Projekty

odborný pracovník
RNDr. Dušan Bilčík

Medzinárodné

Aktuálne
 • FAIR sieť mikrometeorologických meraní, Akcia CA20108
  Program: COST
  Doba trvania: 14. 10. 2021 – 13. 10. 2025
Ukončené
 • Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022
 • Aplikácia nového automatizovaného softvérového systému (GMT-Auto) pre interpretáciu karpatsko-panónskej litosféry
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 6. 4. 2017 – 5. 4. 2019
 • Integrovaná 3D geofyzikálna interpretácia litosféry v stykovej oblasti Karpát a Európskej platformy
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2016
 • Stavba a dynamika karpatskej litosféry na základe gravimetrie a geotermiky
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Národné

Aktuálne
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Mezo- a mikro-meteorologický priskumvýskytu hydrometeorov v prízemnej vrstve troposféry na základe pasívneho vyhodnocovania zmien elektromagnetického žiarenia z antropogénnych zdrojov.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Atmosférické procesy a troposférický ozón v horskom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Depozičné toky acidifikačných zložiek lesných pôd a ozónu vo vybraných podhorských a horských oblastiach Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Vývoj depozičných systémov Dunajskej panvy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Vytvorenie a potvrdenie teórie vzniku Zeme akréciou v spolupráci s medzinárodne uznávanými expertmi
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Vzdelávanie
  Doba trvania: 9. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Analýza robustnosti vybraných gravimetrických a geodynamických interpretačných metód v geofyzikálnych obrátených úlohách
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011