Pokúsime sa odhaliť kompozičné vzťahy medzi zložením apatitu a hostiteľskou horninou. Vyhodnotíme tiež možnú úlohu pórov, ako pascí pre fluidá. O monazite a xenotíme existujú početné údaje získané mikrosondou z rozličných vyvretých a metamorfovaných hornín. V širších súvislostiach budeme komplexne riešiť stabilitu a zloženie týchto minerálov pre rôzne magmatické a metamorfné podmienky.
Rekonštrukcia geologického vývoja a korelácia mezozoických komplexov tatrika Západných Karpát a spodného austroalpinika Východných Alp
Reconstruction of geological evolution and correlation of the Mesozoic complexes of the Tatric unit of the Western Carpathians and Austroalpine units of the Eastern Alps.
Doba trvania: 1. 1. 2007 – 1. 12. 2009
Evidenčné číslo: 1/4039/07
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: Dušan Plašienka, Roman Aubrecht, Jozef Hók, Dana Reháková, Ján Schlögl, Milan Sýkora, Ľubomír Sliva, Rastislav Vojtko, František Marko, Ferdinand Zaťko
Anotácia: Malé Karpaty a Považský Inovec predstavujú najzápadnejšie jadrové pohoria Západných Karpát, na stavbe ktorých sa podieľajú aj štruktúrne najhlbšie a paleogeograficky najexternejšie jednotky centrálnych Západných Karpát – infratatrikum a váhikum. Korelácia týchto jednotiek s jednotkami spodného austroalpinika a penninika Východných Álp je oddávna kľúčovým bodom pochopenia vzťahu týchto dvoch horských systémov. Napriek v minulosti občas intenzívnemu výskumu tejto problematiky zostalo doteraz mnoho zásadných problémov otvorených. Zámerom projektu je získanie nových poznatkov na základe nových dostupných analytických metód, ktoré by umožnili na kvalitatívne vyššej úrovni korelovať spodnoaustroalínsko-penninické jednotky Álp a Karpát a rekonštruovať ranoalpínsky tektonický vývoj alpsko-karpatskej styčnej oblasti.
Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
Biochronology of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians: plankton evolutionary events and their stratigraphic calibration
Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-011305
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Soták Ján, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Biroň Adrián, CSc., RNDr. Chalupová Barbara, PhD., doc. RNDr. Michalík Jozef, DrSc., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., Mgr. Starek Dušan, PhD., Mgr. Šimo Vladimír, PhD.
Spoluriešitelia mimo SAV: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,
Anotácia: Projekt je zameraný na biochronológiu a integrovaný stratigrafický výskumu vrchnokriedových a paleogénnych súvrství Západných Karpát. Progresívnosť tohoto prístupu spočíva vo vysokorozlišovacej analýze biostratigrafických, ekostratigrafických, paleoklimatických, eventostratigrafických, chemostratigrafických, tefrostratigrafických, eustatických, a ďalších sedimentárnych záznamov. Vrchnokriedové a paleogénne súvrstvia vznikali v období výrazných biotických zvratov, klimatických extrémov a paleogeografických zmien. Ich výsledkom je početný rad extincií a morfogenézy nových zástupcov planktónu, tak zo skupiny foraminifer, nanoplanktónu, rádiolárií, dinoflagelát, a pod. Integrácia biostratigrafických dát zo štúdia planktónu, ale aj iných analytických dát (meiobentológie, stabilných izotopov, paleoproduktivity, trofických zásob, paleotermometrie, geochronologického datovania, atď.) poskytne nový základ pre reinterpretáciu súvrství a vymedzenie referenčných profilov pre medzinárodnú koreláciu.
Rekognoskácia geologických pomerov pre redukciu prírodných rizík na území hlavného mesta San Salvador
Estudio de Reconocimiento de las Condiciones Geológicas para la Redución de los Riesgos Naturales en Sectores del Área Metropolitana de San Salvador
Doba trvania: 1. 1. 2008 – 30. 9. 2009
Evidenčné číslo:
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Jiří
Anotácia: Geologický ústav participoval na vyššie uvedenom projekte rozvojovej pomoci Českej republiky v El Salvadore, nositeľom projektu je Česká Geologická Služba, Praha. Partnerom v El Salvadore je Úrad územného plánu hlavného mesta San Salvador (OPAMSS). Hlavné mesto San Salvador s viac ako 2 miliónmi obyvateľov je mimoriadne ohrozované prírodnými rizikami – vysokou seizmicitou, aktívnym vulkanizmom, eróziou, bahnotokmi, povodňami a zosuvmi. Nevyhnutným predpokladom územného plánovania ako aj ochrany majetku a občanov pred prírodnými rizikami je kvalitný geologický podklad. V spolupráci s vyššie uvedenými kolegami bola vypracovaná geologická mapa južnej polovice územia hlavného mesta v mierke 1 : 50 000 a zhodnotené prírodné riziká. Súčasťou práce na projekte bolo aj zaškolenie salvádorského kolegu do analýzy geologickej stavby vulkanických terénov. Vypracovaná geologická mapa je už teraz podkladom pre územné rozhodnutia OPAMSS.
Vrchné časti hydrotermálnych systémov s väzbou na ryolitový magmatizmus
Tops of hydrothermal systems related to rhyolite magmatism
Doba trvania: 1. 6. 2007 – 30. 6. 2009
Evidenčné číslo: SK-MAD-011-06
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lexa Jaroslav, CSc.
Spoluriešitelia mimo SAV: RNDr. Peter Koděra, PhD.
Anotácia: Ryolitový magmatizmus a asociujúce hydrotermálne systémy s väzbou na sú zdrojom tak drahokovových rúd ako aj širokej palety nerudných surovín (perlit, ílové minerály, alunit, zeolity). Detailné poznanie geochémie magmatických systémov produkujúcich ryolity a vulkanológie ryolitových oblastí, P,T,X parametrov hydrotermálnych fluíd, precipitácie minerálov a vývoja premien je predpokladom racionálneho vyhľadávania a využívania potenciálnych zdrojov surovín. Hydrotermálne systémy späté s ryolitovým magmatizmom v oblasti stredoslovenských neovulkanitov a Tokajského pohoria (severné Maďarsko) vďaka rozdielom v erozívnom zreze umožňujú pri spoločnom hodnotení získať komplexný obraz o vrchných častiach hydrotermálnych systémov tohto typu. Aplikované budú najmä metódy priestorovej analýzy systémov v teréne a laboratórneho výskumu – mineralógie žíl a premenených hornín, štúdia fluidných inklúzií, analýzy stabilných izotopov (H, O, C) a rádiometrického datovania K/Ar a Ar/Ar metódou
Vývoj vrstevnatých silikátov v procesoch nízkoteplotnej alterácie hornín.
Evolution of phyllosilicates during low-temperature alteration of rocks
Doba trvania: 25. 4. 2006 – 30. 4. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-008305
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biroň Adrián, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., Mgr. Milovský Rastislav, PhD., RNDr. Puškelová Ľubica
Anotácia: Vrstevnaté silikáty sú dôležitou zložkou sedimentárnych hornín a sú preto hlavným nositeľom premien prebiehajúcich počas ich postsedimentárneho, nízkoteplotného vývoja. Ich štruktúrne, kryštalochemické a fázové transformácie sú funkciou geologických parametrov, ktoré sú priamo korelovateľné so stupňom alteračného postihu. Poznanie stavu reakčného progresu asociácií ílových minerálov je preto možné použiť na definovanie sledu alteračných zón, ktoré pokrývajú prechod od diagenézy po nízku metamorfózu. Cieľom projektu je štúdium a charakteristika vývoja ílových minerálov pri nízkoteplotných prográdnych a retrográdnych premenách hornín. Overenie a využitie ich potenciálu ako paleoteplotných a paleoenvironmentálnych indikátorov. Získané výsledky budú aplikované pri rekonštrukcii paleotektonického vývoja vybraných geologických jednotiek centrálnych Západných Karpát (fatrikum, hronikum a váhikum).
Webová stránka projektu: www.geol.sav.sk
Mikroklíma polomov vo Vysokých Tatrách
Microclimate of windthrows in High Tatras
Doba trvania: 1. 4. 2006 – 31. 3. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-030205
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matejka František, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Hurtalová Taťjana, CSc., RNDr. Ostrožlík Marian, CSc., Mgr. Pribullová Anna, PhD., Ing. Varšová (Bičárová) Svetlana, PhD.
Unifikované geomagnetické mapy územia SR a priľahlých oblastí
Integrated geomagnetic maps of the Slovak Republic territory and adjacent regions
Doba trvania: 1. 4. 2006 – 31. 3. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-008505
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Hvoždara Milan, DrSc.
Ultravysokotlaková metamorfóza v oblasti Pohorje a korelácia eoalpínskeho tektonometamorfného vývoja Východných Álp a Západných Karpát
Ultrahifh-pressure metamorphism in Pohorje and correlation of the eo-Alpine tectonometamorphic evolution of the Eastern Alps and Western Carpathians
Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 3. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-046105
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Janák Marian, DrSc.
Spoluriešitelia zo SAV: RNDr. Broska Igor, DrSc., Mgr. Halašiová Nataša, RNDr. Holický Ivan, Mgr. Mikuš Tomáš, PhD., RNDr. Petrík Igor, DrSc., doc. RNDr. Spišiak Ján, CSc., Ing. Troppová Danka, Mgr. Zahradník Leonard
Definovanie možností ozdravenia baníckej krajiny v okolí Ľubietovej na základe štúdia distribúcie ťažkých kovov a toxických prvkov v krajinných zložkách
Possibilities of minig landscape remediation in surrounding of Ľubietová based on the study of heavy metal and toxic element distribution in the country
Doba trvania: 1. 3. 2006 – 28. 2. 2009
Evidenčné číslo: APVV-51-015605
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Andráš Peter, CSc.
Spoluriešitelia zo SAV: doc. RNDr. Jeleň Stanislav, CSc., RNDr. Križáni Ivan, Doc. Ing. Kušnierová Mária, PhD., Ing. Luptáková Alena, PhD., Mgr. Luptáková Jarmila, PhD., Mgr. Milovská Stanislava, PhD., Ing. Šlesárová Andrea, PhD., Ing. Troppová Danka
Spoluriešitelia mimo SAV: Te
-
3D integrated geophysical model of the Tatra Mountains and their surroundings
Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 1. 0002
Evidenčné číslo: APP0313
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Godová Dominika, PhD.