Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Tomáš Mikuš, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 25. 9. 2014 – 31. 12. 2016
 • Geológia a evolúcia Au-Ag-Bi-Te-Se asociácií ložísk a rudných výskytov Ukrajiny a Slovenska
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Mineralogicko-geochemické porovnanie Au-Ag-Bi-Te-Se mineralizácie neovulkanitov a kryštalických komplexov Ukrajiny a Slovenska (Karpaty)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 27. 9. 2007 – 27. 9. 2010

Národné

Aktuálne
 • Zvetrávanie minerálov tetraedritovej skupiny: mobilita prvkov, supergénne produkty a ich stabilita
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Mineralogické, kryštalochemické a izotopové štúdium sulfosolí z vybraných typov rudných mineralizácií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2025
Ukončené
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Mineralógia a genéza drahokovovej epitermálnej Au-Ag mineralizácie v JZ časti štiavnického stratovulkánu (oblasť Rudno-Pukanec)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
 • Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2020
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oxidácia rezistentných minerálov volfrámu v špecifických podmienkach ložiska Ochtiná
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009
 • Vývoj vrstevnatých silikátov v procesoch nízkoteplotnej alterácie hornín.
  Program: APVV
  Doba trvania: 25. 4. 2006 – 30. 4. 2009
 • Ultravysokotlaková metamorfóza v oblasti Pohorje a korelácia eoalpínskeho tektonometamorfného vývoja Východných Álp a Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 3. 2006 – 1. 3. 2009