Projekty

vedecký pracovník
Mgr. Vladimír Šimo, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Klimaticko-environmentalne zhoršenie počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých kriedových zmien morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 25. 4. 2014 – 31. 12. 2019
 • Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018
 • Zhoršovanie podnebia počas skleníkových fáz: príčiny a následky krátkodobých zmien úrovne morskej hladiny
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2017

Národné

Aktuálne
 • Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2022
 • Sedimentárne paleoprostredia a transportno-depozičné mechanizmy v paleogénnych súvrstviach Centrálnych Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Biostratigrafický a paleoekologický výskum jurských a kriedových fácií typu „fleckenmergel“ v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Mezozoické zmeny podnebia, sedimentácie, paleooceánologických faktorov, prostredí a spoločnstiev morských organizmov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018
 • Integrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017
 • Biostratigrafická a paleoenvironmentálna analýza spodno až strednojurských sekvencií vybraných lokalít Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Porovnanie paleopodnebia a paleooceanografie oblasti Západných Karpát na začiatku jurského a kriedového obdobia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Stopy života vo vrchnopaleozoických sedimentoch na Slovensku a vekové zaradenie na základe zloženia izotopov (300-250 m.a.)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Stopy spodnojurskej infauny v karbonátových panvách Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 11. 2011
 • Biochronológia mezozoických a kenozoických súvrství Západných Karpát: globálne eventy vo vývoji planktónu a ich stratigrafická kalibrácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2006 – 30. 10. 2009