Projekty

vedecká pracovníčka
Mgr. Jana Dérerová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019
 • Integrovaná 3D geofyzikálna interpretácia litosféry v stykovej oblasti Karpát a Európskej platformy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Národné

Aktuálne
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011