Životopis

Profilová fotografia
vedecký pracovník, vedúci pracoviska Hurbanovo
Mgr. Fridrich Valach, PhD.
Vzdelanie:

2000 Philosophiae doctor (PhD.) v odbore geofyzika – FMFI UK v Bratislave.
Dizertácia: Geomagnetické pole ako súčasť životného prostredia

1992 Ukončené doplňujúce pedagogické štúdium fyziky – MFF UK v Bratislave

1991 Ukončené magisterské štúdium (Mgr.) v odbore fyzika pevných látok – MFF UK v Bratislave. Diplomová práca: Vysokoteplotná supravodivosť

1986 Ukončené stredoškolské vzdelanie – Gymnázium Komárno

Prax:

od r. 2015 Vedecký pracovník (stupeň IIa) na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV v Hurbanove

od r. 2009 Vedúci Oddelenia geomagnetizmu GFÚ SAV

od r. 2002 Vedúci Geomagnetického observatória GFÚ SAV v Hurbanove

od r. 2001 Vedecký pracovník na Geomagnetickom observatóriu GFÚ SAV v Hurbanove

1996 – 2000 Odborný pracovník na Geomagnetickom observatóriu GFÚ SAV v Hurbanove

1991 – 1996 Učiteľ na ZŠ Pribeta (v šk. roku 1995-96 zástupca riaditeľa školy)

Pedagogická prax (na vysokej škole):

2002-2003 letný semester : Prednášky Fyzika I. – 2 hodiny
Cvičenia Fyzika I. – 2 hodiny
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, DP Komárno

2003-2004 letný semester : Cvičenia Fyzika I. – 4 hodiny
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave, DP Komárno

2004-2005 letný semester : Cvičenia Fyzika I. – 2 hodinyMateriálovotechnologická fakulta STU v Trnave, DP Komárno

Vedenie projektov:

01/2014 – 12/2016 Tranzientné a sekulárne zmeny geomagnetického poľa na území Slovenska
Projekt VEGA, reg. č.: 2/0030/14

10/2013 – 09/2017 Prejavy slnečnej aktivity v časovo-priestorových zmenách geomagnetického poľa
Evidenčné číslo projektu: APVV-0662-12
(Zástupca vedúceho projektu – Koordinátor projektu: FMFI UK)

01/2011 – 12/2013 Časové rady elementov geomagnetického poľa registrované na observatóriu v Hurbanove od konca 19. storočia – kontinuita do 21. storočia a analýza antropogénnych porúch v geomagnetickom poli
Projekt VEGA, reg. č.: 2/0015/11

01/2008 – 12/2010 Národná sieť geomagnetických sekulárnych staníc
Projekt VEGA, reg. č.: 2/0023/08

01/2005 – 12/2007 Fluktuácie vo vývoji kozmického počasia a enviromentálne dôsledky
Projekt VEGA, reg. č. 2/5121/27

10/2002 – 11/2007 Východiská pre monitoring, modelovanie a predpoveď kozmického počasia (Developing the basis for monitoring, modelling, and predicting Space Weather)
Evidenčné číslo: COST 724 (2/5121)

Absolvované študijné pobyty:

1997 7 dní – Akadémia vied Českej republiky, Geofyzikálny ústav, Česko (Praktické činnosti na observatóriu, Technika výpočtu K-indexov)

1997 7 dní – Geomagnetické observatórium Belsk, Poľsko (Praktické činnosti na observatóriu, Metodika pozorovania DI-flux teodolitom)