Projekty

doktorandka
Mgr. Lenka Ondrášová

Medzinárodné

Ukončené
 • Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024

Národné

Aktuálne
 • Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Integrovaná geofyzikálna a geologická detekcia priebehu vikartovského zlomu a muránskej zlomovej línie a charakteristika ich parametrov v kombinácii s morfotektonickou a štruktúrnou analýzou a datovaním výplní zlomov (Hornádska kotlina, Levočské vrchy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • -
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023