Projekty

odborná pracovníčka
RNDr. Ľubica Puškelová

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
Ukončené
 • Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Zloženie, zdroje, transport a paleogeografické podmienky sedimentácie siliciklastického materiálu v triasovo/jurských hraničných súvrstviach jednotiek oblasti Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Mineralógia, petrognéza a metalogenetický potenciál Pliocénneho vnútro-platňového magmatizmu Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Genéza fosfátového ložiska Evale v Mozambiku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Výskumno-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy so zameraním na nanomateriály, environmentálnu mineralógiu a materiálovú technológiu
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2008 – 30. 6. 2011
 • Zloženie a vlastnosti akcesorických fosfátov v magmatických, metamorfných a sedimentárnych horninách: ich petrogenetický význam
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Vývoj vrstevnatých silikátov v procesoch nízkoteplotnej alterácie hornín.
  Program: APVV
  Doba trvania: 25. 4. 2006 – 30. 4. 2009