Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia gravimetrie a geodynamiky
RNDr. Peter Vajda, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024
Ukončené
 • Gravimetrický prieskum štruktúry systému vrcholových kráterov sopky Etna
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021

Národné

Aktuálne
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Multi-dimenzionálne integrované geofyzikálno-petrologické modelovanie kôry a vrchného plášťa v regióne strednej Európy pomocou štrukturálnej joint inverzie - CRITHON3D
  Program: SASPRO
  Doba trvania: 1. 3. 2016 – 31. 12. 2018
 • Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 10. 2014
 • Geoevidencia krasových foriem a objasnenie genézy závrtov na vybraných plošinách Malých Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Paralelné a regularizované modelovanie potenciálových polí v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011