Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník
RNDr. Vladimír Bezák, CSc.
Súčasné zameranie výskumu:

Interpretácia stavby kôry Západných Karpát využitím spojeného modelovania geofyzikálnych a tektonických údajov. Využívame modelovanie magnetotelurických údajov nameraných na viacerých profiloch novými metodickými postupmi s podporou gravimetrických, magnetických a seizmických údajov. Geologická interpretácia hlbinnej stavby, tiež oblastí s anomálnymi prejavmi geofyzikálneho poľa a identifikácia významných tektonických zlomových zón sa opiera o najnovšie výsledky geologického výskumu, ktoré sme predtým sústredili hlavne v Prehľadnej geologickej mape SR 1 : 200 000 a Tektonickej mape SR 1 : 500 000.

Odborné vzdelanie a kvalifikácia:

1998 vedecký kvalifikačný stupeň I – vedúci vedecký pracovník
1996 vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník
1988 CSc. v odbore metamorfóza a tektonika kryštalinika
1975 RNDr. v odbore vulkanológie
1969–1974 PriF UK Bratislava odbor základná geológia

Profesionálna prax:

od 2015 Ústav vied o Zemi SAV, vedúci vedecký pracovník, interpretácia geofyzikálnych hlavne magnetotelurických meraní
2009–2014 Geofyzikálny ústav SAV, vedúci vedecký pracovník, interpretácia hlbinnej stavby na základe geofyzikálnych dát v rámci projektov VEGA, APVV a MAD
1993–2008 ŠGÚDŠ Bratislava, vedúci oddelenia kryštalinika a paleozoika, vedenie geologických projektov, zostavovanie regionálnych a celorepublikových geologických máp, medzinárodná spolupráca – mapovanie kryštalinika Východných Álp, projekt vedecko-technickej spolupráce medzi ŠGÚDŠ a BRGM, Francúzsko
1986–1992 ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie, štruktúrno-tektonický výskum hlavne kryštalinika Západných Karpát, spolupráca na medzinárodných projektoch IGCP
1982–1985 zahraničná expertíza, ložiskový a banský geológ na ťažobnom komplexe El Abed v Alžírsku (Pb-Zn rudy)
1979–1981 ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie kryštalinika spojené s tektonickým a metamorfným výskumom, vyhľadávanie W–Au rúd v oblasti Jasenia
1978 ŠGÚDŠ Bratislava, 3. čsl. expedícia v Mongolsku, prospekcia na Cu–Mo porfýrové rudy
1974–1977 ŠGÚDŠ Bratislava, geologické mapovanie kryštalinika, zostavovanie geologických máp

Pedagogická činnosť:

Prednášky na PriF UK Bratislava, Masarykova Univerzita Brno, Fakulta BERG Košice

školiteľ-špecialista dvoch doktorandov (P. Siman, O. Lexa)

Popularizácia geológie:

Prednášky na stredných a základných školách a múzeách, články v populárnovedeckých časopisoch, vystúpenia v rozhlase, organizátor výstavy geologických máp na Bratislavskom hrade (2009)

Funkcie v geologických organizáciách:

V minulosti podpredseda Slovenskej geologickej spoločnosti, predseda vedeckej rady ŠGÚDŠ, zakladateľ a predseda Asociácie geológov Slovenska, podpredseda Národného geologického komitétu

Ceny a vyznamenania:

Päťkrát držiteľ ceny SGS za najvýznamnejšiu geologickú prácu ( raz v kategórii vedeckých prác, dvakrát v mapových dielach, dvakrát v populárnovedeckých prácach)

Cena ministra životného prostredia a pôdohospodárstva za celoživotnú činnosť