Projekty

vedecký pracovník
doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Oceánske prepojenie východnej a západnej Tethýdy
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Korelácia jursko-kriedových hraničných sekvencií v tethidnom mediteránnom pásme a priľahlých oblastiach založená na geodynamike (litostratigrafia, sekvenčná analýza, paleogeografia), mikro- a nanofosílnom zázname a globálnych zmenách podnebia a úrovne mor
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 25. 4. 2014 – 31. 12. 2019
 • Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018
 • Zhoršovanie podnebia počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých zmien úrovne morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017
 • Morské a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalostiMorské a nemorské jurské vývoje: Globálna korelácia a hlavné geologické udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2010
 • Náhle environmentálno/klimatické zmeny v skleníkomom období kriedy: oceánsko-kontinentálne
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010
 • Tektonická kontrola triasového vývoja karbonátových platforiem v alpsko-karpatko dinarskej oblasti
  Program: Multilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2009
 • Paleomagnetický a stratigrafický výskum mezozoických formácií
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008
 • Magneto-, bio a C-izotopová stratigrafia valanžinských a hauterivských súvrství Fatrika Západných Tatier a Strážovských vrchov
  Program: Medzivládna dohoda
  Doba trvania: 1. 1. 2004 – 31. 12. 2007
 • Indikátory v paleoklimatológii: výučba a výskum
  Program: 6RP
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
 • Triasovo-jurské hraničné udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006
 • Vrchnokriedové oceánske červené súvrstvia: odozva na oceánsko-klimatické globálne zmeny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2002 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Biochronológia fosílnych eventov a sedimentárne archívy globálnych zmien paleoprostredia v mezozoických a kenozoických súvrstviach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Odraz nestability globálnych systémov Zeme vo vrchnokriedových a paleogénnych súvrstiach Západných Karpát: zmeny fyzikálnych a životných podmienok v období biotických kríz, klimatických extrémov, impaktov a syngenetického vulkanizmu.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 1. 9. 2010 – 28. 2. 2015
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 11. 2011
 • Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 6. 2011
 • Planéta, na ktorej žijeme
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 4. 2008 – 31. 12. 2010
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009