Projekty

vedecký pracovník
RNDr. Milan Kohút, CSc.

Národné

Aktuálne
 • Metamorfné záznamy kolíznych orogénov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Provenienčná analýza (meta) sedimentov vybraných súvrství mladšieho paleozoika gemerika centrálnych Západných Karpát
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027
 • Petrogenetické modely Paleozoických granitických hornín v Západných Karpatoch a ich korelácia
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Kôrovo-plášťové komplexy variských geosutúrnych zón západokarpatského fundamentu – petrologicko-geochemické a geochrononologické indikátory periférnych paleozoických bazénov Gondwany, paleogeografická korelácia.
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026
Ukončené
 • Genéza a evolučné štádiá granitového masívu tatrickej časti Nízkych Tatier
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Metamorfné procesy v kolíznych orogénnych zónach
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Ultravysokotlakové metamorfované horniny a granitoidy kolíznych orogénov : P-T-X podmienky, tvorba mikrodiamantov, stabilita akcesorických minerálov a geodynamický vývoj
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2023
 • Horninotvorné a akcesorické minerály počas retrogresie vysokostupňových metamagmatických a metamorfovaných hornín
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021
 • Charakteristika permských granitov S-typu z Gemerickej jednotky Západných Karpát a ich porovnanie s permskými granitmi JV Európy a Anatólie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
 • U-Th-Pb zirkónové datovania varískych granitov a alpínskych subvulkanických intruzívnych hornín Západných Karpát: implikácia k orogenetickým a metalogenetickým procesom.
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019