Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Vladimír Bezák, CSc.

Medzinárodné

Ukončené
 • Od ložiskového k regionálnemu prieskumu
  Program: ERANET
  Doba trvania: 1. 12. 2020 – 31. 5. 2024
 • Porovnanie geofyzikálnych a geologických štruktúr litosféry Západných Karpát s inými orogénnymi oblasťami Európy (hlavne s Českým masívom a nórskymi kaledonidami)
  Program: Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Elektrická vodivost a geologická stavba Západných Karpát a ich prechodu k Českému masívu
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Národné

Aktuálne
 • Korelácia magnetotelurických, gravimetrických, magnetických, seizmických a geotermických dát z územia Slovenska za účelom interpretácie tektonickej stavby zemskej kôry a litosféry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Atlas tektonických dislokácií zemskej kôry na území Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Magnetotelurické modelovanie hlbokých tektonických štruktúr na kontakte Európskej platformy a Karpatského bloku.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Geofyzikálny model litosféry Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Implementácia inovácií v potenciálových interpretačných metódach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Kôrové tektonické štruktúry vo východnej čast Slovenska – interpretácia na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 10. 2013 – 30. 9. 2017
 • Štruktúra a tepelný stav litosféry Západných Karpát: potenciál energetických zdrojov tepla suchých hornín Slovenska
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Integrácia geotermického modelovania do riešenia obrátenej úlohy gravimetrie.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Interpretácia anomálnych zdrojov geofyzikálnych polí s cieľom skvalitniť poznatky o stavbe a dynamike karpatského orogénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Interpretácia tektonických štruktúr v oblasti stredného Slovenska na základe magnetotelurických a ďalších geofyzikálnych dát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
 • Bouguerove anomálie novej generácie a gravimetrický model Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 30. 10. 2014