Projekty

odborný pracovník
Mgr. Juraj Šurka

Medzinárodné

Ukončené
 • Akcesorické minerály ako indikátory geologických procesov formovania granitoidov prekambria a ich metalogenetický potenciál (Ukrajinský štít)
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Národné

Aktuálne
 • Bentonit: strategická surovina Slovenska – inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Laminované sedimenty – nástroj pre chronológiu klimatických eventov v Tatrách na konci pleistocénu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023
 • Vývoj systému pre hodnotenie hrozby bleskových povodní a na podporu tvorby návrhov modro-zelenej infraštruktúry
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
  Doba trvania: 15. 10. 2022 – 30. 11. 2023
 • Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2015 – 30. 6. 2019
 • Integrovaný sedimentologický výskumu paleogénnych súvrství Centrálnych Západných Karpát: rekonštrukcia depozičných paleoprostredí vo vzťahu k tektogenetickým procesom, subsidenčnej histórii panvy a meniacim sa klimatickým režimom.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017