Projekty

vedecký pracovník, člen predsedníctva SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Objasnenie genetických a časových vzťahov magmatizmu a epitermálnej rudogenézy vo vulkanických štruktúrach Východoslovenských a Západoukrajinských regiónoch neogénnych vulkanitov
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 25. 9. 2014 – 31. 12. 2016
 • The role of ultramafic rocks on the mechanism of crust-mantle interaction in subduction zone
  Program: Medziakademická dohoda (MAD)
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013

Národné

Aktuálne
 • Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Kôrovo-plášťové komplexy variských geosutúrnych zón západokarpatského fundamentu – petrologicko-geochemické a geochrononologické indikátory periférnych paleozoických bazénov Gondwany, paleogeografická korelácia.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
 • Asociácie a paragenézy supergénnych minerálov: odraz migrácie ťažkých prvkov v životnom prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Rodingity v Západných Karpatoch, špecializovaný
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
 • Modely interkcie kôrových a plášťových hornín s fluidami v akrečných prizmách Západných Karpát, váchodných Álp a severného Turecka; korelácia P-T-X-t parametrov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2016 – 31. 12. 2019
 • Vysokotlaková metamorfóza v kryštaliniku Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Geochémia a geochronológia magmatických žilných hornín v Západných Karpatoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • (Ultra)vysokotlaková metamorfóza a fázové transformácie počas subdukcie a exhumácie kontinentálnej litosféry v kolíznych orogénnych zónach
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Stabilné a rádiogénne izotopy v mineráloch bazálnych maarov južného Slovenska – implikácia pre vek vulkanizmu a genézu exotických xenolitov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov v kolíznych ondogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Metaultramafity, indikátor mechanizmov kôrovo-plášťovej interakcie, recyklácie a exhumácie v orogénnej prizme (Západné Karpaty, východný okraj Álp)
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 5. 2011 – 31. 10. 2014
 • Lamprofýry v Západných Karpát, petrológia a geochémia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Termodynamické modelovanie metamorfných procesov vo veporickej jednotke Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011