Projekty

vedecký pracovník, vedúci Oddelenia paleobiológie a evolúcie organizmov, predseda vedeckej rady
Mgr. Adam Tomašových, DrSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Jurské kontinentálne krízy: hlavné vymieracie udalosti a zmeny prostredia v lakustrinných ekosystémoch
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2018
 • Ramenonožce ako senzitívni stopári morského prostredia: postrehy z pomerov alkalických kovov, kovov alkalických zemín a stopových prvkov a izotopových systémov
  Program: Horizont 2020
  Doba trvania: 1. 10. 2015 – 31. 12. 2018
 • Časové rozlíšenie bentických spoločenstiev: zhodnotenie a modelovanie dynamiky pochovania, účinkov sedimentácie a vlastností schránok pri vzniku fosílnych akumulácií
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 1. 12. 2014
 • Lastúrniky v čase a priestore: testovanie presnosti metód na rekonštrukciu ancestrálnej morfológie, vekov, geografie a diverzifikácie
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011
 • -
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 11. 2006 – 30. 6. 2009
 • Určenie vplyvu minulých prirodzených a antropogénnych disturbancií na šelfové spoločenstvá bentických organizmov s použitím fosílnych akumulácií
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 31. 5. 2009
 • Triasovo-jurské hraničné udalosti
  Program: UNESCO
  Doba trvania: 1. 1. 2003 – 31. 12. 2006

Národné

Aktuálne
 • Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2022
 • Zmeny v teplote morskej vody počas masového vymierania na konci triasu a počas ranej jury (Západné Karpaty a Východné Alpy)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleoekosystémov počas jury
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Využitie tafonomických a geochemických metód pri zhodnotení stability morských paleospoločenstiev s bezstavovcami
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Paleoprostredia a biofácie mezozoických litostratigrafických jednotiek v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Zhodnotenie a simulácie ekologickej stability spoločenstiev Tétydného oceánu počas jury
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 6. 2008 – 30. 6. 2011
 • Evolučná ekológia a zachovanie makrobentických ekosystémov na pelagických karbonátových platformách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010