Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, člen predsedníctva SAV
RNDr. Pavol Siman, PhD.
samostatný vedecký pracovník so skúsenosťami a zameraním v oblasti elektrónovej mikroanalýzy a geochronológie minerálov a hornín.

2002 – priznaný titul „PhD.“ v odbore petrológia

2006 – vedecký kvalifikačný stupeň – II a.

Od roku 1988 skúsenosti s prácou a ovládaním elektrón – optických prístrojov – JEOL, CAMECA. Viac ako 11 rokov pôsobil ako vedúci Oddelenia elektrónovej mikroanalýzy na Geologickom ústave D. Štúra v Bratislave.

Od roku 2006 pracuje v oblasti datovania hornín metódou Ar/Ar – pracovník a vedúci organizačnej jednotky v Stredoeurópskom Ar labortóriu (Central European Ar Laboratory – CEAL)

práca na hmotnostnom spektrometri VG 5400 pri datovaní prírodných materiálov metódou Ar40/Ar39 ; organizácia a vedenie prác v CEAL, vrátane evidencie užívateľov, merania a kompletného manažmentu vzoriek

Samostatne sa venuje problematike mineralógie, geochémie, petrológie migmatitizovaných – granitizovaných hornín.

Má skúsenosti s prípravou a vedením projektov výskumu v rezorte MŽP, ako aj VEGA a APVV. Pôsobil v rámci študijných pobytov a terénnych prác na niekoľkých zahraničných inštitúciách: 1993 -1997 – medzinárodné letné školy európskeho projektu TEMPUS so zameraním na petrológiu, geodynamiku a termodynamiku geologických procesov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Česká republika.

1993, 1994 a 1995 – krátkodobé stážové pobyty vo Francúzsku na BRGM, Orléans, so zameraním na tektoniku, petrológiu a termodynamiku minerálnych fáz horninotvorných minerálov a genézu granitoidných hornín a migmatitov v oblasti francúzskeho Centrálneho masívu, Velay masívu, Bretónska a Normandie. Vedenie Dr. Patrick Ledru, Dr. Viera Johan.

1993-1996 – geologické mapovanie v oblasti kryštalinika Tauernského okna a východných Álp – Rakúsko. Výsledky práce sú publikované v podobe regionálnych máp a vysvetliviek Geologickej služby Rakúska. 1995 – tektonicko-petrologický terénny kurz v južných a západných Alpách pod vedením prof. J.M. Lardeaux, Univerzita Lyon, Francúzsko.

Členstvo:

člen Slovenskej geologickej spoločnosti a redakčnej rady odborných periodík Geologické práce -Správy a Slovak Geological Magazine

2003-2006 člen vedeckej rady ŠGÚDŠ, Bratislava

Edukačný proces:

2001 – spoluorganizátor a ko-editor medzinárodnej geologickej konferencie – Western Carpathians and European Hercynides, Osrblie, Slovenská republika.

2008 – odborná prednáška v rámci Európskeho Sociálneho Fondu pre širokú verejnosť so zameraním na objasnenie výskumu materiálov metódami elektrónovej mikroanalýzy a hmotnostnej spektrometrie – Ar/Ar metódou
– externé odborné prednášky pre postgraduantov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave